Mars (–28.)

Lästext

|6||54|

Månaden Martius.

1 1. Fredag Räknade för magistern, men gjorde mig ej det beswäret att gå på posten emedan det säkert var lemma startvergebensspråk: tyskakommentar – – läste obetydligt Virgilius, hit kommo E. et H. och vi drogo några partin lemma startmyllymattikommentar – e. m. åter lemma startun peuspråk: franskakommentar Virgilius – Sedan kom Synnerberg hit, med honom och A. Örn, gick jag till thejungfrun der det var horribelt med folk – sedan hem och spelte lemma startCucukommentar med besynnerlig tur – skref –

2 2. Denna dag fick man fägna sig åt blidt wäder och kram snö – räknade för magisterVirgilius, patiance, och snöbollar omväxlade – Arvid K. och jag körde Barcken omkring 2:ne quarter, och e. m. då han gick i skoln fick han af oss alla grufveliga lemma startpoltarkommentar, hvarunder Magistern stod och såg skrattande derpå – VirgilisusReuter och Synnerberg voro här och wi snöbollades, hvarunder den förre fick af den andre grufveliga snömassor på sig, ty Synnerberg satt, Reuter owetande på taket – sedan speltes Cucu, då jag förlorade allt hvad jag i går vann och mera dertill – Barck låg i Krabbarnes kammare, och jag läste på säng –

3 3. Söndag. steg jag sent upp. Synneberg war här och förm. förflöt under patiance och myllyuttolkat piktogramillustration – Läste Livius, och Barken satt i arrest 4 timmar. Middagen åto blott Mag. frun och jag tillsam. e. ft. .m.eftermiddagen var det ett så vackert väder att jag ej kunde hållas inne, utan jag gick. med E. och Synb. ut på isen för att spatsera – Vi bestego bergena vid skattudden, och hade då den i sol|7||55|skenet glänsande staden som ett wackert panorama framför oss|37| – Der roade vi oss ogeneradt på många sätt (lemma startut olimspråk: latinkommentar) och gingo derifrån för att bese Magitos luftbalonger, hvilka, äfven, efter en lång wäntan, till den i mängd församlade folkhopens stora gamman och fröjd, prydligt upstego – denna syn var ny för mig – derifrån spatserade jag till Nystan, sedan hem. – – Cucu. Kl. 7 gick jag på spectaklet lemma startoikenspråk: finskakommentar – din skurk! – Der speltes lemma startStamfrunkommentar samt lemma startde 3 rosornakommentar en pantomime – förpjesen upfördes lemma startmera dåligtkommentar, eft.pjesen var utmärkt nätt i synnerhet lemma starten alnshögkommentar liten Amor ste som steg ifrån solen –

4 4. Måndag. Räknade jag för magistern, – patiance på förmiddagenoriginal: förmidddaggen och myllyuttolkat piktogramillustration samt Virgilius – fällde A Krabbes klocka i golfvet, – Reuter war här – e. m. läste jag Virgilius, men hann ej mycket emedan Sederman och Staudinger kommo hit, vi spelte Cucu, och jag wann en kopp the – derpå gick jag med Stauding till thejungfrun, och sedan hem, men glömde der mina Galoscher – var derpå litet in hos Krabbe men sedan gick jag igen till thejungfrun efter mina Galoscher, och drack återigen the. Nu träffade jag Lundeninius – Derpå hem och gick in till Krabbe der, Solberg, 2 Höckertar, Anthell, och Flander woro. Der spelte vi Cucu a 6 ʄ och drucko punsch – jag vann 2 R. 30 ʄ – sedan satt jag up och skref litet –

5 5. Skärpte kölden åter till – Räknade för magistern hvarvid det gick litet upåt väggarne – läste Virgilius rätt flitigt – tills lemma startpaltrockarnekommentar kommo hem – un peuspråk: franska patiance – e. m. satt jag in hos Krabbe och läste en lemma startslagdängakommentar samt rökte – sedan läste jag åter dugtigt Virgilius, och war in till Castren att låna en mythologie. sedan spelte wi Cucu på fyra man hand hvarvid jag vann dugtigt lemma startaber hast du mihr gesehnspråk: tyskakommentar, magistern trädde oförmodadt in.|8||56| En småsak var det i det hela, men flat blef jag och Barck blef som träffad af åskan – han gick snart bort igen, men sedan fingo gossarne hvar för sig nog höra – åt mig sade han intet.

