Februari (18.–)

Lästext

|47|[31]

1 JOURNAL
Februarii, Martii,
Andra Afdelningen af år 1833.
Tredje Häftet
Helsingfors Den 21 Februarii 1833.

|48|[32] |1||49||33|

Februarii Månad.

2 18 februarii 1833. Måndag – f. m. läste med Elfving up moraln för magistern – derpå myllyuttolkat piktogramillustration sedan på posten, där jag fick bref af mamma, bror Franz och Mathildauttolkat piktogramillustration – derpå med lemma startIssposchikkommentar till Frosteruslilla Robertsgatan, efter mitt paquet – sedan hem och dechifreadrade samt läste bref och lemma startförsöktekommentar min nya rock – Kramsnö – e. m. pinade Barcken i en ½ timma och öste munsjörn hvit med en skofvel så att han gunås war alldeles illa ut – sedermera hushållade Elfving och jag resten af eftermidd. på det sättet att vi, lemma startskoftalskommentar räknade och skoftals applicerade snöbollar i de respective förbigåendes ryggar – Cucu i godt sällskap, och skref –

3 19 Februarii 1833 Fettisdag. Var det tämmeligen vackert wäder – vi läste ej denna morgon för magisternElfving och jag vi lemma startroadekommentar på samma sätt som gårdagen – spelte med Krabbarne, åt Hedtvägg till middan och pinade Barcken med snöbollar – Elfving war här, vi räknade och spelte myllymatti samt gingo sedan med flere kamrater till Holstius och Sederman samt gingo sedan ut lemma startspatserakommentar – på tavastgatan lemma startpoltade jag en kojoräkispråk: finska i ryggenkommentar – på senatstorget, der wi samlades, Nu woro vi 5: Jag, Farbror, Cæsar, Justus och Tuden – på torget mötte wi Marcolfus som vi sedermera pryglade up – Hvarpå wi gingo ned åt Esplanaden – På Unionsgatan tog Farbror en lemma startpadjispråk: ryskakommentarropande Isvoschik wid näsan, och wred den förbryllade karlns hufvud på sned – På Esplanaden lemma startmaculerade vi folk orimligt alldeleskommentar – Sedan voro wi till Theaterhuset – på återwägen gingo vi i rad framföre|2||50| en trupp lemma startGendsarmerkommentar som vi ej gingo unnan – derifrån med åtskilliga smärre äfventyr till Mariegatan och på det stället der norra Kärrgatan stryker deröfver kom en karl, till utseendet lik en Rysse hvilken Farbror lemma startsmörjdekommentar en boll i ryggen med god fart – karln vände om i wredesmode, och stälde sig i lemma startpositurkommentar, under det han beständigt ropade: bä bäbäbäh – – som han stod hdär så trotsig så fick han sig af Cæsar en sådan örfil att han tumlade i drifvan – då satte han af efter Cæsar som sprang unnan till södra kärrgatan dit vi alla skyndsamt följde efter. Der ref han kapprocken af Justus, fick sig lemma starten trumf för trutenkommentar af Tuden så att han normaliseringoriginal: han föll öfver en sleda, men ref i fallet kragen af hans kapprockskrage – Där träffade vi på några lemma startkorfvarkommentar om hvilka wi ej stort brydde oss – så skildes vi med den stumma fan Marcolfus, men efter en stund råkade vi på honom igen och då jag härmade hans bä bäh bä bää, så kom han burdus emot mig, men Farbror kom som en pil emellan och skuffade munsjörn mot planket. Som de där pryglade hvarandra som bäst, så kom|34| jag dit, fick Marcolfus med wänstra handen i luggen och drog up hans hufvud, och då han stod i denna obequäma positur, gaf jag honom en lemma startfläskarekommentar så att min hand värkte – – Hvarpå han genast slet sig löst från Farbror, och sprang efter mig men han lemma startwar för smalbentkommentar att hinna mig upp, emedan han war full, oacktadt jag war mycket hindrad af mina för stora Galoscher, hvar af hvilka den ena höll på att lemma startlemnakommentar i drifvan – Och vi skulle vist ha gifvit honom ett kok stryk till om det ej ifrån 2:ne gathörn blifvit öfverljudt ropadt på police, police – men till all lycka fans det ej korfvar på Mariegatan – När vi åter samlades, saknade vi Farbror och voro mycket lemma startoroliga omkommentar honom, men när jag kom hit hem igen, så satt han här – Sedan om afton spelte jag halb zvölf med Bark och Krabbe

|3||51|

4 20 Februarii Onsdag. På förmiddagen räknade jag för magistern, spelte halb zvölf, och myllyuttolkat piktogramillustration samt blef bjuden till Camrerskan Tengström – äfvenväl skref jag ett concept – e. m. kom Elfving hit, och vi spelte myllymatti mera än räknade – Med honom gick jag till theejungfrun, och derifrån till Sederman och Holstius och satt der en stund – derifrån hem, och sedan till Camrerskan Tengström till afton; där war ganska muntert – sedan hem, och spelte halb zvölf med Barken samt läste på säng –

