Midsommarnätterna

Lästext

Avsnittet publicerades 10/6 1846:|3|

Midsommarnätterna.

1 Klara strålande öga i nordens Juninätter, vackra midsommarsol, hur ljuf är din blick, när du sakta sjunker i fjärdarnas silfver och dröjer ej längre der, än en flicka dröjer i badet ensam i den gömda vikens våg! Aldrig gå ur nordbons sinne den drömlika tystnaden, den bidande längtansfulla stillheten under de korta ögonblick du blundar i den blonda natten, medan ditt ljus dröjer, likt en aflidens ande, som under den korta slummern mellan tid och evighet tyst sväfvar kring sina kära på jorden. Och när du åter stiger svalkad och föryngrad öfver fjärdarna, kullarna och skogstopparna i norr, huru helsas du ej då af millioner jubelrop, som hade du varit borta i tusende år, och se! du dröjde dock ej längre än en snöhvit svan dyker under vattenspegeln af en skimrande sjö.

2 Är det icke herrligt att bo i ett land, der sjelfva natten har en sol, sjelfva vintern en grönska och sjelfva grafven ett hopp?

3 Jag mins en midsommarnatt: det är en ganska vanlig historia; hvar och en som läser detta har troligen upplefvat något dylikt. Men långtifrån att derföre öfverkorsaoriginal: öfverkorssa min lilla berättelse, tänker jag: det skall roa dem som engång varit unga i sin själ och barnsliga i sitt hjerta.

4 Ja det var en midsommarnatt i de underbara barndomsdagar, då lifvet redan börjar få en färg och känslornas gycklande vindkast börja krusa ytan af hjertats sjö. Liksom icke de 14 åren också hade sin historie, sin verld, sina drömmar, sitt hopp och sin bäfvan! Vid denna tid infalla slyngel- och slynåren, som begränsa barndom och ungdom; men bakom de smädliga benämningarna ligger mycket underbart, som hör till lifvets knoppningsålder, och hvarje minne från denna tid stiger fram som ett segel vid oceanens yttersta rand, der haf och himmel mötas och ingen visst kan säga, hvar gränsen är mellan båda.

5 Det var i Österbotten i början af 1830-talet. Knappt hade klockan slagit 9 om midsommarquällen, innan alla flickor i nejden,original: neiden, vuxna och halfvuxna, smögo sig bort från söta mors torftiga aftonvard, knöto en liten blå shawlett kring de röda kinderna, svepte en rutig ylleshawl kring axlarna och vandrade ut för att knyta. Mötesplatserna visste man väl förut, och när då sex eller åtta kommit tillsammans, bar det i största tysthet af till rågåkrarna. Men hvarföre det skulle ske så tyst, skall strax berättas. Vid åkrarna hände sig oftast att grindarna voro väl lemma startlästakommentar eller tillbommade, och så hade de glada nattvandrerskorna ej annat råd, än att klifva öfver stängseln så godt sig göra lät och under mycken munterhet. Nu fick för all del ej platsen väljas nära landsvägen, utan man skulle traska af lemma startlångskommentar åkerrenarna, som oftast voro våta, längst in, och huru klädningsfållarna sågo ut efter en sådan färd, kan man väl föreställa sig.

6 När man då kommit djupt in i det böljande åkerfältet, gjordes halt, man framtog sax och silke, hukade sig ned och började afklippa sex af de frodigaste rågstänglarna ett litet stycke ofvanom tredje leden. När det var gjordt, knöts en silkesände om hvarje stjelk: rödt för glädje, svart för sorg, hvitt för rikedom, gult för lemma startkorgkommentar, grönt för kärlek och blått för hoppet och allt godt.*)Några antaga rödt för kärlek, hvitt för lik och grönt för hoppet, men ofvan uppräcknade symbolik torde vara den allmännast vedertagna. Jemnt ett dygn skulle dessa stänglar vexa, och allteftersom färgerna vuxit längre eller kortare tänkte man uppå betydelsen. Nu hände väl ock att man begick lemma startunderslefkommentar och valde för korgen och sorgen de skralaste, magraste strån man kunde hitta på, äfvensom för de andra färgerna de frodigaste, men sådant ansågo likväl de flesta som en samvetssak, med hvilken man ingalunda fick lemma startdrifva skälmstyckenkommentar. Och så var knytningen, och hvar och en knöt ej blott för sig allena, utan också för någon kär vän, som kanske nu var borta. Och sedan skräpade »knytorna» länge och väl i flickornas byrålådor.

