Februari (–17.)

Lästext

|12||38|

Februarii Månad.

1 1 Februarii. Fredag – steg upp kl. 7 och skref hem – hit kommo Elfvinguttolkat piktogramillustration och Wilskman [?]uttolkat piktogramillustration men vi gingo ej in – skref widare, och förde kl. ½ 11 mitt bref på posten – växlade 2 rubel hos Waseniuslemma startcucukommentaruttolkat piktogramillustration med Barckuttolkat piktogramillustration och Euterzvey – läste geographielemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration – e. m. kom Elfvinguttolkat piktogramillustration hit och vi läste geographie – sedan illustrationotytt piktogram och vi sjöngo med accompagnement af Forte piano – lemma startmyllymattikommentargeographi – kände hufvudverk och frossa – pappersfigureruttolkat piktogramillustration frös sedan grufveligen vid bordet – Krabbeuttolkat piktogramillustration war på soupe hos Armfelts – till sängs ½ 11 – natten var orolig tillagt av utgivaren

2 2 Februarii upp kl. 7 samt kl. ½ 9 in till Magistern där vi läste geographie – kände ondt i bröstet – cucuuttolkat piktogramillustration med Barckuttolkat piktogramillustration samt myllyuttolkat piktogramillustration med Krabbeuttolkat piktogramillustration och Barckuttolkat piktogramillustration då denne förlorade lemma startblefkommentar 180 gånger – e. m. först Elfvinguttolkat piktogramillustration, sedan illustrationotytt piktogram och Alceniusmyllyuttolkat piktogramillustration med euterzvey, Krabbeuttolkat piktogramillustration lemma startundtspråk: tyskakommentar Barckuttolkat piktogramillustrationgeographie – spelte Forte piano – var till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drack två kopparuttolkat piktogramillustrationElfvingsuttolkat piktogramillustration räkning – sedan till mamsell Wahllunduttolkat piktogramillustration – skref och läste – samt spelade fortepiano – lemma startpoetisk Calenderkommentar

3 3 Februarii. Söndag – hade jag hostea – hit kom illustrationotytt piktogram på f. m. och denne köpte åt mig billett på lemma startklubbenkommentarElfving var äfven här – pappersfigureruttolkat piktogramillustration lemma startun peuspråk: franskakommentar e. m. lemma startläste öfverkommentar Geographie med Elf.Mag. var här som hastigast – firade brasa och mådde ej rätt bra – då kom Reuteruttolkat piktogramillustration hit och jag gick med honom kl. 7 på borgerliga klubben der jag dansade 2 svenska och en rysk quadrill – illustrationotytt piktogram var ibland andra der – mådde illa un peuspråk: franska – träffade illustrationotytt piktogram – åt lakrits – hemuttolkat piktogramillustration kl. 11 –

4 4 Februarii. kom Elfvinguttolkat piktogramillustration strax hit – min natt hade varit ganska orolig – kände mig trött och matt, men var ändå in att läsa för mag. – låg halfva förmiddagen och läste sen litet geographie – e. m. än låg jag än var jag uppe – med ett ord det var laoläsligt p.g.a. skada goläsligt p.g.a. skadarippespråk: franska eller snuffebern –|13||39| läste geographie – främmande var hos magistern – hit kom illustrationotytt piktogram och illustrationotytt piktogram samt illustrationotytt piktogram och Törnudd [?]uttolkat piktogramillustration – de rökte och läste – sedan läste jag åter geographie och på säng kl. 8 – kl. ½ 1 om natten fick jag mat på säng – då kom äfven Krabbeuttolkat piktogramillustration och Barckuttolkat piktogramillustration – –

|27|

5 5 Februarii. Tisdag. mådde bätre, och lemma startläste uppkommentar geographie för magistern tillsammans med Elfvinguttolkat piktogramillustration och Wilskmanuttolkat piktogramillustration som då tenterte – pappersfigureruttolkat piktogramillustration. Barckuttolkat piktogramillustration var borta – åt lakrits – e. m. kom Farbror E. hit då vi läste – äfvenså carreauzvey – min hosta satt quar – illustrationotytt piktogram och illustrationotytt piktogram gjorde mig den äran och rökte här en pipa – kokade siraps knäckor, och slog sönder 1 glas samtoriginal: sam 1 normaliseringoriginal: och kopp och fat –