5 21 Februarii. Räknade man Regula de Tri för magistern – på förmiddagen myllyuttolkat piktogramillustration annars ingenting märkwärdigt –¤Det var en hiskelig lögn – då var ju lemma startstora paraden på torgetkommentar, och jag kom för sent. Äfven köpte jag mig en blank-mössa – E. m. kl. 2 gingo Stauding, Logren och Hohenthal till studentexamen – spelte mylly med Elfving och sedan Cucu med Synnerberg, Bark och Reuter – kl. 11 om afton kom Elfving hit med färska nyheter. lemma startStauding hade fått 12, Logren 8, och Hohenthal repulskommentar – skref hem –

6 22 Februarii. Fredag. Steg jag tidigt upp, och skref – gick derpå in till magistern och räknade samt dröjde der något länge – hvarpå min klocka narrade mig, så att jag ej hann skrifva mycket – Förde derpå mitt bref på posten, och sedan hem igen – Studeranden Staudinger var här och bjöd mig på sitt kalas – e. m. kom Herr Studenten Logren hit och förnyade samma bjudning – – räknade med Elfving – och gick kl. 6 till Themamsellerne Hök der kalaset war, i sällskap med Elfving, Sederman och Hohenth.Mariegatan mötte wi Staud. och Logren som skulle bjuda Magister Runeberg. På Casern torget träffade jag en soldathustru från Ny Carleby, Hohenthals slägtinge. På Calaset voro nära 50,|4||52| till|35| största delen studenter. A Krabbe war äfven der – Tappert druckos där mångar bålar toma, ja, äfven jag war något beskänkt, dock i mindre grad än de flesta. 18 brorskålar drack jag, hvaribland Calle Basiliers war den förnämsta – Sluteligen kom jag hem då klockan slog 11, och läste ännu på säng –

7 23 Februarii. Lördag. Gingo vi ej in till Magistern, ty både Elfving och jag woro något ruskiga – vid frukosten frågade magistern huru det gick till i går aftse, hvarpå jag swarade sanningen – – Sökte Elfving aberspråk: tyska njetspråk: ryska – satt här och läste samt spelade Forte-Piano – Så kom Elfving hit och berättade något lustigt om StaudingerHerr Blank kom och tog afsked – e. m. spelte man myllymatti, och patiance – Elfving kom hit och wi gingo till Tavastgatan för att köpa åt honom en mössa som vi äfven fingo – sedan lemma startförfördeskommentar till thejungfrun af sina egna ben som ovillkorligen drogos ditåt – derifrån hem och tog några potter då jag förloradeuttolkat piktogramillustration åt Synnerberg

8 24 Februarii Söndag. läste man Livius på säng – sedan lemma startsattekommentar jag patiance, medan Barck hade 6 timmars arest – derpå några myllymatti, och läste Livius – kl. 2 kom B. hem – e. m. – gaf ut penningar åt Ludvig – samt gick ut att spatsera – Då hade jag äran att se Staudinger i lemma startuniformsrockkommentar – – Därpå gingo vi på spectaklet, hvarest speltes lemma startJeppe Nilson på bergetkommentar och lemma startN:o 777kommentar. Vid slutet kom Lambert det fä’t och anoncerade en egen theater hvarpå Westerlund rent ut sade att lemma startdetkommentar Lamberts plan att störta honom – sedan åt man –

9 25 Februarii. Räknade vi Regula de Tri för Magistern, och recom jag recommenderade åt honom ett bref på posten – patiance – Öfverenskom med Krabbe att gå i bastun – Magistern var inne hos mej och talte om tjufveri – e. m. ingenting just synnerligt utom mylly och litet Cucu,|5||53| men kl. 7 foro vi 4 C. och A Krabbe, Ludvig och jag upp lemma starttill Ulricasborg för att badakommentar – Denna inrättning är verkeligen lemma startpräktigkommentar, och ej heller dyr – Ty, en kanna the, med tillbehöroriginal: tillberör inberäknad, kostade det 1 R. R. per man – Foro derpå i sällskap med en student Cygnæus, 6 personer på hästen –

10 26 Februarii. Tisdag. befann man sig ganska wäl efter bastun, – räknade för magistern – Inrättade denna nya dagbok, samt spelte un peuspråk: franska Cucu med nya kort – e. m. suto Elfving, Hohenthal, Staudinger och Wigelius här, då wi hade fyr med jungfru Anette, angående Hohenthal – Denna dag började jag läsa Virgilius.

