Oktober

Lästext

|35||143|

October Månad 1833.

lemma startMensis abiens, superba, studiosa etsi paululum pigritiæ dedita, cara, se ipsam dominans.språk: latinkommentar

1 1. Tisdag. Den bestämda dagen för min afresa till Helsingfors. Upp klockan 7. lemma startRangeradekommentar sakerne – Åt warma lemma startnätingarkommentarLogren kom hit med kärran, sedan Fiskalen bror Federley – En liqueur – Emedlertid blef klockan öfver 11 på f: m: innan wi blefvo i ordning, – då tog jag afsked och for – I staden utanför morfars stadnade wi, och gingo in – Jag fick i föräring af morfar 2 buteljer godt win. Afsked – dito hos Calamniuses, Dito hos LithénsIngen Mathilda skänkte mig nu som fordom en lujuf hjertelig afskedskyss, alt fhos Lithens föreföll mig ödsligt och annorlunda – ty hon var ej mera der. Stackars Zachris hur bedrog dig ej hoppet att i sommar se henne åter.uttolkad chifferskrift Mamma, Moster Augusta och Hindric följde oss till Juthas – Ej en tår kostade afskedet, och efter att hafva druckit några glas vin der, satt jag snart derpå temmeligen lugn till sinnes i kärran tillsammans med Logren – Wädret war härligt, wägarna goda och wår kärra ganska bequäm, så att vi under temmeligen lyckliga omina började wår långa resa – I Härmä förorsakades en timmes uppehåll af en visit som Logren måste aflägga – Oacktadt trakterna, hwarigenom vi till en del i mörkret reste, woro illa beryktade, så kommo vi utan äfventyr till wårt nattquarter, Lassila i Lappo socken lemma start8 milkommentar från NyCarleby. – Stället var snygt och godt, wi låto maten smaka, och lade oss –

|91|

2 2. Till samma goda ställe inviterade Logren nu, Onsdags morgonen afskedade priwatisten Nygren och en placat härads höfdinge wid namn Wegelius – Der skulle då naturligtvis drickas, och sluteligen låg herr häradshöfdingen snarkande i sängen – Ett glas, med vin lemma startbemängdtkommentar drack jag – Förargad war jag öfver dröjmålet – Ändteligen kl: 11 f. m. kommo vi oss därifrån – Att dagen blifvit dåligt börjad kunde nog märkas på den otour vi beständigt hade med dåliga kampar och mulet väder –|36||144| Wårt tidsfördrif war att äta rofvor hwilket höll på att bekomma oss begge illa – Efter 10 tråkiga timmar, hwarunder wi ej hunnit mer än lemma start9 milkommentar, togo wi nattquarter på Tulijoki, jag mins ej i hwilken socken, kl. 9 aftonen – Gästgifveriet var hyggligt nog, och vi lade oss i hopp om en bätre tur för i morgon tillagt av utgivaren

3 3 October 1833 Thorsdag. Min älskade Mathilda fyller sitt sextonde år. – –uttolkad chifferskrift Up kl. 5 och strax derpå begåfvo vi oss ännu i morgonskymningen af – Denna dagen passerade vi gränsen mellan Wasa och Åbo län samt mellanoriginal: mella Åbo och Tavastehus län – En något bätre tur gynnade oss nu, med goda hästar lemma startimmerfortkommentar – Kl: 9 om morgon dröjde vi en timme på en gästgifvargård, och der gorde jag me bekantskap med Wilhelm Possen, Satacundens som jag tror – Om aftonen passerade vi de tre hållen från Kallinautio, Ponsa och Ohrivesi som äro kända för sina ohyggeliga backor, äfvensom sjön Wilicka. Nattquarter togs på Huutijervi, ett passabelt ställe, sedan vi i dag hunnit lemma start12½ milkommentar