6 6. Onsdag. Räknade vi Regula de Tri med bråk – läste mythologie och Virgilius – var in hos Krabbemyllyuttolkat piktogramillustration – stekte lemma startprenikorkommentar – e. m. var jag med Elfving ut på ärender, och på wägen drack jag en kopp caffe hos jungfrun – förde A. K:soriginal: A. K.s. klocka till urmakarn – köpte lemma startsnaskkommentar – och lemma startTinctura Benzoesspråk: latinkommentar från Aptheket – läste Virgilius – – Reuter var här – äfvensom Tuden och Virgilius – – inne hos Krabbe – satt up och skref –

7 7. Morgonen räknade wi – sedan myllyuttolkat piktogramillustration på f. m. och läste VirgiliusA. var härinne, äfven magistern – skref i dagboken – e. m. läste jag Virgilius – gick kl. 7 ut till theaterhuset, och derifrån till Stenroth, Logren och Liljeblad, der jag tillbragte ett par muntra timmar – sedan hem – här fick|38| jag tillfälle att se ett krakel mellan Ramstedt och tvenne fulla slynglar – C. K. sprang redan till policen – sedan läste jag på säng tillagt av utgivaren

8 8. Morgonen, räknade vi – f. m. myllyuttolkat piktogramillustration och Virgiliusmagistern och Krabbarne voro här inne – e. m. snöbollade Barcken och gossarne då de gingo i skoln och kastade tillika med magistern till måls – Virgilius – drack 3 koppar the hos jungfrun, och betalte henne 2 R. R. – Derpå hem och spelte Cucu, sedan kl. 9 på spectaklet där jag såg efterpjessen som war en pantomime i 2 acter af Magito – Såg någonting löjligt efter slutet –

|9||57|

9 9. Lördag – Räknade man åter – hvarvid det gick till grufveliga tal – fick in ur tvätten – skref i dagboken, myllyuttolkat piktogramillustration och läste Dugtigt Virgilius – e. m. skuffade Barck i drifvan – Virgilius – och war hos thejungfrun, med Tuden, som un peuspråk: franska war här – sedan skref jag, och läste Virgilius litet, samt spelade Cucu med B. till ½ 12 med otur – sedan myllyuttolkat piktogramillustration och Mythologie på säng.

10 10. Söndag och böndag. Staud. Elfv. och Hoh. woro här på morgonstunden, sedan gick jag med dem hem och smörjde ettihop ett kärleksbref till Barck, som Hoh. skref – sedan hem och skref – e. m. spelte jag litet Cucu med otur – sedan var med kamrater till thejungfrun, sedan kommo hit, Cederm. Staud. Törnudd, och Elfving, vi spelte Cucu, och expedierade brefvet – sedan på spectaklet, med gossarne – sedan der speltes lemma startDon Ranudo de Colibradoskommentar, och samma pantomime som förra gången – Annette var ut hela natten –

11 11. Räknade för magistern – war ej på postenmyllyuttolkat piktogramillustration – läste Virgilius och Euclides – e. m. åter Virgilius tillagt av utgivaren E. var här – Jag mins jusst ej synnerligt annat, utan obetydligt Cucu – lemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration gaf B. en örfil –

