Juni

Lästext

|16||245||150|

Junii Månad 1834.

1 1. Söndag. Robsahm borta. Icke hos Runeb. – Hos R:–pf: taltes mycket om deras resa som nästa Tisdag skall för sig gå. – Anbud af Morbror att få besöka Östermyra krutbruk; resultatet deraf upskjöts. Sista middagen där. Om aftonen skulle Bl. och jag göra en visit hos R–pffs, men den blef afstyrd. – Hemma om aftonen –

2 2. Måndag. Skref till Farbror. Felslagit hopp om penningebref. Kl: 10 f: m: spatserade Bl. och jag ¼ ut på landet till Sällskapets pro Fauna & Flora årsfest. Den war talrikt besökt. Äfven många proffessorer (Sahlberg, Hartman, Linsen, Tengström, Rein Ursin och Bonsdorff) bivistade densamme. Dessutom flere andra medlemmar. Årsberättelserna uplästes nu. Derefter waldes genom voteringssedlar embetsmän för det kommande året. lemma startDominusspråk: latinkommentar Blank blef Intendent öfver insektsamlingen. »Rödlockige Spåre», »Friserade Cygneus» – – Kl: ½ 3 satte man sig wid middagsbordet. Rätterne voro många och välsmakliga, vinerne goda och munterheten allmän. Åtskillige skålar druckos. Wid upstigandet som länge fördröjdes nödsakades mången att med warsamhet gå tillwäga af lätt begripliga skäl. Man skyndade ut i det gröna hwarest man snart trakterades med caffe (Underskrefven blef wäl utan, men det gick honom föga till sinnes). R. Montin. – Boll – Gubbarne Hartman och Sahlberg deltogo deri. »Philosophien går på lemma startfideskommentar», sade någon om Pr. Tengström som war en af de ofvannämnde försiktige. Punsch dracks tappert.|17||246| Det war muntert att påse huru lemma startPatresspråk: latinkommentar woro trefliga och familiera. Några hurrades upp. Pyramider fabricerades 3 och fyra man höga; Rödlockiga Spåren hade föga båtnad deraf. Sluteligen kastades boll med de stora tunga kegelkloten. Klockan war 10 om aftonen då de sista glasen druckos i bottnen, och man begaf sig under sång tillbaka till staden. – lemma start»Då steg fram en so ur hopen Med de gälla bifallsropen Exellent Brawissimo.»kommentar Årsfesten kostade 3 Rd. 32 ʄ.original: ʄ

3 3. Tisdag Om morgonen efterskickad till Rosenkampffs som woro stadde på resande fot. – Commissioner – Östermyraresan om intet – En delicat frukost intogs hwarpå herskapet reste af. – Forte Piano hos Westling. – Sedan jag nu war sjelfherskare öfver mig sjelf började jag tycka hwarje dag wara en plåga, nemligen en plåga som i dagligt tal får namn af – – hemlängtan. Wisserligen fick jag tillfälle att fasta och späka min lekamen, men deraf förwärrades blott det onda i det än ett rödtglimmande smultronland, än en hallonbuske af samma färg, än ett lockande|151| ärtskidsquarter och dylikt mer hwaraf Kudnis har att skryta speglade sig i min inbildning.

4 4. Onsdag. Underskrefven är 1 års gammal student. Om denna dagen är sannerligen intet att upteckna. Jag satt endast hemma, skrifwande utur lemma startKöhlmark Psychologiekommentaroriginal: Psychololgie – Om e. m. gjorde jag en promenad till nationsrummen och lånte böcker. C: Essens berättelse om Käringen och Anatomie salen. 1 bandet af lemma startLycksalighetens Ökommentar utläst.

5 5. Thorsdag Klockan war nära 10 på f: m: då jag satte mig att läsa andra bandet af Lycksalighetens Ö, af Atterbom. Af den herrliga poësi’n och sjelfwa den sublima sagan blef jag så intagen att jag glömde bort middag och tid och klockan|18||247| war 4, då jag, sedan boken war lyktad, tänkte på hunger och tidspillan. – Om aftonen en stund på Thorsdagsmöte. Der afgjorde jag med Mathias Alexander Castrén om blifvande ressälskap. Söndagen bestämdes till afresans dag. 14 Studentcandidater, hwaribland J. Lewelius, förwissades om intagande i Nationen.

