April

Lästext

April.

1 1. lemma startMuli måndagkommentar – Förskräckte jungfrun med sotmustacherne – var med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 in till Mag. Runeberguttolkad personkodoriginal: 1 men mötte på gården Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 – ganska glad blef jag, äfven emedan jag fick bref af Mammauttolkad personkodoriginal: O1. – läsningen ville ej rätt lyckas, och min klocka gick en timme lemma startgalitkommentar – gick på posten, och uttog der till min stora glädje 2:ne bref, det ena från Mammauttolkad personkodoriginal: O1 med bifogadt prestbevis af Prosten Snellman, och en lemma startskrifkommentar af pappas egen hand – Det andra war ifrån Albert Dyhruttolkad personkodoriginal: X10 – förgäfves väntade jag något ifrån syster Sophieuttolkad personkodoriginal: O3, eller Mathildauttolkad personkodoriginal: O2, äfvensom af Hindrik Backmanuttolkad personkodoriginal: X9 – vid det första brefwets läsande blef jag förändrad till sinnes, jag besinnade mitt förra lefverne, och beslöt att ändra det – sedan på förmiddagen|46| städade jag lådorne noga, och undan röjde mycket skräp – kl. ½ 3 e. m. gick jag till Finska Casern men träffade ej Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 strax utan han bad mig komma in till Öfv. Leutn. Thuneberguttolkad personkodoriginal: X8 der jag rökte en pipa och drack Caffe – sedan var jag en stund in i Herr Blanks kammare, och språkade om NyCarleby|3||72| Kom sedan hem bärande mina nya stöflor under kapprocken, och köpte smått på tavastgatan; – läste EuclidesS. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 kom hem – spelte Fortepiano och firade brasa – såg på (blott såg) piquet, och narrade Barcken april –

2 2. läste up Euclides sista gången för magistern – – läste 40 verser Virgilius – skref på mitt bref. – e. m. var rätt ledsen, emedan jag trodde mig hafva fällt min plånbok, men lofvade 16 ʄ åt de fattiga, och hittade den i lådan – Magistern var inne här – läste lemma startOrationernekommentar – då kommo först Sandmanuttolkad personkodoriginal: X27 och Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, och sedan Liljebladuttolkad personkodoriginal: X17 – och wi rasade och fäktade – sedan de gått läste jag orationerne, och körde ut Barck – kasta snöbollar och höll jemte Krabbe och Barck Anette uti arrest i contoret i farstun – skref – läste orationerne och skref hem – lemma startCucukommentar med Barck och Krabbe

3 3. Askonsdagoriginal: Onsdag – gick jag in till magistern, samtalade en stund med honom, och läste up mina orationer – – sökte Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 – läste geographie, Virgilius och Orationerne, litet af hwardera – gick kl. 12 uti stan för att söka Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 – men o ach och ve! han war ej hemma – – köpte mig bläck och kom warm och trött hem – Cucu med Krabbe och Synnerberg – e. m. for S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 till Sveaborg – läste orationerne – Sedan kom hit Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, Liljebladuttolkad personkodoriginal: X17 och Stenrothuttolkad personkodoriginal: X15 – läste ytterligare orationerne, och sedan är ingenting å denna dagen att anmärka –

|4||73|

4 4. Skärthorsdagoriginal: Thorsdag läste jag up Orationerne för magistern – – läste Orationer, och Virgilius samt var ut i stan för att söka Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, och träffade honom hos Catani der jag såg på Billard, och spelte fortepiano – – War uti Gymnastiksaln och anmälde mig för Otta. uti en Rysk boda – e. m. Skurades i kammarn – läste orationerne i yttre rummet – firade brasa – sökte LeveliusStenrothuttolkad personkodoriginal: X15 och Liljebladuttolkad personkodoriginal: X17 wor här på ett lemma startskuttkommentar – – satt up till kl. 11 och skref hem – detta war skärtorsdagsafton, men inga troll syntes till –

