Ljung

Lästext

[1]|175|

Ljung.

Mången sträng är ljudlöst lemma startsprungenkommentar,

Mycken snö föll hvit på heden,

Sedan sist jag bundit ljungen.

Och ändå vill heden lefva,

5Och ändå vill aftonsolen

Genom vintermolnet trefva.

lemma startMycket regn i hafvet droppar,

Mycket solsken värmer berget,

Många blad få aldrig knoppar.kommentar

10Låt mig bland de många glömda

Leta några genomlefda,

Några tänkta, några drömda;

Dyningar af lifvets frågor,

Ensamhetens lugn vid stranden

15Af de stormupprörda vågor;

|2|

Spillror af det hela, enda,

Här i vanmakt sönderbrutna,

Som Guds rike skall fullända.

lemma startTag dem, du, den fordom unga,

20Som en gång sett ljungen blomma

Och hört vårens Sylvia sjunga!kommentar

Tag dem, nutids vår, som sträcker

Famnen mot ett annat sekel,

Der din sommarmorgon bräcker!

25Tag dem, land! – Hvem räknar fjäten

Af en vandrare på heden? –

Lef, – och han må dö förgäten!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt.

  Liksom i titeldikterna i Ljungblommor och Nya blad introducerar Topelius här sitt ärende och sina dikter och ger dem en motivisk ram som anknyter till de tidigare samlingarna (se s. 3 f.).

  Den treradiga strofen (terzin) har runometerns trokeiska vers, med rimmet AXA.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1 sprungen brusten.

  7–9 Mycket regn [...] få aldrig knoppar. Liksom i Kalevala skildras det abstrakta (tidens gång) i bilder och i form av parallellismer.

  19–21 Tag dem, du, den fordom unga, [...] hört vårens Sylvia sjunga! Strofen vänder sig till läsarna av Topelius första diktsamlingar där Sylvias visor ingår (Ljungblommor, ZTS I, s. 200–219, 261–264).

  Faksimil