4 4. Fredag. Kl: 5 om morgonen, i en tjock dimma begåfvo vi oss utaf och redan på första hållet sågo vi den wäldiga Roini som jag den 16 Juni om afton sist passerade förbi – Wi höllo stilla på bron öfver det forsande sundet som sammanbinder tvänne ofantliga insjöar hwilka man vid den half skingrade dimman tyckte wara oöfverskådliga oceaner – Det war en skön anblick – Strax derefter hade wi ett dåligt Omen: en korp som med all magt skrek uti ett träd som från en kulle hängde öfver wägen – Korpskrän säges ju wara likasom hundtjut wara dödsförebud, men jag war ej widskeplig, och intet annat synes den heller hafva förebådat än en usel häst på nästa håll hwilken vi dock fingo byta om – Kl: ½ 2 kommo wi till Tavastehus – der måste vi för Finströms Commission dröja till kl: 4 e. m. och fingo den ändå ej expedierad – Det war ett sakramentskadt dyrt pack der på gästgifvargården; de togo 40 ʄ af oss hwardera för en usel middag – Jag war spatserande omkring det åldriga slottet, samt äfven in på gården, lemma startpickhågadkommentar att inuti få bese det, men det lät sig nu ej göra –|37||145| Klockan ½ 5 begåfvo vi oss från Tavastehus, och hade ifrån den höga landtåsen som stryker der förbi en ganska skön utsigt|92| af staden, insjön och landet hvilket som en omvexlande grön matta låg nedanför oss – lemma start4 milkommentar från TavastehusHickie, ett godt ställe, togo wi nattquarter, och hade i dag rest lemma start10 milkommentar – –

5 På min resa har jag lärt känna Logren bätre. Han är ganska driftig, han agerar verldskännare, han kan förblända med vackra tal om dygd vänskap kärlek, men hin ondes horn sticka dock altid fram och jag är öfvertygad att ingen mindre än han äger dessa sköna känslor. Nog ha härom. – –uttolkad chifferskrift

6 5 Lördag. – Klockan 6 åstad – Utan widare äfventyr ankommo vi klockan 3 på eftermiddagen lyckeligen hit till Helsingfors åter sedan jag härifrån warit borta en tid af 3 månader och 20 dagar – Jag åkte in till Mamsell Wahllund – Till klockan 6 om afton gick jag omkring och sökte Herr Blank; sluteligen träffade jag honom hos thejungfrun som jag nu åter besökte. Han hade hört ett rykte att lemma startEllidakommentar förlorat: Gud låte det blott wara ett rykte (det var det ochså) – Till Öfv. Leutn. Thunebergs logis, vid ändan af unionsgatan förde jag mina saker för att tillsvidare bo derstädes – Saknade pistoln hwilken jag trodde wara bortstulen, och war ledsen deröfver. (Precis som min första afton i Helsingfors för ett år sedan) – Besökte Staudinger och sökte förgäfves efter lemma startspisquarterkommentar; blef alltså utan aftonward –

7 6. Söndag. Åt frukost på stället – Sedan, nästan hela f. m. såg jag på lemma startmyllymattikommentar, och törstade horribelt. E. m. War hos Moster Wikstedt en stund, men hon gick på spectaklet – Hennes exempel följde jag efter något betänkande – Tyska theatertruppen upförde 1:o lemma startDieer process von einem küssekommentarsvårtyttspråk: tyska 2:o lemma startDer arme poetspråk: tyskakommentar 3:o lemma startDie heerbusch oder der hölzerne sabelspråk: tyskakommentar – De spelte, men i synnerhet sjöngo ganska wäl – Sedan kl: 9, då jag kom från spectaklet, satt jag up en god stund och skref till Mamma.

8 7. Måndag Gjorde jag min upwaktning först hos Rectorn, Melartin, och sedan hos Mag: Ståhlberg, wår curator – Hos den sednare inlemnade jag ock min lemma startlectionssedelkommentar. Därpå tog jag mitt bref, förseglade det hos Elfving och fick det rigtigt in –|38||146| Rusk, blåst och något regn gjorde wädret i dag otrefligt. Mot contant betalning af 24 ʄ åt jag en dugtig middag hos Mamsell Björkström – E: m: Jag war på Frenckels boklåda, och subscriberte der på lemma startSvenska Läsebibliotheketkommentar för Rosalie L: och för mig sjelf, samt uttog för oss hwardera 2 band, innehållande lemma startAlhambra af Washington Irvingkommentar – Denna lilla interessanta bok roade jag mig med hela aftonen, solo ensam.