5 5. Långfredag Tog Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 mig på säng – åt lemma startMemmakommentar, och gick kl. 10 till Finska Casern der jag med Herr Bl. var i kyrkan och hörde på Melart – Kom derifrån kl. 1 – e. m. läste jag Orationerne – satt inne hela eftermiddagen, och lemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration bland annat – Stenrothuttolkad personkodoriginal: X15 lemma startskuttade inkommentar hit som alldra hastigast – Skref chifre åt Mathildauttolkad personkodoriginal: O2

6 6. Läste jag ej för magistern – åt Memma – läste Orationerne och litet Logik samt Geographie – e. m. foro Örnarne bort – jag war ut att spatsera på|47| isen, wäxlade en 3 B:co och köpte lemma startFranska brödkommentar – derpå vek jag in till théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21, drack en kopp caffe, och betalte henne 1 R. B:co – Der voro Durchmanuttolkad personkodoriginal: X26, Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30 och A. Cajanusuttolkad personkodoriginal: X31 – Sedan läste jag Virgilius och Orationerne, sökte Levelius och skref hem – – – Åt ägg på tyu man hand med Fru Runeberg – trollfantasier öfverflyttade på papperet –

|5||74|

7 7. Söndag Påskdag – åt Memma – var inne hos Castren och Vigeliuspappersfigureruttolkat piktogramillustration – läste Livius – åt middag i sällskap med prof.an Bergbom, Mag. Backman, Flander, etcet. – e. m. satt jag 2 timmar i saln och hörde på herskapets discourser samt läste – drack caffe – då jag kom derifrån war jag för högt, men snart derpå åter för lågt stämd till humeuret, så att jag hade möda att muntra up mig – Finkenberg, Cederman, Staud. och Elfv. voro här tillagt av utgivaren läste på säng – sp.spelte fortepiano en god stund –

8 8. Annandag Påska. steg sent upp – Var inne hos Castrénuttolkad personkodoriginal: X32 och Wigeliusuttolkad personkodoriginal: 33, och fick der tag uti ett gammalt schakkspel hvilket jag strax lemma startkuppadekommentar – gjorde bräde dertill, och lagade Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 matt – e. m. voro Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Hohenthaluttolkad personkodoriginal: X19 här och jag spelte schakk med den sednare; då kom Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 hit och lagade mig matt – sedan klipte han mitt hår, och bad mig komma på lemma startpicknickenkommentar, hvilket jag dock ej gorde – lemma startscackkommentar och pappersfigureruttolkat piktogramillustration – skref och läste på säng länge nog – åt afton på min kammare –

9 9. Tisdag. brände med lemma startsolglasetkommentar – var till Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18pappersfigureruttolkat piktogramillustration – skref hem – e. m. kommo hit Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21, Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20, och Wilskmanuttolkad personkodoriginal: X30. Wi roade oss med schack och fäcktande med rottingar – – war till Elfvingpappersfigureruttolkat piktogramillustration – spelte favoritstycken –|6||75| sökte Hohenthal lemma startden stöfvelnkommentar – gorde Synnerberg till matt – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 var här, då kom äfven Mag. Runeberguttolkad personkodoriginal: X1 hit och resonnerade – åt på tu man hand med magistern – satt länge upp och skref hem –

10 10. Onsdag. låg till kl. 9 – gick strax efter frukosten utoriginal: uti i staden, och träffade på lemma startrådstugubronkommentar Hällströmuttolkad personkodoriginal: X34 och Liljebladuttolkad personkodoriginal: X17 – war inne på Wasenii boklåda, och köpte 6 stänger lemma startswart kritakommentar, för att skickas till Uleåborg – derpå i Ethólens boda – Sedan gick jag till Catani och såg på billard en timme widpass – – sedan till Finska Casern, och träffade Herr Blanck hemmaoriginal: hemmma jemte mams. Thuneberguttolkad personkodoriginal: O15 – sedan hem – skref bref och chiffre – e. m. skref widare – A. Örnuttolkad personkodoriginal: X35 och L. Örnuttolkad personkodoriginal: 36 kommo hem – Sedermera Barck – war åtskilliga repriser till Elfving – spelte schak med Barck – fulländade och förseglade mina bref – intet widare tillagt av utgivaren