7 Men att det allt skulle ske så tyst, det kom sig derutaf att pojkar i de åren, då man anser det som den onyttigaste och besvärligaste sak i verlden att kyssa en flicka, satte en stor heder uti att förstöra de unga knyterskornas glädje och rycka upp rågstänglarna med deras silke uppå, ännu samma natt de knötos. Slikt lemma startokynnekommentar var väl det mest barbariska och förtjente ärligt ett kok stryk, som också stundom vankades, när äldre gossar, som visste sätta mera värde på flickornas gunst, antogo sig de förföljdas sak och duktigt lemma startbastonneradekommentar knyttjufvarne, när de grepos på bar gerning. Kanske var det just denna risk, som äggade de små skälmarna till ofoget, ty det säkra är, att ju flera sådana i förtid uppryckta knytor man kunde framvisa, desto större kaxe var man. O hvad man då smög med för ena lemma startkattfjätkommentar i de stackars flickornas spår, bedrog deras utkiker och kröp på händer och fötter i de fuktiga dikena, för att åtkomma rofvet! Det var vid en sådan spejarefärd tvenne gossar engång sågo sig upptäckta och i största hast togo till flykten in i en ria, för att afbida flickornas bortgång.original: bortgån. Men dessa råkade se hvart spjufrarne kröpo in, och togo sig före att tillbomma ridörren utanföre och drifva ett det spefullaste gäckeri med de instängde. De åter fingo länge och väl betänka lyckans omskiften, innan de snopna och sotiga slutligen lyckades klättra ut genom en glugg under taket.

8 Man hade annars många andra konster för sig om midsommarnätterna. Ännu för tjugu år sedan offrades i medlersta Österbotten slantar och knappnålar i vissa källor på gammalt hednavis, och den som ej ville offra, skulle åtminstone spotta i källan. Men dessutom brukas allt ännu att om midsommarnatten »sofva på slant»;konsekvensändrat/normaliserat att uppskära tre torfvor och ha en önskning för hvarje, då man med all säkerhet kunde vänta att se den önskning förverkligad, under hvars torfva man midsommarmorgonen fann en mask eller en skalbagge. Ett annat sätt att se sitt öde denna natt, var det då man slog en ägghvita i ett glas källvatten, som den spående sjelf, under djup tystnad hämtat från källan vid midnattstid. lemma startMerändelskommentar blef då i glaset|4| en liknelse till skepp med högrest lemma starttacklingkommentar, och hvad var naturligare då, än att en sjöman, t. ex. en rik lemma startbaddarekommentar till skeppskapten, skulle göra sitt anbud innan årets slut?

9 Hemskare var det deremot att midsommarnatten vid midnattstid sopa antingen på ett ställe vid tre korsvägar eller ock tre gånger baklänges kring en kyrka. Kunde man då hålla munnen, fick man se sin tillkommande fästman eller hans vålnad spatsera sig till mötes. Vi lemna oafgjordt om det mötet just var roligt, i det fall att fästmannen icke var af kött och blod.

10 Det var, som sagdt, en af dessa ljusa midsommarquällar, så efterlängtade af ungdomen i alla trakter af landet, men kanske ändå mest der längst mot norden. På eftermiddagen hade regn fallit och man bäfvade för aftonen och natten, men ehuru molnen hotade allt ännu, stego de högt nog för att icke spilla. Så hände då att det knöts i all endrägt och utposter ställdes att vaka vid åkergrinden, till dess all fara troddes vara förbi. Ty att upprycka knytor dagen derpå, ansågs lika nesligt, som det ansågs ärofullt att eröfra dem nattetid strax sedan de blifvit knutna.

