November

Lästext

|1||13|

Dagbok för November Månad 1832

1 första November lemma startLäste uppkommentar lemma startButtmankommentar, och kunde något dåligt – gick i dansskoln klockan 12 – köpte äppel på återwägen – körde med lemma startIssvoschikkommentar – hjelpte en fattig gumma – lemma startläste öfverkommentar för sista gången Virgilius – var i dansskoln från 5 till ½ 9 –

2 2 November Läste upp Wirgilius – köpte 2 spectacelbilleter – var i dansskoln och på finska Casern samt på posten – bjöd Herr Blank men han hade ej tid – sålde min andra billett – gick i dansskoln och derifrån till|9| spectaclet – Då uppfördes lemma startSlottet Rietikommentar – åt äppel – kom tillbaka kl. 9 och åt afton då –

3 3 November Läste upp Geographie, och kunde tämmeligen – gick kl. 12 till Dansskoln men fick vända om igen emedan Mamselln ej hade tid – Räknade huru många steg det var från Mamsell Arppe och hem, och det var 1743. Köpte på hemvägen nya skor lemma startHortensia von Horneggkommentar – – fick mina nya skor – Var inne hos Krabbarne – läste lemma startFernando Lomellikommentar

4 4 November Söndag – steg upp kl. 9 – läste öfver ButtmanFryxell – på eft. mid. woro Staudinger Högman och Petterson här – spelte med Conversationskort – var hos Kesslis med Bark – spelte lemma startFortunakommentar drack ett glas vin och åt lemma starttortorkommentar – Körde hem med Issvochik –

5 5. November – Läste upp Buttman och kunde dåligt – gick kl. 12 till dansskoln – på vägen var jag in på posten – det war parad på torget – köpte mig svarta strumpor och lemma startLogikkommentar – var in på Finska Casern – e. m. läste öfver Logiken och war i dansskoln – det var ett krångel med vårt bestälda Forte Piano – Donners resa –

|2||14|

6 Den 6 Nowember 1832 Gustaf den andra Adolphs dödsdag, och andra sekulardagen af Slaget vid Luzen den 6 November 1632 – Läste upp Logik och kunde temmeligen – ritade en tafla föreställande slaget wid Luzen – läste öfver historien – lemma startFryxellkommentar – – e. m. Fryxell – var inne hos Elfving – kl. 4 gick till Dansskoln; – på wägen wek jag in till Menn, och drack Gustaf Adolphs skål, (notabene på en man hand) var in på Finska Casern – – var i Dansskoln – In till Elfvinglemma startvi laddade hvarsen pistol, och sköto vid stranden 2 skott för Gustaf Adolphkommentar

7 7 November. Läste upp historien och kunde dåligt – jag vet ej hur mitt normaliseringoriginal: mitt minne fuskade – Fryxell – skref med all flit på mina bref dit hem – e. m. gick i dansskoln kl. 5 och på vägen var jag in till Finska Casern, och aflemnade åt Herr Blank mitt lilla paquet – dansade – skref –

8 8 November Läste upp Buttman och kunde bra – Reuter var inne hos mig – blef utan frukost. lemma startNjeschnajo Jekaterinoslavski Novgorodspråk: ryskakommentarFryxell i all maklighet – och litet logik – var i dansskoln – då jag kom hem voro lemma startherrar inne hos Magisternkommentar – Desse souperade här, och jag var inne ända till soupen som skedde klockan 12 –

9 9 November Fredag – Wi läste ej något upp om morgonen emedan Magistern ej orkade – i deställe läste jag litet Euclides och Franska – – FryxellPetterson var här – gick ut och köpte snus och lemma startRysker kakakommentar med hvilken jag lemma startmojade migkommentar vid läsningen af lemma startGranadas eröfringkommentarFryxell – läste öfver Geographie.

|3||15||10|

10 10 November Fredag Lördag – Läste upp Geographien, och kunde – läste Euclides och Franska – läste litet GeographieFryxellvar på posten, och blev bedragen i mitt hopp – det var tämmeligen ruskigt – var i dansskoln på e. m. – litet in på finska Casern att söka Herr Blanck som dock ej var hemma – lemma startUn peu geographiespråk: franskakommentar

11 11 Nowember Steg upp klockan 8 – nya jungfrun war nu kommen – Satt hem hela förmiddagen och läste Fryxell – – – Barken hade faritt till Sveaborg – åt middag – läste lemma startRenegatenkommentar (roman) tillagt av utgivaren gick kl. 4 till Finska Casern – glömde att taga herr Blanks skor, och måste fördenskull spatsera hem efter dem – krångleri och förtret för en thekopps skull – – gick kl. 7 tillbaka igen till Finska Casern och derifrån till Catani der jag mojade mig för 18 Skilling – samt sedan till Kesslis der jag åt 2 tortor – läste Buttman tillagt av utgivaren

12 12 November. En för 3 orsakers skull märkvärdig dag – 1:mo för Forte Pianos skull – 2:do emedan jag då första gången var uti universitetshuset dit jag med guds hjelp framdeles många gångor skall gå – 3:o Derföre att jag fick höra Nagel – – – – –

