September

Lästext

|25||133|[80][81]

1 OAFBRUTEN
JOURNAL.
fÖR
September, October, November och December
Månader af Året 1833.
Börjad i NyCarleby Den 1 September 1833.
SIETTE HÄFTET.

|26||134|[82] |27||135||83|

September. 1833.

lemma startMensis jucundo aëre ornata, Germana, Musis honorata, tempus in societate sociarum, puellarum, librorum atque retium degit.språk: latinkommentar

2 1. Första September 1833, en Söndag. Vädret var på f. m. mycket mildt, men mulet. Det war ämnadt att wi skulle resa till Haralden. Kl. 11 lät jag Mats hämta hem lemma start»gambel brun»kommentar, och gjorden med den gamla trotjenarn en rätt rolig ridt till Åminne, der en skön utsigt war åt Djupsten till. Derifrån kom jag i sporrstreck hem, och trakterade då Brunte med bröd. Kort derpå kom Rosalie Lithen hit, sittandes ¾ timme. Hon talte om skolprestens. Sedan åto vi middag. E. m. Skickade Lithens återbud om Haraldsresan, och den blef ej heller af för oss emedan det började regna. lemma startEin wenig darauf las ich zehn versen in meinem Ovidius, hinaufoben in die zimmer. Seitdem schreib ich der dreyte und lezte theil von dem lemma startGulliverkommentar der zveyte. Dazu kamen auch einige partey piquet. Schvester Hanchen hatte roth und gelbe papier gekauft. Am neyn uhr lag ich schon in die bette.språk: tyskakommentar Rosali hade ej fått något bref sedan då jag var sjuk – Goda Mathilda kunde du väl misstycka att jag vågade? – Nej nej det gör du inte. Unna mig en enda rad af din hand.uttolkad chifferskrift

3 2. Måndag. Up steg jag klockan 7. Genast gjorde jag en valfart i trägårdn till de älskeliga stickelbären. Vår lemma startquarnkommentar sattes åter i gång, och vi malade nu främmande mäld. På förmiddagen läste jag lemma startsehr wenigspråk: tyskakommentar Ovidius, men på e. m. temmeligen. Jag fulländade Gulliver, skref litet om miMirka, och gjorde 2 frontespicer. Det regnade twå tredjedelar af dygnet. Jag spelte Forte Piano om afton, och firade brasa. Mitt bröst hade ej varit bra. Efter quällswarden skref jag litet, och läste sedan Bahrdt på säng. (34 v. Ovidius.)

4 3. Tisdag. På förmiddagen hade i synnerhet lemma startquarnkladdenkommentar kommit under min förwaltning. lemma startDer herrnspråk: tyskakommentar Doctor Bahrdt läste jag äfven. Morbror Calamnius skickade efter sadeln, och fick den. E. m. Jag war uppe i kammarn och läste Ovidius; då kom broder Backman dit och hade skjutsat hit moster Augusta. Längre fram kommo Fru Svahn och S. Backman. lemma startDiscurerteskommentar om min hosta. Jag läste Ovidius ogeneradt. H. Backman kom hit efter sina fruntimmer, och åt tillika med dem afton här. Skjutsade S. B. till stan. (34)

5 4. Onsdag. Quarn hade i dag mindskadt watten men gick ändå bra nog. Det är ett rätt hyggligt och wackert wäder i dag. Folket lemma startskarkommentar här hemma. Mamsell A. L. Backman kom hit och var här hela dagen. Jag läste Ovidius|84| deroppe.|28||136| Om eftermiddagen dels förestod jag quarn, dels läste Ovidius hvari jag han 44 verser. Bahrdt läste jag på säng.

6 5. Thorsdag. Jag lät elda up i kammarn, rökte och läste Bahrdt framför brasan. Äfven läste jag litet i lemma startArfvidssons Finlandkommentar, och lemma startförargades öfver Sanct Henrics benkommentar. Sedan läste jag Ovidius. E. m. war Mamma till stan, och det blef litet ledsamt. Då föll jag på det rådet att skjuta en skatstek; men jag laddade bössan; men skatorna de voro för sluga. Ovidius måste då trösta mig. A. Dyhr var här. (jag red)

7 6 September 1833. Fredag. Detta årets Zachariæ dag. Kl. 6 om morgon waknade jag af skott. Bröderna H. B. och A. D. hade äfven nu likasom förra året behedrat mig dermed. De sköto nio och jag twå skott; summa elfva. Vi doppade caffe, och de gingo. Det var en utmärkt skön morgonstund, ett ideal af en höstmorgon. Sedan på f. m. läste jag Ovidius, spelte September marschen, och skötte quarn. E. m. Jag var mäst uppe i kammarn; mormor Wacklin war här. Kl. vid pass 6 kom Essen till mig; vi rökte pratade och spelte Forte Piano. Äfven funderade vi om en duo i musik. Jag läste Doctor Bahrdt.

