Juli

Lästext

|10||118|

Julii Månad.

lemma startMensis priore lætior, quamquam valde ægrotans.språk: latinkommentar

1 1. Måndag. Hade legat Hos Hindric. – På förmiddagen woro wi att simma wid Brunsholmen – På eftermiddagen war allena med Franz Lithen. Wi simmade, och på aftonquisten kommo hit Cederman och Thure Levelius, men endast en kort stund.

2 2. Tisdag. Om morgonen funderade jag med morbror Calamnius hos Turdins att fara till Djupsten. Jag gick genast hem, och bestyrde om|69| spön, maskar m. m. samt spisade middag hem. E. m. Tog jag först en lur, sedan lagade jag i ordning, och då morbror dröjde alltförlänge for jag med båten att meta agn, men fick ganska litet. Ändtligen kom han, och vi foro efter en timmas widare dröjsmål. Wi metade lemma startlöjonkommentar vid Bomans, och wid Läppogubben – På Djupsten var morbror Lithén och mycket folk. Vi metade lemma startgirsarkommentar, Alfred Backman och jag, till kl. circa ½ 2 då wi lade oss på spånorne under Fartyget och somnade.

3 3. Onsdag. En timme wid pass sofvo vi, och solen war redan upgången då vi uppstodo från wår owana bädd. Wädret war skönt och hafvet stilla, och morgonen så leende som man derute kan wänta sig. Wi metade en stund girsar, men snart blef det tråkigt, och wi foro öfver till Dictan der vi metade med nöje ända till klockan 7, och fingo dyugtiga aborrar och idar – Då vi kommo till holmen igen war morbror resfärdig, och vi foro ofördröjleligen bort.|11||119|Läppogubben simmade wi medan morbror tog up näten; han fick ganska litet – kl. 12 kommo wi hem, och Alfred åt middag med mig. Wi simmade wid bryggan, och sköto med canon – Om afton gick jag till Turdins; Hindric och jag lågo i Morfars kammare.

4 4. Thorsdag. war till sina fölgder ingen lemma starthugneligkommentar dag. Om förmiddagen war jag redan ½ 7 på benen. Jag war med Nyberg upp till lemma startlillluckornakommentar, men såg ingenting. Sedan åt jag frukost och gick hem. E. m. kom Alfred hit, och wi simmade wid bryggan samt sednare Lorenz Mathesius. Efter en stund foro wi med båten till notwarpet och simmade der. Blåsten war kall och skarp fastän watnet war warmt, och då förkylde jag mig. Wi gingo hem, jag frös, wi drucko the och pratade till kl. 10 fastän jag war rädd att komma försent till morfar. Der fann jag Baron Rosenkampf; som bannades, dock lindrigt. Jag sof deroppe med Hindric.

5 5. Fredag. Steg jag upp kl. 8. Jag war som domnad i hela kroppen. Middag åt jag hem. Kl. 3 roddes jag till stan, och gick till Forséns derifrån jag följde gamla fru Kerrman till kyrkogården. Sedan till morfars och därifrån åkte jag till Haralden. Der war mycket folk; jag stod fadder för en liten Johannes Cassén, emot Jos. Calamnius. Föröfrigt mådde jag illa hela eftermiddagen, och hade ej humeur att wara med flickorna. Jag längtade rätt hjertligt hem, men måste pinas under hela tiden man åt afton. Ändteligen kom jag hem, och lade mig. Detta var min sjukdoms första dag.

|12||120|

6 6. Lördag. Om morgonen war jag frisk, och klädd i pels ut med Lion i trädgården och till ån der han fick simma. Men Stackarn frös förskräckligt efteråt, och af honom fick jag en frossa som en brasa i warma kammarn|70| ej ens kunde afhjelpa. Jag åt mellertid och lade mig sedan, då frossan efter circa en timme gick bort. Sedan war jag lemma startskraltigerkommentar hela dagen, men uppe alt emellanåt. H. B. wille ha mej dit, men det war stopp. Jag läste tidningar som tidsfördrif.