11 Den natten sofvo blott de späda, de gamla och de döda. Vägen utmed elfven hvimlade af ungdom. Stundom fanns vid vägen en fri plan eller en till spillo gifven lemma startlindakommentar. Här slogs boll, åts kringlor, dracks öl och sprangs lemma startenklekkommentar. Här var en kommers, en glädje, en rörlighet öfver all beskrifning, allt fritt och utan stoj. Det såg ut, som hade nattens stilla behag nu bredt ett mildare, oskyldigare tycke öfver ungdomens yra lekar; sjelfva lemma startsällträ’tskommentar lejon och lemma startlekens enkorkommentar stojade mindre, än de annars brukade, men roligt hade man.

12 Borta vid elfmynningen var en lemma startlastageplatskommentar med utsigt åt holmar och skär. Närmare midnatt hade en skara af 12 eller 15 flickor och lika många gossar samlat sig der, för att dansa och leka tills solen gick upp igen ....

tomtkonsekvensändrat/normaliseratUngersvennen uti dansen går,

Sin hatt han högt upplyfter,

Han dansar både med stora och små,

Men helst med vackra flickor.

Och vackra flickor tager han i hand,

Förtroligt dem tilltalar,

Och du är min och jag är din,

Sålänge leken varar.tomtkonsekvensändrat/normaliserat

14 Man skall om dessa visor och dessa lekar säga: de voro ju svenska. Javäl, de voro icke finska. Men likasom skönheten icke äger något fädernesland, så äger glädjen icke heller något, – och o hur ofta ha finska hjertan klappat vid ljudet af svenska toner, öfverflyttade hit och under tidernas lopp vordna våra egna!

15 Vackrare än alla, vackrare än ängens bugande ranunkler och tufvornas menlösa lemma startstellarierkommentar, var denna natt Ottilia. Hon var ej mer än 14 år; men så var också troligen ingen i hela sällskapet öfver 20, förutom ett par unga fruar, som underkastat sig den hjeltemodiga försakelsen att, i stället för den söta sömnen på blårandiga lemma starträckdynorkommentar, vaka en hel natt vid dikesrenen med stickstrumpan, för att tjena den yra ungdomen till förkläden. Huru nu alla täflade om den 14-årigakonsekvensändrat/normaliserat tjuserskan! Väl vet man, huru de kära mödrar och tanter inbilla sig, att den halfvuxna ungdomen förlefver sitt lif i en lycklig okunnighet. Men om de visste, hvilka vålnader af passion, hvilka intriger, hvilken afund, hvilka små tankesynder drifva sitt spel i kretsen af dessa unga, dem man anser för så okunniga! Ha de också än ej smakat på kunskapens träd, så känna de dock på afstånd dess berusande doft. Sin krönika har hvarje ålder af lifvet, alltsedan tankens hjertblad gro i menniskan. Just i öfvergångarnas år är hjertat rikast på skiften och fantasin på drömbilder, och den följande uppslukar städse den föregående, med allt barndomens lättsinne och all ungdomens längtan.

16 Men Ottilia, du skälmska flicka, hvarföre undflydde dina ögon ständigt den 16-årigekonsekvensändrat/normaliserat Leonards, och hvarföre lät du icke fasttaga dig af honom i enkleken? Tusen snabba bugter gjorde du under språnget kring tufvor och buskar, för att ej upphinnas af honom, som hoppade lik en råget öfver stock och sten, för att gripa sitt sköna byte, och stundom lyckades. Det såg en annan ganska väl, det var Walter, gymnasisten. Han visste redan tyda flickors rädsla, och anade att skyggheten för en gosse, blandad med rosors spel på kinderna och obevakade ögonkast, betydde något mer än likgiltighet. Den arme Walter stod der ensam och såg utåt hafvet, der skyarna glimmade i sakta vågsvall, och i vågor gick redan nu hans 14-årigakonsekvensändrat/normaliserat hjerta. Det anstod icke en rask pojke att stå och drömma så der, men han kunde ej hjelpa det. Det var nu engång så med honom.