6 6. Fredag. Bref på posten af Mamma med inneliggande 50 Rd. B:co. – Lånte åt Castren. Wäxlade till Ryskt. Uträttade hwarjehanda Commissioner. Betalte mina theräkningar, och tog derwid afsked af gumman thejungfrun, min särdeles goda vän. Hufvudbry om hwarjehanda.original: hwarjehanda

7 7. Lördag Hela dagen i skarpt bestyr om min blifvande M afresan. Jag handlade om f: m: för 13½ Rd. Rgds böcker hos Frenckell. Om morgonen war jag hos Pipping och hos Sahlberg. E: m: War Capten Platen lemma startchez nousspråk: franskakommentar hela aftonen, till icke ringa olägenhet för mina bestyr – Tillämnad visit hos Thunebergs, men för Lasses skull upskjuten. Annars war det synd med gubben, hans hälsa war skral, och hans omständigheter ännu skralare. Misslyckadt besök hos Moster Wikstedt. – Finance förlägenhet, obegripligt nog.

8 8. Söndag. Hos Runeberg på afskedsvisite. Äfven hos Snellman, som meddelte mig flera nyttiga råd. Häst beställd till klockan 12. Frukostmiddag, bestående af 1 glas caffé, doppadt med lemma startFranskt brödkommentar och en wäldig smörgås på ¼ kaka mjukt hålbröd jemte 2 glas mjölk – Jag packade in – Jag hos Castren, och Castren sedan hos mig. Hästen kom ej förr än klockan 4 på e. m. – Några camrater hos mig, hwarwid wi drucko 1 butelj mjöd. – Snart derpå reste jag med mitt lass (i Turdins bequäma chaise) till Castren i Kronohagen. Der skulle man|19||248| ännu taga en lemma startlähtärypyspråk: finskakommentar. Kl. war öfver 5 då wi sade farwäl åt wåra kamrater och lemnade Helsingfors. – Låtom oss fundera litet på denna termin, medan wi dertill hafve så god tid. Kastar jag en upmärksam blick på den nytta jag af terminen inhämtat, hwad egenteliga|152| kunskaper beträffar så finner jag, den uprigtigt sagdt wara – beklagoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeligen ringa nog. Theologie examen borttog mycken tid utan att derföre, oacktadt min ej ringa möda och anwända arbete dervid, wara mig till någon wäsendtelige nytta. – Men finner jag mig å ena sidan bedragen i min förwäntan, så finner jag å andra sidan beträffande Förståndets och tankekraftens skärpning en ersättning, hwilken, lemma startmeo judiciospråk: latinkommentar, upwäger något nära den tid, omkostnad och möda jag, i brist på tjenliga råd och ändamålsenlig lemma startmethodus Studendispråk: latinkommentar, till ringa fördel för mig föröfrigt anwändt. Jag finner det sjelf underbart huru jag så hastigt blifvit lyft öfver barndomssinnet. Ofta känner jag ej igen mig då jag ser och igenkänner hwad jag fordom¤Vid 16 år ett fordom! Le dock icke ty i sanning vid hwarje vändpunkt i lifvet lemnar man bakom sig ett fordom. såg med helt andra ögon. Och denna förändring, gläder den dig icke? Jag inser huru mycket detta steg närmare för mig till menniskans och mannens syftemål: den andeliga utbildningen (blott utbildningen, ty fullkomligheten kunna wi ej hinna) och derföre tackar jag Gud och lyckönskar mig. Men köpes någonsin ett sådant steg med en påkostande upoffring, så är det här. Emot det kalla förståndet utbytes det warma, glada så lyckliga barndomssinnet|20||249| och kanske snart – fantasiens sköna swärmande drömbilder emot den förwissnande werkligheten. – Sistförflutna år har mycket förändrat mig. Förut war glädjen införlifvad i själ och hjerta, innerlig och oförställd – nu, jag nödgas bekänna det inför mig sjelf, nu är den blott en planta på främmande jord utan lemma startskygdkommentar emot den kalla Nordan, ja oftast endast en mask som jag lånar för att bedraga mig sjelf och andra. Dock, jag hoppas det skall blifwa bätre ty hennes hand skall vårda den svaga ömtåliga plantan.uttolkad chifferskrift – Den närmaste framtiden skall redan utwisa om jag bygt mitt hopp på fastan grund eller på lösan sand –

9 Men lemnom dessa reflexioner och återwändom till den yttre werlden, det är hwardagslifvet. På Helsinge by uptäckte jag att mina financer ej woro så usla. Wi åkte genom natten, sofvo blott 1½ timme, drucko caffe och fortsatte resan den