12 12. Läste jag Virgilius och myllyuttolkat piktogramillustration – mylly. e. m. Euclides – – Törnudd och Isac Svahn voro här, war hos thejungfrun – Fortuna – Sedan var Reuter här – Gossarnes lakan voro bortstulna –

|10||58|

13 13 Onsdag. Räknade för Magistern – var med Elfving Staud. ut att handla krut ocsamt in hos Menn efter smällare. – hem, och Virgilius och myllyuttolkat piktogramillustration – skref concept – e. m. for jag i sällskap med Staud. med Matte till baron Klinkowströms Orangeri, och måste låna penningar – – sedan satte jag mig att skrifva – spelte Cucu –

14 14. Thorsdag. Var klockan 7 ut att skuta med min pistol, men det lyckades ej – räknade sedan för magistern – sedan for jag i sällskap med Elfving, med en lemma startpurkommentar Rysk Issvoschik, och körde många krokwägar – betalte 10 R. för frönotorne – sedan hem. – e. m. var ut att skuta, men det lyckades ej – i|39| dess ställe sköt jag med knallar – – skref hem, och war hos Elfving – spelte Cucu – och skref sedan – den afton tänkte jag blott på Mathilda.uttolkad chifferskrift – – – – – –

15 15. Läste räknade för magistern – Sedan med Elfvingposten, på Aptheket och på tavastgatan. Euclides, 14 propositioner, och un peuspråk: franska myllyuttolkat piktogramillustration – Cucu och wann – sökte Staudinger – e. m. var med Staudinger till Styrman Wikblad, och lemnade mina paquet – sedan hem och läste 20 propos. i EuclidesSynnerb. Reuter, Staud. och Cederm. här, och spelte Cucu – skref sedan ur Euclides och hit – sedan vid bordet der hvarken mag. eller frun woro var det tal om Anette det gemena fä’t – in på lemma startskuttkommentar hos Krabbarne

16 16. Räknade wi för sista gången – Styrman Wikblad war här och tog afskjed – läste första boken i Euclides ut, och sedan Virgiliusmyllyuttolkat piktogramillustration – –|11||59| e. m. – läste hela andra boken i Euclides och skref – Synnerberg kom hit – – spelte Cucu – – Reuter var äfven här, och Örn [?]uttolkat piktogramillustration blef beslagen med bedrägeri – åt Hvetebrödsbullor tillagt av utgivaren

17 17. Söndag – stegu up kl. 9, åt frukost, – myllyuttolkat piktogramillustration un peuspråk: franska – Läste Iliaden och firade brasa – – e. m. var Reuter här – Cucu – sedan kom Staud. Cederm. Hoh. och Elfv. hit – vi gingo i sällskap till thejungfrun, och hvarest Staud. bestod mig, (der var horribelt med folk) och derifrån till Törnudd och Londicer – Sedan på spectaklet hvarest speltes: lemma startMagistern i tusend bekymmerkommentar, och lemma startFra Diavolo, en pantomime af Magitokommentar. Logerne och parterren voro öfverfulla med folk – begge pjeserne blefvo omtyckta, i synnerhet pantomimen som var förträffelig i slutet – där fäktades till häst på theatern – sedan skyndade man hem, och läste på säng.

18 18. – Fingo vi ej läsa något för magistern – war på posten men hade ej bref; underligt nog det? Aldrig har jag förr fått wänta tvenne postdar på bref hemifrån – sedan hem och skulle börja läsa Euclides, men dertill visade sig en synnerlig olust, så att jag i wredesmode slängde bort boken och lade patiance – myllyuttolkat piktogramillustration – e. m. låg jag och läste lemma startJacob Guntlackkommentar. – sedan 10 prop. i Euclides – Cucu sedan med B. och S. – och myllymatti.