6 6 Februarii. Onsdag. – gick man med Elfvinguttolkat piktogramillustration att läsa för magistern och fick bud att Wilskmanuttolkat piktogramillustration war sjuk – pappersfigureruttolkat piktogramillustration un peuspråk: franska – gick kl. 11 till illustrationotytt piktogram der illustrationotytt piktogram ej var hemma utan jag satt annars der un peuspråk: franska – gick derifrån in till mamsell Wahllunduttolkat piktogramillustration och derifrån hemåt då jag på wägen mötte illustrationotytt piktogram och illustrationotytt piktogram med hvilka jag följde i deras logis – sedan träffade jag Barckuttolkat piktogramillustration med hvilken jag war i några ryska bodor och åt lemma startsnaschkommentar – sedan hemuttolkat piktogramillustration – e. m. ingenting synnerligt, blott pappersfigureruttolkat piktogramillustration – kl. 6 gick jag med illustrationotytt piktogram till théjungfrunuttolkat piktogramillustration der man drack två kopparuttolkat piktogramillustration och derifrån på spectaklet. Der upfördes lemma startElise eller skogen vid Hermanstadtkommentar och intet mera – pjesen war rätt god men lemma startspectatoreskommentar ganska få – E. låg hos mig –

7 7 Februarii steg up kl. 7 och gick in till magistern der wi för sista gången läste geographie, America o. s. v. – träffade Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 1 – spelte lemma startsioppkommentar med Krabbeuttolkat piktogramillustration, illustrationotytt piktogram och Barckuttolkat piktogramillustration samt sedan cucuuttolkat piktogramillustration med Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 och Barckuttolkat piktogramillustration – gick till Finska Casernuttolkat piktogramillustration där Blankuttolkat piktogramillustration var hemma, och satt der en stund – var i ryska bodor – hem sedan och till illustrationotytt piktogram tillagt av utgivaren läste öfver kyrkohisoläsligt p.g.a. skadatorien. Vannuttolkat piktogramillustration 10 ʄ på cucuuttolkat piktogramillustration

|14||40|

8 8 Februarii. Fredag. steg tidigt upp och skref till farbror Gustaf och till morfar Albert DyhrElfvinguttolkat piktogramillustration kom hit, men wi gingo ej in att läsa utan kl. ½ 11 förde jag mitt bref på posten – – sedan på f. m. myllyuttolkat piktogramillustration samt un peuspråk: franska pappersfigureruttolkat piktogramillustration – sen mins jag ej synnerligen mera, utan blott att jag spisade rysker kaka a la Barko – – – eftermiddagen spelte jag siopp och läste öfver kjork.hist. – det var allt – ruterzvey var här, äfvenså illustrationotytt piktogram illustrationotytt piktogram, den sednare på afskedsvisit –

9 9 Februarii f. m. läste på säng – Elfving kom hit och wi gingo in till magistern der vi läste up ur kyrkohistorien – derpå un peuspråk: franska pappersfigureruttolkat piktogramillustration samt myllyuttolkat piktogramillustration hwarpå Mossiö Barko kom hem – Aug. Örnuttolkat piktogramillustration pep jämmerligen – cucuuttolkat piktogramillustration med illustrationotytt piktogram och Barckuttolkat piktogramillustration och vannuttolkat piktogramillustration 1 R 8 ʄ – e. m. tror jag ej war synnerligen märkvärdig – Barken och jag voro hos théjungfrunuttolkat piktogramillustration der han bestod två kopparuttolkat piktogramillustration – och sedan hemuttolkat piktogramillustration der cucuuttolkat piktogramillustration tillagt av utgivaren läste lemma startTelemachkommentar på säng –

10 10 Februarii. Söndag – steg min wördiga person upp klockan 9 – tog mig vidare åtskilliga parti siopp med Krabbeuttolkat piktogramillustration, Barckuttolkat piktogramillustration och Oernungen[-]oläslig handstil – sedan äfven Reuteruttolkat piktogramillustration zveig – på eftermiddagen speltes Forte|28|piano och siopp – kl. ½ 5 kommooriginal: kommmo hit illustrationotytt piktogram och kamrat Schwartzberguttolkat piktogramillustration som här rökte några pipor och öfvertalte mig att komma på lemma startpiqueniquenkommentar hvilket jag verkeligen tänkte göra, men då jag skulle kläda mej så fans ej mina lemma startsvarze hosenspråk: tyskakommentar – då strök jag af i vredesmode till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och på wägen träffade jag Barckuttolkat piktogramillustration som följde med, och wi drucko två kopparuttolkat piktogramillustration i sällskap – lemma startAber hast du mir gesehnspråk: tyskakommentar, då vi kom hem så drog Barckuttolkat piktogramillustration fram mina strumpor ur sin säng. illustrationotytt piktogram betalte – lemma startNjeschnajo jekaterinoslavski nischnej Novgorod jäkelnkommentarspråk: ryska – sa jag – men som klockan war 8 så blef ingen piqueniquening utaf. sedan speltes piano siopp och Cucu, och jag läste öfver kyrk.historien.

