Förord

Lästext

[3]|3|

FÖRORD.

1 Ett arbete, sådant som det, hvars början här lemnas i den benägne läsarens hand, måste bereda sig på mycken kritik och på många slags omdömen. Förtroligheten med ämnet – eget land och folk, närliggande förhållanden – måste af hvarje inhemsk läsare göra en sakkunnig domare. Arbetet är här det första i sitt slag; redan detta torde förklara en del af dess brister.

2 Särskildt önskar den unga hand, som – af kärlek till ämnet – åtagit sig textens redaktion, att man af denna ej må begära annat eller mer, än den i någon mån kan uppfylla. Bestämd för en stor och blandad publik, måste texten afsäga sig alla anspråk på rangen af ett vetenskapligt verk. Behandlande vidsträckta ämnen, måste den försaka den utförlighet i detaljer, som mången gång synes lockande vid nedskrifvandet. I de källor, den rådfrågar, särdeles de provinciela, finnas många luckor. Den äger icke till sin disposition den lysande historie, den detaljerade statistik och framförallt den högst rika och intagande saga, ur hvilka Mellin haft lyckan ösa med fulla händer vid utarbetandet af sin text till »lemma startSverige framställdt i teckningarkommentar».konsekvensändrat/normaliserat Texten till »Finland framställdt i teckningar» vill hvarken gälla för geografi, historie, statistik eller folksaga, utan helt enkelt för en skildring, med elementer af dessa fyra.

3 Texten börjar med allmänna öfversigter af land och folk samt generela statistiska upplysningar i sammandrag, hvarefter landskapen behandlas hvarje för sig, i samma ordning som plancherna, likväl utan att texten binder sina afdelningar strängt vid häften och plancher. Egentliga Finland blir således den första provinciela rubriken efter öfversigterna. Derefter Nyland.

4 Då framgången och intresset af denna text till en stor del måste bero på de upplysningar, hvilka från skilda landsorter erhållas om folkseder, folksagor, folkminnen, naturmärkvärdigheter, historiska detaljer, lokalteckningar m. m., får redaktionen på det förbindligaste uppmana Högvördiga Presterskapet samt Resp. Tjenstemän, Egendoms-innehafvare och andra för fosterlandets kännedom nitälskande män – till en början i Egentliga Finland och Nyland , samt sedermera i öfriga landsorter – att benäget meddela skriftliga notiser i berörde ämnen, adresserade antingen till Utgifvarne eller till Redaktören för texten härstädes.

5 Helsingfors den 18 December 1845.

[4][5]|5|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Redaktionella kommentarer för hela verket kan läsas under Inledning.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 Sverige framställdt i teckningarGustaf Henrik Mellin, Sverige framställdt i teckningar, Stockholm: Lundeqvist 1840.

  Faksimil