Juni

Lästext

|107|[61]

1 Oafbruten
JOURNAL.
för
Junii, Julii och Augusti
Månader af året 1833.
Börjad den 1. Junii 1833 uti Helsingfors.
Första Delen
af
Femte Häftet.

|108|[62] |1||109||63|

Månaden Junius.

lemma startMensis, grata temperamento prædita. sed parvum gaudii ferens.språk: latinkommentar

2 1. Lördag. Steg jag upp kl. 6, och gick till Rectorn, hwarifrån jag fick betyget tillbaka. Sedan gick jag därifrån till lemma startDecanus, Professor Pippingkommentar, och därifrån att söka Magister Gylden, men hwilken jag ej träffade hemma. Jag mötte Pettersonuttolkad personkodoriginal: X25, och gick hem till honom hwarest jag satt en stund. Efter en ½ timme sökte jag åter Gylden, men lika fåfängt. Därpå hem och gick till Gadolin som jag träffade hemma. På förmiddagen läste jag litet Grekiska. E. m. war ej synnerligt märkwärdig. Utan jag läste kyrkohistorien, och satt hemma. Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 war hos mej.

3 2. Steg tidigt upp, och gick till Magister Gylden som jag träffade och till Lector Geitlin men hwilken ej war då hemma förän efter en halftimme. Undertiden satt jag hos Hemming. Ifrån Geitlin gick jag åter till Pipping och han bestämde examen till i Tisdag. (lemma startDet gjorde ett streck i mina räkningar.kommentar)original: räkningar. Jag skyndar hem, lånar Carta af Elfving och läser Historie och Geographie. Eftermiddagen tillbragte jag hemma, läsande Geographie och Ryska. Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och A. Krabbeuttolkad personkodoriginal: 12 woro här hos mig några stunder.

4 3. Måndag. Det war lemma startpassabeltkommentar ruskigt wäder med regn skurar och stormilar. Lyckligtwis hade jag i dag ej något springbestyr. fick bref af mamma.original: mamma Jag läste 2 böcker Euclides och traskade till Thuring för att förfråga mig om Herr Blank. E. M. Låg jag och läste Euclides på säng, och tog mig en timmas lur fastän jag hade så brottom. Sedermera läste jag 4 boken uti Euclides äfvensom något Ryska.

5 4 Tisdag. Steg jag upp kl. 6 och läste 5 och 6 böckerna i EuclidesHerr Blankuttolkad personkodoriginal: X2 war här. Arvid Krabbe lemma startexplicertekommentar Ryska – Jag war illa fast, och hade brottom som tusan. Läste alla grammaticorne äfvensom Logiken. – Åt middag.|2||110| Eftermiddagen klockan tu gick jag till examen och fick wänta litet på Pipping. Här är ej stället att beskrifwa examen, alltnog den gick bra och jag fick 14 röster. Då lemma startvikommentar kl. 10 kommo ut för att afwakta utslaget, fann jag där bror Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20, C. Stenrothuttolkad personkodoriginal: X15 och Reuter. Jag blef högeligen glad, och gick hem der jag ännu träffade magistern och Mamsell Runeberguttolkad personkodoriginal: O16 – Sedan bäddade jag åt mig sjelf.

6 5. Onsdag. Gick jag ut kl. 8 till Pipping, och träffade Herr Blankuttolkad personkodoriginal: X2. – Nu fick jag Gratulationer från alla möjliga håll. jag gick hem och åt frukost. satt hemma och skref, samt städade i kammarn tillagt av utgivaren E. m. Gick jag klockan 4 till Rectorn. På Senatstorget mötte jag Reuter och Chydenius, sedermera Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Thudénuttolkad personkodoriginal: 42 med hwilka jag gick in till Cataniuttolkad personkodoriginal: X40 och|64| tog lemma startliqueurerkommentar. War hos Rectonrn men fick ej ännu ut Studentbrefwet. Om afton war jag tillika med S. Barckuttolkad personkodoriginal: X23 ut att wäxla min 50 och wäxla 25 lemma startrublejspråk: ryskakommentar. Åt hos Björkstr.