7 7. Söndag. War jag bätre. Hinric kom hit, och berättaden den fägnande nyheten att lemma startEllidakommentar syntes; kort derpå fingo vi veta att det ankrat. E. m. lagade jag skjutgewär i ordning, och föresatte mig att fara ut emot mamma. ½ timme derefter syntes Ellidas slup. De wände hit till bryggan, och då först märkte jag att mamma war med. Eja! det blef glädje af, och Syster kom med i land. – – – – Sedan kom bror Cederman = Cæsar hit, och wi woro uppe i windskammarn. Därifrån gingo wi hit ned, och drucko the. Han gick. Jag funderade en stund med mamma.

8 8. Måndag Fick jag ej gå ut. Bror Hindric war hos mig på förrmiddagen. På e. m. låg jag. Fru Brunström och Jätta voro här.

9 9. Tisdag. Tredje dagen. Alt ännu sjuk med wissa lemma startmellanskofkommentar. Mammas saker kommo up från fartyget. War up i Windskammarn.

10 10. Onsdag. Fjerde dagen. Cedermancæsar och Thure L. voro hos mig. e. m. war fru Brunström här. Jag åt dugtigt mellanmål, hwaribland en skifwa lax som bekom mig rätt illa andra dagen.

|13||121|

11 11. Thorsdag war en plågsam dag i synnerhet om morgonen. På aftonquisten woro Moster Augusta och Flickorne Calamnius här. Jag skref. Baron Rosenkampf war här; det var sant.

12 12. Fredag. Sjette dagen war bätre. Baron war här på förmiddagen, och tog afskjed. Wi spelte Lotteri härstädes; jag läste min gamla dagbok, och mamma gick med moster Augusta till stan.

13 13. Lördag. Sjunde dagen. Den war något bätre än de föregående. Jag spelte piquet med Mamma och Sophie samt läste tidningar och min gamla dagbok. Moster Calamnius och Flickorne voro här. Äfvenså Logren på ett litet skutt.

14 14. Söndag. På förmiddagen sof jag till ½ 11, och gjorde sedan ingenting märkwärdigt. I dag är eller tror jag mig wara karl igen. E. m. spelte jag piquet med Sophie och Mamma, som fick främmande. Till mig kommo Åkerblom, Dyhr, Nyberg och Salin. de walsade. Slutet på Söndan war ett parti piquet med mamma.

15 15. Måndag. På förmiddagen fick jag var gå ut, och det war ej litet roligt. på e. m. gick jag med Mamma och Sophie till morfar. Sedermera på ett litet lemma startskuttkommentar till Lithens och lånte en bok af Albert. Sist ett parti piquet. P. S. Ellidas besättning stälde till en bal.original: bal

|71|

16 16. Tisdag. fångade flugor i mjölkkammarn. Logren war här. Det blåste Nordan och war ganska kallt. Jag åt den första ärtskid, och de första smultron i trädgården.*Mins du Zachris hvem som i somras gaf dig det första? – Jo din vän din saknade hulda Mathilda.uttolkad chifferskrift

17 17. Onsdag Slog ihjäl 700 flugor. Det var visserligen en lemma startmandatkommentar som förtjenar uptecknas. (?). I går dog Hökar Lybeck. Hinric blef sjuk.

|14||122|

18 18. Thorsdag På förmiddagen började jag att läsa lemma startOvidii Metamorphoseonkommentar, och hann deruti 20 verser. Eftermiddagen åt jag smultron och låg och läste deruppe. Om afton spelte jag piquet.

19 19. Fredag. om morgon fick jag weta att Hindric war sjuk; äfvenså wår Jacob. E. m. gick jag till bror Hindric som war rätt dålig och hade plågor; det war hans wanliga inflammation. Essen war hos honom; Lion war med mig. Sedan kommo Mamma och Sophie dit. Vi åto afton där.