13 Läste upp Buttman – läste öfver logik – var ej i dansskoln på e. m. – kl. 4 kom klaveret hit – det var en välsignad sak – lopp till Finska Casern med skräckelig brådska och blef som förstenad då herr Blank redan var borta – då lemma starttog jag mitt partikommentar, och gick till universitetshuset, och köpte billet – samt och hörde då på virtuosen Nagel – likväl försummade jag en sång för Keslis skull – knep en lemma startcontramarkkommentar – – kom hem kl. 9 – här voro ett par herrar till afton tillagt av utgivaren

14 13 November läste upp logik – Euclides och Franska – Fryxell – spelte klaver –|4||16| läste ut RenegatenFryxell – läste öfver historien – spelte – gick i dansskoln – dansade första gången mazurka – sökte Herr Blank – satt upp och läste – – – (annars var denna dag pappas födelsedag) –

15 14 November Onsdag – läste upp historien och kunde medelmåttigt – – trätte med Barck – Sedan förargades jag öfver det sakamlösa fäet Lotta – och Bark den svinhund skulle strax i köket och berätta – han fick sej ochså påskrifvit – läste Euclides och Franska – Fryxell – –. dansade, och var inne en stund på Finska Casern, hvarest jag pratade med Achates och Ivar – läste öfver Buttman

16 15 November Läste upp Buttman och kunde tämmeligen – läste Euclides och Franska – betalte magisternElfving var här – e. m. läste öfver logik – gräl med Barken – spelte – var i dansskoln – dansade vals och Mazurka – sökte Herr Blank – läste logik och skref – samt spelade –

17 16 November Läste upp Logik och kunde nästan bäst – der förekom tämmeligen invecklade frågor – strax klockan 10 skyndade jag på posten,|11| nästan säker om bref, men min förhoppning lemma startslog klöfverkommentar – läste Euclides och Franska – e. m. – oenighet med Barken angående pigsqualler och om min klocka – läste Fryxell och beräknade mina utgifter – var i dansskoln – satt upp och läste Geographie

18 17 November Läste upp Geographien och kunde lemma startmera dåligtkommentar – gjorde lemma startskälmstyckekommentar mot Barken med hans sockerbit – Krabbe var äfven sammansvuren – Elfving och Staudinger voro här – kom underfund med ett knep af Barken – rökte – e. m. läste Fryxell och – Fryxell – kl. 4 gick jag till Finska Casern och mötte Hohenthal som berättade|5||| att Logren fått ett bref, i skarpa ordalag för att de lemnade mig, af gubben Stenroth – var hos herr Blank en stund – – drack 2 koppar thee hos theejungfrun – gick hem och skref – Lampa var här – spelte läste Fryxell – rökte – Blef af Magistern bjuden på Nagels 3 concert och gick dit – jag försökte lemma startlaga upp Elfvingkommentar men jag träffade ej honom lemma startsen –kommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Läste upp redogjorde för.

  1 Buttman förmodligen Griechische Grammatik (orig. 1792) av Philipp Karl Buttman.

  1 Issvoschik (ry.) hyrkusk.

  1 läste öfver läste på.

  2 Slottet Rieti romantiskt skådespel, till svenska av C. A. F. Berggren från en tysk bearbetning av ett italienskt original av C. Gozzi, gavs av C. W. Westerlunds teatertrupp.

  3 Hortensia von Hornegg »Somnambulen eller Hortensia von Hormegg» av Heinrich Zschokke, Valda noveller (häfte 7) i översättning av Anders Wistrand (1832).

  3 Fernando LomelliFernando Lomelli, den djerfve röfvaren eller Hämdens kulor av Christoph Hildebrandt, i översättning av Sophie Gyllenborg (1827).

  4 Fortuna brädspel.

  4 tortor mindre bakverk, bakelser.

  5 Logik förmodligen Johann Gottfried Kiesewetters Lärobok i logiken, i översättning av J. W. Tuderus (orig. 1806).

  6 Fryxell förmodligen Berättelser ur svenska historien I–V (1823–1832) av Anders Fryxell.

  6 vi laddade hvarsen pistol [...] Gustaf Adolph Minnet av Gustav II Adolfs dödsdag uppmärksammades inte officiellt.

  8 Njeschnajo Jekaterinoslavski Novgorod kraftuttryck baserat på ryska stadsnamn.

  8 herrar inne hos Magistern sannolikt medlemmar i det s.k. Lördagssällskapet.

  9 Rysker kaka möjligen ett slags pepparkaka.

  9 mojade mig smorde kråset.

  9 Granadas eröfring Washington Irving, Krönika öfver Granadas eröfring ur munken Antonio Agapidas handskrifter I–II (översättning av Lars Arnell 1830–1831).

  10 Un peu geographie (fra.) En aning geografi.

  11 Renegaten av Charles-Victor Prévôt d’Arlincourt, i översättning av Lars Arnell 1828.

  13 tog jag mitt parti fattade jag mitt beslut.

  13 contramark kontramärke, berättigade till förnyat inträde.

  17 slog klöfver här: slog fel.

  18 mera dåligt rätt dåligt; förekommit i finländsk svenska.

  18 skälmstycke spratt.

  18 laga upp Elfving få Elfving att gå (på konserten).

  18 sen – Efter »sen –» saknas text, tre fjärdedelar av bladet är utskuret, möjligen saknas flera blad.

  Faksimil