11 11. Kl. ½ 7 kommo Logren och St. hit och inviterade mig till Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 – hvarpå jag skyndsamligen bequämde mig att stiga upp och gick dit hvarest|48| jag fann dem i fullt resebestyr – kl. ½ 8 bar det af, och vi följde dem ett obetydligt stycke – Derpå gick jag hem och läste, men Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 gjorde mig den äran så att det blef obetydligt läst – e. m. läste jag Orationerne och Virgilius; klädde på mig och gick kl. 6original: 6. till gymnastique salen hvarest jag|7||76| till 7 gymnasticerade för Lector Otta (på vägen vek jag in till théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21) –– – sedan hem; drack the, fäktade med halsbrytande öfningar – lemma startskref om afton Fra Diawolokommentar

12 12. – Fredag. brydde jag mig ej om att gå på posten – – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 vor här hela förmiddagen – läste Orationerne – det snögade, slaskade och yrde där ute – e. m. läste Orationer och Virgilius – gick kl. 6 för att gymnasticera, och förehade ganska nöjsamma öfningar i synnerhet att hoppa – derifrån gick jag kl. 7 till Herr Blank och träffade hos honom Öfv. Leutn. Thuneberg och åtskilliga oficerare – rökte och drack the – – såg på trädkarl – gick kl. ½ 9 – satt up litet sysselsatt med Lecture – sluteligen låg man på sitt öra i allan maklighet –

13 13. – Begärde jag läsa för magistern, men fick ej – C. Krabbe och A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11–12 kommo hem – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: 21 suto här hela förmiddagen nästan – läste Orationerne, och litet Geographie – Magistern war här inne – – e. m. woro Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och Synnerberguttolkad personkodoriginal: X28 här, af hvilken sednare jag fick Memma – lät köpa grädda – sedan mojade vi oss präktigt – gick kl. 7 till Musik. Soireen och kom för till andra stycket, hvilket Mamsell Wechman spelte – kl. ½ 9 blef det slut – – sedan om afton läste jag Virgilius, och spelte Schakk Dam med Ludvig

|8||77|

14 14. – Söndag på förmiddagen uträttade jag inga storwerk; – pappersfigureruttolkat piktogramillustration – och läste historie – e. m. kom Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 hit, med hvilken jag spelte ett spel Schakk, och blef matt – drack caffe och gick med honom till Capten Wikstedtuttolkad personkodoriginal: X24 och Moster Wikstedtuttolkad personkodoriginal: O12 – Det war ett himmelskriande wackert wäder och före; det alldra som sötaste slask äfvensom ett behagligt yrwäder – hos Moster Wikstedtuttolkad personkodoriginal: O12 befann jag mig bra; drack caffe och the, spelte lemma startmylly mattikommentar, och lekte med lilla Hanna – kom derifrån ½ 8 – satt och läste Orationer 1 Cap. och Virgilius 20 v. – samt spelte Dam –

15 15 – Fick jag lof att läsa för Magistern, och läste up 15 capittel. – Jag kom ej alls ihåg att gå på posten utan jag satt hemma och läste Orationernelemma startDå kom Sandman hit och berrättade: (Juckhej!) du har recommenderadt bref på postenkommentar – e. m. var jag inne hos Krabbarne – kl. 3 gick jag till postcontoret, men (o ve!) jag fick ej ut brefvet – Sandmanuttolkad personkodoriginal: X27 war här och ville låna penningar, men stopp! sedan gick jag kl. 6 att gymnasticera, och det war bra roligt – derifrån wandrade jag hem, läste Orationer och|49| spelte Dam – Hela denna dagen var det så ljufligt slask att man på många gator plumsade lemma starttill knäskommentar