Avsnittet publicerades 13/6 1846:|3|

17 Klockan var 1 på natten. Solen hade ännu ej dykat upp öfver de blekröda strimmor, som vid midnatten bredt sig öfver horizontens nordliga rand och der bildade bryggan mellan afton- och morgonrodnad. Men redan hade strimmorna stigit högre, deras färg hade blifvit bjertare, de hade dragit sig ett streck framåt till hvad sjömannen skulle kalla nordnordost till norden och vuxo för hvar minut klarare.

18 Lekarna voro i full gång på den gröna planen vid elfven. Man hade nu företagit sig att springa den såkallade quatre coinsspråk: franska, i fri öfvs. »två slå den tredje».konsekvensändrat/normaliserat

19 På engång hörde man ett plaskande i elfven. Den glada ringen af lekande bröts genast och alla skyndade till stranden.

20 Walter hade störtat sig i floden.

21 Af svartsjuka och förtviflan? utropa läsarinnorna.

22 Skandalöst! en pojke om 16 år! intonera läsarne.

23 Ja Walter hade störtat sig i floden, men förut hade han afkastat rock och stöflor. Han ämnade påtagligen icke dränka sig. Det hade blifvit honom för quaft om hjertat, han beslöt derföre att kyla sitt unga blod. Ingenting var enklare. Han var en förträfflig simmare och hade mången gång med händerna höjda i kilform öfver hufvudet kastat sig fullklädd från stäfven af en seglande slup.

24 Snart förgick den lilla skrämsel, som i början fattat de quinliga åskådarne. Med nyfikenhet och beundran såg man den raske ynglingen klyfva elfvens lugna glänsande vattenspegel, med den egna vackra kastning på nacken som utmärker en god sträcksimmare. Redan var han långt borta, de ljusa ringar som forsade kring hans axlar glänste likt klaraste silfver och stundom stänkte vattnet upp kring hans hufvud och föll i strålande perlor tillbaka mot flodbädden.

25 I detta ögonblick steg den öfversta randen af den mörkröda solskifvan öfver det fjerran mot norr i tunga, men glatta dyningar hvälfvande hafvet.

26 »Se hvad solen är röd!» sade en af sällskapet.

27 »I dag blir det visst mycket varmt»,konsekvensändrat/normaliserat spådde en annan.

28 »Och åska»,konsekvensändrat/normaliserat inföll en tredje.

29 »Och regn och blåst och ett alldeles ofantligt lemma startduskväderkommentar»,konsekvensändrat/normaliserat skrattade den fjerde, som var Ottilia, och dervid gjorde hon en piruett, så lemma startoförvägenkommentar, att Leonard hastigt tog henne i armen, ty stranden var brant.

30 »Hvem har lärt dig att spå?» frågade en af flickorna.

31 »Det ha öboerne gjort. Ni borde väl veta att lemma start»när sole gar upp i stjäro å ä muliraglot all arstans, asst val-ä na fager väder han daen»kommentar.konsekvensändrat/normaliserat

32 »Åh se det har mulnat.»

33 I sjelfva verket hade himlen till mer än tre fjerdedelar öfverdragits med moln och endast den morgonfärgade norra delen af hvalfvet tycktes erbjuda fri bana för det praktfulla klot, som långsamt höjde sig öfver horizonten och nu sågs stilla hvila på randen af synkretsens vida cirkel. Himlens anblick var vacker och högtidlig. De mörka skyarna hade motvilligt rodnat för sin nesliga kamp mot ljuset och den blodröda solen tycktes med ljungande eldsblickar mönstra sina fiender, hvars täta hotande massor allt mera nalkades. Och likasom till förebud för den stundande titaniska kampen i rymderna, sågos här och der i öster matta kornblixtar glänsa mot den dunkla fonden af molnen. Den som noga lyssnade, kunde möjligen höra ett aflägset rullande dån, men ingen visste så noga, om det kanske endast var ljudet af åkandes färd derborta på landsvägen.

