December

Lästext

|5||17|

Dagbok för December 1832tillagt av utgivaren

1 lemma start3 December.kommentartillagt av utgivaren läste om morgonen upp kyrkohistorien men midt under det vi läste kom frun och ropade in magistern; han kom sedan ut och sade åt oss att vi ej kunde fortfara, ty det hade händt honom en förargelse. sedan lemma startpigan skurit sig med rakknivkommentaruttolkat piktogramillustration – kl. före 12 kom Barkenoläsligt p.g.a. konservering/inbindning hem hos – Hos Arvid Krabbe fick jag veta att piganuttolkat piktogramillustration hade lemma startkappat tillkommentar – – då såg jag fru Runeberguttolkat piktogramillustration blek som ett lärft springa till Ramstedts. – Därpå kom C. Kr. hem och då gingo vi in – hufvadå – Frosterus förbandt henne. Doctor Rosenbom och Professor Ursin voro här – illustrationotytt piktogramfru Runeberguttolkat piktogramillustration var i faselig vånda – åt middag i Krabbarnes kammare – läste lemma startTelemaquekommentar – var med Krabbe till Catani, drucko ett glasuttolkat piktogramillustration – der träffade jag Blankuttolkat piktogramillustration och illustrationotytt piktogramillustrationotytt piktogram – var till Finska Casern som hastigast – var i dansskoln och kom hem kl. 9 – Magister Backmanuttolkat piktogramillustration låg med Magister Runeberg, Calle Krabbe hos Barkens bror, och Lilla Barken äfvenledes der – Smågossarne lågo inne i min kammare.

2 4 December. Wi läste ej något upp för Magistern – var till sagoperioden, somoläsligt p.g.a. att bläcket är svagt och avmattat, på väg att ta slut låg och sparka – läste Euclides – Sagoperioden och illustrationotytt piktogram voro här en god stund – firade brasa. Barckuttolkat piktogramillustration – läste Franska – Fryxell – var inne i saln hos lemma startpoetiska Calendrarnekommentar. – e. m. kom Barckens bror [?]uttolkat piktogramillustration den fan hit – spelte och quintilerade en god stund – kl. 5 gick jag i dansskoln – der voro nu damerna – piganuttolkat piktogramillustration hade talat om dagen – Barckuttolkat piktogramillustration låg hemma – Gaf Baken ett kok stryk på sängen – – –

|12|

3 5 December – lemma startläste uppkommentar lemma startlogikkommentar och kyrkohistorie i förmaket – firade brasa – läste ut XI boken i Telemaque – var inne i salns hos Krabbarne – – Rosenbom såg på piganuttolkat piktogramillustrationBarckuttolkat piktogramillustration framför brasan – det hade snögat starkt om natten och var nu ärlig vinterköld med godt före – e. m. var till Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration och Sagoper. men de svinpelsarne voro ej hemma – – spelte klaver och skref – var i dansskol där var mamsell Arppeuttolkat piktogramillustrationoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarande förbannadt häftig och arg – de andra bestodo confect åt damerna – köpte mig lemma startfranska brönkommentar – var till Sagoper. – läste Adlerbeth på säng – Barckuttolkat piktogramillustration måste af räddhåga låta den ena av Örnarneuttolkat piktogramillustration ligga med sej –

|6||18|

4 6 December Thorsdag – man masade normaliseringoriginal: de sig helt makligt till kl. 8 emedan ja man denna dagen och härpåföljande ej läste för magistern; – det snögade derute erbarmligt – läste Franska och firade brasa – satt i saln och läste i Poetiska CalendrarnaBarken kom lemma startimpromtukommentar hem från skoln kl. 11 och sade sig vara: »rysligtoriginal: ’rysligt sjuk» – magistern satt här och spelte på Forte pianot – gick i dansskoln – sedan om afton var jag litet illustrationotytt piktogram för illustrationotytt piktogram skull – illustrationotytt piktogram drack thee hos theejungfrun samt köpte Franska bröd och lemma startRysker kakakommentar [?]uttolkat piktogramillustration

