Till delegationen för Finlands Studenter

Lästext

|1||217|

Till Delegationen för Finlands Studenter.

1 År 1874 den 10 Januari sammanträdde i Studenthuset, på anmodan af Delegationen, undertecknade Berndtson, Falkman, Liljelund, Reinhold, Sjöstrand och Topelius, för att yttra sig angående en föreslagen inlösen af R. V. Ekmans tafla ”Wäinämöinen”, hvarjemte F. Cygnæus, som fått del af samma anmodan, undanbedt sig detta förtroende och H. Dahlström, likaledes kallad, men hindrad att närvara, inlemnat ett skrifteligt utlåtande.

2 Undertecknad Topelius erinrade, att Ekmans tafla ursprungligen varit af målaren bestämd för Studenthuset, men utförts innan huset ännu var byggdt och således icke kunnat ackomoderas efter lokalens|2||218| dimensioner och arkitektur; hvarjemte tillkännagafs, att frågan om dess inlösen nu blifvit föranledd af en gåfva, stor 250 Finska Mark, jemte räntor, som fröken Ottilia Meurman år 1870 för detta ändamål förärat till Studenthuset, men hvilken gåfva gifvarinnan nu önskat disponera till förmån för Ekmans fosterdotter, derest taflan icke blifver för Studenthuset inlöst.

3 Härefter togs den för tillfället i husets musiksal uppställda taflan i ögnasigte, och då, efter någon discussion, de närvarande icke kunde förena sig om ett gemensamt utlåtande, beslöts att enhvars yttrade mening skulle särskildt antecknas. H. Dalströms förseglade skriftliga utlåtande bröts och upplästes samt bifogas härmed i original.

4 A. Liljelund afstyrkte taflans inlösen för Studenthuset.

5 S. Falkman afstyrkte inlösen, emedan taflan|3||219| icke är lämpelig för lokalen.

6 C. Sjöstrand förenade sig i S. Falkmans utlåtande.

7 F. Berndtson afstyrkte taflans inlösen, emedan taflan ej äger det konstvärde, att hon försvarar sin plats i Studenthuset.

8 B. Reinhold ville icke afgöra frågan om taflans lämplighet för lokalen, men ansåg taflan värd att inlösas för nu ifrågavarande pris.

9 Z. Topelius ansåg, i likhet med B. Reinhold, taflan böra inlösas, såframt hon kan uppställas i husets musiksal, dit hon rätteligen hör. För öfrigt ville Topelius, såsom en reservation för framtiden, uttala sin aktning för denna målarekonstens första, och just derföre icke till alla delar mönstergiltiga, men alltid banbrytande framställning af den finska mythens kärna, och ansåg det, för sin del, såsom en lycka och en heder, om ett så storartadt fosterländskt ämne, utfördt af|4||220| landets främste historiemålare, kunde pryda Finlands Studenters hus.

10 Efter antecknandet häraf, och sedan enhvar vidkännt sitt upplästa antecknade votum, beslöts, att utlåtandet härmed skulle anses vara justeradt och underskrifvas af alla de närvarande.

 

11 Helsingfors som ofvan.

12 Z. Topelius

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  För att besluta om huruvida R. W. Ekmans konstverk »Väinämöinens sång» skulle införskaffas till studenthuset tillkallades en expertpanel (jfr föreg. »Till Studentkorpsens Delegation»). Fyra av de närvarande avstyrkte ett inköp, medan två, Reinhold och Topelius tillstyrkte. Den synligaste kritikern av Ekmans konst, Fredrik Cygnæus, hade undanbett sig att delta i omröstningen.

  Ekmans tavla inlöstes samma år av de finsksinnade avdelningarna savokarelarna, tavastlänningarna och österbottningarna. Utan att konsultera de övriga avdelningarna placerade de tavlan i Studenthusets musiksal. Fredrik Cygnæus, som hade undanbett sig att delta i utlåtandet, var den synligaste kritikern av Ekmans konst i Finland.

  Manuskriptet ingår i Topeliussamlingen, 244.115, Nationalbiblioteket.

  Bibliografi

  Klinge »Traditionalism och radikalism», Kejserliga Alexanders Universitetet 1808–1917 1989, s. 614; Klinge, »Cygnæus, Fredrik», Biografiskt lexikon för Finland

  Faksimil