8 7. Lördag. På förmiddagen (och hela dagen) blef mindre betydligt läst Ovidius dels för quarns skull, dels af egen uraktlåtenhet, och dels af en wäldig packa tidningar som var aptitlig. Jag var med mamma till Riåkern, och såg på folket som skar. E. m. Litet Ovidius, och stickelbären i trädgården sysselsatte mig till kl. ½ 7. Då gick jag till stan att söka Essen, men, lemma startabsente illospråk: latinkommentar, gick jag till Hindric eller rättare morfars. Der satt jag till 8, och drack ett glas vin. Nu ville jag gå hem, men blef nödsakad att gå efter syster till Mamsell Schoman, och quarblef äfven der en timme. Slutligen spatserade jag hem i sälskap med Essen och flere fruntimmer hvaribland Rosalie L. Jag spelte och läste. (Fru Schale död) Du goda Rosali hvad jag håller af dig för Mathildas skull. Hopp om bref.uttolkad chifferskrift

|29||137|

9 8. Söndag. På f. m. war jag i kyrkan. Neuman predikte och lemma startinga orgorkommentar funnos. Äfven kom jag försent, och måste gå up på läctarn. Widare då jag kl. 11 kom derifrån for jag med Hindric ut att rida, och wi voro till Forsbacka; det var en ganska rolig ridt. E. m. spelte jag lemma startFredmans Epistlarkommentar, och fann dem både lätta och nöjsamma. Mamma for till Harald och Sophie till Smedsbacka. Logren & Dyhr kommo hit; vi rökte, åto bär och sköto. Derpå spatserade vi till stan, och mötte bror Cederman. Efter en promenad till storbron gingo vi in till Albert och förblefvo där. J. Levelius, den dansmästarn, kom äfven dit, men låddes om ingenting. Vi rökte, spelade och drucko thé, thoddy och vin. (hyggligt lefverne!)|85| Kl. 8 gick jag hem. Lithens skjutsade hem mamma. Jag skref sedan i denna min dagbok 4 dagar.

10 9. Måndag. Vi blefvo på f. m. bjudna till Fru Schales begrafning. Jag läste Ovidius, och åt dugtigt vinbär i trädgåln. E. m. Hann jag min 500:de vers i farfar Ovidius. Kl. 5 spatserade vi ut till gräftbacken, och såg på folket som skar råg. Jag rökte och åt mellanmål der – Hem kl. 8. Sednare på afton roade jag mig med Fredm. Epistlar.

11 10. Tisdag. Angrep jag hurtigt Ovidius, i den supposition att ingenting vore på e. m. läsbart. 31 verser hann jag ock. Oförmodadt fick jag besök af broder Tuden åtföljd af Essen. De suto blott en liten stund. På eftermiddagen gjorde jag först besök i bärbuskarna, klädde på mig och gick till grafölet. Granbergs från Wasa, som fått halfva arfvet woro i stadenom. Kl. 4 på e. m. följde jag »Hej vale» gumman, till sitt hwilorum. Klockan 7 kom lagman Clasen dit – Kl. ½ 9 kom jag derifrån – Strufva till afton.

12 11. Onsdag. Fullkomligt frisk efter calaset, steg jag up. Mamma och jag resonerade om min resa. Det var en skön härlig höstdag, sådana nutiden få eller inga, så långt jag mins, bestått. Jag läste Ovidius der oppe i min trefliga solskenskammare. E. m. Fortsatte läsningen, men försummade att, efter löfte,|30||138| gå till broder Logren. Hindric lät inwitera mig till Åminne. Jag spände ett stycke not framför bäckens mynning. Kl. 8 om afton kom bref från bror Franz, notificerande en liten dotter, jemte bjudning till barnsöl. Om det kommit på förmiddagen, så hade vi rest (41 verser i dag uti OV:)