|9||78|

16 16 – Tisdaglemma startLäste jag uppkommentar 10 Capittel för mag. tillagt av utgivaren kl. ½ 11 var jag och tog ut mitt bref från posten – Fick weta Tant. Emeliesuttolkad personkodoriginal: O9s Olycka – – hade många handa grublerier och funderingar – – mötte en lemma startpitscherstickarekommentar och lät den svinhund narra mig att låta gravera – kl. 12 war han här men det var orätta bokst. – spelte Dam med C. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11 – e. m. var Castrénuttolkad personkodoriginal: X32 här och wille låna, men stopp! – Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 narrade mig med på Bonsdorfs Collegium – vi åkte på lemma startMattes droschkakommentar – satt på Collegium till ½ 6 – derifrån hem, skyndsammeligen, och sedan att gymnasticera – v. v. o. st. – derifrån till spectaklet hvarest det gafs: lemma startPrefecten och Trädgårdsmästarenkommentar, samt lemma startRobert le Diablekommentar hvilken sednare war ypperlig – war inne på theatern och uppe på galleriet mellan acterne – kom hem kl. 11, lemma startagerade brandwaktkommentar, – blef utan mat, och läste Orat.

17 17. Läste upp 5 Capittel för Magistern, och lemma startklickadekommentar på Grammatican – A. Örnuttolkad personkodoriginal: X35 war skolsjuk – läste Orationerne och lemma startun peuspråk: franskakommentar af Gubben Virgilius – fick mitt pitschaft tillagt av utgivaren War till Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och skref der en billet åt Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 – e. m. läste jag ånyo Orationerne – fick kläder från lemma starttwättenkommentar – war på bok auction. klockan Sex denna eftermiddag gick jag att gymnasticera lemma start(det var en svinaktig lögn)kommentar, och derifrån till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 der jag satt en stund – och hörde på Franska af Mams. Thuneberguttolkad personkodoriginal: O15 – sedan Herr Blankoriginal: X Herr 2 till Catani, och såg en stund på billard – – spelte sen Dam med Barck

|10||79|

18 18. Thorsdag. Läste jag för Mag. och kunde ej Grammatican; denna min gamla kamrat har på sednare tider kallnat i sin wänskap för min person – – På förmiddagen läste jag Orationer förtviflat – – – – ett helt Capittel; kors hvad dä va flitigt! – Eftermiddag behedrade mig Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 och gamla Farbror Julius Cæsar med sina ärade besök – Efter en stunds pratsam stund kryddad med åtskilliga fäktningar, begåfvo vi oss till den lemma starthugneligakommentar théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21 hvarest vi roade oss en stund med the och tidningar – därifrån gick jag att gymnasticera och sedan hem – läste historie och spisade utan förhinder quällsward – hvarpå jag satt up en stund, och gick kl. 11 till min nattero, läsande på säng.

19 19. Fick jag ej läsa för magistern – läste i dess ställe Historie – förm. det war ett grufveligt ruskigt och tråkigt wäder – e. m. skref jag i Dagboken, H. Ervastuttolkad personkodoriginal: X22 kom hit äfvensom Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 – vi pratade om allehanda, och kommo sluteligen öfverens att litet roa oss på denna mulna dagen, och därföre|50| köpte vi punsch och lemma startpepparnötterkommentar, spelte rökte och åto hos Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 på fyra man hand – Det blef 32 ʄ Per Man – kom derifrån kl. ½ 9 litet vinglande – spelte Dam – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 låg här öfver natten – Denna dag läste jag blott: litet historie, 1 Cap. Or. samt 20 werser i Virgilius.

|11||80|

20 20 Lördag. Läste upp 7 Capittel för magistern – – f. m. war jag obetydligt ruskig af gåriga Calaset – inne hos krabbarne – war på ett besök hos Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 – – e. m. patiance – war jag på dåligt humeur precis för ingenting – war hos Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21 illustrationotytt piktogram – sedan kommo bröderne Pettersonuttolkad personkodoriginal: X25 och Durchmanuttolkad personkodoriginal: X26 hit, vi sysselsatte oss med sång och prat – sedan spelte jag Dam med Barck samt myllymatti – Denna dagen har jag läst: 4 Cap. i Orationerne, 20 verser i Virgilius, 1 Capittel Allgebra, samt historie och lemma startGrammatica Latinakommentarillustrationotytt piktogramMag. Runeberguttolkad personkodoriginal: X1 satt här inne en stund och Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 gjorde då han kom in en militärisk front utan att se honom.