5 7 December. – – Reuteruttolkat piktogramillustration Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration och illustrationotytt piktogram läste för magistern – var på posten kl.original: kl 11 men det var gunås ej något åt mig – Fryxell ifrigt – Franska – Gaf August en liten lemma startstutkommentar – stod på en ej synnerlig god fot med Barckuttolkat piktogramillustration – Var in i saln hos Krabbarne – gaf Barken stut på lemma startbronkommentar – läste Fryxell och skref derur – spelade Forte Piano – lemma startDe tre omtalta studentcandidaternekommentar suto här till stor förargelse på f. m. och på e. m. satt jag ensam hemma – var i dansskoln från ½ 6 till ½ 9. Mamsell Arpe grälade och jag beslöt att ej gå dit om Lördan – –

6 den 8 December 1832. Alexander Lithens dödsdag – var svartklädd hela dagen – spelte Forte Piano – De tenterande läste i Örnarnes kammare – kl. ½ 12 illustrationotytt piktogram – – skref lemma startminnesordenkommentar – om aftonen blef det blida och kram snö – kastade snöboll med B. och Krabbe

7 9 December f. m. myllade Kr. och jag August totaliter ned i snödrifva – e. m. kastade snöboll med Bark – var till theejungfrun ocholäsligt p.g.a. konservering/inbindning drack där 3 koppar – afskref visor ur poetisk kalender

8 10 December Var på posten och fick bref från mamma – och Sophie af hvilken jag dessutom fick lemma startvisan Philomelakommentar – satt och läste brefven framför brasan – sjöng Philomela – funderade tillagt av utgivaren|7||19| skref noter ur Poetisk Calenderuttolkat piktogramillustration – var i dansskoln, och der var många nya damer – bestod confect – var litet till Catani

|13|

9 11 December Tisdag – skref ur poetisk Calender – firade brasa – Fryxell – köpte franska bröd – var i dansskoln och dansade Masurka.

10 12 December f. m. var in i saln och läste – var till Hohenthal – skref noter – Staudinger var bekymrad om sin examen och Reuteruttolkat piktogramillustration fick lemma startbetygkommentar af Run. – e. m. dansade – förlägen om handskar – – August fälde lemma startbränderkommentar på golfvet om afton –

11 13 December Morgonen kl. 8 kom Stenroth hit och sade att han skulle resa Fredagsmorgon; han betalte äfven – Då for jag lemma startburduskommentar af till Wasenii boklåda och lemnade en lista på de böcker jag hade i Co-mmission – köpte franska bröd – sökte Blankuttolkat piktogramillustration men han var ej hemma – så hem igen med en fart – satte mig derpå att skrifva – Krabbe betalte – var till Levelius – e. m. gick till Wasenii boklåda, växlade en 5 Rub. sedel och köpte böcker – derifrån till Blankuttolkat piktogramillustration som då var hemma – vi gingo ut att handla – han köpte kristallflaskor åt mamma, och jag – lemma start0kommentar – var till Frenckells boklåda [?]uttolkat piktogramillustration der köpte jag flerehanda – gick derpå hem med så mycket lemma startkapinakommentar jag orkade bära – längre på afton var jag till mamsellerna Hökuttolkat piktogramillustration med Levelius, Bark och Synnerbergtvå kopparuttolkat piktogramillustration – sedan gick jag med illustrationotytt piktogram up åt Nystan – sökte en guldsmed, men träffade ej – sökte Stenrothuttolkat piktogramillustration men den syltfoten var ej hemma – hemuttolkat piktogramillustration igen – skref med ifver och läste på säng –