13 12. Thorsdag. Ochså denna war en wacker dag, men mycket ostadig. Ingenting kom i noten. Jag läste Ovidius, och bestälde mig häst. En liten regnskur gick öfver oss. Efter middagen var åter wacker tills kl. 5 då en stark skur störtade ned. Någon åska, och täta blixtar fortforo ända in på aftonen. Klockan ½ 2 a ¾ till 3 war jag ridande till Åminstorpet att söka Hindric, men densamme personen war ej der. Gamla Brunte war både på dit och hemwägen så gräseligen ostadig – nej istadig ville jag säga – så att jag piskade sönder tre käppar på honom, och ändå ej fick den canaljen hygglig. – Sedan for Mamma till HaraldenOvidius lästes, – och jag hade i dag hunnit 40 verser. Jag åt bär, spelte och väntade på Mamma. Moster Kerrman hade varit mycket dålig. Godnatt –

14 13. Fredag. F. m. Jag vitjade mössfällan och noten, men hade ingenting. Sedan läste jag Ovidius ända till middagen. E. m. Jag lät sadla Brunte och tog, ridandes, Lion med; vägen bar åt Åminne, och munsjörn krånglade, men lät några bastanta rapp öfvertala sig att gå. Vid Åminne blef|86| jag lemma startein, zvey, dreyspråk: tyskakommentar, inswept i en tjock dimma – hemresan gick bra; jag mötte likprocessioner. Sedan på e. m. läste jag Ovidius, och hade hunnit mitt pensum, 40 verser, då Rosalie L: inträdde i kammarn. Sophie hade sönder lemma startsjung glasetkommentar. Snart derpå kom Essen, och sedan H. Backman; vi rökte och pratade. Lithens gingo (ledsamt att jag ej fick vara dernere!). Jag lånte Capten Brunströms fiol, och Essen och jag spelte duo. Läste tidningar.

15 14. Lördag. Ingenting owanligt på f. m. Intet i noten, och ej en grand mera i mössfällan. Jag läste Ovidius, och hann den 700drade – E. m. infann sig ett möss i lemma startcantorskommentar fällan. 40 verser Ovidius blefvo lästa i dag. Jag hade quarn att gå – Ingenting synnerligen märkw. för öfrigt.

16 15. Söndag. Jag funderade gå i kyrkan, men då finska gudstjensten var förut, så blef det ej af – Jag hade quarn att gå, och fick tre möss i magasinet – Det war rätt wackert wäder. Winbär. E: m: Mormor Wacklin var här. Kl. 5 gick Mamma etspråk: latin Sophie till Juthbacka, och bror Essen kom hit; vi spelte duo, och gingo ½ 7 till stan – Vi mötte fruntimmer – H. B. som vi sökte war på bröllop hos en sjöman. Jag talte med R. L. som fått bref. – Spatserade – Lånte af Essen lemma startResan till Brunsvikkommentar, och läste den, långt in på natten. Äfven tidningar.

|31||139|

17 16. Måndag. På förm. läste jag tidningar, brunsvigska resan och Ovidius. Vatnet i ån föll lemma startimmerfortkommentar. Eftermiddagen var auction på fru Schales egendom; mamma var ut på visiter, och jag gick dit, träffade fru Granberg, och fick lof att se på böckerna. Sedan hem, och sköt till måls. Mamma kom hem, och dem följde R. och A. Dyhr. En stund, sutto vi i mörkret i saln, sedan fölgde jag dem hem. Ingenting widare. Ledsamt att Mathilda höll skämtet om Mari Nylander för mer än lemma startdenkommentar i sanning var – ett intet.uttolkad chifferskrift

18 17. Tisdag. På f. m. war jag åter på auction och fick se hennes böcker, bland hvilka flere goda verk funnos t. e.till exempel lemma startEn resa till Lewantenkommentar, tre tjocka band, med många kopparstick. Förut war jag litet inne hos bror Essen. E. m. åter på auction, men jag lemma startsprang Aprilkommentar, ty böckerna blefvo ej sålda. Jag war inne hos morfar, blåste der ett pipskaft, och funderade om noten. Sedan war jag hemma för mig sjelf, spelade, skref och var med tankarna i Stockholmuttolkad chifferskrift. Jag sjöng med Sophie och fant att mitt bröst, gudwarelof, mycket förbätrat sig.