21 21. Steg up kl. 8, wäntade på frukost, och gick kl. 10 till Finska Casern – Der läste jag Allgebra för Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 – (längesen, längesen är det jag sist läste för honom – ) – der war jag till kl. 11. – Mamsell Thuneberguttolkad personkodoriginal: O15 var därinne, men intet gossarne – derifrån hem under ett werkeligt sommarväder – – Men middagstiden började det regna smått, hvilket fortfor hela dagen – e. m. saknade jag en 2 Riksdalers bancosedel ur min plånbok – hvilken jungfru Anette torde hållit till godo – föresatte mig att lemma startrå på mig sjelfkommentar och ej gå på spectaklet hvilket jag och höll – Liljebladuttolkad personkodoriginal: X17 och Durchmanuttolkad personkodoriginal: X26 voro här på ett skutt tillagt av utgivaren skref hem – Denna dag läste jag blott 2 Capittel Orationes, och obetydligt Historie –

|12||81|

22 22 Måndag – Läste jag ej för magistern, utan skref hem – kl. 10 marscherade jag directe till Finska Casern, med mitt bref, och förseglade det – sedan hem – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 war här mycket bedröfwad – fick bref af Bror Franzuttolkad personkodoriginal: X4 med commissioner – – e. m. – läste – war till théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21 gående för att gymnasticera – satt sedan hem och läste – Denna måndag har jag läst 3 Capittel Orat., 30 verser Virgilius och ½ Cap. Allgebra hvilket allt af lemma startkladden för läsningenkommentar kan inses –

23 23. Läste jag upp 10 Capittel för magistern – Denna morgon war det eljest så sagt att jag skulle gå kl. 6 till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 för att läsa Allgebra, men jag fant hvilan så ljuflig wid denna tiden att jag ej hade lust att stiga upp – kl. ½ 10 gick jag ut, till Gymnastique salen och skref in mig till publik gymnastique – – derifrån till Frenckels boklåda, derifrån att köpa franska bröd, sedan på Chrogelii auction, och sist förbi theaterhuset; en|51| tämmelig lemma startrundkommentar – Denna dagen war en werkelig sommardag, och de milda vårfläktarna spelade allestans – e. m. satt jag hos Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: 21 en god stund; rökte, och läste Helsingfors Morgonblad; sedan war jag att gymnasticera, och derifrån på spectaklet, hvarest gafs: lemma startÄlskaren betjent och drängkommentar i 1 akt|13||82| lemma startDen okände älskaren i 1 aktkommentar och lemma startRöfvarkulan i Calabrien i 2 akterkommentar – den medlersta var en strunt, i sista pjesen brann Magito upp – Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: 21 lågo här; jag war i rigtig hungersnöd. – I dag läste jag 4 Cap. Oration. och litet Geographie

24 24 Onsdag. Fick jag ej den hedern att läsa för mag: emedan han var ut att locka foglar – förmiddagen war jag inne hos C. Krabbe och A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11–12 och hos Castrén och Wigeliusuttolkad personkodoriginal: X32–33pappersfigureruttolkat piktogramillustration – eftermiddagen war mulen och regnig – H. Ervastuttolkad personkodoriginal: X22 gjorde mig äran – jag brydde mig ej om att gå till gymnastiquen, i slasket, utan var här hemma och drack the – lånade lemma startBeckerkommentar – – Jungfru Annette frågte hvarföre jag sagt att hon stulit – wid borde gjorde jag en lemma startbockkommentar, men lemma startstruntkommentar – Denna dagen har ej gått onyttigt förbi, 6 Cap. Orat., 25 verser Virgilius, litet Becker, och 10 § Logik witna derom –

25 25. Läste jag up 9 Capittel för magistern – war hos Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och rökte litet – e. m. läste Becker tillagt av utgivaren Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Staudingeruttolkad personkodoriginal: 21 kommo hit och i deras åsyn gaf jag S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 lemma startknäpsiskommentar – härifrån gingo wi till théejungfrunuttolkad personkodoriginal: O21 men der hade jag dålig fångst; sedan gick jag att Gymnasticera, och derifrån för att söka Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, men han war ej hemma – Denna dagen har jag läst: 4 Capittel, 25 verser, Becker och Sveriges Geographie.

