509 Säll den, som här i Kristi tro

Lukuteksti

509.

1 Säll den, som här lemma starti Kristi trokommentar Sitt ankarfäste finner. Han skall få hwila i god ro Hwarhelst han hamnen hinner. lemma startTy Herrens äro sjö och landkommentar; lemma startHan skall oss sist af jordens sand Och hafwets wåg uppwäcka.kommentar

2 2. Så far i Jesu Kristi frid, Wår broder här på hafwen, lemma startOch ware så din synd alltid I hafwets djup begrafwen.kommentar lemma startGif, Gud, att wi, som segle än, Wår trygga hamn i himmelen Hos dig engång må finna.kommentar

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Psalmen står under rubriken »Psalmer för sjömän» i huvudavdelningen »Psalmer för särskilda personer och tillfällen». Detta är den fjärde sjömanspsalmen av fem och den har underrubriken »Wid begrafning på sjön».

  Sjömansbegravningar ute till havs var inte ovanliga, och därför kunde det behövas en psalm att sjunga när jordfästning förrättades innan den döde sänktes i havets djup. Det behövdes inte många strofer under sådana förhållanden, och därför är Topelius psalm kort och kraftig. Bildspråket är hämtat dels ur sjömanslivet – ankarfäste, hamn, havets våg, att fara på haven – och dels ur Bibeln.

  1868 års och 1879 års versioner var likalydande så när som på de tre sista verserna i andra strofen.

  Melodin i 1868:505 verkar vara en variant av »NVn lasst vns Christen frölich sein» från Bonner Gesangbuch 1550 (Haapalainen 1976, s. 184). Den byttes ut i 1886:163 till en annan 1500-talsmelodi för att ytterligare en gång bytas ut i 1943:245 till »Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält» ur Joseph Klugs Geistliche Lieder (1533). Melodin har flera varianter (Bernskiöld 2019, s. 453). Psalmen utmönstrades 1986.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 i Kristi tro i tro och förtröstan på Kristus.

  1 Ty Herrens äro sjö och land Psalt. 95:3–5.

  1 Han skall oss sist [...] uppwäcka. 1 Mos. 3:19; Upp. 20:13.

  2 Och ware så din synd alltid I hafwets djup begrafwen. Mika 7:19.

  2 Gif, Gud, att wi, [...] dig engång må finna. 1868, v. 5–7: »Gud gif’ oss, som här segle än En stadig kurs på himmelen Och sist en salig ände.»

  Bibliografi

  Bernskiöld, Hans, »621 O Jesus, när mitt liv släcks ut», Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, Band 3, Visby: Wessmans 2019, s. 453 ff.

  Haapalainen, T. I., Die Choralhandschrift von Kangasala aus dem Jahre 1624. Die Melodien und ihre Herkunft, Acta Academiae Aboensis Vol. 53, diss, Åbo 1976.

  Swensk Koral-Psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarne i Storfurstendömet Finland, utgifwen af den af andra allmänna finska kyrkomötet 1886 tillsatta Koralkomitén. Stereotyperad normalupplaga, Helsingfors 1889.

  Faksimile