Januari

Lästext

|173||174||175|[115]

1 JOURNAL
För
Januarii, Februarii, Martii
och Aprill
Månader
af året 1834.
7 HÄFTET.

2 Zachris Topelius

|176|[116] |1||177||117|

Januarii Månad.

3 1 Januarii år 1834. Nyårsdag. Onsdag. Wädret war kallt och klart. F: m: Ute på nyårs visiter, efter att ha warit i kyrkan. Till Lithens, Bergers, Borgmästarns, Morbror Gustaf, Svahns och Fru Brunström – Emottog här på Kudnis åtskilliga – E: m: på da public dans, tillstäld hos Aspegrens – anträffade derstädes många gubbar – roligt nog – hem klockan 3 om morgonen.

4 Gifve Gud att detta gryende år måtte se henne lycklig och mig må hoppet ännu en gång genom åsynen af henne fastare stärka mig i pröfningens svåra kamp.tillagt av utgivarenuttolkad chifferskrift

5 2. Thorsdag. Wäntade hela dagen förgäfves på wårt Uleåborgs främmande. – Läste Fortunatus Pung – Ritade för Syster Sophies räkning – Möss –

6 3. Fredag. Erhölls bref att wårt främmande ej skulle komma – Johanna Calamnius hela dagen hos oss – Albert Dyhr äfven en stund på f: m: – Sedan emot aftonen broder Henric Backman – Wi sjöngo och musicerade – Att åka till och med H: B: omkring staden – Dessutom inne hos CalamniusesMamma till kl: 12 på bestyr hos Turdins

|2||178|

7 4 Januarii 1834. Fredag Lördag. Märkwärdig genom ett ägta förbund, sådant hwars like NyCarleby stads annaler näppeligen torde kunna upvisa – – Gissa hwem som kl: 3 om morgonen störde wåra ljufva drömmar? Moster Marie, Faster Lisett och lilla Cousin Sophie från Uleåborg öfverraskade oss angenämt – De hade rest genom nätterne – Doppade caffe – Sof åter en blund – Baron och Morbror Gustaf här – Moster Lithen från G:Carleby äfven här – Förmiddagen aflopp i stillhet – E: m: klockan 7 på brölloppet – Kamrater – – – – – – – Jag Augusta Johanna Turdin, tager dig Carl Rosenkampff till min ägta make, att älska dig i nöd och lust. – Det är knutit, oåterkalleligen ouplösligt knutit – – – – – – Dans – Hindric, visavi lemma startvis a visspråk: franskakommentar för hela afton – – Broder Essen – Walsade för häftigt, hwilket skadade mittn ännu lemma startömtåliga bröst constitutionkommentar – Hem klockan nära 4 morgonen – Innan dess blef bruden utdansad; högt lyftade hon sin myrtenkrona af hufvudet, ögonen förbundos, ringdansen blef hvirflande och snabb, handen föll och Rosalie Lithén bar på sitt hufvud Hymens symbol – Sålunda passerade denna vigtiga afton, som hos mången förnäm och wacker speculant fo måtte förorsakat lemma startmauvaise humeurspråk: franskakommentar.

|3||179|

8 5. Söndag. Den såkallade dagen efter brölloppet. Bjudna på middag till Turdins – De nygifta wid godt humeur, hwilket naturligtvis gäller för ett|118| godt omen – lemma start»Glödande som Frejas kinder, Tittar rosen ur sin knopp»kommentar & cet: – Uppe i Hindrics kammare och rökte – lemma startKorizakommentar – Afton äfven hos TurdinsWasastjerna wid så godt lynne att han uppassade fruntimmerne wid bordet – Hem – Beslut ang: morgondagens dans – Lanternor uppe nu om trettondags afton –

9 6. Måndag. Trettondedag Jul. Bjudne på the dans och soupé hos Morbror Gustaf – Middag hos morfars – Uppe i Hindrics kammare ända till kl. 6 – Calle Backmanlemma startDiscureradekommentar om mångahanda – Inne till danssälskapet som war ganska talrikt – Ungdomen begynte med ifver sitt nöje, jag förblef och de äldre sin conversation, sitt punschglas och trädkarl; jag förblef neutral och betracktade owerksam utan särdeles intresse de hwimlande paren – illustration August von Essen, värdige broder i känslor och tänkesätt! – Således förändrar du din banas syftemål blott derföre; det är ett stort offer du hembär lemma startvorbey damittspråk: tyskakommentar – Herrarne (de gamle blott) dansade sedermera en minuett – Hem kl: 12, spelte lemma start»slädfarten»kommentar och gick lugn up till min ensamna kammare.