7 6. Thorsdag. lemma startGick att utkommentar kl. 7 till Rectorn men han war då ej hemma; därföre spatserade jag litet utom staden och satt helt allena ¾ timme i det gröna. Sedan träffade jag Rectorn, och fick af honom ut mitt studentbref. War hem och åt frukost, gick sedan ut för att se parad på torget, och träffade där Herr Blank. Waktmästar Häggström satte sigill under st.brefvet. War kl. ½ 1 med Cedermanuttolkad personkodoriginal: X20 till Curatorn, men desförinnan på nations rummet. Sökte Inspectorn, men njetspråk: ryska. E. m. lemma startTräffade Inspectornkommentar. Bestod bror Cederman hos jungfrun. Gick med honom till mötet i botaniska trädgården, träffade Herr Blank, sprang natthugg och blef taxerad till lemma start8 Bancokommentar, samt med ett kort tal af lemma startMagister Ståhlbergkommentar intagen i Österbotniska nation. Om afton war jag ut att spatsera, ty man trodde att keisarn skulle komma, men det rycktet war en såpbubla. Skref chifre.

|3||111|

8 7. Fredag Satt jag inne till kl. ¾ till 11 och skref hem till Mammauttolkad personkodoriginal: O1, Mathildauttolkad personkodoriginal: 2 och Syster Sophieuttolkad personkodoriginal: 3. Just som klockan slog 11 kom jag på posten, men fick likwäl in mitt bref. Det war mägta warmt, och man pustade wid minsta rörelse. På eftermiddagen war Herr Blank hos mig. Jag war ochså att simma med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18; watnet war just trefligt, och wi låto vågorna kasta oss af och an. Hela staden war i rörelse, ty allestans wiste man så säkert att Keisarn skulle komma. Äfven jag gick ned till Esplanaden, och såg då ett ångfartyg kom in. Folket blef som galet, man strömmade till stället der twenne oficerare landstego. »Den mittersta är keisarn» skreko många. Äfwen jag bortfördes af massan. Sluteligen fick man lång näsa då denoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarande omtalte personen ej war Keisarn utan Capten Schanz, som förde lemma startdepescherkommentar i land. War sedan hos jungfru The, och sist med Cederman att söka Magister Snellman. På förmiddagen hade jag saknat 2 R. B:co, och var ganska ledsen.

9 8. Lördag. war en hiskeligt het dag. Kl. 8 gick jag i sällskap med bror Cederman till Herr Blank, och träffade honom hemma. Efter en stund gick jag med honom till lemma startskrædermesterspråk: danska Palmquistkommentar, angående en lemma startuniformsrockkommentar, men det blef ingenting afgjort. Gick sedan hem, men war ännu på förmiddagen ut på ett lemma startskuttkommentar till Curatorn och skräddar Rosenquist. E. m. Var jag och simmade, och fick lemma startsimsupkommentar. Om aftonen war jag uti botaniska trädgården, hwarest äfven Mag. Runeberguttolkad personkodoriginal: X1 war. Der sjungos flere vackra stycken. Förut fick jag af Elfving lära känna A. Krabbe.uttolkad chifferskrift Jag fick veta Arvid Krabbes nedriga bedrägeri. C. Krabbeuttolkad personkodoriginal: X11 kom hem. Såg en 2000 mans parad.

|65|

10 9. Söndag. Låg jag länge och sof på morgonquisten. Barken for af till Sweaborg, förut spelte wi piquet. lemma startPappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration E. m. war jag tillika med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18, Cedermanuttolkad personkodoriginal: 20 och Reuter ut att simma wid stadens Kronohage. Wi pratade en god stund|4||112| här hemma hos mig; sedan gingo wi till thejungfrun. Därifrån gick jag till Cederman och sedan hem igen för att skrifwa till Farbror Gustafuttolkad personkodoriginal: X3 och Bror Franzuttolkad personkodoriginal: 4, men som ej wille bli rätt af. Efter quällswarden följde jag till stranden med Castrénuttolkad personkodoriginal: X32, som wille rensa sin bössa. Spatserade ut till Esplanaden.