11 27 Febuarii. Hade magistern ej tid att räkna med oss – läste Virgilius litet på f. m. men då kommo Krabbarne och Flander hit in till mej, och|36| vi spelte först myllymatti hvari jag ingen gång blef, men sedan Cucu, då jag vann 1 och 6 – Elfving var äfven här – e. m. Läste jag Virgilius med Elfving, sedan spatserade jag till Frenckells boklåda, och köpte mig en lemma startstudent Catalogkommentar – på senatstorget träffade jag en gammal skolkamrat, Gustaf Cannelin – Därifrån gick jag med Heikel up på ett berg vidoriginal: vi skatudden, och besågo utsigten – Sedan hem och efter en stund med Synnerberg till thejungfrun hvarest det var orimligt mycket folk – Cucu och vannuttolkat piktogramillustration un peuspråk: franska, grälade med Barck men mutades ned med en rysk kaka –

12 28 Februarii. Räknade vi sammansatt Regula de tri för magistern – på förmiddagen läste Elfving och jag rätt tappert Virgilius, så att vi hunno 100 verser, och sedan togo vi till förfriskning några parti myllymatti – e. m. läste vi åter Virgilius men hunno nu blott 35 verser, ty hit kom kamrater – då spelte vi Cucu obetydligt och pratade annars –

 

 

  1. ¤Det var en hiskelig lögn – då var ju lemma startstora paraden på torgetkommentar, och jag kom för sent. Äfven köpte jag mig en blank-mössa –

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 Issposchik pro Issvoschik.

2 försökte provade.

2 skoftals skovtals, turvis.

3 roade pro roade oss.

3 spatsera pro att spatsera.

3 poltade jag en kojoräki i ryggen (fi. pro kojureki), träffade jag en kursläde med en snöboll; SAOB har detta belägg av Topelius.

3 padji (ry.) ur vägen.

3 maculerade vi [...] alldeles gick vi förfärligt illa åt folk genom att kasta snöbollar; SAOB har detta belägg av Topelius.

3 Gendsarmer gendarmer: beriden militärpolis.

3 smörjde slog; SAOB har detta belägg av Topelius.

3 positur beredskap.

3 en trumf för truten ett slag på munnen; SAOB har detta belägg av Topelius.

3 korfvar poliser; SAOB har detta belägg av Topelius.

3 fläskare slag.

3 war för smalbent saknade förmåga.

3 lemna (dial.) bli kvar.

3 oroliga om oroliga för; SAOB har detta belägg av Topelius.

5 Stauding hade fått [...] repuls Staudinger hade fått tolv röster i studentexamen, Logren åtta och Hohenthal hade blivit underkänd; »repuls» förekommit i finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

7 förfördes pro förfördes man.

8 satte lade; SAOB har detta belägg av Topelius.

8 uniformsrock en lång, blå åtsittande rock med svart krage och två knapprader samt tillhörande hatt; studenterna vid universitetet hade ålagts att bära uniform från hösten 1832.

8 Jeppe Nilson på berget Ludvig Holberg, Jeppe Nilsson på berget, eller Den förvandlade bonden (orig. 1722).

8 N:o 777N:o 777, eller Lotterie på fast egendom, den svenska översättningen bygger på Carl Lebruns tyska bearbetning av ett franskt original av L. B. Picard och J. B. Radet.

8 det pro det var.

9 till Ulricasborg för att bada På Ulrikasborgsberget fanns en badstuga för allmänheten.

9 präktig utmärkt; SAOB har detta belägg av Topelius.

11 student Catalog tryckt förteckning över studenter inskrivna vid universitetet, utgavs terminsvis; SAOB har detta belägg av Topelius.

Fotnot stora paraden på torget Livgardets 3:e finska skarpskyttebataljon (Finska gardet) mottog den ryska S:t Georgsordens fana för sina insatser i polsk-ryska kriget.

Faksimil