Maj

Lästext

|227|[141]

1 IOURNAL.
8 Häftet
för
MAJ och JUNI MÅNADER
1834.
Z: Topelius.
Helsingfors, Orisberg & NyCarleby.

|1||228||2||229||3||230|[142] |4||231||143|

Majus 1834.

2 1. Första Maji 1834. En minnets dag, men ochså i sanning endast derföre märkwärdig – – Eller; – kanske ändå derföre att lemma startDjurgårdens nöjen i dag förtjusa Mathildakommentar, jag hoppas det.uttolkad chifferskriftThorsdag. Här i Helsingfors är vädret ruskigt nog, gunås. lemma startSit melior in terris occidentalibus!språk: latinkommentar – På f. m. Att dricka mjöd hos Kestli med lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank – E: m: Till Cederman & Staudinger, och återwände hit hem tillika med dem, Lewelius, och en Alcenius – Wi drucko ett glas toddy och spelte hwarjehanda kortspel – Mathesius efterskickad, men kom ej – Lewelii lemma startschmeichelhaftige pudrereienspråk: tyskakommentarlemma startTrisettkommentar – Till klockan 12, då Blank kom –

3 2. Fredag Tidigt om morgonen besök af en vaktmästaren försedd med auctionsfordringslappar – Jag betalte mitt inrop hos Lampenius – Att fäkta på f: m. och besökte flere collegier – Intet på posten – Det war är lemma startRyssarnes Långfredagkommentar i dag och de pingla erbarmligen med sina bjellror – Skref i Chemien –

4 3. Lördag skall kantänka firas såsom lemma startjour du nomme du l’emperatrice Alexandrakommentarspråk: franska – F: m: att uttaga mina böcker från Lampeniuses; de woro bara strunt, utom lemma startTaciti Annalerkommentar, försvenskade. Blank, en naturalhistorie för billigt pris – Bivistade lemma startDoctor Törnroths disputationkommentar. Gubben stod sig bra nog – Bjuden af Morbror till den Musikaliska Soirée som i afton|5||232| gifves – Kl. 6 till Rosenkampff och med dem på soiréen. Den war verkeligen nätt, och en bland de bätre som blifvit gifna – Mamsell Lampa briljerade på fortepiano, Grotenfelt och Ehrströmmarne uti lemma startSchillers: »Lied an Emma»kommentar – Kl. ½ 9 war den slut; jag följde med Morbror och till R–rffs och drack der thé – Hem kl. nära 10, men genast derpå vandrade jag ut för att, om möjligt practisera mig in i Ryska kyrkan och sålunda få se deras dårskaper. Himlen war molnhöljd och luften utomordentligt warm – Skaror af pöbel struko allestädes omkring i hundradetal – Efter twenne promenader till kyrkan ledsnade jag och återvände till vårt ringa boning.

5 4. Söndag Robsahm på wanlig visite – Skref öfvers. af ifrån lemma startSchillers kleinere gedichtekommentarLewelius med mig till R–mpffs – E: m: till Cederman och Staudinger som dock ej woro hemma, med Lewelius till Mamsell Björkströms willa, träffade ofvann. gubbar och drack med dem öl och mjöd – lemma startSylvestrem tenui musam meditaris avenaspråk: latinkommentar, lustigt uttydt af Johan Justus Staudinger – På återvägen weko vi in till Falkens villa; och der hade der jag tillfälle att se menniskodårskap och menniskoförnedring. Den sistnämde representerades af några förut fulla Ryska lemma startIssvoschikarkommentar hwilka emot löfte|144| om vidare förplägning dansade och buro sig åt som galningar; efter wälförrättadt arbete söpo de så att några åter måste ge det tillbaka – Slagsmål mellan några af gubbarne, en sjöman och en gesäll – Efter wår bortgång hade de sednare kommit manstarkare tillbaka och illa handterat de der quarblifna; – Hallsten, en stor syltfot, hade fått ett hugg öfver ögat.