10 9. Måndag. Kl. 11 f: m: ankommo wi till Tawastehus. Wi spatserade ut åt Slottet till. Castren kl. ½ 3 på visite till Tihlman. Wandring omkring på små handelsbestyr. Wäntade länge på Castren; kl: ½ 8 kom gubben. En hans älskwärda Cousin hade gjort philosophen warm om hjertat. – Reste widare – En pipa fälld.

|153|

11 10. Tisdag. Philosophiska resonementer om hwarjehanda. Kants system att hwarje yttre föremåls natur beror endast på huru wi fatta detsamma är bestridt af Fichte som påstod att tingen i och för sig sjelf äro sådana de framställa sig för oss. – Genom Ohriwesi Ruovesi, Kangasala m. fl.

12 11. Onsdag. Genom Wirdois, Kuortane Alawo, m. fl. Glade helsade wi Österbotten wid inträdet i Wasa län.|21||250| Strax på eftermiddagen badade wi uti ett lemma startträskkommentar nära landswägen, hwilket bekom oss förträffeligt. Kl: 9 om aftonen skildes jag ifrån Castren hwilken styrde sin kosa åt Lappajärvi. Jag reste derpå 3 håll allena med god fart och anlände kl. 12 midnatt till Lahden i Lappo der jag tog mig en blund.

13 12. Thorsdag. Träffade Cantor Finström – himmelsskriande brådska – ankom till Orisberg just ännu i rättan tid för att träffa broder Franz som war på wippen att resa till Wasa. Fruntimmer, Cousin Lisette och Mad–llespråk: franska Berggren hennes syster. – Plan till en resa till Wasa äfven för mig; jag samtyckte passivt dertill. Kl. 4 reste wi åter af, B. Fr., jag och Franz Lithén, min synnerligen goda wän. – Kl. 10 aftonen till Wasa

14 13. Fredag. Tillbragt i Wasa. Offentelig examen i Triwialskolan hwilken jag afhörde – Förswarliga kunskaper i allmänhet, ehuru man äfven här enligt nya modet (lemma startsit venia verbospråk: latinkommentar) nästan för tidigt lemma startvaledicerakommentar – Uppe hos Moster Backman och träffade Calle samt hennes flickor. Middag hos Landssecreter Hjelt. Om e: m: woro August Essen, Wilskman och Otto Essen en stund hos mig uti mitt logis hos Kugelbergs, hwarpå wi gjorde en thevisite hos Moster Backman – Hos A: Essen. Resonnementer i hwarjehanda –

15 14. Lördag. Om f morgonen och f: m: ut med broder Essen att spatsera. Undertiden gjorde wi ett besök hos Högdal, en gentiler man – i Lancasterskolan – på SocietetenArvid Krabbe – Nötagtig uppasserska hos KugelbergsMiddag hos Hjeltens som beviste sig mycket hyggliga och artiga – E. m. Afskedsvisite hos Moster BackmanExamen hos Hjeltens med Franzs 3 disciplar, hwilka just hedrade sig och sin lärare, i synnerhet Fransiscus Lithén. Rector Ebeling.|22||251| Punsch och aftonmåltid hos Hjeltens

16 15. Söndag. I kyrkan på f: m: – god predikant och wackra lemma startorgorkommentar – Åter på middag hos Hjeltens. F: Lithén skulle resa. – Kl: war 4 på e: m: då wi änteligen begåfvo oss utaf åter till Orisberg. Men på wägen woro wi twungna att titta in hos Granbergs. Från Wasa. – Inne hos Prosten Stenbäck i Laihela. Ett glas toddy. – Sedan åkte wi lemma starten half milkommentar och veko åter in till Kronolänsman Hallén der wi stannade öfwer natten –

|154|

17 16. Måndag. Frukost. Kl: 10 ut. – Åter nödsakades wi, förargeligt nog sedan wi rest ofvannämnda halfva mil tillbaka vika in hos Stenbäck för att hemta B–r Franzs ditlemnade chaise. Jag tackade Gud då jag hörde att wi derefter utan uppehåll skulle fortsätta resan till Orisberg. – Anlände dit kl. 2 e: m: – lemma startResonementer med bror Franzkommentarlemma startClaus Harmskommentar och Bibelnlemma startgang zu eisenhammerspråk: tyskakommentar