|14||83|

26 256. Fredag. fick jag återigen inte läsa för magisternpappersfigureruttolkat piktogramillustration – war helt ängslig om min klocka som jag i går aftse glömde på Gymnastiqen – middagstiden lemma startankom Mamsell Runeberg hitkommentar, hon hade rest med morbror Kerrman, och åt wid bordet – e. m. fick jag genom henne bref af Mammauttolkad personkodoriginal: O1, Syster Sophieuttolkad personkodoriginal: O3 och Albert Dyhruttolkad personkodoriginal: X10; men väntade och längtade förgäfves efter ett dylikt från Mathildauttolkad personkodoriginal: O2 – – klockan 6 gick jag att gymnasticera, och fick min klocka igen; derifrån till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 hvilken jag träffade i sällskap med Öfv. Leutn. Thuneberguttolkad personkodoriginal: X8 och åtskilliga andra herrar – der lemnade jag åt Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 hans bref, och fick derinnuti ett bref från broder H. Backmanuttolkad personkodoriginal: X9 – träffade Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 tillagt av utgivaren rökte, drack the, och gick derifrån kl. ¾ till 9 – lemma startHodie lecta suntspråk: latinkommentar 7 Capittel, 1 Capittel Allgebra, Becker och Danmarks geographie

27 267 Fick jag kommaoriginal: kommma in, och läste upp 11 Capittel för magistern – förut gick jag kl. ½ 7 till Finska Casern och läste Allgebra för Herr BlankA. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X12 kom hit in och narrade S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 med carameller – – e. m. sökte|52| Staudingeruttolkad personkodoriginal: X21lemma startkipiä pääspråk: finskakommentar – kl. 6 gick jag efter aftal till Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, men fick contraordres till morbror Kerrman, och så träffade jag honom – köpte romaner åt Albert D. hos Waseniuslemma startskref i poet. Calendernkommentar tillagt av utgivaren Läsning har i dag lemma startliditkommentar 6 Capittel, 40 verser och något litet Becker

|15||84|

28 28 – Söndag. – Sysselsatte jag mig med klädning, frukost och sådant till kl. 10 då jag modigt sträfwade fram ända till Finska Casern; der läste jag Allgebra för Herr Blanck, och fick höra en ej alldeles behaglig nyhet – hem derifrån kl. ¼ till 12 – skref i denna boken – till middag woro här m. Kerrman, Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, Mag. Ahlstubbeuttolkad personkodoriginal: X13, Mag. Tengström et Backman – e. m. drack jag Caffe, och hörde på herrarnes discourser – var inne i min kammare emellanåt och läste – sedan var inne hos fruntimmerne och drack the – Sedermera läste jag ännu orationerSilveus

29 29. – – Läste jag upp för magistern – Denna dag var wäl postdag; men jag brydde mig ej om att gå på posten – Annars war det Alexander Nicolaievitschs födelsedag, så att alla föreläsningar på Academien woro instälde – e. m. slog wad med S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 och förlorade – – Otta gaf lemma startej ellerkommentar några lectioner – körde ut Barck – åt afton hos Björkströms, och gick ut för att se den präktiga illumination som var anstäld – – kl. 10 kom jag hem – las ännu – I dag är läst. 5 Capittel, 50 verser, Becker och Britanniens Geographie tillagt av utgivaren

30 30 Tisdag Sista April – f. m. gaf Barck 3 örfilar – – e. m. läste något – war att gymnasticera för Otta, och derifrån till F. Casern att söka Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2, men mötte honom på torget – Sedan hem, och war i spändt förhållande med Barcken – Läst: 6 Capittel, 20 werserVirgilius, ½ Capittel Allgebra och Becker

– Slut på April månad –

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Muli måndag mulen (mulig) måndag, dialektal benämning på måndagen i stilla veckan.

  1 galit galet, fel.

  1 skrif pro skrifvelse.

  2 OrationerneOrationes av Cicero; flera sådana användes som retoriska mönster i undervisningen.

  2 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  4 skutt kort besök; förekommit i finländsk svenska.