9 8. Tisdag. Om morgonen, wid det jag åt frukost hos Mamsell Björkström, accorderade jag med henne om att äta der middag och frukost för 1 må|93|nad, betalande 13 R: R: och gorde dertill i dag början – Tillika med Herr Blank war jag sedan hos lemma startskrædermester Palmquistkommentar och lät taga mått till en lemma startuniforms rockkommentar. Var och åt middag, samt tog mig sedan en lur – sedan gick jag till Österbotniska nationsrummen, och läste der tidningar – I skymningen kom Curatorn dit, och åt honom betalte jag nationsafgiften 5 R.–24 ʄ samt Inspectors honorarium 5 R. R. – Äfvenledes drack 2 koppar the – Sluteligen om afton hittade jag reda på blyertspennan, tecknade up med den hwarjehanda och läste Alhambra.

10 9. Onsdag. Marknad här i Helsingfors – Jag spaserte ut, och köpte mig en kringla – Läste Alhambra, och fick den slut nu på förmiddagen – Om e. m. sof jag en blund, gick sedan ut att spatsera, och till thejungfrunTheodor Berg – Det var spektakel i afton, men jag war blott utanför Theater huset – Strax derefter gick jag hem d: ä:det är till Thunebergs, och somnade utan aftonvard –

11 10 Thorsdag Andra marknadsdagen – Sedan jag på mitt spisquarter intagit en god frukost, vandrade jag litet och såg mig omkring – Utaf en swarfvare från Fredrikshamn köpte jag ett vackert pipskaft, och ett nystfoderal till Julklapp åt Mamma, hwardera för en rubel – Sedan gick jag hem och rökte med mitt nya skaft – E. m. tog jag en middagslur, lemma startknapradekommentar sedan med hwarjehanda smått, och gick klockan 6 ut, köpte äppel och begaf mig på spectaklet för att se lemma startCarl der zvölfte auf Rugenspråk: tyskakommentar upföras – Konungens roll speltes af Herr Martinelli som ej gjorde illa ifrån sig.|39||147| Görke torde dock warit mera passande dertill – Här hade man tillfälle att lemma startin effigiespråk: latinkommentar se den bekanta lemma startanecdoten om bomben som lemma startperturberadekommentar konungens skrifvarekommentar. Efterpjesen war lemma startHamburger in Berlinspråk: tyskakommentar, ett lustigt stycke, med sång, hwaruti Herr Nedder som spelte en värdshusvärds roll, gjorde bäst ifrån sig – 18 ʄ – Kl: ½ 10 kom jag derifrån, och lade mig, nu för sista gången på detta stället.

12 11. Fredag. Klädde mig swart, gick ut kl: ½ 9 om morgonen, tingade en forman med häst, wäxlade 15 Rubel och kom till Runeberg som nu flyttat längre up i Kronhagen i den gård der Gadolin förut bodde – Der blef jag bra emottagen, träffade Magistern, Frun och Jungfru Marie, men ej Mamsell Runeberg – Åt mag: utbetalte jag 30 R: R: och 10 Rubel – Efter en stund, reccomenderte mig, emottog klädsatsen ifrån gamla lemma startquarteretkommentar, ankom dermed till mitt nya, flyttade med Herr Blanks tillhjelp hans och mina saker och war nu således inflyttad – Klockan var nu 12 på dagen, och jag war att äta middag – E. m. tog en härlig middagslur, och tänkte gäspande: »håhå, gudwarelof att man nu ändteligen är bofast igen!»original: igen”!”|94| Sedan på e. m. var jag hos Logren och betalte honom halfva skjutsen, derefter ut att köpa mig lemma startCarduskommentar, slutligen gick jag, bjuden på punsch, till Krabbeoriginal: Krabbe. och var der till kl: 9 – der speltes Boston – Låg allena i vårt nya quarter*Hjärnes gård, S. Esplanadgatan rummen mot gården, nedra botten