11 10. Måndag. Klockan half 7 waknade jag af en dånande kanonad. Den ena grofwa knalln följdes i ögonblicket af en annan, så att fönsterna dallrade. Jag for up, och inom 10 minuter war jag wid quaterhamnen. Dit kom jag äfwen i grefwens tid, för att bequämt kunna se Kejserliga Ischora inlöpa; efter den följde ett annat ångfartyg, och sist en fregatt, som gaf blixt på blixt ifrån sina kanonspäckade sidor. Ändteligen stannade ångfartyget, och efter en stund syntes de Kejserliga. lemma startDonnerwetterspråk: tyskakommentar!original: Donnerwetterspråk: tyska Nicolai war en wacker och wälwäxt man, något fetlagd, och nu temmeligen solbränd. Hans hållning war majestätisk, och hans blick glad, i hwilket fall han ej liknar sina barska porträtter. lemma startKejsarinnan Alexandrakommentar hade man då ej kunnat skilja från en af denna stadens handtwerkare fruar; så enkelt war hon klädd. Hennes ansigte hade något rörande godt och gladlynt, men det majestät hennes porträtt utwisar, kunde jag ej uptäcka. Härifrån skyndade jag på Academien dit Hans Majestät snart anlände, och höll ett kort tal hwari han tackade för det goda uppförande studenterna hittils wist. Sedan for han ut att promenera. Efter en timma blef det lemma startstor paradkommentar; Kejsarn war ej nöjd med gardet, utan Ramsay fick snubbor. Efter en stund kommo både Keisarn och Kejsarinnan up på Solennitetssaln; vi hurrade dugtigt. (detta hade jag kunnat låta bli) När jag gick hem, så mötte jag och Sandman det höga paret som lemma startpromenerte i wagnkommentar, och Keisarn beswarade wår helsning – Om afton war det stor bal och illumination med cirka 2000 lampor och ljus på torget. Jag spatserade omkring med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 och Cedermanuttolkad personkodoriginal: 20 ända till klockan elfva om aftonen. Ett ting ångrar jag, nemligen att jag af en ögonblicklig villa, hurrade för kejsarn – (En sednare anmärkning)

|5||113|

12 11. Tisdag. Keisarn for kl. 10. (lycklig resa hans majestät) Betalte Curatorn, och läste på nationsrummen. e. m. träffade Herr Blank. Hos thejungfrun.

13 12. Onsdag. War med H. Bl. på förmiddagen ut att höra efter rum till studentkalaset. E. m. åt jag först lemma starttortorkommentar hos Catani, sedan war jag till Östring och hem på en stund. Kl. 6 gick jag åter till Catani, och höll mitt|66| studentkalas som räckte till 11. Det bestod af 2 5 B:co bålar, öl samt supar och smörgåssar samt pipor och tobak. Der woro 4 Magistrar, hwaribland Runeberg, och Doctor Alcenius samt 12 andra.oläsligt p.g.a. konservering/inbindning

14 13. Thorsdag. Hade jag litet lemma startcrapulakommentar. Jag betalte 24 R. 12 ʄ åt Catani, såf hela eftermiddagen, på 4 timmar när, och war sedan hos thejungfrun.

15 14. Fredag. Hade jag brottom till resan. Cederman och jag afw uppwaktade Curatorn. E. m. Desförutan skref jag till Farbror och bror Franz. E. m. War jag ut i stan, köpte flor, och war hos jungfrun. Jag satt upp till kl. ½ 1. tog afskjed af det sakramentskade nötet A. K.