10 7. Tisdag. Förflöt utan något kalas, hemma på Kudnislemma startDonner Wetterspråk: tyska!kommentar – bra, Gudskelof –

|4||180|

11 8. Onsdag. Middag hos oss för familjen – Lithéns, Turdins, de nygifta, Calamniuses, Bergers Mamsell Sahlbom och A: H: BackmanH: Backman förwägrade oss den äran – På eft: midd. spelte de äldre sitt boston eller sin trädkarl. De yngre dansade en sällskapsquadrill, dito wals och dito masurka – Sedermera sjöngs: lemma startCucukommentar, ho lemma startHör sjöman Lisken sadekommentar, lemma startden döende polackenkommentar, m: fl. – lemma startMin sköna Polska segersångkommentar, den jag i H:fors afskref blef mycket omtyckt – Aftonmåltid – Lanternor – De foro bort – Aldrig aldrig glömmer jag en vinterafton för 3 år sedan då Mathilda med barnslig välvillig godhet vid en resa till staden slog sin kappa omkring mig och tryckte mig mot sitt hjerta till skydd emot kölden. Hvilka ögonblick!uttolkad chifferskrift

12 9. Thorsdag The och S dans och soupé hos Lithéns. Dit klockan ½ 7 – Eldsken på himmeln – Dansade 2 quadriller och 1 Poutpourie – trefligt nog – Mat – Otto Snellman så öfverlycklig, det är så öfverfull att han skrattade beständigt – – »Levelius sir smågubbar», sade C. Stenroth – den utpekade blef stött; »nå, nå, du och jag!» sade Stenroth för att försona honom – Hem, och uppe på min kammare – Chifferskrift –

13 10. Fredag. Hemma hela dagen, utom en liten utfart till skräddar GrönquistTant Rosenkampff spisade middag hos oss – Fru Brunström på bätringen – Läste lemma startSvenskarne i Pragkommentar

|119|

14 11. Lördag. E: m: herrskapet på wisiter; jag till Broder Hindric, och sedan med honom till CalamniusesJosephinas födelsedag – Hon spelte Guitarr – Då kom dit en oficer, en finsk Rysse. (donner wetterspråk: tyska! de stå i mina ögon under de verkeliga Ryssarne) – Han lemma startobligertekommentar la mademoisellespråk: franska att sjunga och spela – Afton hos morfar – Tamme faan, sade morfar, var icke di Ryssarna här utmärkt hyggliga karlar – Genom herr Johan Enquists förwållande öfverskölgde en syndaflod af swagdricka det Turdinska grändkammargolfvet – Kudnis

15 12. Söndag Om morgonen H: B: och A: D: uppe hos mig och rökte en pipa – Öfverenskommelse för eftermiddagen – Till middag hos morfar – E: m: kl: ½ 4 med H: B: och A: D: till broder Franz Julius CedermanLogren, Stenroth etspråk: latin C: BackmanForsbacka – Toddy – Der till klockan ½ 9 – Henric Backmans förtroende gläder mig illustration – Afton hos morfar – Om August Riska

16 13. Måndag. Tjugonde dag Jul – Wi hade amper köld – Om aftonen hos morbror Gustaf på the och liten soupé – N: B:Nota Bene lemma starta la famille seulspråk: franskakommentar

|6||182|

17 14 Januarii 1834: Min sextonde födelsedag. Tisdag. Klockan ½ 7 om morgonen, i skarp köld, infann sig broder Hindric Backman, för att gratulera mig; det war ett heroiskt wänskapsprof – Äfven mina inrikes (det är inom huset vistande) anförwandter och wänner glömde ej sina lyckönskningar. – E: m: Hit Turdins, och de nygifta – Apropos! I mo dag morgons uptäcktes af wåra drängar en betydlig stöld ifrån I: Lindquists waruförråder – Morbror Gustaf och jag åkte af och an till en ria wid andra kampen som war tjufgömstället. Frill Hendric, den sannolika gerningsmannen – Erhöll som present den ena af pappas stora sjöskumspipor – Till i morgon war resan utsatt, men bestormad af Fruntimmernes enträgna böner nödgades min nådige morbror gifwa oss ännu en dag – Chifferconcept.uttolkad chifferskriftHindric gjorde mig nu ej den äran – lemma start»Ochså jag har warit femton år»kommentarlemma start»Wid sexton års ålder på fjällen jag sprang, Och såg i den blånande graf, Mig tycktes så ljuflig war böljornes klang, Der de gå i det stormande haf»kommentar o. s. v.