13 12. Lördag. På förmiddagen war jag mäst sysselsatt med mina affärer, utom att jag bivistade Academiska lemma startInscriptionenkommentar för denna termin – Den bestod deruti att lemma startdisciplins reglementetkommentar uplästes, Rectorn höll ett tal, och wår Canceller General Guvernören Thesleff sade äfven några ord – Sedan aflämnade samtlige curatorerne sina lemma startläserullorkommentar åt Rectorn – E: m: war hos Palmquist, lemma startförsöktekommentar och betalte der min uniformsrock som nu kostade 24 R: Summa Contant 59 R: R: – Sedan, i skymningen satt jag en stund å nationsrummet, och läste tidningar – Hela öfriga aftonen hem –

14 13. Söndag: Åt frukost i sällskap med C: Basilier – Läste lemma startteckningar ur hwardagslifvetkommentar. Kl: 11 f: m: fick jag hem min studentuniform – den satt bra – Med den gick jag första gången ut till middag på mitt spisquarter – E: m: Jag war klockan 4|40||148| att sök Moster Wikstedt, men hon war utgången – hem en stund – sedan gick jag till Thejungfrun, och lemma startkrymptekommentar der min nya rock med tre koppar the – ännu sednare satt jag en stund och hörde på Nessler och hans lemma startmandaterkommentar, hwaribland ganska få sanna ord torde hafva funnits – skref hem –

15 14. Måndag. Skref hem till Mamma och syster Sophie, och fick det, genom Herr B: på posten. Johan Henric Logrén rökte par pipor hosoriginal: hoss oss – E: m: gick med BlankAcademien för att bivista Bonsdorfs collegium, men det var ej förr än i morgon – Besåg chemisternas förehafvanden, som något stucko i näsan – köpte mig säng för 5 R: 24 ʄ Rgds – Spisade afton hemma –¤Herr Blank lemma startrevidertekommentar bref och papper – deribland fans en lapp, så lydande: »En kyss af Mathilda Lithen efter hundra månader. Ny Carlebyd den 28 Februarii 1828. Vitnen: Alexander Lithen. Zachris Topelius. Sophie Topelius.»tillagt av utgivaren

16 15. Tisdag. Var hos Runeberg och anmälte mig till pub lemma startämneskrifningkommentar och på upvaktning hos baron Rosenkampf. Erhöll till första ämnet: historien – På Wasenii boklåda, och erhöll der en Catalog – E: m: På Frenckels boklåda, och köpte der: lemma startGåfva till Nygiftakommentar, samt lemma startGref Platens skugga på Ramundershällkommentar, för Henric Backmans räkning. Hemkommande fann|95| jag här, hos Blank, F: Janson, Trapp*bröderne Ernst och Robert T., Rautian och landsman Werfving – Boston – lemma startspectator egospråk: latinkommentar – läste sedan latinska Disputationer –

17 16. Onsdag. Om morgonen war som wanligt att spisa frukost hos Björkstrs tillagt av utgivaren samma förmiddag köpte mig lemma startpumpakommentar och dricksglas, samt strax på eftermiddagen billet till Academiska Musiksälskapets soiree som war den första i denna termin. Läste Gref Platens skugga på Ramundershäll, en liten nätter bok – Kl: 6 begaf jag mig till soireen – Den var temmeligen folkrikt besökt; man gaf bland andra: lemma start»Upp Amaryllis»kommentar & cet: af Bellman, lemma start»O yngling om du hjerta har»kommentar, samt ett skönt stycke på lemma startfolksångens melodikommentar till slut: – Läste på säng –

18 17: Thorsdag. Efter att hafva spisat frukost besökte jag nu, klockan 9, förstan gången Professor Linséns collegium i latinet. Han håller på att uttolka lemma startTibulli sångerkommentar.|41||149| Sedan har jag roat mig med att öfversätta den sång vi i dag genomgått på Elegisk vers – E: m: Commissarien Ekebohm hos Herr Blank – Började åter med min goda Ovidius. Kl: ½ 6 gick jag till lemma startÖsterbotningarnes tobaksmötekommentar, det första i termin. Der hade man tillfälle att se nation i massa, öfver 50 kamrater – Nessler blef anklagad för oanständigt upförande mot i Grefvens och Grefvinnans Armfelts närvaro och genom pluralitetens beslut för tvenne år relegert, och att med wilkor att endast genom godt upförande under denna tiden, blifva åter uptagen i afdelningen – – drack the – der fingerades ett sångsällskap, och afhandlades om nations almänna Calas – Började sedan om afton med mitt ämne –