16 15 Lördag. Morgonen kl. 6 war jag ut att handla. Hade bestyr och packade in. War hos Rectorn och Inspectorn. Wäxlade skjutspenningar och köpte småsaker och kam åt Sophie. Herr Blank och Östring woro hos mig. E. m. Herr Blank tog afskjed. Hästen kom ½ 3, lemma startvikommentar woro färdiga och wäntade på Runeberg till kl. ½ 6; då han icke kom så måste wi fara, och alltså skildes jag från Runebergs. Resan gick bra nog, men vi blefvo litet blötta. Natten: wi åkte till kl. 3, och såfwo på Nuckars gästgifwargård

17 16. Söndag. Kl. ½ 7 woro wi åstad. låto smörja kärran – åkte utan äfwentyr ända till kl. 2 då vi såfvo i 3 timmar på Pojala, och hade åkt lemma start14 milkommentar den dagen. Middagstiden passerade vi Tawastehus. Kl. ½ 12 kommo vi i Wasa län. Wi hade Moster Anna Stina att dras med denna tiden –

|6||114|

18 17. Måndag – kl. 5 woro wi lemma starttill wexkommentar – Sen wi rest en lång tid (hwarunder vi hade Karpas och äfventyret med kärran,) så frågade wi på en gästgifwargård hwad klockan war? – Nie – Såå tänkte wi, den tiden har gått bra fort då klockan ren är Nie på afton – Men på nästa gästgifwargård funno wi att wi missräknat oss på 12 timmar – vi reste allt widarer – natten kom – – kl. 12, just spöktimman hörde jag ett lik hosta och spotta – 2 timmar derefter stupade jag kullerbytta mellan hästfötterna och kärrhjulen – denna natt såfvo wi ej alls – vi låto laga kärran –

19 198 Tisdag. Wi låto gå friskt – Om afton träffade wi min kära lemma startbror Lappjokikommentar, som äfwen här ej war liten herre – Hade en förbannad häst på ett lemma start2 mils hållkommentar – och det war dimmigt och rätt kallt –

20 19. Onsdag. Wi hade såfvit 3 timmar på Frändilä – kuskade dugtigt på fast lemma startbakbräkommentar ibland föll bort – På Juthas blefvo skjutspengarna slut, och der fick jag bestämt weta att Mamma och Sophie woro borta – kl. ½ 10 kom jag till stan, och såg först Moster L. och H. B. och Nyberg – På Kudnis war ganska öde och tomt – – Morbror Ke Berger war här och frågte om Lewelius – – Åt frukost – Morfar kom hit och bad mig till sig – kl. 1 gick jag ock – skref till Mamma – satt dernere och pratade – War hos|67| Calamniuses och Lithens – Kröp till kois kl. 11 om aftonen – lemma startMamma och Sophie voro borta, och du gulle Mathilda långt bort på andra sidan hafvetkommentar – den som ägde vingar!uttolkad chifferskrift

21 20. Thorsdag – Natten öfwer låg jag med Hinric – Morgonen kl. ½ 11 gick jag till Kudnis och var där till 1 – sedan åter till stan – på wägen war jag in till fru Köpingson och Mormor Wacklin – E. m. drack jag caffe hos Turdins men war ej hemma alls, utan mördade flugor till tidsfördrif –

22 21. Fredag – War en rätt warm och wacker dag – på förmiddagen war jag hem på en stund – e. m. kl. 3original: 3. woro Hindric och jag att simma wid brunshuset; vatnet war warmt, vi woro uti ¼ timme och stretade mot strömmen – Efteråt fann jag att jag fått hosta för beswäret – Essen och J. C. woro hos mig på Kudnis

23 22. Lördag. war jag hemma, och skref lemma startun peuspråk: franskakommentaroriginal: un. peuspråk: franska i dagboken – hade ledsamt efter Mamma – E. m. Wistades jag på Kudnislemma startJag besökte Aspen, och fann allt som förrkommentar – Med Nybergs bössa, som jag fått låna, sköt jag på sparfwar, men träffade ej – A. D., H. B, Lalin, Nyberg och Essen – Nej jag ljuger; detta hände ett dygn sednare – Denna war den dag då Essen war här och vi woro ut att ro un peuspråk: franska

24 23. Söndag. Hindric och jag spatserade ut, och woro först till Essen, där wi suto en stund – sedan till Kudnis – det regnade erbarmligt – Jag åt middag hemma – E. m. ochså hem – Om afton kommo de ofwannämde hit på ett skutt – sedan jag här hemma ätit afton, gick med ut att spatsera – först till Turdins, sedan till Lithens trädgård, der vi drucko caffe och limonad, åto strufvor, sköto och hurrade för Johannes – Mathilda var dock ej med. –uttolkad chifferskrift sedan spelte wi lemma startKorizakommentar hos Collander, och togo oss liqueurer till kl. ½ 5 –