18 15. Januarii. Onsdag. lemma startRangeradekommentar affairer – FortePiano – Bravo! nu lyckeligen öfverståndet – Om aftonen till Calamniuses – the och bischoff – – Till Albert Dyhr och Collander, hos hwilken|7||183| Henric Backman och jag drucko några lemma startgläschen gute weinspråk: tyskakommentar – Nyheter: af Henric Backman: han hoppas få i sällskap med Meyer resa genom H:fors till Petersburg och Deutschland – af Rosalie Lithen; hon hoppas det Mathilda i sällskap med Fru Backman i sommar torde hitkhemkomma – Minnesbok – Min|120| kam förlorad – Spelte Forte Piano – Ingen enda sorgelig tanke upsteg uti mig denna afton, den sista under denna min korta vistelsetid hemma – Up på min kammare – Satt uppe till klockan tre och skref till Mathildauttolkad chifferskrift anm: se min lemma startchifferannotationsbokkommentar

19 16. Thorsdag. Den bestämda afresans dag, en sorgedag för Moster Augusta – Up kl: 7 – Rangerade affärer – Till staden och Turdins, kl: 10 f: m: – Der war familjen församlad – Frukostmidddag med Champagne – Broder Henric Backmanlemma startA rewoir ma cher mer ma bonne seur, mes bonnes cousinsspråk: franskakommentar, – donner wetterspråk: tyska, franska språket är annars ej mitt faworitstudium – Jag åkte i samma lemma startKojoräkispråk: finskakommentar, hwarmed jag hitkom i sällskap med baron, nu i sällskap med jungfrun wälädla och dygderika B: St. Damlin, gemenligen jungfru Cristin benämd –|8||184| Denna wår första resedag hunno wi lemma start8 milkommentar, och lågo uti Lappo, på samma ställe der Logren och jag sistledne höst logerade – Quällsward –

20 17. Fredag. Kall och stormig wäderlek. Från Lappo till Wirdois – Wi fingo ofta och länge wänta på hästar. – Rummen woro ganska kalla –

21 18. Lördag. Från Wirdois till Kangasala – Bätre wäder än i går, men det yrde och blåste ändock något – Wi hade så när råkat uti en arger klämma på en gästgifwargård hwarifrån Baron farit förut, och glömt skutspenningarne – Klockan 11 om aftonen till Leutnanten FaworinWägsjö gård – Klockan ½ 2 till hwila – En god dröm på detta ställe, der jag ej förut legat.

22 19. Presen Söndag. Presenterad för frun i huset – Frukostmiddag, och afreste klockan 1 middagen. Ganska wackert och blidt wäder, hwarföre jag ibland satt utanföre. Baron 2 håll med mig – ankommo till Tawastehus efter en dagsresa af lemma start6 milkommentar. Åkte in till Leutnantenoriginal: Leeutnanten Munk, äfven en af min morbrors lemma startsubordineradekommentar. Utmärkt hygglig familje – Quällsward – Plan att resa redan kl: 9 i morgon, hwilket fägnade mig – Wäl bewäpnad –

23 anm: Hwarje infödd Tawastlänninge kan man wid första ögnakastet igenkänna – Hos dem är det yttre, och till en del det inre af så äkta Finskt att det är glädjande att se; ty jag föreställer mig wåra gamle obändige lemma startHämäläisetspråk: finskakommentar som skaffade Birger Jarl så mycket att göra måste, oberäknadt den skillnad som culturen verkat, hafva sett alldeles så ut som|9||185| dessa. Derföre tycker jag om dem, ehuru jag vid de få tillfällen jag haft att bedömma deras charactere, tyckt dem wara något krypande; föröfrigt tjenstaktige och mycket hyggligare mot resande än wår Åbo läns och Österbottens bönder. Äfven Tawastländskorne hafva sina äkta Finska, till en del wackra drag, men efter mitt tycke deremot föga af det de mildare|121| quinliga som pryda lemma startwårkommentar Österbotniska – mera försvenskade Damer. Nog härom –

24 20. Måndag. Efter intagen frukost afreste wi klockan ½ 10 – Wädret war blidt och wackert, föret ypperligt; derföre satt jag ute hela dagen. Det gick raskt. På mindre än 102 timmar åkte wi lemma starttolf milkommentar hwarunder intogs en måltid som drog mer än en timme ut på tiden – Ankommo klock.original: klock ¼ till 10 till Helsingfors, jag för tredje gången – The hos Min Friherrliga Morbror. Derefter hem till mitt gamla logi, träffade Herr Blank och fann allt som förrutanför pappret (radslut) tillagt av utgivaren