19 18. Fredag. Afhörde Professor Linsens collegium. på hemwägen handlade åtskilligt smått. Öfversatte Tibulli III carmen. E: m: Bonsdorfs collegium var inhiberadt för opasslighet. Kl: ½ 6 om afton till Moster Wikstedt. Der drack jag the, och åt äplen och hade trefligt. Kl: 8 derifrån – Ämnet –

20 19: Lördag. Resonerade Tyska med en lemma startmarktschrejarekommentar på f: m: och köpte blanksmörja – blef jemte Herr Blank bjuden i morgon på middag hos Baron Rosenkampf. E: m: köpte: lemma startMinne och hopp till Finlands ynglingarkommentar af en Finsk medborgarinna, bra fast dyr. – Kl: 4 till Chemiska Auditorium på nationsmöte, angående Nesler. Efter många och långa debatter stadfästades af Inspectorn, Professor Hällström, förra årets mötets beslut – Till nästa lemma startdisputationsmötekommentar wille man hafva mig till Respondens; jag undanbad mig det, för denna gång – Logren och Sölfverarm hos mig en stund – Den förre och jag till Thejungfrun – Hur det war så bjöd|96| Logren mig på afton, och sedan på en god roman. – Jag lemma startdesiderade migkommentar att ligga öfver natten hos honom, skref der mitt ämne till slut och läste ännu samma afton ut lemma startGrefvarne von Lövenhauptkommentar en roman som var slägt med lemma startPatriciernekommentar

|42||150|

21 20 Söndag. Hem från Logren, förde ämnet till Runeberg och åt frukost – Läste: lemma startStaden Lyon under revolutionsåren 1793 och 1794kommentar. Kl: 1 till Baron Rosenkampff på middag. lemma startHan erkände sig för brudgumkommentar, och bjöd mig resa med honom både hem och tillbaks igen. Sedan hände det sig precis som hos Thunebergs då jag der första gången rökte – Drack kaffe och gick hem kl: ½ 4 – Sof en lur som räckte i tvenne timmar, från 4 till 6. Sedan på spectaklet, hvarest upfördes: lemma startDie erscheinung in schloss Tiumarespråk: tyskakommentar, in drey aktenspråk: tyska och derefter Der hölzerne sabelspråk: tyska – I förpjesen, som var rätt bra, spökade det förskräckligt, men det dummaste var att spöket vid slutet upförde sig ej bätre än andra menniskobarn –

22 21. Måndag. På Philosophiska Auditorium för att som vanligt höra på Linsén men kl: ½ 10 då han ej kom, gick jag och de flesta bort – sedan var han likväl der – Logren hos mig på f. m. till kl. 1 – E. m. Ovidius 20 verser – Till Logren kl: 5 och derifrån att dricka the hos HökensBostonTräkarlparti hos Herr Blank. Thuneberg, Strömborgarne och några andra tillsammans 7 personer – åts aftonvard – herrarna voro utomordentligt muntra – Slut kl. ¼ till 11 om afton – patience – Första brefvet hemifrån tillagt av utgivaren

23 22. Tisdag. Hörde på Linsen och hans Tibullus. Herr Blank och jag köpte tillsammans ett bord, jemte vaxduk derpå för 4 R: 16 ʄ – E: m: Läste Tibullus och 34 verser i Ovidiuslemma startSubscriberte en Rubel för Nessler den dansmästarnkommentar. – Gjorde en god aftonmåltid hwari lemma startnätingarnekommentar spelte hufvudrolln – lemma startexercitationesspråk: latinkommentar

24 23. Onsdag. Fick min lemma startlässkärmkommentar färdig. – TibullusAchates Thuneberg här – E: m. Ovidius 24 verser – På nationsrummen, och betalte der 1 R: B:co till Curators honorarium. Drack der en kopp caffe, och gick sedan till Logren, fick lemma startlof påkommentar en gitarr af Gronov och träffade broder Östring. Lånte på samma gång lemma startpoetiska kalendrarkommentar – Läste på säng en Ryslig historia om kärlek och Trolldom – Började på Strödda bref för åren 1834–40 –

25 24. Thorsdag.Linsens collegium. Sedan litet Tibullus på förmiddagen. H: Ervast hit; hem till honom och lånte böcker – e. m. läste lemma startLycksökarnkommentar, en munter theaterpjes – Kl: 6 på mötet – der drack jag the, och hörde på många resonemanger –|43||151| derifrån till Logren att hämta Guitarrn. Östring|97| war där, jag frågte efter mina lemma startfotsackarkommentar – klingade sedan på guitarrn så ljufliga det med en sträng kunde ske.