11 11 Februarii om morgonen lemma starthade jag smak attkommentar byta om lemma starthvardagsböxorkommentarmyllyuttolkat piktogramillustration på f. m. och pappersfigureruttolkat piktogramillustration un peuspråk: franska – läste up för magisternWilskmanuttolkat piktogramillustration var sjuk – Tuden, lemma startcujus materspråk: latinkommentar var död kom hit till middagen, och vi spelte desförinnan lemma startCamphiokommentar – e. m. cucuuttolkat piktogramillustration och siopp hela e. m. nästan – läste äfven Heinrich – aftonen var jag ut på tavastgatan och hörde efter thekoppar, men fick ej sådana jag ville ha – spelte och läste öfver [-----]oläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeholäsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeistorien –

|15||41|

12 12 Februarii 1833 Tisdag. läste man om morgonen på säng tillagt av utgivaren Elfving kom hit och wi gingo in till magistern, men han hade ej tid med oss hvaröfver Elfving war rätt förnöjd – rökte en pipa med E. – f. m. skref man namn ur en tysker karta – och ett parti cucuuttolkat piktogramillustration Elfvinguttolkat piktogramillustration och Barckuttolkat piktogramillustration – e. m. läste man Heinrich – – och skref ur kartan – samt om aftonen cucuuttolkat piktogramillustration med Barckuttolkat piktogramillustration Reuter 2uttolkat piktogramillustration och Elfvinguttolkat piktogramillustration – sedan kyrkohistorien på säng – myllyuttolkat piktogramillustration föga fan –

13 13 Februarii fmorgonen läste man up k.h.kyrkohistorien för magistern bra – – sedan pratades politik härinne – skref sedan ur kartan – samt un peuspråk: franska cucuuttolkat piktogramillustration – börjades städa. e. m. woro vi i ytre kammarn medan härinne skurades – Barckuttolkat piktogramillustration illustrationotytt piktogram slogos – sökte Elfvinguttolkat piktogramillustration – läste Heinrich – hit kom illustrationotytt piktogram, illustrationotytt piktogram och Elfvinguttolkat piktogramillustration, och vi togo cucuuttolkat piktogramillustration – hvarest vannuttolkat piktogramillustration 1 R. 4 ʄ – sedan var Krabbeuttolkat piktogramillustration härinne och Barckuttolkat piktogramillustration var skolsjuk lemma starttotaliterkommentar (din syltfot!) – taltes om Barckuttolkat piktogramillustration vid bordet –

14 Den 13 Februarii 1833 fick jag bref ifrån Uleåborg med herrarne Carger, ifrån farbror, moster och F. L. Roligt!uttolkad chifferskrift

15 14 Februarii Thorsdag – läste sista gången up kyrkohistorie för magisternE blef mycket förtretad – läste Heinrichmyllyuttolkat piktogramillustration un peuspråk: franskaKrabbeuttolkat piktogramillustration gick första gången ut – Sohlberguttolkat piktogramillustration jemte Krabbeuttolkat piktogramillustration och Krabbeuttolkat piktogramillustration vor här – e. m. kom illustrationotytt piktogram och illustrationotytt piktogram hit, vi gingo först till illustrationotytt piktogram samt sedan till Wilskmanuttolkat piktogramillustrationClinicum så att det var sjukbesök – Wilskmanuttolkat piktogramillustration var mycket|29| dålig och hade stora plågor – derifrån till Finska Casernuttolkat piktogramillustration der Herr Blank var hemma – derifrån hemuttolkat piktogramillustration och träffade Nylandersenats torget – rökte sedan här hem och skref till dess Elfvinguttolkat piktogramillustration, Reuteruttolkat piktogramillustration 2 och Krabbe 1uttolkat piktogramillustration kommo hit tillagt av utgivaren här speltes cucuuttolkat piktogramillustration hvarest vannuttolkat piktogramillustration 1 R. 8 ʄ – sedan speltes trädkarl der jag ej var med – drack the och skref –