25 21. Tisdag. I reshabit till salutorget efter forman, och sedan till min Friherrliga morbror, eller R; som jag hädanefter ville beteckna honom; derifrån fick jag mina saker, och packade ur. Wid min hemkomst fann jag hos herr Blank, hans Fransyska lemma startmaitre de languespråk: franskakommentar, en f: d: Swensk leutnant, wid namn Robsam. – Rökte med wälbehag min pipa. – Klockan 1 på middag hos R: – rätt trefligt – Kl: 3 a 5 på Bonsdorffs collegium som ej war särdeles interessant – Där träffade jag några kamrater – Hemma föröfrigt tillagt av utgivaren

|10||186|

26 22. Onsdag. Pass på! Nu börjar åter mitt Academiska lif, med sina nöjen och wedermödor – Klockan ½ 9 om morgonen anmälde jag min hitkomst hos Rector Pipping. Derefter till Curatorn, Magister Ståhlberg, som beklagade sig att så få Österbotningar ännu inkommit. – Middag – Tant Augusta hade redan haft lemma startcourkommentar på förmiddagen. – Till nationsrummen för att inlemna Thorild, men der war lemma startkein menschspråk: tyskakommentar – Hos thejungfrun – Herr Johan Öller här – Rangerade affärer –

27 223. Thorsdag Pappas dödsdag. Ruskigt wäder – Linsens collegium; han hade fått långt försprång uti sin Silius. – Uphandlade åtskilliga nödtorftiga saker – – Ett spelparthie här hos Herr Blank – Skref hem – Läste Silius

28 234. FredagLinsens collegium, och sedan på posten – åter elakt wäder – Tant war bjuden på soupé i afton – hörde tidningar – Här war ett litet thésällskap: Robsam, Thuneberg och Platen – herrarne berättade fordna bedrifter – – Sedermera och att äta quällsward hos Thuneberg.

29 245. Lördag. Klockan 11 på förmidd. anmälde jag mig hos Lector Otta såsom den der önskade lära fäkta och begagna gymnastiquen. Tidningar hos R–s – Läste Noveller och saker – Kl: ½ 6 till kronhagen, och derifrån till|11||187| R–s, der jag satt till kl. öfver 8, la drack the med smörgås och afhörde lemma start»den siste Abenceragen»kommentar.

30 256. Söndag Hem hela förmiddagen – Robsam här och sökte lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank – Till R:s – Fororna wäntades med otålighet – lemma startPiqueniquekommentar i afton,|122| men jag försummade densamma – Platen och Enebom här en stund – Saknade en Wörtbrödskaka –

31 267. Måndag.Linsens collegium – Intet bref på posten – Läste lemma startJonathan Oldbuckkommentar och Cajus Silius Italicus – Conspiration mellan Blank och mig emot lemma startmadamenkommentar – Försummade Bonsdorff – Till thejungfrun – Chiffer anteckn.bok –

32 28. Tisdag. Carlsdag, och tillika marknad här i Helsingfors – Att gratulera min morbror; i samma afsigt till Öfverstleutnant Thuneberg – ut på marknaden – – Köpte 2 pipskaft – En gosse blef öfverkörd – E: m: Ut på en promenad nu åter – illustration ha, Ioriginal: i Ryssar, i afgrunden ned med er! – lif och egendom såge jag med glädje stryka, blott wårt land blefve quitt den h–s affödan som slaflandet i öster spyr ut öfver oss – – – – – – – – – – – Disputerade om 5 kopek med en tjurhufvad Wiborgska – Oräkneliga lemma startglädjenympherkommentar ströfvade kring gatorne; (de borde utrotas med eld och swärd) – Fru Falck; en illa berycktad tracteurska från Åbo, hade nu åter god marknad; hos henne ha nu nästan hela veckan studenter lemma startroiwandekommentar studenter (!) genomwakat nätterne, spelt lemma startcucukommentar och warit fulla. Hwilket lif! Herr Blank åt middag hos Baron tillagt av utgivaren

|12||188|

33 29. Onsdag. Andra marknadsdagen, på hwilken jag ej med min fot beträdde Senatstorget. Forbönderna med sina lass hade ankommit – Hela aftonen hemma, dels skref jag bref, dels läste åtskilliga böcker –

34 30. Thorsdag. Linsens collegium blef försummadt för bref bestyr – Karlarne reste dock ej i dag, emedan det snögat starkt och föret war tungt – På bestyr med Tant R–s commissioner – Uttog 5 häft. af lemma startLäsebibliotheketkommentar för Rosalie Lithéns räkning – Cajus Silius Italicuslemma startTobaksmötekommentar tillagt av utgivaren

35 31. Fredag. Sista Januarii 1834. War als ingen märkwärdig dag – Intet bref på Posten. Jag försummade fataljerne, så att mitt eller mina bref lemnade, ty karlarne hade rest då jag kom till R–sFörsummaLinsens collegium, men Bonsdorfs försummade jag på eftermiddagen – Jag har så när glömt att redan i Onsdags hade wi förafskedat den gamla madamen och tagit en annan –

Denna månad äger 9 tecknade dagar, hwaribland 1 dubbelt tecknad –


FESTLIG.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  7 vis a vis motdansare, kavaljer i paret mittemot.