19 18. Onsdag. började wi lemma startein wenigspråk: tyskakommentar fundera på noten. Widare fick jag, till stor hugnad, på förmiddagen ut första boken i Ovidius, bestående af 781 verser. E. m. Mormor Wacklin war här; jag blef inviterad till lemma startEssens examenkommentar och gick – Examinerte der Alexander Aspegren uti Latin och|87| Grekiska – Thoddy – Nyman, fiskaln och Snellman der – den sednare illa placat – Essens afskedscalas – Hem kl. 9, och betraktade ett starkt flammande norrsken – Tidningar –

20 19. Thorsdag. Förmiddagen intet Ovidius. Noten blef reparerad af Dahlsten och drängar – Dagen war vacker och klar. E. m. Väntade Essen hit men förgäfves hela e. m. Fru Brunström här – Spelte Forte piano och war i trädgården – ledsen – mormor Wacklin här. Undoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeerr. om J. Synnerbergs död –

21 20. Fredag. Beslut taget att gå till Lithens. Dahlsten bygde noten. Ovidius, andra boken börjad; 20 verser. Afskref en utaf Fredmans Epistlar. Eft. midd. Essen hit kl. ½ 3. Wi rökte och åto bär – Sedan musicerade sist för denna gång – Om måndag bär det af – Weckh kl. 4 – Derpå gingo vi till Lithens, och träffade Essen äfven der. – I förmaket och i gatboden med R – Sedan i trädgården; der funnos sköna stickelbär; vi suto i lusthuset och talte om enahandamycket. Tillbaka, och drack the – Capitain Platen som reskamrat???!!! – Hem klockan nära nio, och vi blefvo ända till lemma starttåggrindkommentar. Stjernklar och wacker, men kall afton. Hvad jag i afton fått hörauttolkad chifferskrift se numra III, gamla chifren – Åtminstone fick jag veta att jag engång varit lycklig – ja jag var! – Men jag vill ej dömma i förhand. – Kanhända skall nästa år afgöra den saken, – ty oföränderlig bliver jag och fast i mitt beslut. –uttolkad chifferskrift

|32||140|

22 21. Lördag – Läste Ovidius – Noten blef färdig och i ordning – Kl. 8 om morgonen var jag i stan, sökande Essen; wi skulle gå till Logren – Men den förre sof, och den sednare var i Kauhava. Sedan gick jag till Hindric, och fick der blåsa ett pipskaft. E. Mamsell Sahlbom kom hit. Kl. 6 började vi dra not, och höllo ut tre varp, men fingo blott en enda sik i det mellersta. Capitain Brunström war här; wi drucko the. Pockusen hittade hem från notvarpet – Bahrdt

23 22. Söndag. Gick jag i kyrkan; Fonselius predikade me och Alquist messade, men som en syltfot. 20 tacksägelser – Sedan på orgläctarn, och hörde på Sundquist. – Demoiselle Sahlbom spisade middag hos oss – E. m. Låg up i kammarn, rökte och läste lemma startresan till Biesterbergkommentar. – Bror Hindric kom efter mig till stan – Spatserade – Hos Backman lefde vi ogudaktigt på Söndagen: vi spelte lemma startKorizakommentar och drucko thoddy. lemma startTappadekommentar 3 ʄ – – lemma startFraterspråk: latinkommentar FederleyBror Snellman knep i fyllan min mössa, och jag måste gå hem med hans hatt – Turdins hos oss – Bahrdt

24 23. Måndag. Skönt wäder – Ovidius på f. m. – äfven skref jag af Fredmans Epistlar. Städade här up i kammarn – Cantor Finström här – E. m. lät jag|88| sadla gambelbrun och for ut att rida, begifvandes mig ända till Juthas där jag tittade i lemma startdagbokenkommentar. På ditvägen war brunte krånglig, men hemwägen gick i galopp. Flickorna Calamnius kommo till oss; jag wäntade R. förgäfves – Litet Ovidius – Notkararne från Turdins voro lemma startochkommentar borta – fick hem mössan – Sjöng med Sophie.

25 24. Tisdag. Något regnigt och mulit. Om morgonen hade drängarna dragit not, men fått ingenting. Denna dagen var en såkallad lemma startårsdagkommentar. Jag tog mått af min längd, och hade sedan den 22 September 1832 vuxit nära lemma start2 tumkommentar. Skref utur Fredmans Epistlar – E. m. Dito ur dito, och läste Ovidius. Wi drogo tvenne warp not, och fingo en liten usslig lake. Ritade af stora reträtten.

26 25. Onsdag. Åter wackert wäder. Jag war på f. m. ridandes till Åminne och storåkern der jag såg på folket. Brunte var, som wanligt först krånglig, men sedan på hemwägen hygglig nog. E. m. Voro främmande hos mig här up i kammarn, d. ä.det är R. L., moster Lithen etspråk: latin dito Calamnius. Vi drucko här Caffe och the – Om jah sku få lefva tills jah dör! – Härifrån klockan 8: jag etspråk: latin Sophie följde med till stadenom. Ut att spatsera på storbron, och funderade talte om mångahanda, lemma startpar exemplespråk: franskakommentar om skriftskolan. Sedan inne hos Lithens. Vi följdes hem. Månljus afton.