16 15 Februarii. morgonen fick man veta om en eldsvåda mellan kl. 11 och 3 om natten hvarvid ett hus vid glovet nedbrunnit – Wi läste ej för magistern, emedan Elfvinguttolkat piktogramillustration ej läsit öfver något – myllyuttolkat piktogramillustration tillagt av utgivaren var kl. ½ 10 på posten och derifrån till glovet där jag fick veta att det nedbrunna huset tillhörde en lemma startgyllgjutarekommentar enka, och attoläsligt p.g.a. skada elden kommit lös i deras verkstad –|16||42| derifrån gick jag till Esplanaden för att upsöka lemma startLandshöfdingasvårtyttnkommentar Stjernschanz betjent, men träffade ej någon – derifrån hemuttolkat piktogramillustration med illustrationotytt piktogram le syltfot – spelte kort och läste Heinrich – samt spelte lemma starthalb zvölfkommentar hvarvid förloradeuttolkat piktogramillustration 26 ʄ åt C. K. – e. m. myllyuttolkat piktogramillustrationReuteruttolkat piktogramillustration 2 kom – lemma startRambusakommentar och läste Heinrich – skref i lemma startkladdenkommentarElfvinguttolkat piktogramillustration kom hit, cucuuttolkat piktogramillustration un peuspråk: franska och gick sedan till théjungfrunuttolkat piktogramillustration der Krabbeuttolkat piktogramillustration var arguttolkat piktogramillustration för tidn. derpå hem och halbzvölf med Krabbeuttolkat piktogramillustration, Barckuttolkat piktogramillustration och Elfvinguttolkat piktogramillustration der jag förloradeuttolkat piktogramillustration 21 ʄ – sedan skref och läste moraln på säng –

17 16 Februarii Lördag – Läste vi upp moraln för mag. tillagt av utgivaren f. m. speltes det halb zvölf hvarvid förloradeuttolkat piktogramillustration 26 ʄ – myllyuttolkat piktogramillustration äfvensom pappersfigureruttolkat piktogramillustration – e. m. speltes Rambusa – jag målade min dagbok – Elfvinguttolkat piktogramillustration kom hit – och här speltes cucuuttolkat piktogramillustration, Rambusa och halb zvölf hvarvid förloradeuttolkat piktogramillustration 14 ʄ – äfven vederquickte jag mig med några blad ur HeinrichBark, senior, var här och satt nära en timmas tid – läste lemma startLilla Peterkommentar tillagt av utgivaren

18 17 Februarii. Söndag – låg länge – derpå en Frosterus från Pyhäjoki, hit och gaf notis om mitt paquet – Bark senior här och lemma startpurrade palt ikommentar sin brormyllyuttolkat piktogramillustration pöissime, men då kom illustrationotytt piktogram le syltfot och gjorde mig äran af sin visit – middagstiden halfzvölf med Barckuttolkat piktogramillustration – e. m. var farbror E. här och vi öfverenskommo om piqueniquen – läste lilla Peter – sluteligen klädde jag om mig, aberspråk: tyska Njeschnajo Jekaterinoslavski Nischnej Novgorodspråk: ryska det gick som förra gången strumpan var puts vech – därpå kom illustrationotytt piktogram, illustrationotytt piktogram, illustrationotytt piktogram men lemma startvergebensspråk: tyskakommentar väntade jag den syltfoten R. som låft hemta mig en strumpa; men han war illa lemma startpisciskommentar, och det var saken – därpå gingo vi i Compani till théjungfrunuttolkat piktogramillustration

Slut på afdelningen N:o 2 innehållande 498 dagar –

|43||30|

19 lemma startNå hvad skulle jag säga; jo, vid midnatts timm[--]oläsligt p.g.a. skada Herre förlåt mig, men se hvilket underbart sken St Olofsoläsligt p.g.a. skada kista der på alltaret gifver från sig – – – Wid midnattstim– – – – – – Om jag ej bedrar mig så står en man derborta vid altaret – Bländverk! bländverk! – –

20 nej vid gud det är intet bländverk – bedjen bedjen, den rätt färdige falle på knä, blott nidingen rädes för St. Olofs skarpa svärd – – Ha hvad är detta – vänta bedragare. jag skall fånga dig – Hvem sorlar ibland de dö grafvarne och stör lugnet i de dödas grifter? Hvem kallar mig tillbaka från andra sidan grafven och väcker mina multnade ben ur kopparkistan ifrån den eviga hvilan? O Herre Crist, o alla helgon stån oss bi.