  7 ömtåliga bröst constitution Topelius hade insjuknat i en »bröstsjukdom» föregående sommar (5/7 1833).

  7 mauvaise humeur (fra.) dåligt humör.

  8 »Glödande som Frejas [...] knopp» citat ur Esaias Tegnérs dikt »Frithiofs frestelse» i Frithiofs saga (1825, s. 132).

  8 Koriza sannolikt ett kortspel.

  9 Discurerade talade.

  9 vorbey damitt (ty.) [må det vara] förbi med sådant.

  9 »slädfarten» förmodligen »Slädfärden» (Tysk Dans Nr 3) av W. A. Mozart.

  10 Donner Wetter! (ty.) Blixt och dunder! (kraftuttryck)

  11 Cucu ev. »Kuckuvisan», finländsk folkvisa.

  11 Hör sjöman Lisken sade ur »Marie eller bröllopsfesten» som inleds »Hör, sjöman, Lisken sade, Jag ville öfver sjön,» (Wald Samling af svenska sång-stycken 1850, s. 100 f.).

  11 den döende polacken visan »Den döende Polackens farväl».

  11 Min sköna Polska segersång dikten »Polens frihet» (författare okänd) med de inledande orden »Till seger, till seger för frihet och ljus»; förmodligen kompletterad med strofer av Topelius (NB 244.107, s. 113 f.).

  13 Svenskarne i Prag författad av Caroline Pichler, utkom i översättning av J. P. Hansson 1832–1833.

  14 obligerte övertalade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  16 a la famille seul (fra.) i familjens egen krets.

  17 »Ochså jag [...] år» anspelar på de inledande verserna i E. G. Geijers dikt »Vikingen» (1811): »Vid femton års ålder blev stugan mig trång, / Där jag bodde med moder min.» (Dikter 1999, s. 8; stavningen moderniserad).

  17 »Wid sexton [...] stormande haf» ur dikten »Vikingen» av E. G. Geijer. Den andra strofen lyder: »Med häftigt sinne på fjället jag språng, / Och såg i det vida hav. / Mig tycktes så ljuvlig böljornas sång, / Där de gå i det skummande hav. / De komma från fjärran, fjärran land: / Dem hålla ej bojor, de känna ej band / Uti havet.» (ibid., s. 8 f.).

  18 Rangerade ordnade.

  18 gläschen gute wein (ty.) [små] glas gott vin.

  18 chifferannotationsbok Häftet har inte påträffats.

  19 A rewoir ma [...] cousins (fra.) På återseende min kära mamma, min goda syster, mina goda kusiner.

  19 Kojoräki (fi. pro kojureki), kursläde.

  19 8 mil drygt 85 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  22 6 mil ca 64 km.

  22 subordinerade underordnade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  23 Hämäläiset (fi.) tavaster.

  23 wår pro wåra.

  24 tolf mil ca 128 km.

  25 maitre de langue (fra.) språkmästare.

  26 cour uppvaktning.

  26 kein mensch (ty.) ingen människa.

  29 »den siste Abenceragen» François-René de Chateaubriand, Den siste abenceragens öden (övers. Lars Arnell 1829).

  30 Dominus (lat.) herr.

  30 Piquenique picknick: subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  31 Jonathan Oldbuck Walter Scotts roman JonathanOldbuck eller Fornforskaren I–III, i översättning av Theodor Sundler 1827.

  31 madamen tjänarinnan; skötte städning och uppassning.

  32 glädjenympher prostituerade.

  32 roiwande svirande; finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  32 cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  34 Läsebibliotheket bokserien »Läse-bibliothek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning», utgiven av L. J. Hierta 1833–1836, innehåller företrädesvis äventyrsberättelser.

  34 Tobaksmöte även kallat torsdagsmöte, sammankomst under friare former i frånvaro av inspektorn; Österbotniska avdelningen höll nationsmöten, torsdagsmöten och disputationsmöten.

  Faksimil