27 26. Thorsdag. Logren kom hit om morgon och satt hos mig en stund; Vi funderade om wår resa, och öfverenskommo derom. Sedan på f. m. läste jag 16 verser uti farfar Ovidius: Sophie hittade min gamla kära Dagbok uti en rockficka – Var ledsen om mina små nycklar, som jag fruktar mig hafva fällt bort. Prostinnan kom hit jemte Mamsell Högman lemma starten corpsspråk: franskakommentar. Vi drogo twenne warp not, och fingo twenne sikar. Fiskaln etspråk: latin Nyberg sågo derpå – Moster Lithensvårtytt etspråk: latin Augusta här – Ritade af stora reträtten –

|33||141|

28 27. Fredag. Hannssvårtytt de förelagda 100 verser uti Ovidius till slut, och lade den åsido för att afbida min ankomst till HelsingforsBroder Hindric kom, och åkande tillsammans följde wi tillika med Logren etspråk: latin Federley broder Essen till Syundby, och der spisade wi middag. E. m. brygdes och dracks punsch medan vi väntade på gubben Stenroth som var till Jacobsstad. – Der druckos Johanna Calamnii, Stafva Bergboms och Mathilda Lithens skålar, den första föruttolkad chifferskrift Essen, den andra föruttolkad chifferskrift Hindric Backman och den tredje för miguttolkad chifferskrift tillagt av utgivaren (Lion blef sjuk)

29 28. Lördag. Steg tidigt up, och drog ett warp not, men fick endast en romsik – Lion hade varit orolig och sjuk hela natten, och likaså var han nu hela dagen – Mormor Wacklin här – E. m. Var ut att rida ända framför Juthbacka, och brunte war som wanligt – Kl. ½ 6 gick jag till|89| Lithens; kl. 7 kom Sophie dit – Der spådde vi med såll – R. höll uti – Och dermed hade vi en glad stund – Sedan om afton badade jag –

30 29. Söndag. Skönt wäder nog. Jag ämnade gå i kyrkan, men emedan Finskan i dag gick förut, så blef det ej af. Jag tecknade up till ewerldelig åminnelse hwad sållet i går spådde. En af dess spådomar slog lustigt nog in, nemligen att Neuman i dag skulle predika. Kl: 1 middagstiden kom bror Hindric och proponerte en liten ridt, hwilken jag antog, och red nu för sista gången i sommar ut, genom staden nära Juthbacka, och så med force hem igen – E. m. Rökte en pipa up i min kammare, och skref af Fredmans Epistlar – Fruntimmer anlände dit ner lemma starten groskommentar; de voro Svahns 3, Hammarins 2, Mamsell A. L. Backman, dito A: Turdin, dito Calamnius (den gamla), dito G: Stenroth etspråk: latin Marklund, Fru Plæten och Bergers 2 – Summa 13 – Jag måste ned – A: Dyhr kom, och snart derefter till Sophie ett bref från Stockholm – Åtskilliga lekar företogos – Sluteligen recommenderade sig alla, men jag och wåra fölgde dem till staden – På återvägen anträffades Rosalie L: och S. B: Med dem spatserade jag sedan några slag på storbron i månskenet – Hem – Wi gåfvo in opium åt Lion som war dålig, 6 droppar – Jag såg honom sista gången lefvande. – Törs jag skrifa till Mathilda?uttolkad chifferskrift

31 30. Måndag. Lion hade i natt blifvit totaliter utan hopp om wederfående, och derföre hades man medan jag ännu låg ..... dränkt det arma kräket – Efter många omsvep fick jag weta det, och förlorade derigenom humeuret för hela dagen – lemma startRangeradekommentar affärer – E: m: Erhöll kläde till min uniformsrock ifrån Uleåborglemma startzu stadt gegangenspråk: tyskakommentar – Till mormor Wacklin och till Moster Schoman – Derifrån till Lithens hwarest blott A: Dyhr war hemma –|34||142| Från Lithens begaf jag mig till Turdins, der voro Lithens, Calamniuses etspråk: latin Bergers, och sållet var bland flickorna i rörelse – Der tog jag föga afsked – Sednare på afton war jag åter ut att spatsera med R. L: och några andra i månskenet – Jag beslöt skrifwa – Carlawagnen – Jag skref till Thildauttolkad chifferskrift tillagt av utgivaren