26 25. Fredag. Afhörde Linsen. Tibullus och 15 verser Ovidius. I går aftse (nu mins jag det) var Staudinger så hygglig och åtog sig Respondentsyslan. Poetisk Kalender. E: m: Åter ett mindre bostonparti hos Herr BlankTrapp, Rautian, Florin – drack the, lade patiance och afskref lemma start»Ute blåser sommarvind»kommentarlemma startSomnus hora XIIspråk: latin.kommentar

27 26. Lördag: Frukost på vanlig timme. Läste Tibullus – läste lemma startOrleanska flickankommentar – – skref litet ur Poet: Cal: – E: m. Ovidius 35 verser – Fick höra att Morbror Gustaf Turdin med famille den 19 dennes kommit öfver från Stockholm – Kl: 6 e. m. hörde på sorgmusik i Lutherska kyrkan efter baron Rotchirk. Reviderte lemma startlilla skrinetkommentar. – Monne något ligger under orden: med familj? Vore det väl löjligt att Mathilda! O hopp!uttolkad chifferskrift

28 27: Söndag Klockan 9 till Runeberg; tog tillbaka mitt gamla ämne och fick ett nytt i stället nemligen: Om sann och falsk blygsamhet. Sedan till Stauding efter Theser. E. m. ifrån middagsmåltiden till Elfving, och derifrån till Caffejungfrun; 2 k:koppar hem – skref till Mamma – På spectaklet, till andra acten; der gafs: lemma startDer bandit Mazaronispråk: tyskakommentar i 2 akter sedan: lemma startRataplan, der kleine trommelschlägerspråk: tyskakommentar i 1 akt.

29 28. Måndag. drack första gången caffe. Up kl: 6 och skref till Henric Backman. Linsens collegium. Han slutade nu Tibullus, och upsköt sin sina föreläsningar till Thorsdagen den 7 November. På posten med brefven. Inga ankomna för mig – H: Bl: 20 Rubel – Tibullus – E: m: H: Carger här. Ondt i hufvudet, var om afton tillika med Basilier hos Björkströms, och åt gröt.

30 29. Tisdag. Up 7 – förmiddagen mest Ovidius. Upsade hos Björkströms mina frukostar, dermed insparande 3 R: R: i månaden – Prenumererte på lemma startRunulinnakommentar E: m: på Professor Bonsdorfs collegium, ifrån 3 till ½ 6. Han gjorde granna försök med phosphor – Om afton hos Logren. Jucka Östring der –

31 30. Onsdag. f. m. doppade i caffe. Fattade beslut att, om möjligt, försöka taga lemma startstora Theologieexamenkommentar i termin. – Ovidius – E: m: Trapp här, och gossarne Thuneberg.|44||152| hos Logren och Sölfverarm, lånte lemma startIdunakommentar, var hos Elfving och lånte kyrkohistorien, samt slutligen med Logren till M: Björkström trakterande oss med gröt.

32 31. Thorsdag. Började jag mitt stora verk genom att begynna med lemma startNovum Græcumkommentar och hi kyrkohistorie – 5 timmar arbetade – E: m: kl: 6 på vanligt tobaksmöte. subscriberade på tobak – betalte Terminsfesten|98| som utsattes till Söndag – hörde på sång – till Logren och lånte theaterpjeser – Skref ämne.

 

 

  1. *Hjärnes gård, S. Esplanadgatan rummen mot gården, nedra botten
  2. ¤Herr Blank lemma startrevidertekommentar bref och papper – deribland fans en lapp, så lydande: »En kyss af Mathilda Lithen efter hundra månader. Ny Carlebyd den 28 Februarii 1828. Vitnen: Alexander Lithen. Zachris Topelius. Sophie Topelius.»tillagt av utgivaren
  3. *bröderne Ernst och Robert T.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

Rubrik Mensis abiens, [...] dominans. (lat.) Månad som förgår, praktfull, ägnad åt studier, även litet åt slapphet; älskad, bortskämmande sig själv.