|6||233|

6 5 Måndag. Hans Keiserliga höghet Cesareviz, thronföljaren wår allerhögvisaste (???) och allernådigste Canceller täckes i dag af furstelig mildhet någdigst hugna sinae allerunderdånigaste och tropligtigste trogne undersåter med den »för hwarje redlig medborgare så ytterst fägnande, rörande och glädjande underrättelsen att han i nåder behagat – fylla sina 16 år och lika så gunstigt funnit för godt att sätta sig i Senaten»;original: Senaten; Nå, nå, jag unnar dig allt godt och all lycka, min unge herre, nemligen i allt hwad rättvist är, blott du ville godtgöra hwad dina företrädare brutit eller bryta. Alla föreläsningar woro på Academien inställde. Hemma på f: m: Jag uttogoriginal: uttag från posten bref af Mamma. Se Chifferanotationerne.original: Chifferanotionerne. Min hemresa är nu bestämd till första dagarne i Junii – E. m: Broder Lorenz Mathesius här; wi wandrade kl. 8 om aftonen ut att se den illumination som högtiden medför – Det är äfven picknick eller bal på societ.huset för de fattiga i Ilomanz socken – Ut till kl. 10. Lewelii äfwentyr föreföllo i natt –

7 6. Tisdag.Linsens Collegium och att fäkta – Cajus Silius Italicus och lemma startLorenz Stark, vonspråk: tyska Engelkommentar – Att gymnasticera på eftermiddagen. För öfrigt torde för denna dag föga wara att anteckna.

8 7. Onsdag Om förmiddagen med Blank att samla insekter. Det arbetet roar mig. Wi fingo några, ehuru ej särdeles rara. – Robsahm – E: m. Till nationsbibliotheket, och lånte derifrån|7||234| lemma startSvante Sture eller mötet vid Alvastrakommentar, och lemma startKellgrens samlade skrifter, 3 bandetkommentarYngsta Grönberg – Här skurades – Ut i regnet att köpa socker – Sysselsatt med mina insekter –

9 8. Thorsdag Cristi Himmelsfärdsdag. Jag war hela förmiddagen i okunnighet om att det war helgedag och war i följe deraf twenne resor till Academien för att besöka mina wanliga collegier, hwilka jag naturligtvis, men till min stora förundran fann wara tillslutna – Lewelusius, hwilken högtidsklädd infann sig här uplyste misstaget – Då viste jag redan om hans sednaste mandater – Till R–pffs med honom; der war middagsfrämmande – Eftermiddagen tillbragtes hemma utan att något anm.värdt föreföll tillagt av utgivaren

10 9. Fredag. Såg på parad kl. 10 om morgonen. Uttog från posten bref af Henric Backman och Albert Dyhr. lemma startLithéns gamla byggning är nedrifvenkommentarMed saknad bjuder äfven jag dig farväl du som sett Mathildas vagga och|145| (min) vår hädangångne oförgätlige Alexanders dödsbädd, du vid hvars minsta plats så ljufva barndoms minnen äro fästade.uttolkad chifferskrift att fäkta – E: m: Bonsdorff war bortrest, – och min eft. m. bortslumpades jag wet ej huru, så att då bror Lorenz M. kl. 6 hitkom hade jag ingenting hunnit –

|8||235|

11 10. Lördag På förmidd. ensam till Rådman Röös åker att samla insekter; passabel tour – Carl Numers – E: m: Logren satt en stund hos mig. Med honom till CedermanStauding & Alcenius bort – Ett glas toddy och ett parti lemma startCuccukommentar hos dem – Munter afton – Gubben Lewelius – Intet ämne blef –

12 11. Söndag. F: m: Yngre Westling hade kommit hem – Skref i mina mångfalldiga Journaler och annotationsböcker – Spelte Fortepiano hos Westling, Robsahm och Blank der inne. Wi sjöngo. Jag wäntade Lewelius i afsigt att ge honom lexa, men han kom icke. E: m: Hemma lemma starttout le tempsspråk: franskakommentar – Wackert wäder tillagt av utgivaren På f. m. med Blank i yttre rummet af Museum

13 12 Måndag Om morgonen med monsieur Blank på en liten insektpromenadSkref sedan hem; till Mamma och Hindrik. Hos R–pffs emottog jag bref af min wördade Farbror i Uleåborglemma startLäkarne, mensklighetens physiska stöd hafva en föga afvundsvärd lott sig beskärda; dock, swårigheter, långwarigt arbete och sen och ringa lön derföre afskräcka mig icke, men först i sommar mognar mitt beslut,kommentar – kanhända i förening med ett annat likaså ädelt, en stor upoffring för kärleken till det sanna och rätta. – E: m: På Sahlbergs collegium. Började sysselsätta mig med Franska språket. Gymnastique.original: Gymnastique

14 13. Tisdag.Linsens och Hällströms collegium äfvensom att fäkta. Wädret ganska warmt och wackert. E: m. Lorenz Mathesius hos mig –

|9||236|

15 14. Onsdag. Prof på prejeri och skomakarära. Robsahm här klockan 8 – lemma startDisputationsmötekommentar inom afdelningen, dock af mig icke bivistadt – lemma startsacre nomme je ne me recorde pas beaucoup de cette jourspråk: franskakommentar. Bror Cederman jemte Lewelius här, äfvensom monsieur Platen på ett ryck – Lewelii nattliga äfventyr kommo i dagen.