20 20. Lördag. Hindric hade mått bätre i natt. Jag åt smultron och ärtskidor i trädgården. Ingeneur Fredricson war här. Det blåste och war ruskigt. på e. m. war jag med Mamma till stan och Hindric som nu mådde bätre. Jag sökte Essen, men förgäfves.

21 21. Söndag och Johannædag. Kl. ½ till 7 wäckte och saluterade jag syster med 6 skott. Sedermera gick jag med Sophie att gratulera moster Augusta Johanna. Jag war up till Hindric, och han war nu bra, men låg ännu. O. Snellman existerade der i hans kammare. Dagen war regniger, men ljum och lugn. Eftermiddag: Nu skulle nya begrafningsplatsen inwigas, der före gick jag dit kl. 4 och kom i lagom tid. Prosten Snellman höll tal och några psalmer sjöngos; deri bestod ceremonien. Alla stadens respektive, med ben försedde, invånare, en mängd landtbor och åtskilliga Jacobstadsboer (ganska malitieust kallade: »kissor») dels åkte dels promenerade dit för att bivista en så sällsynt och så märklig ceremonie; jag räknade dem wara närmare 3000. Sedan woro här S. Backman, Moster Augusta Johanna och Fru Brunström. Här speltes lemma startmarjaskommentar i parti, äfven sköt jag. Ock sålunda fick Johannædag 8 skott sig till heder.

22 22. Måndag Wädret war utomordentligt wackert. Rosalie Lithen låg i rödsot. Mamma lemma startknöt om sin tungakommentar. Jag läste lemma startAmalia Mansfeldkommentar. E. m. funderade jag att med Mamma och Sophie fara till rågårdshällan, men det blef ej af. Hindric skickade bud efter mig, men jag kom ej. Essen och Logren voro här på ett skutt, och wi åto smultron.

|15||123||72|

23 23. Tisdag. Jag läste flitigt Ovidius på förmiddagen. Kl. 11 dog gamla fru Hammarin helt hastigt utaf andtäppa. Hökar Lybeck fördes till nya kyrkgården. e. m. spatserade jag till bror Hindric, och hade Lion med. Nu war karln oppe, men ännu ganska matt. Wi rökte. Sedan war jag som hastigast in till Albert, och lemnade hans bok. Rosalie war bätre. På hemwägen war jag in uti Turdins boda. Jag witjade mina ryssior, men förgäfwes.

24 24 Onsdag och Christinæ dag. Om förmiddagen 3 skott. Jag åt smultron och läste Ovidius. Mammas tunga war rätt fatal. e. m. Moster Augusta och Hindric woro här. Wi spelte mariage. Jag sköt. Sluteligen Foro wi alla utom bror Hinric ut att meta till rågårdshällan, men där kom blott 3 fiskar; Sophie fick en två och jag en: Hem igen. Cristinæ dag fick 6 skott sig till heder. Men dig Mathilda glömde jag vist ej på din dag.uttolkad chifferskrift

25 25. Thorsdag. Det blåste dugtigt. Stina fick en gädda i ryssian. På e. m. fördes fru Hammarin till begrafningsplatsen, och jag såg procession från stegen. Jag skulle rida på Erics häst, men hade otour. Det regnade.original: regnade

26 26. Fredag. Sades att doctor Berg war död. Capten Brunström med lemma startHoppetkommentar kom hem om natten. E. m. metade jag litet i ragnörn och satte ut ståndkrok. Föröfrigt var jag hem hela dagen, läste Ovidius och fiskade.

27 27. Lördag. Om morgonen fick jag en gädda af lemma start1½ marks vigtkommentar i ryssian. Det var Sjusofvare dag, men jag blef ej gratulert, som för tu år sen. Om afton lemma startsprang jag till Åminne aprilkommentar, och lät Mamma söka efter mig.