1 Rangerade ordnade.

1 nätingar (dial.) nejonögon.

1 8 mil drygt 85 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

2 bemängdt här: fyllt.

2 9 mil 96 km.

3 immerfort alltjämt.

3 12½ mil 133 km.

4 pickhågad intresserad.

4 4 mil knappt 43 km.

4 10 mil 107 km.

6 Ellida fregattskepp.

6 spisquarter enklare matställe.

7 myllymatti mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

7 Der process von einem küsseDer Prozess um einen Kuss av Frans Xaver Told gavs av en tyskspråkig skådespelartrupp under ledning av teaterdirektör J. A. Schultz.

7 Der arme poet skådespel av August von Kotzebue (1813).

7 Die heerbusch oder [...] sabelDie Heerschau, oder Der Hölzerne Säbel (1815), komisk opera av August von Kotzebue med musik av Heinrich Aloys Präger.

8 lectionssedel skriftlig anmälan om att delta i föreläsningar; SAOB har detta belägg av Topelius.

8 Svenska Läsebibliotheket bokserien »Läse-bibliothek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning», utgiven av L. J. Hierta 1833–1836, innehåller företrädesvis äventyrsberättelser.

8 Alhambra af Washington IrvingAlhambra, eller Nya utkast i översättning av Carl Netherwood utgavs som första bok i Hiertas läsebibliotek 1833.

9 skrædermester Palmquist Palmqvist hade vistats flera år i Köpenhamn innan han blev skräddarmästare i staden våren 1829.

9 uniforms rock en lång, blå åtsittande rock med svart krage och två knapprader samt tillhörande hatt; studenterna vid universitetet hade ålagts att bära uniform från hösten 1832.

11 knaprade här: sysslade.

11 Carl der zvölfte auf RugenCarl der XII. auf Rügen, lustspel av L. W. Both efter engelsk förlaga, uppfördes av J. A. Schultz tyska teatertrupp.

11 in effigie (lat.) i avbild.

11 anecdoten om bomben [...] skrifvare I Berättelser ur svenska historien (del 26) återger Anders Fryxell historien om skrivaren som under belägringen av Stralsund 1715 hade blivit skrämd av en bomb i rummet intill, och avbrutit Karl XII i pågående diktamen. »Hvad har bomben att göra med brefvet?» hade kungen svarat och återupptagit arbetet (1858, s. 71).

11 perturberade förvirrade, oroade.

11 Hamburger in Berlin sångspel av August Lewal, med musik av kända kompositörer.

12 quarteret logiet.

12 Cardus piptobak.

13 Inscriptionen högtidlig invigning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

13 disciplins reglementetDisciplins-Reglemente för Studerande vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland hade fastställts 1828 av Nikolai I samtidigt med statuterna för universitetet; ett särtryck av disciplinsreglementet bifogades även studentbrevet vid inskrivningen till universitetet.

13 läserullor terminsvisa förteckningar över var studenterna inom respektive nation bodde samt vilka föreläsningar de ämnade åhöra.

13 försökte provade.

14 teckningar ur hwardagslifvetTeckningar utur hvardagslifvet (1828, 1831) av Fredrika Bremer.

14 krympte invigde, firade; SAOB har detta belägg av Topelius.

14 mandater bedrifter.

16 ämneskrifning Topelius skrev övningsuppsatser för Runeberg på latin och svenska (Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 52).

16 Gåfva till NygiftaGåfva till nygifta, eller äktenskaps-hemligheternes afslöjning. En läsebok för alla, som behöfva råd i ämnen, derom blygsamheten ej tillåter inhemta upplysning af andra. Af en praktisk läkare (1833).

16 Gref Platens skugga på Ramundershäll J. Ph. Tollstorp, Grefve Platens skugga på Ramundershäll den 26 september 1832 (1832).

16 spectator ego (lat.) jag var ögonvittne.

17 pumpa karaff.