34 Nu hade solen stigit en half lemma startalnkommentar öfver horizonten, men skymassorna hade undertiden sänkt sig allt djupare. I det ögonblick den skarpa skyn, lik en kolsvart ofantelig jätteörn, nedslog på öfra randen af det stora blodröda majestätiskt sköna solklotet, syntes den dystra molnmassan bäfva tillbaka för detta haf af eld; dess rand bugtade sig och förlorade sin skärpa, det började koka och sjuda i dess töckenvågor, dess tätaste skuggor gåfvo sig ut och glesnade, här och der bildade sig öppningar, genom hvilka solen sågs i vrede och skönhet framgnistra. Men alltmera vuxo skyarnas härar, från alla trakter af himmelen trängde nya fram, och efter en kort, men praktfull kamp slök den giriga fienden bit för bit af solskifvan, tills slutligen det sista glödande och blödande stycket försvann under de allt tätare samlade molnmassorna.

35 I detta ögonblick var himlen öfverallt svartgrå. Markens grönska fördystrades, fågelsången i lunderna tystnade med ens och konvaljerna på ängen syntes skälfva för hvad som komma skulle.

36 Nu började vinden sakta brusa, och i dess brus blandade sig snart ett prassel af stora regndroppar, som nedstörtade.

37 Ett blinkande sken for öfver nejden.

38 Och strax derpå hördes en skräll, lik skramlet af en öfver stengatan pilsnabbt ilande kärra, och detta skärande vidriga ljud for från sydost till nordvest tvärs öfver himlen, hvars blåa glastak tycktes remna alltigenom.

39 Åskan hade antändt kyrktornet.

40 Och nu kom ett slagregn, som stod likt spön i marken och nu rullade dundren från den ena af verldens portar till den andra och ljungeldarna foro som svärdshugg genom rymderna. Det var lemma startthordönetkommentar som åtagit sig hämnarens verk och söndersplittrade de nyss så segerstarka skyarna.

41 Men ur den dunkla skymningen af ett öppet lemma startupplagsmagasinkommentar, dit den skrämda ungdomen tagit sin tillflykt undan|4| det plötsliga ovädret, hördes, midtunder störtregnets plaskande och åskans dunder, en ängslig stämma ropa:

42 »Hvar är Walter?»

43 »Ack ja Walter, som gaf sig att simma utåt fjärden!»

44 »Kom med, vi måste ha rätt på honom.»

45 Och derpå skyndade hela sällskapet ut, med undantag af de båda fruarna, som lemma startputtradekommentar allt hvad de förmådde öfver den orimliga dumheten att gå och blifva genomblött i regnet och lemma startskämma bortkommentar både skor och klädningar.

46 Men på stranden var ingen Walter att hvarken se eller höra. Förgäfves skrek man sig hes, han svarade icke. Utåt elfmynningen och fjärdarna hade sjön ett svart och dystert utseende. När de unga sågo ditbort, började flera märkbart darra. De kunde icke dölja för sig sjelfva att deras vän och kamrat möjligen redan drefs som ett blåblekt lik under dessa förskräckliga mörka djupa vågor.

47 Medan nu alla stodo bleka och försagda i hällregnet på stranden, sågs på elfven någonting sällsamt, som under andra omständigheter varit den vanligaste sak: en gubbe, som stod i akterstäfven af en liten båt och lät obekymrad strömmen föra sig fram. Ehuru det var midsommartid, bar denne gubbe en stor luden vintermössa af hundskinn och en likaledes luden jacka, hvars lemma startblackakommentar färg ej var så lätt att bestämma.

48 »Det är råttgubben»,konsekvensändrat/normaliserat hviskade någon. »Ser du hans jacka, den är af bara råttskinn.»

49 »lemma startHollakommentar, råttfar! råttfar! Se åt om ni ser någon simmande derute eller någon, som gått upp på holmen der och ej orkar simma tillbaka, och för honom hit.»

50 Men råttfar brydde sig icke det minsta om de ropande, utan fortsatte ostörd sin färd utmed elfven. Regnet upphörde nu.

51 »Ropa tjenar till intet, han är stendöf.»

52 »Kasta en sten på honom, så ser han oss.»