16 15. Thorsdag lemma startPas remarquablespråk: franskakommentar – Wåren gör sina framsteg pöumpö. Spelte Fortepiano – På Sahlbergs collegium om aftonen – Påtänkt möte i Botaniska trädgården – Thorsdagsmöte – En tidning inom afdelningen påtänkt.

17 16. FredagLinsens collegium och derjemte att fäkta – äfwen på Hällströms – Fick af Tant R–pff ett bref af Mamma, deri ej ringa bannor för frönotornes försummande woro att förspörja hwilka ytterligare skärptes af Ma Tantespråk: franska – till en del woro de oförtjenta hwilket förtröt mig – På|146| möte om eftermiddagen, der afhandlades blott om lån, men jag förlorade der min goda pennknif, till icke liten förargelse; sådana som denna war trifwas ej hos mig; för ett år sedan miste jag på lika obegripligt sätt en dylik – Att söka Logren, hvilken utan att det ringaste nämna om för mig¤Gubben är rädd för de 12 Rd. han är skyldig Nyberg tänker i morgon bittida begifwa sig af till Wiborg. – Jag och Cederman träffade endast Stenroth; wi talte om fordna tider, om Alexander, och om hans correspondence med honom rörande .... – Hem med Cederman – Misslyckad visit till R–pffs

|10||237|

18 17. Lördag Klockan 8 till Rödbergs Dal, hwarifrån jag med knapp vind fick segla hem med tre fröpaqueter. En utfart på landet blef hastigt besluten; wi lagade i ordning – Jag afsände frönotorne – Afskedsvisit hos bror StaudingerErhöll kallelse bref till ledamot i Sällskapet Pro Fauna et Flora Fennica. Ännu oförtjent, men jag will göra mig dertill wärdig. Klockan 4 e. m. begåfwo wi oss från staden, hyrde en båt, och kommo kl. ½ 6 öfver till en holme, eller rättare en ö, som kallas Drumsjö. Denna afton företogs intet särdeles. Wi (Robsahm, Blank och jag) rensade wår bössa och drucko ett glas toddy. Nu, likasom under större delen af wår derwaro generades wi af en mängd underoficerare och några Ryska skrifware, de sednare stora swinhundar.

19 18. Söndag, Första dag pingst. Förmiddagen lugn och qualmig, e. m. och aftonen medförde en owanligt stark åska, och täta blixtar. Ett majestätiskt moln. Skjöt till måls. En promenad långs ön. Om aftonen war det dans i sjelfwa wårt boningsrum. Ryssarne lemma startförde budkommentar, och till råga på sin oförskämdhet wille en dansa med mössan på hufvudet. Jag fick tag i gunstig herns mössa som i blinken gjorde en piruett på bordet, hwarvid gubben lät höra sitt lemma startgebjornamatspråk: ryskakommentar, men ej gjorde vidare försök. – En vals med husets unga damer. – Klockan war ett då wi somnade.

20 19. Måndag. Annandag Pingst. Dagen war wacker nog, wi samlade insekter. Spelte trädkarl, och förlorade. Skjöt – Om aftonen woro wi ut att meta, och fingo en mängd småfisk. Äggtoddy.

|11||238|

21 20. Tisdag. Blank och jag uppe redan före kl. 3, innan solen ännu gått up. Wi wandrade åt en annan sida af ön, fingo der båt och foro, försedde med wettar (upstoppade lockänder) ut för att lura på sjöfogel. Morgonen war wacker, men i wårt skytteri hade wi en rasande otour – Confys och bortblandad i ans. till wäderstrecken. – Ekorrar – Underofic. hade rest|147| sin kos. middag kl. 4. – Trädkarl och lemma startCasinokommentar – Om aftonen spatserade wi i en täck björkdunge lifvad af otaliga quittrande fåglar – Sköt bom på en trast – Allegorie af lifvet –

22 21. Onsdag. Foro klockan 7 från Drumsjö och anlände kl. nära 8 till staden. Under wägen försökte wi att knäcka några änder, men med vanlig otour – Frukost hos Robsahm – Till Cederman etspråk: latin Levelius. – Till R–pffs som vanligt på middag – Om e. m: skref jag Franska, men uträttade föröfrigt ingenting. Capten Platen hos oss. Den sista Musik Soireen besökte jag ej.