17 »Upp Amaryllis» C. M. Bellman, Fredmans sånger, nr 31, »Fiskafänget» (Opp Amaryllis!).

17 »O yngling om du hjerta har» Bengt Lidner, »Krigsskaldernas sång».

17 folksångens melodi d.v.s. till melodin av »God save the King».

18 Tibulli sångerCarmina av Albius Tibullus (ca 55–19 f.Kr).

18 Österbotningarnes tobaksmöte även kallat torsdagsmöte, sammankomst under friare former i frånvaro av inspektorn; Österbottniska avdelningen höll nationsmöten, torsdagsmöten och disputationsmöten.

20 marktschrejare kringresande marknadsförsäljare.

20 Minne och hopp till Finlands ynglingar Fredrique Blum, Minne och hopp till Finlands ynglingar. Ord af en finsk medborgarinna (1831).

20 disputationsmöte sammankomst för disputationsövningar inom Österbottniska avdelningen, huvudsaklingen på latin.

20 desiderade mig beslöt mig.

20 Grefvarne von Lövenhaupt August Leibrock, Grefwarne von Löwenhaupt. Historisk-romantisk målning af trettonde århundradet I–II (1832).

20 PatriciernePatricierne. Berättelse utur sista tredjedelen af sextonde århundradet (1829) av C. F. van der Velde.

21 Staden Lyon under [...] 1794Skildring af staden Lyon under revolutionsåren 1793–1794 (1833) av Antoine François Delandine.

21 Han erkände sig för brudgum Carl Rosenkampff och Augusta Turdin, halvsyster till Topelius mor gifte sig 4/1 1834.

21 Die erscheinung in schloss TiumareRinaldo und Serafine, oder Die Erscheinung in den Ruinen des Schloss Tiumare av C. Philippi-Bonafont uppfördes av J. A. Schultz tyska trupp.

23 Subscriberte en Rubel [...] dansmästarn Österbottniska avdelningen bidrog till resekostnaderna för den relegerade Nesslers hemresa.

23 nätingarne (dial.) nejonögonen; SAOB har detta belägg av Topelius.

23 exercitationes (lat.) övningar.

24 lässkärm ljusskärm, som skyddar ögonen och styr skenet från ljuslågan till det lästa.

24 lof på löfte om.

24 poetiska kalendrarPoetisk kalender utkom i Uppsala 1811–1822 under P. D. A. Atterboms redaktion och med bidrag av nyromantiker.

25 Lycksökarn Schillers komedi Der Parasit, oder die Kunst sein Glück zu machen (1803).

25 fotsackar (fodrade) lädertäcken som skyddar den åkandes fötter och ben mot köld och väta.

26 »Ute blåser sommarvind» Samuel Hedborns text, först tryckt i P. D. A. Atterboms Poetisk kalender (1813), sjöngs ursprungligen till Fiskeskärsmelodin.

26 Somnus hora XII. (lat.) Sömn klockan tolv.

27 Orleanska flickanOrleanska jungfrun av Schiller, i översättning av B. J. Törneblad (1813).

27 lilla skrinet innehållande små minnessaker med anknytning till Mathilda (Topelius–Albert Dyhr & Mathilda Lithén 19/2 1844, NB 244.76).

28 Der bandit MazaroniEin Tag aus dem Leben des Banditen Alessandro Massaroni, melodram av James Planché efter engelskt original, uppförd av J. A. Schultz trupp.

28 Rataplan, der kleine trommelschlägerRataplan, der kleine Tambour, bearbetning från franskan av F. Pillwitz, uppfört av J. A. Schultz tyska teatertrupp.

30 Runulinna tragedi av J. F. Lagervall (1834); den första tragedin på finska, med Macbeth av som förlaga.

31 stora Theologieexamen avlades inför teologiska fakultetens dekanus, godkänd examen var ett villkor för magistergraden; Topelius avlade examen 24/3 1834.

31 IdunaIduna. En skrift för den nordiska fornålderns älskare, utgiven av Götiska Förbundet från 1811.

32 Novum Græcum lärobok i grekiskan, möjligen kortform av en titel som Novum testamentum Graece.

Fotnot reviderte granskade.

Faksimil