12 14 December Steg upp kl. ½ 7 och satte mig genast att skrifva till Mamma – väntade förgäves på illustrationotytt piktogram – då kuskade jag af till Nystan, och var på|8||20| vägen in till illustrationotytt piktogram och på posten der jag ej hade något bref – Stenrothuttolkat piktogramillustration var ändteligen hemma – aftalte om paquetet – – var på hemvägen in till Blankuttolkat piktogramillustration af hvilken jag tog ett litet paquett – – hemuttolkat piktogramillustration – skref och förseglade med synnerlig brådska och förde paquetet kl. 12 till Stenrothuttolkat piktogramillustration – der träffade jag – Logrenuttolkat piktogramillustration, Nygren och Tillman – – grälade lemma startun peuspråk: franskakommentar med gubben Logrenuttolkat piktogramillustration – tog ändeligen afsked af Stenrothuttolkat piktogramillustration och gick hem – e. m. läste franska, firade brasa och var i dansskoln der det var något gräligt – när jag kom hem så hade man ätit –

13 15 December Lördaglemma startpoikarna i Laurelska skolnkommentar fingooriginal: fing jul lof – Barckuttolkat piktogramillustration for af till Sveaborg – läste TelemaqueKrabbarne voro här – e. m.original: m var jag här utanföre att försöka lemma startskrinnisenkommentar, men det var bara strunt, och jernet föll af min ena skrinsko så att jag gick snart hem – Fryxell – var i dansskoln där det var rätt roligt, och jag dansade alla danser nästan – skref sedan jag kom hem, och läste på säng –

14 16 December Steg upp klockan 9 – tog på mig mina lemma startCasimirs böxorkommentar – åt frukost – skref ur Poet. Calender – spelte Forte piano – skref litet uti|14| lemma startde små böckernakommentar – läste uti saln – vid bordet talades om Lotta. Den förstockade rackarn nekade värre än förut. – lästeoriginal: lälste och drack caffe i saln – e. m. firade brasa med lemma startP. C.kommentar i handen – – FryxellLogren kom hit, och Levelius. Vi pratade här litet, och jag spelte Forte Piano; – sedan gick vi till mamsellerna Hökuttolkat piktogramillustration och drucko två kopparuttolkat piktogramillustration per man – derpå gingo Logrenuttolkat piktogramillustration och jag jag först till Kesli och sedan till Catani – sökte sagoperioden som ej var hemma – skref mycket ifrigt bref – sluteligen kröp jag till kois –

|9||21|

15 17 December Måndag Munsjörerna Örnuttolkat piktogramillustration sku resa kl. 6 om morgon, men det blef 12 timmar sednare. – Kl. 9 gick jag först till Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration och sedan gick jag till skattudden att söka bar. Stromberg med mitt paquet, men han var ej hem – sedan träffade jag honom hos Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration, var så hem och åt Frukost. Derpå kuskade jag åter af till skatudden och fann honom (Stroberg) hemma – Det var ett alldeles grufveligt yrväder, men han gjorde som jag hade gjort i hans ställe och for ogeneradt – så bar det hem med hiskelig fart, ty jag hade en orkan i ryggen – firade brasa. e. m. kl. 5 foro Örnarneuttolkat piktogramillustration – var i danseskolen, men der var förbaiskadt lite damer – lemma starthyrde ut min masurkakommentar.

16 18 December Yr det nästan värre än gårdagen – Jag var lemma startkammarherrekommentar, och iddes lemma startej gå i dansskoln om afton engångkommentar ty man var lite lemma startförknuffadkommentarmamsell ArpenFryxell – skref ett skarpt bref åt munsjör BarkSveaborg – Aha! det var ju illumination om afton för Keisarns namsdag – då var jag ute, och stod på lemma startuniversitetsbronkommentar med förnöjelse betraktande de flammande och hväsande mareschallerne – Univ. huset såg rätt vackert ut på afstånd – på samma resa köpte jag mig Fransk.bröd tillagt av utgivaren