23 22. ThorsdagLinséns collegium. Skref Franska. En stund hörde jag på en lemma startStipendiatexamenkommentar – E: m: Försummade Sahlbergs collegium. Redan kl. 4 på nationsrummen hwarest jag betalte 5 Rubel i förskott för den i morgon blifwande Majfesten. Temmeligen intressanta frågor föredrogos – lemma startAf den wid sista möte proponerade tidningen utkom i dag första nummernkommentar, ganska intressant, innehållande ett förslag till uprättande af en fond och ett sällskap hwars ändamål wore att framdraga och understödja sällsynta lofvande anlag och utur den fattigare folkclassen. En så wälgörande inrättning borde werkeligen beifras. Broder Cederman reste hem.

|12||239|

24 23. Fredag. Om f: m. att höra på en juridisk examen – Lof från Hällströms collegium.original: collegium Kl. 3 samlades wi på Academiæ bron för att derifrån begifwa oss till Majfesten. Nu hände mig samma spratt som sista våras, då ville jag taga kapprock, skyndade hem, men blef efter, nu ville jag skynda hem för att lägga bort kapprocken och blef efter; dock hann jag up processionen vid nya bron; – likwäl gick jag miste om triumphtåget genom staden – Platsen för festen war densamma som sistledne år, invid Gumtäckt. Wädret war gynnande och mot aftonen rigtigt skönt. Wi sprungo, efter gammal sedwana, kapp om första glaset. Dammet sköljdes ned med punsch och lemma startcarolinakommentar. Snart dansade wi en Swensk quadrill. De beggeoriginal: Begge regementsmusikerna, som spelt för oss under tåget, stämde nu åter lusteliga up. – Den stora Ryska fanan som swajade öfver wåra hufvuden föll ner (???) men man satte henne åter up (!!). Academiestaten och de andre bjudne, hwaribland R–pff, infunno sig. Fältet visade ett rörligt, lifligt perspectiv af öfver 300:de personer, de nyfikne åskådarne och de åt dryckesbordet blängande snyltgästerne oberäknade. Man dansade walser masurkor och Franska stöfvelquadriller. Man slog boll, man drack, man skämtade, man rökte och lemma startdiscureradekommentar inne i tälten och ute i gröngräset, med ett ord, man roade sig, en hwar efter sin smak. Gubben Möller war comique. Kamraterne försporde|148| vinets eller lifvande verkan, dock utan öfvermått, och utan att tyranniseras af Bachi spira erforo wi blott den lemma start»geistspråk: tyska»kommentar wi insöpo ur glädjens bägare. Nu widtogo brorskålarne, hwarunder en liten missämja upkom, som dock snart lugnade sig. Objudne gäster smögo lurande kring borden och tömde sina fulla glas – Skålar druckos. För Academia hurrades af hwarje studerande mund. Skarpa canonskott lossades. Omkring kl. 9 började gästerna wandra af, men några Academici stannade quar till slutet. Om sider, då lemma startfluidaspråk: latinkommentar nalkades sitt slut proponerades af Mag. Snellmanoriginal: Mag. Snellman. Finlands Skål.|||240||||241||13||242| Då förstummades plötsligt hwarje annat utbrott af den stojande glädjen, hwarje närvarande Finsk tunga uttalade med rörelse sitt älskade fosterlands namn. Men snart fick känslan luft: 300:de glas slogos inom få secunder i stycken, och ett högljudt, enthusiastiskt hurrarop skallade kring fältet till dess sluteligen ljudet deraf blott af skogarnes echo’n uprepades och slutligen bortdog, förswinnande fjerran i den dunkla nattens skymning – – – – – – – – – – – – – – – – Kl. war 12 då wi wandrade hemåt. Sången afbröt den djupa tystnaden och lockade ett och annat förwånadt ansigte fram i fönsterna på de landtgårdar wi gingo förbi. – – – – – – – – – – – – – – – – – – Sådan war detta årets Majfest. Den blef nog dyr: 5 Rd. 6 ʄ per man. Icke underligt. Endast för tillställarnes lemma startIssvoschikarkommentar betaltes öfver 100:de Rd. Rgd – Krabbes var 30 Rd. och 30 Rub.