53 En af gossarna kastade nu oförsigtigt en sten, som träffade den gamle i båten midt i nacken och tycktes reta, om också icke smärta honom. Vredgad knöt han sin näfve mot de på stranden stående, gjorde ett par sällsamma svängar med armen i luften likasom han velat vinka molnen till sig, och satte sig sedan att ro. Knappt hade detta skett, innan skyn åter svartnade öfver de ungas hufvuden och ett hagel nedstörtade, så tätt, så skarpt, att alla med händerna för ansigtet skyndade att åter söka sin tillflyktsort i magasinet.

Avsnittet publicerades 17/6 1846:|2|

54 Medan detta tilldrager sig på lastageplatsen vid elfmynningen, vilja vi vänligen ta notis om Walters, den unge simmarens, äfventyr, som såg så vådligt ut.

55 Ack det var så friskt och godt och svalt att känna den glatta vågen forsa kring nacke och skullror, medan simmaren då och då lätt blåste bort det svall, som stundom stänkte upp öfver hans kinder och mun. När Walter så hade simmat ett godt stycke ut, kände han sina armar tröttna. Utan att det ringaste deraf oroas, kastade han sig raklång på ryggen, hvilade så en stund och lät strömmen föra sig fram. Med blicken riktad rätt mot himlen, såg han skyarnas strid i solgången och blef vittne till det börjande åskvädret. Men vare sig nu att det elektriska ämnet i luften förlamat hans muskler, eller att han alltför varm hade kastat sig i sjön, alltnog, när han ville återvända, sveko krafterna. Fåfängt sökte han åter hvila; den spänstiga jemnvigt i alla kroppens leder, som en|3| hvila på vattnet erfordrar, brast honom nu. Han sam och sam, men allt mattare blefvo hans rörelser, allt tätare hans andedrägt; slutligen sjönk hans hufvud sakta under vågen, ett rosenrödt skimmer bredde sig öfver hans ögonlock och ännu under den sanslösa dvala, som stundom föregår en drunknandes död, hade han en oredig föreställning om dundren som gingo i skyn och blixtarna, som blåhvita blänkte i den öfver hans hufvud strömmande vattenytan.

56 Hvem ville nu gifva en silfverkopek för Walters lif?

57 Det var dock mera värdt, ty när Walter några timmar sednare åter uppslog sina ögon, befann han sig i ett fullkomligt mörker. Mörker i norden en midsommardag? Var han då blind vorden, eller var han död och låg stilla inbäddad i den mjuka sanden på hafsbottnen?

58 Småningom samlade han sina förvirrade tankar och det föresväfvade honom dunkelt, att han i den ljusa natten simmat i elfmynningen och sjunkit med den tanken att nu skulle han så plötsligt dö i sin första ungdom, och den tanken hade synts honom mera ljuf än fasansfull. Han frågade sig sjelf, om han låg begrafven i jorden med två alnar svart mull mellan sig och de lefvande.

59 Men när han kände sin arm fri och hörde det sakta suset af sin andedrägt, for han upp med förskräckelse, ty det förekom honom ohyggligt att vara lefvande inmurad i en lemma startgriftkommentar.

60 Då sade en hes röst tätt invid honom: »ligg stilla!»

61 »Hu»,konsekvensändrat/normaliserat skrek Walter, »hvar är jag då?»

62 Derpå följde intet svar.

63 Utom sig af fasa, rusade nu den arma gossen framåt och stötte efter ett par steg mot något hårdt, tumlade tillbaka, störtade åter framåt, kände något gifva vika, följde sjelf framlutad det svigtande föremålet och befann sig som genom ett trollslag under den fria ljusa himlen, strålande i solsken och full dager.

64 Så stor var Walters öfverraskning, att han ett ögonblick tyckte sig vara i en verld, som icke liknade jordens. Men snart igenkände han den rodnande solen, den klarblåa vågen, de gullfärgade skyarna och den leende grönskan af en blomklädd strand. Förbi var åskvädret och klockan såg ut vara 4 på morgonen. Hvarifrån hade Walter då flytt?