28 28. Söndag. Förmiddagen war jag i kyrkan, uppe på lectarn. Essen predikte; orgnisten war sjuk. E. m. köpte jag mig lemma startCarduskommentar. Först kom Albert, sedan Nyberg, Hindric och Åkerblom till mig. Wi rökte, drucko the, och åto smultron. Sedan spatserade vi till nya Kyrkgården. Dyhrn var illa ut. Sedan in till morfar, der jag drack toddy och satt till ½ 10. Hem. Witjade ryssiorne men förgäfves. –

|16||124|

29 29. Måndag. Jacob war här och något bätre. – Äfven Rosalie – läste tidningar 2 packor – e. m. mamma och Sophie voro hos Lindquistensbror Essen kom hit. Vi sökte Logren men förgäfves; sedan till Essen der jag rökte en pipa och hörde Bellmans sånger. sedan war jag i Lithens trädgård och sist rodde jag hem mamma och Sophie – Jag metade men fick ej.

30 30. Tisdag. förmiddagen ingenting märkwärdigt – E. m. Franz Lithen kom hit; vi twinnade refvar. Kl. 6 voro vi i ordning att fara ut, men lemma startjebauh jekaterinoslavski tusan Nischnej Novgorod jäkelnkommentar! båten war på andra lemma startstrandenskommentar – Efter lång väntan kunde Franz hemta den. Vi, Mamma, Sophie, Franz och jag foro nedanför ragnörn och metade där, men fingo ej stort – vi hvoro till ålsten.original: ålsten Kl. 9 kommo vi hem. Jag satte sedermera ut krokar –

|73|

31 31. Onsdag. War wädret bra nog, men blåsigt. Jag presiderade i smultronlandet på f. m. – middagstiden kom morfar up, och bjöd mig med till Djupsten; jag följde, och drog jäddslant. Just då wi kommo, höll man på att hala ikull hedersgumman Ellida. Morbror Calamnius och jag foro till Dictan att meta men fingo ganska litet; äfven satte vi ut sköt och voro om bord på gamla Hoppet. Sedan ännu Metningar om afton, men lika litet. Kl. 10 kommo vi hem.

 

 

  1. *Mins du Zachris hvem som i somras gaf dig det första? – Jo din vän din saknade hulda Mathilda.uttolkad chifferskrift

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

Rubrik Mensis priore [...] ægrotans. (lat.) En månad gladare än den förra, om ock mycket sjuklig.

2 löjon (dial.) löjor.

2 girsar gärsar; förekommit i finländsk svenska.

4 hugnelig glädjande.

4 lillluckorna I den tornförsedda klockstapeln bredvid kyrkan kunde man hålla utkik efter inkommande fartyg.

6 skraltiger skral; SAOB har detta belägg av Topelius.

7 Ellida Topelius mor och syster reste till och från Uleåborg med fregattskeppet »Ellida».

9 mellanskof uppehåll, pauser.

15 skutt kort besök; förekommit i finländsk svenska.

17 mandat bedrift.

18 Ovidii Metamorphoseon Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon (slutförd år 8 e.Kr.), otaliga latinska upplagor.

21 marjas mariage, ett kortspel.

22 knöt om sin tunga fjättrade sin tunga, teg.

22 Amalia MansfeldAmalia Mansfeld, eller Kärlek och högmod I–IV av Sophie Cottin (övers. Emanuel Bruzelius 1820).

26 Hoppet fregattskepp.

27 1½ marks vigt ca 640 g; en mark motsvarar ett skålpund, ca 425 gram.

27 sprang jag [...] april springa april: (bli lurad att) springa ett påhittat ärende.

28 Cardus piptobak.

30 jebauh jekaterinoslavski [...] jäkeln kraftuttryck med ryska stadsnamn.

30 strandens pro stranden.

Faksimil