25 24. Lördag En nykter glädje lemnar ingen lemma startcrapulakommentar i spåren; frisk, munter och nöjd waknade jag. Föröfrigt har denna dag fallit mig ur minnet. Ett Latinskt ämne skref jag.¤kl. 6 hade Sällskapet pro Fauna & Flora Fennica en sammankomst, den första jag bivistade. Jag inskref mitt namn i dess Matrikeoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandel –

26 25. Söndag Om morgonen hos Runebergs med mitt ämne – Regnigt på förmiddagen – E: m: tillbragte Blank och jag hos Capten Broman förande briggen Enigheten från NyCarleby – Han war i mitt tycke, både för sin Svenska börd, sina grundsatser och sitt hyggliga maner.

27 26. Måndag. Om f: m: på hwarjehanda Collegier. Om e: m: äfwen på Sahlbergs. Capten Brooman låfte besöka oss men då han ej gjorde oss den äran, så gjorde vi i stället honom en visit. På posten bref af Mamma, Lundmark och A: Dyhr.

|14||243|

28 27. Tisdag Uppassning afbetalt. Tobaksnöden afbetalt afhjelpt. Att fäkta för sista gången normaliseringoriginal: Origtigt, hwarwid jag åt Otta betalte 9 ʄRd. Rgs. normaliseringoriginal: origti – E: m: Till broder Lewelius bedjande honom begagna sig af Blankens och mitt anbud att logera hos oss den|149| korta återstående tiden. Gubben slingrade sig altjemt undan ett för honom så genant anbud.

29 28. Onsdag. Skref Fransyska och afhörde en conversation på detta språk mellan Blank och Robsahm. Skall jag fälla mitt yttrande om språket så måste jag tillstå att ja detsamma ej särdeles är i min smak, åtminstone sätter jag det långt under Tyskan. Franskan är ett hwad wår tid kallar vackert språk, men Tegners träffande ord: lemma start»hoppande dansar Jollrande hoppar du fram och ljuger och complimenterar»kommentar teckna det alltför sant för att det skulle falla mig på läppen. Tyskan deremot är ett ädelt, manligt, djupt språk fastän det, likasom Svenskan, torde ljuda hårdt i fina utländska ögron. – lemma startKöhlmarks Physiologiekommentar. Hos Capten Broman på Enigheten –

30 29. Thorsdag. Skref bref med Enigheten som nu afseglade. Uttog 5 häften af lemma startLäsebibliotheketkommentar. På Hällströms Collegium som af honom förklarades wara det sista i denna termin. E: m: På Sahlbergs collegium, och derifrån på nationsmöte. betalte det resterande för Majfesten. Några intressanta frågor, hwilka jag likwäl numera icke mins. – Skref Köhlmarks Physiologie.

31 30. Fredag. Jag war det, ryter Fredagen till, jag war det hwilken såg Journalens herres sista lection i Fäkta, och icke du, Förwetne Tisdag. En promenad till Sahlberg med min inträdes afgift – Intet på posten tillagt av utgivaren|15||244| Om eftermiddagen besökte jag Bonsdorffs Collegium äfvensom thejungfrun hwilken fägnade wåra näsor med skönt doftande häggblomster. – Hwarjehanda smått uträttadt.

32 31. Lördag Om förmiddagen på Laboratorium. – Robsahm berättade att han skulle göra en vikingafärd ut i skärgården – Om aftonen besökte oss, först Capten Platen och sedan L: Mathesius. Wår Leutnant gorde en kort, men troligen misslyckad visit. –

33 Sålunda hafver den sköna månaden Maji en ända, likasom allt annat här i werlden. Visserligen har den ej sett många utmärkta dagar, eller många nöjen (sådana som få namn deraf) – – men den har dock sett hoppet åter grönska och ljusa blickar kastas in åt det tillkommande.


Innehåller 7 tecknade dagar hwariblandoriginal: hwariblan en lemma startin duplospråk: latinkommentar.


