Till t.f. Vicekansler

Lästext

|1||129|

Till t. f. Vice Kansler.

1 Enligt Herr t. f. Vice Kanslers yttrade önskan, får jag ödmjukast meddela angående disciplinära förhållanden bland Studerande Ungdomen följande.

2 Ungdomens förhållande har under nästlidna höst-termin varit berömligt och lugnt; dock anser jag mig böra anmärka, att varaktigt lugn, i anseende till språkstriderna, ej kan förväntas, sålänge ett legaliseradt uttryck saknas för majoriteten i frågor, som röra studenternes gemensama angelägenheter.

3 Vid disciplinära förseelser har jag, i likhet med flera bland mina företrädare, funnit det riktigast och af bästa inverkan på rättskänslan, att låta de felande dömas af vederbörande afdelning, der sådant låtit sig göra; dock har jag förut meddelat Kurator det minimum af bestraffning jag hvarje gång ansett böra ifrågakomma, derest den tilltalade blifvit skyldig befunnen, med erinran, att jag i annat fall komme att skärpa straffet,|2||130| eller hänskjuta saken till Disciplinskommissionen.

4 Sålunda ha, under höstterminen, följande fyra studenter blifva relegerade af deras resp. afdelningar:

5 Okt. 16, Johan Oskar Ahlberg, Tavastensis, relegerad till årets slut för slagsmål och knifs blottande;

6 Nov. 28, bröderne Albert och Otto Kuorikoski, Österbottningar, relegerade på sex månader från den 1 Januari 1878, emedan de, under slagsmål i berusadt tillstånd, inträngt i boningsrum och brutit hemfrid, hvarvid dock upplysts, att de förut blifvit oqvädade af sin vederdeloman;

7 December 5, Johan Minni, Österbottning, förut bestraffad med föreställning för theaterskandal, nu relegerad på ett och ett halft år eller tre läseterminer från den 1 Januari 1878 för slagsmål och med knif tillfogade blodviten under ett nattligt gräl i N:o 15 Lappviksgatan, dervid äfvenledes blifvit styrkt, att Minni före slagsmålets början erhållit i mörkret ett våldsamt slag under venstra ögat och deraf förlorat all sjelfbeherrskning.

8 Samtlige desse relegerade, utom Ahlberg, hafva nödgats förlika sina motståndare med icke obetydliga penningebelopp och tre, efter afkunnad dom, blifvit strängt varnade af Rektor. Ahlberg har kort efter uppträdet afvikit orten.

9 Under tilltal, på Rektors uppmaning, äro i Nyländska Afdelningen A. F. Krantz för förfalskingsbrott samt i den Westfinskasvårläst p.g.a. bläckplump eller motsvarande K. V. Langel såsom inför härvarande Rådstufvurätt anklagad och|3||131| moraliskt förvunnen, men icke öfverbevisad för hor. Krantz har genast efter brottets begående och Langel efter rättsförhandlingarne lemnat staden, hvarför Rektor uppmanat resp. Afdelningar att döma desse deras ledamöter lemma startin contumaciamkommentar.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Föreliggande text är rektorn Topelius redogörelse för de disciplinära förhållandena vid universitetet 1878 för vicekanslern J. Ph. Palmén. Enligt universitetsstatuterna hörde det till rektorns uppgifter att vaka över studenternas »sedlighet och uppförande» och på samma sätt skulle vicekanslern se till att studenterna iakttog »ordning, skick och anständighet i seder och lefnad» och befordra disciplinen i allmänhet. Topelius, som försökte pådriva legaliseringen av studentkåren, påtalar saken också här.

  Yttrandet återges efter manuskript i Topeliussamlingen 244.115, Nationalbiblioteket.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  9 in contumaciam (lat.), angående domar: i sin frånvaro.

  Bibliografi

  Vasenius (utg.), Författningar och beslut rörande Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland 1889, s. 6, 13

  Faksimil