25 24. Midsommardagen anno adertonhundradetrettiotre (1833). Kl. 8 steg jag upp, och gick att gratulera morfar – sedan med Logren i Kyrkan – derifrån hem, och sof en blund – så åt jag middag hemma, lade mig sedan att blunda, och sof ända till kl. ½ 8 aftonen då Hindric kom efter mig – Wi gingo för att se efter lemma startknytorna, men de voro bortakommentar – sedan war jag på ett skutt till Kampen – Dagen war annars något ruskig – – Och sålunda förflöt detta årets midsommardag nästan som året förut (notabene i anseende till wäderleken) –

26 25. Tisdag. War ej synnerligen märkwärdig, jag war hos morfar, läste lemma startJungs andelärakommentar, och var hem på ett skutt på e. m.

27 26. Onsdag – War det skönt wäder – Jag war hem och skref i dagboken samt gungade i aspens topp – Om afton metade jag, och fick 3 lemma startlöjonkommentar, wid frillasberget, hwilka kissen fick –

|68|

28 27. Thorsdag – I dag lemma startponerakommentar wi att Mamma reser från Uleåborg – Nog är det tid ochså redan – e. m. war jag hos Lithens i gatboden – blef sedan bjuden på Kalas till Lybecks – kl. ½ 8 gick jag till Turdins för att hemta Hindric – Der fick jag weta lemma startFortunas olyckakommentar – Wi gingo till Lybecks, och drucko punsch och sjöngo – jag blef bror med Calenius – kl. ½ 12 kommo vi derifrån, och åto ännu hos morfar afton –

29 28 Fredag. War en skön dag – Jag war hem på ett skutt – e. m. war jag hos Lithens, och bad om låf för Franz att följa med och meta, men man gjorde invändningar – – jag gick hem, och for i samma förtreten ensam ut att meta till Lindquists magasin – bara 2 abborar fick jag, och sedan slapp jag ej upp genom ragnörn, utan måste spatsera hem – Därpå gick jag till Turdins, och låg där –

30 29. Lördag Då jag gick hem på f. m. träffade jag Logren, och han följde mig hem, och satt här och rökte till kl. 1 då vi spatserade till stan, och kommo öfverens, att gå ock meta – Vid bordet talte jag om detta för morfar, och han sade att Hinric fick följa med och låfvade oss Djupstens nycklar – kl. 5 e. m. kom Hindric till mig, och bad for genast öfwer till Logren – Denne bad mig i en billet komma dit, och jag kom – vi drucko ett glas toddy där, och bror Cederman war med – sedan foro vi af – Wi metade vid rågårdshällan, där wi fingo bra nog – sedan till Djupsten – där vi lågo och åto – Logren och Hindric voro ½ galna –

31 30. Söndag. Midt i natten kommo Nyberg och Skale dit och höllo wäsen – Snart foro de – kl. var ½ 3 – jag tittade efter lemma startEllidakommentar – och satte mig sen att meta – kl. 5 stego de andra up och kl. 6 foro vi – Frukåst spisades på diktan – På rågårdshällan simmades – kl. 910 kommo vi hem – Jag åt middag hos Morfar – – e. m. såf jag litet, och läste lemma startandeskådarnkommentarNyberg, Skale, Ekberg, Backman och Dyhr drucko toddy hos mig, och spelte lemma startknackkommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Mensis, grata temperamento [...] ferens. (lat.) Månad med behagligt väder, men få glädjeämnen.

  2 Decanus, Professor Pipping Professorn i lärdomshistoria och bibliotekarien Fredrik Wilhelm Pipping var i egenskap av dekanus för filosofiska fakulteten ordförande i det s.k. studentexamensutskottet som förrättade examen. De övriga examinatorerna var Nils Abraham Gyldén, Jacob Algot Gadolin och Gabriel Geitlin.