17 19 December. Onsdag – f. m. läste Telemaque ifrigt – kl. 11 kom Barckuttolkat piktogramillustration hem från Sveaborguttolkat piktogramillustration – munsjörn packade in, hvilket jag med hemligt nöje såg – – han for bort med KrabbeFryxell – gick kl. 5 i dansskoln och mötte Barckuttolkat piktogramillustration på vägen af hvilken jag tog afsked på unionsgatan. Denna afton var rätt rolig; först dansade jag hvarje rigtig dans – och lemma startCottiljongkommentar på slutet, och sedan så dansades det jullekar: Hei sej – Viljen i veta, Herdar och Herdinnor, ungersvennen, Höga berg, och så vidareutanför pappret (radslut) – derpå gömdes ring, och sist sjöngs det visan: lemma startnu så skole vi skiljas åt, med mycken sorg och mycken gråtkommentar|10||22| Sluteligen sade mamsell Arpe att vi skulle samlas den 10 Januarii, och så skildes vi – När jag kom hem så hade Barckuttolkat piktogramillustration lemnat här en liten hund för hvilken man knapt fick nattro –

18 20 December Thorsdag – fann jag mig synnerligen väl af att hafva sluppit Barckuttolkat piktogramillustration – satte min kammare i ordning – Telemaque – skref ett|15| Decret om lemma startOrationernakommentar – lekte med Mirka (den lilla hunden) – spelte Forte Piano och skref upp styckena. e. m. sökte jag, tillika med sagoperioden, Wilskman, och satt hos honom en stund – sedan drack jag en kopp caffe hos Caffe jungfrunlemma startskref i min Calenderkommentar – drack thé hos Mamsellerne Hök i sällskap med Logren, och sedan hos théjungfrun – skref i min dagbok – 21 Decemberoch just som jag skref så kom Blankuttolkat piktogramillustration hit och bad mig komma med sig – jag gick, och vi foro med lemma startIsvoschikkommentar till Menn. Som jag steg in uti inre rummen så kommer Nyman och Baron Stromberg från Ny Carleby emot mig – – – Jag blef rätt öfverraskad och glad, att träffa Nycarlebybor – Sedan var jag med dem och några andra till kl. ½ 10, och drack punsch – Jag blef bror med Nyman, Östring, Carleni och Klerk – Derifrån följde jag med de andra till Nymans logis, fru Strandberg – där emottog jag ett paquet från Mamma, pratade en stund och gick hem kl. ½ 11 – Man hade redan spisat här, så att jag åt bara enoriginal: e nsmörgås – – Jag öpnade paquetet och fick nya hängslor och söndriga thermometrar tillagt av utgivaren

19 21 December Steg upp kl. ½ 7 och skref till MammaBlankuttolkat piktogramillustration kom hit och vi foro med Isvoschik till en thermometermakare, men fingo dåligt svar – Träffade Nyman – var på posten och fick bref af A Dyhr och H. Backman – Gick derpå med Blankuttolkat piktogramillustration till Nymans och|11||23| Strombergs logis – der träffaddes Ahla, Carleni, Klerk, Sohlberg Sohlberguttolkat piktogramillustration – drack vin till afsked – var med Blankuttolkat piktogramillustrationWasenii boklåda – förseglade brevet till Mamma och tog afsked af de resande – när jag kom hem var middagen spisad och jag åt efteråt – firade brasa – Fryxell – började klippa lemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration – var in hos Krabbarna – rökte och läste un peuspråk: franska på säng –

20 22 December Lördag – f. m. läste Telemaque med grufvelig flit – firade brasa – denna dagen blef det blida – och jag kastade några snöbollar – åt julbröd – (ska jag nu inte hitta på något annat?) – jo pappersfigureruttolkat piktogramillustration – lekte och roade mig med hundenuttolkat piktogramillustration Mirka. e. m. var jag 2 gånger till Finska Casern för att söka Blankuttolkat piktogramillustration och gå på visit, men då jag ej träffade honom hemma, gick jag i förargelsen till théjungfrun – köpte Franska bröd och band på min klocka samt betalte Vasenius – satt upp litet och skref (frun bakade till jul) – – –

