Tillägg

Lästext

Rättelser och Tillägg.

1 Åren 1848 och 1849 hemsökte koleran Finlands södra kust, men visade sig äfven i Tavastehus och östra Nyland.

2 Den nya upplagan af Kalevala har många förr okända detaljer och en delvis omkastad kosmogoni. Kullervos historia , den finska sedens negation och motsats , är här vida fullständigare.

3 Finlands folkmängd år 1850 var 1 636 915konsekvensändrat/normaliserat. Flera qvinnor än män 44 481konsekvensändrat/normaliserat. Tätast befolkadt var Nyland med 700 och glesast Uleåborgs län med 50 på qvadratmilen.

4 Adeln dömes af vanliga domstolar; endast i vissa bestämda fall, såsom årsproklamata, konkurser, förmynderskap, hör målet under hofrätt.

5 Såsom centralmyndighet tillkommer Öfverstyrelsen för landtmäteriet och forstväsendet.

6 Tullintraderna för 1851 stego till det högst betydliga beloppet af 1 150 624konsekvensändrat/normaliserat rub., hvaraf för importen 1 083 822konsekvensändrat/normaliserat. Tullverkets behållning var 1 053 748konsekvensändrat/normaliserat rub. silfver.

7 Städernas handelsflotta 1851 räknade 459 fartyg och 52 121konsekvensändrat/normaliserat läster.

8 Vid universitetet har tillkommit en profession för finska språket. Bibliotheket anses äga 100 000konsekvensändrat/normaliserat volymer.

9 Den 6 Mars 1850 inrättades, jemte de äldre stiften Åbo och Borgå, ett tredje, Kuopio stift, som den 1 Augusti trädde i verksamhet.

10 NB. i förstnämnde 4 slags läroverk.

11 Anm. Opåräknade svårigheter hindrade arbetets ursprungliga plan att behandla Tavastland före de östra provinserna.

12 Bron till Runsala fulländas 1852.

13 Björneborg brann nära totalt den 22 Maj 1852.

14 S:t Henriks predikohus kringbygges 1852.

15 Dregsby. Skrifves af ägaren Drägsby.

16 Salmis donation lärer i sjelfva verket intaga en areal af ända till 63 qvadratmil.

17 En del af Savolaks fortfar att räknas till Borgå stift.

18 Nuvarande Gymnasiihus i Kuopio var förut skolhus; nuv. skolhus är en äldre byggnad af träd.

19 Syväri sjö sänktes 1844 cirka 6 fot.

20 En af de produktivaste nya skalder är Manninen.

21 Hirvensalmi kanal har ett brant fall, Kissankoski. Arbetet kostar vida mer än här uppgifves. Puulavesi sänktes 6 fot.

22 Anm. Maaninga kapells särskiljande är föreslaget, men icke afgjordt.

23 Mossodlingsbolaget i Wasa upplöstes 1852.

24 I Wöro är Öfverstebostället Tottesund (nu v. Numers).

25 Städers och fästningars folkmängd, här förut nämnd efter föråldrade uppgifter, var år 1850 som följer: Helsingfors 19 461konsekvensändrat/normaliserat, Åbo 17 178konsekvensändrat/normaliserat, Wiborg 8 618konsekvensändrat/normaliserat, Björneborg 6 243konsekvensändrat/normaliserat, Uleåborg 5 761konsekvensändrat/normaliserat, Wasa 3 665konsekvensändrat/normaliserat, Fredrikshamn 3 613konsekvensändrat/normaliserat, Tammerfors 3 207konsekvensändrat/normaliserat, Borgå 2 950konsekvensändrat/normaliserat, Nystad 2 890konsekvensändrat/normaliserat, Kuopio 2 849konsekvensändrat/normaliserat, Lovisa 2 703konsekvensändrat/normaliserat, Tavastehus 2 581konsekvensändrat/normaliserat, Christinestad 2 404konsekvensändrat/normaliserat, GamlaCarleby 2 379konsekvensändrat/normaliserat, Raumo 2 344konsekvensändrat/normaliserat, Brahestad 2 301konsekvensändrat/normaliserat, Sveaborg 2 284konsekvensändrat/normaliserat, Ruotsensalmi 1 896konsekvensändrat/normaliserat, Jakobstad 1 542konsekvensändrat/normaliserat, Ekenäs 1 445konsekvensändrat/normaliserat, Kexholm 1 435konsekvensändrat/normaliserat, Willmanstrand 1 331konsekvensändrat/normaliserat, NyCarleby 1 154konsekvensändrat/normaliserat, Heinola 963, Nyslott 836, Kaskö 729, Sordavala 665, Torneå 606, S:t Michel 563, Nådendal 562, Kajana 518, Joensuu 129. Summa 107 392konsekvensändrat/normaliserat, som på tio år gör en tillvext af 19 970konsekvensändrat/normaliserat.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Redaktionella kommentarer för hela verket kan läsas under Inledning.

    Faksimil