65 Han hade flytt från en liten sällsam stuga, bygd utan ett enda fönster, utan andra öppningar, än dörren och skorstenen, och ensligt belägen på en holme i skärgården. Huru hade han då kommit dit?

66 Det fick han snart veta. Ur stugan kom nu en liten gubbe i hundskinnsmössa och en underlig luden jacka af blackgråa skinn. Den gamle såg vresig och ond ut och hväste med sin hesa röst, i det han genomborrade Walter med par små gråa ögon, så hvassa som sylar: »det har man för det man drar oförnuftiga pojkar ur sjön; får inte sofva sin natt i fred engång. En annan natt låter man pojken ligga.»

Avsnittet publicerades 20/6 1846:|2|

67 Om råttgubben vore nu mycket att förtälja, men vi spara det till en annan gång. Han såg så ruskig och underjordisk ut, der han satt i sin mörka fönsterlösa stuga; han harmonierade så illa med den vackra midsommargrönska, som omgaf honom, att vi tillsvidare lemna honom åt sitt öde och följa Walter ett godt stycke framåt.

68 Ja väl ett godt stycke framåt. Ty när vi återse honom, hafva tio år förrunnit, och på den tidrymden upplefver en menska mycket. Det hade också Walter gjort. Han hade blifvit student, han hade blifvit magister, och för att ej förtiga det vigtigaste och märkvärdigaste, han hade genomgått kärlekens skärseld så många gånger, att han ej sjelf kunde hålla räkning derpå. Hans barndoms vackra älskarinna Ottilia var längesedan gift, icke med den långe Leonard, som under midsommarlekarna väckt den fordne gymnasistens svartsjuka, utan med en mjölkhvit och rödbrusig lemma startpossessionatkommentar, med hvilken hon långt för detta lemnat fädernebygderna och begifvit sig ut att bekläda sitt dyra kall som matmoder på en större egendom i Nyland.

69 Så går det här i verlden. Maka blir omaka och den, om hvilken man nyss ej visste om han var fisk eller fågel, blir ens hjertas vän hela lifvet igenom.

70 Vi återfinne Walter en midsommarqväll i början på 1840-taletkonsekvensändrat/normaliserat, seglande för sakta vind i en liten behaglig lemma startslupkommentar på en fjärd i den af herregårdar omgifna än vackra, än enformiga Esboviken, hvars lugna vattenspeglar rodnade lika bjert i aftonsolen, som fordom elfmynningen deruppe vid Österbottens högnordiska kust. Sakta som en ande sväfvade slupen fram öfver de små vågorna, till påseende icke djupare än krusorna i ett knäckebröd, och timmarna gingo och qvällen led.

71 Sist rann solens smältande guld ned uti den fjerran skogen, hvars svartgröna toppar, underbart smärta och behagliga, stucko af mot de glödande skyarna. Skuggorna började utbreda sig, lätta som töcken och tunna som flor, men ändå skuggor – nattens mörkögda barn, som under nordens juninätter irra från klyfta till klyfta, från gren till gren och allestädes förföljas af ljuset, sväljas deraf och förgås deri. Ty äfven i Finland skiljas nord och söder af olika nyanseroriginal: nyaser i sommardager och vinterskuggor: den nordligaste norden – det vet hvar man – har ingen måtta i mörker och i ljus.

72 Och när då de späda fina skuggorna började omtöckna stränderna, se då tändes rundt kring vikarna och fjärdarna och sunden på hvarje kulle en flammande eld, en sådan »lemma startkokkospråk: finskakommentar»,konsekvensändrat/normaliserat som man sällan ser i norden af landet, men som man här längre söderut med så mycken lust och glädje antänder. Det var något obeskrifligt vackert i anblicken af dessa flammor på höjderna; de speglade sig så klara i vikarnas vatten, det var med ett så mystiskt behag de stego och föllo tillbaka, brunno än klarare, än svagare, och stundom skymdes af sin egen rök. For man då rätt nära under kullarna, så kunde man väl höra ungdomens glada larm kring eldarna och se deras muntra lekar, lika lätta och behändiga som lågornas.