21 23 December Doppade i caffe – läste ut X boken i TelemaqueFryxell – snöbollades – det var mulet och regnigt – var in hos Krabbarne – åt lemma starttortorkommentarWilskman kom hit på morgonstund och klipte mitt hår rätt bra – läste Adlerbeth – kl. 5 gick jag att söka Blankuttolkat piktogramillustration för att gå till Fru Wikstedt, men ack och ve han var ej hemma – så lemma startfnurrade jag afkommentar till the jungfrun där jag träffade A. Krabbepappersfigureruttolkat piktogramillustration – skref ur poetisk Calender

|16|

22 Den 24 December 1832 Iulaftonsdag|12||24| Nåväl! denna ,(om alldrig för mig så för många andra) märkvärdiga, efterlängtade och roliga dag steg jag i all maklighet upp kl.original: kl ½ 9 – kl. 11 gick jag ut i stan, och var som hastigast i Wasenii boklåda, sedan till Finska Casernuttolkat piktogramillustration att söka Blankuttolkat piktogramillustration men han var ej hemma – Då satt jag der en liten stund och lackade julklapper åt Ivar Th. – Så gick jag hem – e. m. kl. 4 for jag med A. K. på Isvoshik åter till Finska Casernuttolkat piktogramillustration men han var ej hemma – så foro vi lemma starti ett baskommentar till skatudden, men mitt förehafvande gick ej för sig och vi foro hem igen – hundenuttolkat piktogramillustration Mirka satt hela tiden med uti Isvoschiken – kl. ½ 6 kom Blankuttolkat piktogramillustration hit och vi foro till Finska Casern – på vägen voro vi in i Etholens boda och hundenuttolkat piktogramillustration Mirka var med – Hos Blankuttolkat piktogramillustration förseglade jag en julklapp – sen gick jag med Blankuttolkat piktogramillustration till Wasenii boklådauttolkat piktogramillustration och till Frenckells boklådauttolkat piktogramillustration – därifrån gick jag till skatudden och Mirka följde med (se: lemma startMirkas resor om julaftonkommentar) – träffade fru Wikst. jungfruoläsligt p.g.a. konservering/inbindning – hem igen – klädde om mig och gick in – der voro mycket herrar och damer – drack thé – lämnade ett paketuttolkat piktogramillustration åt Marie – – gaf henne en halsduk – sedan gjorde jag just ingenting utan satt därinneoriginal: därisinne till kl. 11 då vi satte oss till bords – då blef det rätt muntert när Magister Runeberg läste upp en hel hop med satiriska verser – Jag fick 2 julklapper – en mycket vacker urkjed af hår med guldbeslag hemifrån och en lemma startplånbok med elddonkommentar hemifrån af Magister Runeberg – annars kom det julklapper i mängd, en klädkorg full – kl.original: kl 2 steg man från bordet; jag – kl. 3 gick jag till sängs – – en lemma startstruntkommentar afton –

23 25 December J – U – L – D – A – G – sof till kl. 10 – åt frukost – pappersfigureruttolkat piktogramillustration – till kl. 1 då jag gick, nej jag for med Isvoschik, till Finska Casernuttolkat piktogramillustration på middag – – var inne i Capten Thunebergs kammare, och åt sedan middag – – läste en Novell i Blanksuttolkat piktogramillustration kammare – var inne hos Captenskan – – Dit kom andra främmande och deriblandoriginal: deriblan General Directeur Tavaststjerna – drack thé – spelte kort – gick hem kl.original: kl ½ 9 – åt ingen afton, ty de andra åto bort hos Camrerskan Tengström.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 3 December. Möjligen saknas text före »läste om morgonen [...]».

  1 pigan skurit sig med rakkniv Tjänarinnan Lotta skar sig i halsen när Fredrika Runeberg ställde henne till svars för stöld (Strömborg, Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg I–III 1928, s. 224).

  1 kappat till huggit till, skurit sig.