19 19. Läste up för mag. ur 1:sta Boken i Euclides, 5 propos; och det gick temmeligen – Elfving war wärre deran – f. m. myllymatti med E. och B. – läste Euclides.|12||60| sedan piquet med Barck och Cucu med Kr. B och S. – e. m. piquet läste Euclides, inalles 20 propositioner, Örn [?]uttolkat piktogramillustration – piquet – Syn. kom hit – war med honom till Wasenii boklåda och på tavastgatan – sedan Cucu, piquet, myllymatti, och läste Euclides på säng –

20 20. Onsdag. läste wi ej för magistern, genom Elfvings förwållande, som ej sade sig kunna. – f. m. läste jag Euclides och Virgilius samt spelte|40| myllymatti med A. K. e. m. snöbollade Barken och lemma startmylade ned honomkommentar i snödrifvan – läste Virgilius och Euclides – Var med A. Ö. till Staud. och äfven till thejungfrun. – Un peuspråk: franska Cucu samt piquet med Barcklemma startläste öfverkommentar Euclides, och dechifrerade.

21 21 30. lemma startLäste vi uppkommentar andra boken i Euclides för magistern, – Elfving till föga gamman – läste Virgilius – äfven var jag på ruskigt humeur – myllymatti med A. Krabbe. – e. m. lemma startassitkommentarJag funderade att gå på spectaklet, men då jag ej fick någon med mig, så stannade det med att vika in till thejungfrun – träffade Liljeblad och Hoh. bivistade ett gräl i Petrells port – normaliseringoriginal: njet Cucu med Synnerberg – mylly –

22 22. Läste Tredje boken up för magistern – var på posten med säkert hopp om ett bref, men intet, intet, intet. Det svartnar för ögonen; hvad skall jag tänka? – var sedan in i saln med A. K. och läste hela förmidd. – sedan mylly – e. m. war det kramsnö; Barken blef illa tilltygad af C. K. och mig – han måste gå utan|13||61| kapprock i skoln – Durchman och Petterson samt Hoh. och Elfving gjorde mig den äran – var med Cederman och Durchman till thejungfrun – sedan hem och bivistade ett gräl i Petrells port – –

23 23. Läste up 4 boken för magistern, och Elfving lemma startlämnade efterkommentar – läste en roman: lemma startPatriciernekommentar, mylly – e. m. läste åter Patricierne, – sökte fru Wikstedt, men hon war ej hemma – var inne hos Staud. – där blef jag af fru Runeberg bjuden till Musikaliska soireen – klädde skyndsamt om mig, och gick till Academien uti Solennitetssalen – 3 stycken hörde jag blott emedan jag kom sent dit – Mamsell Ascan spelte Forte Piano – piquet med Barcken – och läste på säng tillagt av utgivaren

24 24 Söndag steg jag bra sent up – Hela förmiddagen nästan, lade jag patiance, och läste blott obetydligt Euclides – e. m. kom Sandman hit, vi gingo till thejungfrun och ifrån henne hem till honom der jag tillbragte tiden till kl. 6, under muntra samtal med C. Basilier – derifrån gick jag hemåt, men mötte på tavastgatan Elfving och Wilskman med hvilka jag wände om till spectaklet, och der upfördes lemma startStudenterne eller bästa sättet att betala sina skulderkommentar och Fra Diawolo

25 25. Marie bebådelsedag ,– åter en syslolös förmiddag, spelte piquet med Barck och läste – eft: m. war Cederm. och Staud. här – wi voro hos thejungfrun|14||62| och hos Holstius – Sedan klädde jag på mig och gick med C. Krabbe på assamble i råstun, – der war det temmeligen roligt, och jag dansade blott 2 Svenska Quadriller den ena fmed lilla fröken Wärnhjelm, och fick damen förtörnad i potpouri – kom därifrån kl. 1 och var på ett äfventyr så att vi försökte komma up på lemma startborgarklubbenkommentar, men pass – M: A–e var med –

26 26 Måndag – Tisdag – läste jag upp ur femte boken för mag: aberspråk: tyska intet alldeles bra – war på posten och – – – o dunderslag! inga bref – för hade jag trott|41| verlden vore uppochnedwänd än att så länge få wänta på bref – sedan hem och läste Euclides – och patiance – – Elfving och Wilskman woro här – Virgilius, andra boken till slut – myllymatti – e. m. mins jag just ej synnerligen utan jag spelte mig bara lemma startquittkommentar om afton – firade brasa –