 

 

  1. ¤Gubben är rädd för de 12 Rd. han är skyldig Nyberg
  2. ¤kl. 6 hade Sällskapet pro Fauna & Flora Fennica en sammankomst, den första jag bivistade. Jag inskref mitt namn i dess Matrikeoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandel –

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 Djurgårdens nöjen i dag förtjusa Mathilda Att besöka Djurgården hörde till borgerskapets förstamaj-traditioner i Stockholm.

2 Sit melior in terris occidentalibus! (lat.) Må det vara vackrare i västanlanden [d.v.s. Stockholm]!

2 Dominus (lat.) herr.

2 schmeichelhaftige pudrereien (ty.) [förmodl.] insmickrande förevändningar.

2 Trisett ett kortspel.

3 Ryssarnes Långfredag enligt den julianska kalendern.

4 jour du nomme du l’emperatrice Alexandra (fra.) kejsarinnan Alexandras namnsdag.

4 Taciti AnnalerRomerske annaler av Cajus Cornelius Tacticus, utkom i svensk översättning 1833.

4 Doctor Törnroths disputation L. H. Törnroth disputerade troligen för adjunkturen i kirurgi och barnförlossningskonst (som han innehade från 1834).

4 Schillers: »Lied an Emma» dikt av Schiller, tonsatt av bl.a. Franz Schubert.

5 Schillers kleinere gedichteKleinere Gedichte (1813) av Schiller.

5 Sylvestrem tenui [...] avena (lat.) [Och] tryggt öfvar ditt landtliga spel på den böjliga pipan, Vergilius, Eclogæ 1, vers 2 (Adlerbeths översättning, Virgilii Bucolica och Georgica 1807, s. [9]).

5 Issvoschikar (ry.) hyrkuskar.

7 Lorenz Stark, von EngelHerr Lorenz Stark. Ein Charaktergemälde (1813) av Johann Jacob Engel.

8 Svante Sture eller mötet vid Alvastra sångsvit av Frans Michael Franzén (Skaldestycken 3, 1829).

8 Kellgrens samlade skrifter, 3 bandet Johan Henrik Kellgrens Samlade skrifter III (1796).

10 Lithéns gamla byggning är nedrifven Mathildas far, rådmannen Matts Lithén, lät uppföra ett nytt bostadshus i två våningar i centrum av Nykarleby.

11 Cuccu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

12 tout le temps (fra.) hela tiden.

13 Läkarne, mensklighetens physiska [...] beslut, I brevet beskriver Gustaf Toppelius en läkares vedermödor och uppmanar Topelius att noga tänka över yrkesvalet (GT–ZT 3/5 1834, NB 244.54).

15 Disputationsmöte sammankomst för disputationsövningar inom Österbottniska avdelningen, huvudsaklingen på latin.

15 sacre nomme [...] jour (fra.) tusan, jag kommer inte ihåg mycket av denna dag.

16 Pas remarquable (fra.) Ingenting anmärkningsvärt.

19 förde bud skrävlade; förekommit i finländsk svenska.

19 gebjornamat rysk svordom.

21 Casino ett kortspel.

23 Stipendiatexamen examen i ett flertal ämnen, godkänd examen var ett villkor för att söka och ta emot universitetets stipendiemedel; Topelius avlade examen 2–13/12 1836.

23 Af den wid [...] nummernVeckobladet, en handskriven tidning som producerades av sällskapet kring J. J. Östring, innehöll dikter, översättningar, akademiska försök m.m. Topelius gick med i tidningsredaktionen 6/3 1835.

24 carolina dryck bestående av vin, socker och pomerans eller citron.

24 discurerade talade.

24 »geist» (ty.) »ande», »anda».

24 fluida (lat.) vätskor.

24 Issvoschikar (ry.) hyrkuskar.

25 crapula krapula, bakrus; finländsk svenska.

29 »Jollrande hoppar du [...] complimenterar» citat ur Esaias Tegnérs »Språken» (Smärre samlade dikter 1828, s. 197).

29 Köhlmarks Physiologie Topelius skrev av inledningskapitlet i Pehr Kölmarks Utkast til en systematisk afhandling i theoretiska och practiska philosophien (1799): Psychologien, Läran om menniskans själ. Ett sammandrag af Köhlmark. Zacharias Topelius 1834. (NB 244.135, s. 3–22).

30 Läsebibliotheket bokserien »Läse-bibliothek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning», utgiven av L. J. Hierta 1833–1836, innehåller företrädesvis äventyrsberättelser.

in duplo (lat.) dubbelt.

Faksimil