  1 TelemaqueLes aventures de Télémaque fils d’Ulysse (orig. 1699) av François de Salignac de la Mothe-Fénelon.

  2 poetiska CalendrarnePoetisk kalender utkom i Uppsala 1811–1821 under P. D. A. Atterboms redaktion och med bidrag av nyromantiker. De flesta häftena fanns i Runebergs boksamling (Grotenfelt, »Förteckning öfver Runebergs privata bibliotek» 1905, s. 201).

  3 läste upp redogjorde för.

  3 logik förmodligen Johann Gottfried Kiesewetters Lärobok i logiken, i översättning av J. W. Tuderus (orig. 1806).

  3 franska brön småfranska av vetemjöl och rågmjöl.

  4 impromtu här: oväntat, överraskande.

  4 Rysker kaka möjligen ett slags pepparkaka.

  5 stut slag eller smäll mot baken.

  5 bron trappavsatsen utanför ytterdörren.

  5 De tre omtalta studentcandidaterne Ernst Odert Reuter, Johan Justus Staudinger och förmodligen Johan Edvard Thodén.

  6 minnesordenNågra ord till minne af Alexander Lithén död den 8 dec. 1831 (NB 244.107, s. 549–552; även i Vasenius I, s. 422–425).

  8 visan Philomela sannolikt den visa som inleds med verserna »Då på myrten den Zephiren väger / philomela sjunger ömmande / henn[es] röst mitt hjerta sorgligt säger / dina vänner borta äro de.»; visan återfinns i Topelius manuskriptsamling på ett enskilt blad (NB 244.109, s. 87).

  10 betyg över erhållen undervisning, ett villkor för att avlägga studentexamen och få inträde till universitetet.

  10 bränder brinnande eller halvt förbrunna vedträn.

  11 burdus genast.

  11 0 noll, ingenting.

  11 kapina (dial.) grejer.

  12 un peu (fra.) litet.

  13 poikarna i Laurelska skoln Topelius rumskamrat Samuel Barck samt August och Ludvig Örn var elever i skolan (Helsingfors lyceum).

  13 skrinnisen skridskoisen; SAOB har detta belägg av Topelius.

  14 Casimirs böxor kaschmirsbyxor, byxor av fint ylletyg.

  14 de små böckerna det s.k. »Lilla biblioteket», en samling små berättelser, dels egna, dels bearbetade i miniatyrformat, förvarades i ett skrin »såsom mitt egenhändiga bibliotek» (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 39). – Följande dag skickade Topelius ett tillskott till biblioteket till systern Sofia i Nykarleby (ZT–JST 17/12 1832, NB 244.97).

  14 P. C.Poetisk Calender (se ovan).

  15 hyrde ut min masurka förmodligen avstod Topelius dansturen till någon av de andra.

  16 kammarherre skämtsamt om person som håller sig inomhus.

  16 ej [...] engång inte [...] ens.

  16 förknuffad förargad; förekommit i finländsk svenska.

  16 universitetsbron universitetstrappan.

  17 Cottiljong improviserad sällskapsdans till vals- och polkamusik, bestående av både egentlig dans och lekar; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 nu så skole [...] gråt möjligen visan »Medan jag vandrar i världen» (von Frenckell, Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827–1832 1947, s. 370).

  18 OrationernaOrationes av Cicero användes som retoriska mönster i undervisningen.

  18 skref i min Calender avser sannolikt häfte för egenhändigt avskrivna verser, jfr 27/4 1833 och 9/5 1833. I Topelius manuskriptsamling finns två dylika häften bevarade, båda från tidigt 1830-tal (NB 244.182).

  18 Isvoschik (ry.) hyrkusk.

  19 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  21 tortor mindre bakverk, bakelser.

  21 fnurrade jag af här: gick jag vresig.

  22 i ett bas (dial.) i ett sträck.

  22 Mirkas resor om julafton oidentifierat.

  22 plånbok med elddon fodral i fickformat med tändstickor av vax; SAOB har detta belägg av Topelius.

  22 strunt obetydlig, dålig; SAOB har detta belägg av Topelius. Tillägget »en strunt afton –» möjligen av något senare datum än brödtexten.

  Faksimil