21 Ha! nu har jag fångat dig, du bedragare som beggnar dig af vantron för att locka folket från sin konung – gripen honom! hvi stån i orörlige i fege uslingar: vi äro ju folk nog, och han är en bedragarekommentar

22 Carl Gustaf Lundenius. Johan Henrik Solberg. Otto Reinhold Reuter. Schybergson. Gustafson. Walin. Numers. Bergenklingasvårläst p.g.a. radslut.utanför pappret (radslut) F. Janson. Byman. Sund. Engblom.

23 lemma start– – – – – förbannelse! Kunde då en dödlig hand genomborra ståloläsligt p.g.a. skada pansaret som min kåpa döljer, nej nej, var det då en ande! hu! jag känner dödens is i mina ådror! Fins då ingen räddning, hjelp hjelp – fins ej något att stilla bloden, jo, jo, väl – – – O ve hvad är detta? Ack Axels och Walborgs krans – i som jag gjort olyckliga – bed – bed – för mig i svårt förolämpade – o förtviflan, det gifves ingen evighet, ingen – ingen – ingen – ve! ve! ve! jag känner mitt slut nalkas – – – hör då in–gen min–a rop – för–gäfves – O Ax–elWal–––borg – för–bannel–se – gifwes – nå–gon qu[--]oläsligt p.g.a. skada – – – vee – vee – ve –kommentar

|44||45||46|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  1 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  1 myllymatti mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  2 blef förlorade.

  2 undt (ty., pro und) och.

  2 poetisk CalenderPoetisk kalender utkom i Uppsala 1811–1822 under P. D. A. Atterboms redaktion och med bidrag av nyromantiker. De flesta häften fanns i Runebergs boksamling (Grotenfelt, »Förteckning öfver Runebergs privata bibliotek», 1905, s. 201).

  3 klubben subskriberad danstillställning för borgerskapet.

  3 un peu (fra.) litet.

  3 läste öfver läste på.

  5 läste upp redogjorde för.

  6 snasch snask, godsaker; SAOB har detta belägg av Topelius.

  6 Elise eller skogen vid HermanstadtElisene, eller Skogen vid Hermanstadt, till svenska av E. W. Djurström efter tysk bearbetning av ett franskt original.

  6 spectatores (lat.) åskådarna.

  7 siopp se upp, ett kortspel; SAOB har detta belägg av Topelius.

  9 TelemachLes aventures de Télémaque fils d’Ulysse (orig. 1699) av François de Salignac de la Mothe-Fénelon.

  10 piqueniquen picknick: subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  10 svarze hosen (ty., pro Schwarze Hose) här: svarta strumpor, eg. byxor.

  10 Aber hast du mir gesehn (ty.) Men har man sett på maken! (stående uttryck på svenska, men inte på tyska).

  10 Njeschnajo jekaterinoslavski ... jäkeln kraftuttryck baserat på ryska stadsnamn blandat med litet svenska.

  11 hade jag smak att hade jag lust att; SAOB har detta belägg av Topelius.

  11 hvardagsböxor böxor: byxor.

  11 cujus mater (lat.) vars moder.

  11 Camphio äldre benämning på kille, d.v.s. olika kortspel som spelades med särskild kortlek.

  13 totaliter fullständigt.

  16 gyllgjutare gelbgjutare, mässingsgjutare.

  16 Landshöfdingan pro Landshöfdingen.

  16 halb zvölf sannolikt ett kortspel.

  16 Rambusa variant av kortspelet rabus.

  16 kladden häftet, här sannolikt med studieanteckningar (jfr 22/4 1833).

  17 Lilla PeterLilla Peter. Spökelsehistoria ifrån trettonde århundradet (1798) av Christian Heinrich Spiess (anonym översättning).

  18 purrade palt i lurade; förekommit i finländsk svenska.

  18 vergebens (ty.) förgäves.

  18 piscis berusad.

  19–21 Nå hvad skulle jag [...] en bedragare Topelius återger här scener ur Adam Oehlenschlägers sorgespel Axel och Walborg (1811, akt IV, s. 87), som han nyligen sett på teatern (25/1 1833). Passagen är en fri återgivning av en replikväxling mellan kämparna Holbein och Enfrid i Nidaros kyrka nattetid.

  23 – – – – – förbannelse! [...] vee – ve – fri återgivning av munken Knuts dödsscen ur Axel och Walborg (1811, akt IV, s. 93).

  Faksimil