27 27. f. m. blef det ej läst, ty magistern war utgången – – Spelte Cucu här inne hos mig med Krabbarne, Synnerberg och H. Ervast och förlorade – e. m. war jag med Ervast ut att spatsera; äfven på Professor Lagi bokauction – sedan hem, patiance och andra kortspel – läste öfver Euclides på säng –

28 28 Thorsdag. läste jag up ur 5 och 6 böckerna för mag: – patiance och EuclidesHohenthal och Elfving voro här – e. m. kl. 2. gick Hohenthal att taga sin lemma startexamenkommentar

|63||64|[42]|65||66||67||68|

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 vergebens (ty.) förgäves.

  1 myllymatti mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  1 un peu (fra.) litet.

  1 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  2 poltar snöbollskast; förekommit finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  3 ut olim (lat.) som förr i tiden.

  3 oiken (fin., pro oikein) riktigt.

  3 Stamfrun sorgespel av Franz Grillparzer (övers. E. W. Djurström 1820).

  3 de 3 rosornaDen förtrollade rosen, eller de tre narrade älskarne, pantomin efter en 1700-talskomedi av A. A. H. Poisinet.

  3 mera dåligt rätt dåligt; förekommit i finländsk svenska.

  3 en alnshög här: kortväxt; en aln motsvarar knappt 60 cm.

  5 paltrockarne skällsord; SAOB har detta belägg av Topelius. Torde syfta på Barck och bröderna Örn.

  5 slagdänga en dåligt hopkommen bok.

  5 aber hast du mihr gesehn (ty.) men har man sett på maken (stående uttryck på svenska, men inte på tyska).

  6 prenikor pränikor, jfr (ry.) prjanik, ryska pepparkakor; förekommit i svenskan i Finland.

  6 snask godsaker.

  6 Tinctura Benzoes (lat.) bensoedroppar, blandning av (en del) bensoe och (fem delar) sprit. Användes bl.a. utvärtes som kosmetiskt och antiseptiskt medel.

  10 Don Ranudo de Colibrados August von Kotzebues adaption av Ludvig Holbergs komedi med likalydande titel (1723).

  11 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  14 pur äkta; SAOB har detta belägg av Topelius.

  15 skutt kort besök; förekommit i finländsk svenska.

  17 Magistern i tusend bekymmerMagistern i tusende bekymmer, efter Theodor Hells tyska bearbetning av franskt orignal.

  17 Fra Diavolo [...] Magito framfördes som pantomim under ledning av Jean Louis Magito, fritt efter Eugène Scribes och Daniel Aubers då aktuella opera med samma namn.

  18 Jacob GuntlackDen ryktbara swenska stortjufwen Jacob Guntlacks lefwernesbeskrifning; efter hans egna anteckningar (1824; orig. 1770).

  20 mylade ned honom överöste honom med snö så att han föll.

  20 läste öfver läste på.

  21 Läste vi upp redogjorde vi för.

  21 assit (dial.) allsintet, ingenting.

  23 lämnade efter blev efter; SAOB har detta belägg av Topelius.

  23 PatriciernePatricierne. Berättelse utur sista tredjedelen af sextonde århundradet (1829) av C. F. van der Velde.

  24 Studenterne [...] sina skulderStudenterna, eller Bästa sättet att betala sina kreditorer, pjäsen möjligen identisk med Död och Uppståndelse av Carl Lebrun (Frenckell 1952, s. 117 och passim.).

  25 borgarklubben subskriberad danstillställning för borgerskapet.

  26 quitt fri från skulder och fordringar; SAOB har detta belägg av Topelius.

  28 examen Hohenthal hade tidigare blivit underkänd i studentexamen (21/2 1833).

  Faksimil