73 Walter satt i slupen stum. Han visste ej hur det var med honom. Minnet af hans nordiska midsommarnätter, länge tillbakaträngdt, återvände med sina bjertaste färger i hans själ. Han såg på skyarna, vågorna, skogarna, eldarna; – och innan han kom att tänka derpå, hade han blottat sina fötter och afklädt sin rock. Han var ju ensam i båten. Han ville än engång låta sig drifvas af vågornas lek med blicken riktad rätt upp mot den guldfärgade himmelen.

74 Och han kastade sig raskt i sjön.

75 Och vågorna susade lätta och krusiga kring hans hufvud och eldskenet från kullarna bildade för hans drömmande blickar tusende sinom tusende blanka strimmor i vikens spegelytor.

|3|

76 Om en stund for från den nära stranden en båt, och i den sutto Ottilia och hennes make, den mjölkhvita possessionaten.

77 »Se»,konsekvensändrat/normaliserat sade Ottilia, »der simmar en hund.»

78 »Snarare då en lemma startskjälkommentar»,konsekvensändrat/normaliserat sade hennes herre och man.

79 »Men säg mig, drifver icke der en tom båt?»

80 »Der sofver visst någon på bottnen.»

81 »Se bara, nu sjönk skjälens hufvud under vattenytan.»

82 »Gud signe själen.»

83 »Så opassande du skämtar.»

84 Och strax derpå kom mot de båda makarnas båt en annan, ej roende, ej seglande, blott sakta drifvande. I den stod en liten gubbe upprätt. Han bar på sitt hufvud en tjock mössa af hundskinn och på sin kropp en jacka af obestämd black färg, lik råttans när den blir gammal.

85 »Hör hit, min vän»,konsekvensändrat/normaliserat ropade Ottilia, »var det icke en hund den der som sjönk, min man påstår att det var en skjäl?»

86 Men gubben i båten tycktes ej bry sig om deras frågor, utan dref sakta förbi och mumlade för sig sjelf. »Jag sade ju pojken att jag icke skulle draga upp honom för andra gången; hvarföre skulle han störa min nattro?»

87 Och i detsamma for en svart sky öfver fästet och ett störtregn föll öfver eldarna.

88 Men de brunno det oaktadt intill solens uppgång. Och det blef en herrlig midsommardag.

 

 

  1. *)Några antaga rödt för kärlek, hvitt för lik och grönt för hoppet, men ofvan uppräcknade symbolik torde vara den allmännast vedertagna.

Kommentar

Kommentar

Verket publicerades i Helsingfors Tidningar i fyra avsnitt 10–20/6 1846.

Punktkommentarer

stycke – textställe – kommentar

5 lästa låsta.

5 långs längs.

6 korg avslag på frieri.

6 underslef fusk.

6 drifva skälmstycken driva gäck.

7 okynne pojkstreck, ofog.

7 bastonnerade pryglade.

7 kattfjät fjät: steg.

8 Merändels Mestadels.

8 tackling rigg.

8 baddare överdängare, bjässe.

11 linda gräsplan.

11 enklek »sista paret ut», en form av tafatt.

11 sällträ’ts slagträets.

11 lekens enkor de som saknar par i en parlek.

12 lastageplats brygga eller kaj för lastning och lossning av fartyg.

15 stellarier av växtsläktet stjärnblommor.

15 räckdynor långa, hårt stoppade dynor.

29 duskväder regnrusk.

29 oförvägen djärv, våghalsig.

31 »när sole [...] han daen» när solen går upp i en klar strimma på himlen (i skäran) och det annars är halvmulet blir det alls inget vackert väder den dagen.

34 aln längdmått; en aln motsvarar knappt 60 cm.

40 thordönet åskan.

41 upplagsmagasin reservlager för spannmål.

45 puttrade muttrade.

45 skämma bort förstöra.

47 blacka urblekta.

49 Holla hallå, hör hit.

59 grift grav.

68 possessionat godsägare.

70 slup mindre båt för segling och rodd.

72 kokko (fi.) midsommarbrasa

78 skjäl säl.

Faksimil