  5 Memma (fi. mämmi) påskdessert av malt, rågmjöl och vatten; vanlig i Finland.

  5 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  5 skuttade in tittade in; SAOB har detta belägg av Topelius.

  6 Franska bröd bröd av vetemjöl och rågmjöl.

  8 kuppade lade beslag på, knyckte; förekommit i finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  8 picknicken picknick: subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  8 scack pro schack.

  9 solglaset brännglaset.

  9 den stöfveln skällsord; SAOB har detta belägg av Topelius.

  10 rådstugubron rådhustrappan.

  10 swart krita färgkrita bestående av lerskiffer med hög kolhalt, vanligen i form av stänger eller stift.

  11 skref om afton Fra DiawoloFra Diavolo, pantomim som Topelius nyligen sett på teatern (17/3 1833). I ett brev till systern nämner Topelius avsikten att teckna ner de bästa pjäserna för att senare uppföras i Nykarleby (ZT–JST 9/4 1833, NB 244.97).

  14 mylly matti mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  15 Då kom Sandman [...] posten d.v.s. penningförsändelse; rekommenderade brev drog till sig studenter i behov av lån.

  15 till knäs ända till knäet.

  16 Läste jag upp redogjorde jag för.

  16 pitscherstickare sigillgravör; SAOB har detta belägg av Topelius.

  16 Mattes droschka istvostjik, d.v.s. hyrkusk.

  16 Prefecten och TrädgårdsmästarenPrefekten och Trädgårdsmästaren, eller De bägge Svartsjuke, efter Ch. R. Dufresny och J. B. Ch. Vial, uppfördes av C. W. Westerlunds teatertrupp.

  16 Robert le Diable opera på modet av Giacomo Meyerbeer (1831), förmodligen även framförd som pantomim av J. L. Magito.

  16 agerade brandwakt Brandvakterna som nattetid patrullerade staden ropade ut klockslaget varje heltimme och en önskan om Guds beskydd mot brandfaran; att störa brandvakterna var ett återkommande nöje bland studenterna.

  17 klickade bommade.

  17 un peu (fra.) litet.

  17 twätten tvätteriet; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 (det var en svinaktig lögn) Tillägget i hs skrivet mellan två rader, den avsedda placeringen inte entydig; möjligen syftar Topelius på läsningen av Orationerna.

  18 hugneliga trösterika.

  19 pepparnötter småbröd av pepparkaksdeg.

  20 Grammatica Latina möjligen Latinische Grammatik (1826) av Karl Gottlob Zumpt, nämnd 18/4 1837.

  21 rå på mig sjelf övervinna mig själv; SAOB har detta belägg av Topelius.

  22 kladden för läsningen häftet, här sannolikt med studieanteckningar.

  23 rund rundtur; SAOB har detta belägg av Topelius.

  23 Älskaren betjent och drängÄlskaren, författare och Dräng, eller Fosforisten Kärleksnarr, efter komedi av Pierre Cérou (1740).

  23 Den okände älskaren i 1 akt av Friedrich Wilhelm Gotter.

  23 Röfvarkulan i Calabrieni 2 akter komedi efter H. G. Schmieder; J. L. Magito experimenterade med pyroteknik i sina framträdanden, ofta pantomimer med specialeffekter.

  24 BeckerVerldshistoria af Carl Fredrik Becker. Medeltiden (1831).

  24 bock fel begånget av okunnighet eller dumhet.

  24 strunt egalt; SAOB har detta belägg av Topelius.

  25 knäpsis sannolikt en mindre örfil.

  26 ankom Mamsell Runeberg hit J. L. Runebergs syster Carolina Runeberg bosatte sig hos familjen Runeberg i Helsingfors (Strömborg, Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg I–III 1928, s. 222).

  26 Hodie lecta sunt (lat.) idag lästes.

  27 kipiä pää (fi., pro kipeä) ont i huvudet.

  27 skref i poet. Calendern avser sannolikt häfte för egenhändigt avskrivna verser. I Topelius manuskriptsamling finns två dylika häften bevarade, båda från tidigt 1830-tal (NB 244.182).

  27 lidit framskridit.

  29 ej eller ej heller.

  Faksimil