|90|

Månaden hafver haft:

märkbara dagar af N:o 1:
D:o D:o af N:o 2:– 1.
D:o D:o af N:o 3:
D:o D:o af N:o 4:2.
Glada D:o af N:o 1:
D:o D:o af N:o 2:34.
Sorgliga D:o af N:o 1:
D:o D:o af N:o 2:– 1.
Förtretliga D:o:– 1.
Summa 89 tecknade dagar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Mensis jucundo aëre [...] degit. (lat.) Månad präglad av ljuvligt väder, släkt med den förra, präglad av Muserna; fördrev tid med kamrater, flickor, böcker och nät.

  2 »gambel brun» (dial.) gamla bruna (hästen).

  2 Ein wenig darauf [...] bette. (ty., pro dem Zimmer; den dritten und letzten; Parteyen; rothes und gelbes; im Bett) En liten stund senare läste jag tio verser i min Ovidius, uppe i rummet. Sedan dess skriver jag tredje och sista delen av Gulliver den andra. Därtill kom även några partier piquet. Syster Hanchen hade köpt rött och gult papper. Vid niotiden låg jag redan till sängs.

  2 Gulliver Topelius egen fortsättning på Jonathan Swifts roman Gullivers resor (orig. 1726), ingick i det s.k. Lilla biblioteket. Denna version »recenserades» i den handskrivna tidningen Ephemerer nr 1/1834 (Topelius, Ephemerer 2006, s. 32 ff.).

  3 quarn På Kuddnäs fanns en skvaltkvarn.

  3 sehr wenig (ty.) mycket litet.

  4 quarnkladden avser troligen räkenskaper eller anteckningar om kvarnverksamheten på Kuddnäs.

  4 Der herrn (ty., pro Den) herr.

  4 Discurertes talades.

  5 skar skördade.

  6 Arfvidssons FinlandFinland och dess invånare av Friedrich Rühs, översatt, utökad och omarbetad av Adolf Iwar Arwidsson (andra uppl. 1827).

  6 förargades [...] ben I boken nämns att S:t Henriks ben bortfördes från Åbo domkyrka i slutet av stora ofreden (Rühs, Finland och dess invånare. Första delen 1827, s. 24).

  8 absente illo (lat.) eftersom han var borta.

  9 inga orgor ingen orgel, ingen orgelmusik.

  9 Fredmans Epistlar av Carl Michael Bellman (1790).

  14 ein, zvey, drey (ty.) ett, tu, tre.

  14 sjung glaset resonansglaset, tunt glaskärl som avger en ton när glaset fås att vibrera (t.ex. av sång).

  15 cantors pro contors.

  16 Resan till BrunsvikResan til Brunsvig. Af Lucas Veit, fordom betjent hos framl. friherre v. Knigge, komisk roman författad av Adolph von Knigge (sv. övers. 1800).

  17 immerfort alltjämt.

  17 den pro det.

  18 En resa till Lewanten förmodligen Sammandrag af Carsten Niebuhrs resa i Levanten och beskrifning om Arabien, med kopparstick, utg. av Samuel Ödmann (1787).

  18 sprang April här: sprang förgäves.

  19 ein wenig (ty.) litet.

  19 Essens examen J. A. von Essen examinerade den eller de elever han varit informator för under sommaren (Vasenius II, s. 12).

  21 tåggrind porten vid uppfarten till gården.

  23 resan till Biesterberg Gerhard Friedrich Müller, BrorAmtman Waumans, jägmästar Dornbusch’s och pastor Schottenii resa ifrån Biesterberg til för at stå fadder. En fortsättning af comiska romanen: Resan til Brunsvig (1799).

  23 Koriza sannolikt ett kortspel.

  23 Tappade förlorade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  23 Frater (lat.) broder.

  24 dagboken anteckningsbok vid gästgiveriet, där resande bl.a. antecknade sitt namn och uppgifter om resan.

  24 och pro ock.

  25 årsdag sannolikt med anknytning till Mathilda Lithén (jfr 28/1 1836).

  25 2 tum ca 5 cm.

  26 par exemple (fra.) till exempel.

  27 en corps (fra.) tillsammans.

  30 en gros (fra.) i stor mängd.

  31 Rangerade ordnade.

  31 zu stadt gegangen (ty., pro in die Stadt) gick till staden.

  Faksimil