  3 Det gjorde ett streck i mina räkningar. Det omintetgjorde mina planer; SAOB har detta belägg av Topelius.

  4 passabelt tämligen; SAOB har detta belägg av Topelius.

  5 explicerte översatte.

  5 vi Topelius examinerades tillsammans med fyra andra varav en underkändes (Topelius–Sofia Topelius 7/6 1833, NB 244.97). Clas Collan samt bröderna Daniel Ezekiel och Gabriel Bengt Hildéen blev studenter samma dag som Topelius.

  6 liqueurer ett antal glas likör (vardagligt); SAOB har detta belägg av Topelius.

  6 rublej (ry.) rubel.

  7 Gick att ut pro Gick ut.

  7 Träffade Inspectorn Den nyblivna studenten skulle anmäla sig hos nationens inspektor (C. G. Hällström) för att bli inskriven i nationsmatrikeln och få inskrivningsavgiften fastställd.

  7 8 Banco 8 riksdaler Banco, inskrivningsavgiften.

  7 Magister Ståhlberg t.f. kurator för Österbottniska avdelningen.

  8 depescher (officiella) skrivelser, som (med kurir) skyndsamt tillställs adressaten.

  9 skrædermester Palmquist Palmqvist hade vistats flera år i Köpenhamn innan han blev skräddarmästare i staden våren 1829.

  9 uniformsrock en lång, blå åtsittande rock med svart krage och två knapprader samt tillhörande hatt; studenterna vid universitetet hade ålagts att bära uniform från hösten 1832.

  9 skutt kort besök; förekommit i finländsk svenska.

  9 simsup kallsup; SAOB har detta belägg av Topelius.

  10 Pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  11 Donnerwetter (ty.) Blixt och dunder! (kraftuttryck).

  11 Kejsarinnan Alexandra Besöket i storfurstendömet var kejsarinnans första.

  11 stor parad Finska gardets skarpskyttebataljon, en bataljon av Petrovska regementet och Första finska sjöekipaget mönstrades på senatstorget.

  11 promenerte i wagn åkte i vagn.

  13 tortor mindre bakverk, bakelser.

  14 crapula krapula, bakrus; finländsk svenska.

  16 vi Topelius reste i sällskap med Frans Julius Cederman, även han nybliven student.

  17 14 mil ca 150 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  18 till wex till vägs, på färd.

  19 bror Lappjoki skämtsam benämning på Lappo å.

  19 2 mils håll drygt 21 km.

  20 bakbrä bakbrädet, uttalades brä med lång vokal på dialekt.

  20 Mamma och Sophie [...] hafvet Topelius mor och syster befann sig på resa i Uleåborg, Mathilda Lithén vistades i Stockholm fram till sommaren 1834.

  23 un peu (fra.) litet.

  23 Jag besökte Aspen [...] förr Topelius hade föregående sommar ristat in Mathilda Lithéns initialer i en av asparna i trädgården (Bruhn, »Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén», 1952, s. 185).

  24 Koriza sannolikt ett kortspel.

  25 knytorna, men de voro borta avser traditionen att på midsommaraftonen knyta olikfärgade silkestrådar kring växande rågstrån och utifrån de s.k. knytorna förutspå framtiden. Till pojkstrecken hörde att leta efter knytorna och riva upp dem.

  26 Jungs andeläraAndelära, framställd uti ett med naturen, förnuftet och uppenbarelsen enligt swar på den frågan: hwad bör man tro och icke tro om aningar, syner och andars uppenbarelse, af doctor Johan Henric Jung, kallad Stilling (1812).

  27 löjon (dial.) löjor.

  28 ponera pro ponerade.

  28 Fortunas olycka Johan Turdin d.y.:s fartyg hade förlist.

  31 Ellida Topelius mor och syster reste till och från Uleåborg med fregattskeppet »Ellida».

  31 andeskådarn Schillers Ande-skådaren. Berättelse af grefve v. O. I–VI. (i översättning av Thure Winberg och Gabriel Eurén 1798–1802).

  31 knack ett kortspel; SAOB har detta belägg av Topelius.

  Faksimil