18 17. Tisdag. Utmärkt wacker och warm dag. Att söka insekter – Läste med Br Fr. en liten skrift af Gejer: lemma startom adertonde seklets uplysning i förh. till Religionenkommentar, en skön, läswärd bok. – Att simma i sällskap med Bror Franz – Om aftonen åter en promenad –

19 18. Onsdag. Något stormigt. Biblisk lecture – hemmastadd, utom wid bordet der jag fick nödsakades wara främmande – »Den Niger, han biter mej så att» – sade lilla Selma, min goda wän – Tiden går fort –

20 19. Thorsdag. Molnig. Läste med Br Fr. circa 3 timmar på f: m: och 2 på e: m: – På besök hos Inspector Reinius. Om aftonen kom Cantor Finström hit, medförande bref och penningar. Jag hemwäntas i Lördag – Toddy. En liten utfart på insjön i ökstock som war rolig nog. Utsigten på en sådan klar afton är här gudomlig.

|23||252|

21 20. Fredag. Klockan war något öfver 7 om morgonen då det ropades att en främmande herre kört in på gården. Jag war nyss upstigen och hörde strax derpå en bekant stämma derute. Och se! det war Herr Blank hwilken så oförmodadt kom tagandes. Det war roligt; han kom äfven från Wasa. Att samla insekter; wi hittade rätt mycket och flere goda. Ännu twenne intressanta lectioner med bror Franz – – spatserfärd till stora hammarn – The – Efter aftonmåltiden disputerades om hwarjehanda intressanta satser – Klockan war 1 då wi lade oss.

22 21 Junii. Lördag. Tillrustningar – Pappas örtsamling skänkt åt mig af Broder Franz – Punsch – Kl: var 11 på f: m: då wi reste från Orisberg. Jag ångrar ej mitt uppehåll der – på första hållet hade wi dålig häst, sedan hela wägen goda. Det gick raskt, men ändå för långsamt för min otålighet – 2 regnskurar – Tandwerk – Kl: ½ 9 om aftonen reste wi genom NyCarleby. (Jag blickade med klappande hjerta upp till Lithens fönster men hoppet bedrog mig och min glädje blef blott half.)uttolkad chifferskrift Till Kudnis!! Dent hwita kära Kudnis glänste i aftonskimret. – Mamma och Sophie hemma. Tandwerk. The och sedan afton. Up till kl. ½ 1.

23 22 Junii war en Söndag. Till stadenom i kyrkan. – Holmen predikte – På visiter (om de så kunna kallas) 1:mo till Lithens: Morbror, Rosalie, Moster. Till Collander: Albert Dyhr der. Till Calamniuses: Morbror|24||253| och|155| Moster. Till Morfar: Broder Hindrik. Till Morbror Gustaf: Tant Emelie, Johanna Calamnius. – E: m: Middagslur. Kl: 5 med Hr Blank till Morbror Gustaf; derifrån ut att spatsera ett slag. Sedan till Hindrik. Resonementer. Up till Nyberg; hans affallna ansigte, hans matta blickar och hela utseende bekräftade den sorgeliga underrättelseoriginal: underätttelse jag redan i Helsingfors fick, nemligen att mannen med lian ej är långt aflägsen från honom. – A: Dyhr – Med Hindrik och honom for jag uti lemma start»Läppogubben»kommentar till Kudnis. – I Lusthuset. – Alberts 600:de. Pipskaft åt Hindrik

24 23. Junii. Måndag. Dagen war något mulen – Jag uptog min kappsäck och rangerade mina saker.original: saker Fantiserade på Fortepiano – Journal – Bjuden i Lithens trädgård till kl. 10. Regn – Klockan 9 till staden. Till Morfar. Jag skulle nödwändigt dricka ett glas toddy; det hjelpte ej. Mitt intyg öfver Franz L: lemnadt åt Morbror Lithén. I f: d: Normans trädgård. Ett litet sällskap bestående af nästan hela fromma familjen. – Twenne lemma startminkommentar Skol och Academiekamrater, bröderne Hasselblatt der. – Enklek – Borgmästar Calamnii peruk fastnade oförwarandes på en quist, hwilket måtte ha sett rätt löjligt ut, ty de fruntimmer som obserwerade denna hans olycka knepo af all magt sina läppar tillsammans för att ej utbrista i ett mindre artigt gapskratt. – Strufvor och win – derifrån begåfvo vioss vi unga norr ut för att lemma startknytakommentar (alldrig lemma startglömmerkommentar de 2 midsommarnätterne wid Åminnet). Wi knöto i wår åker wid andra kampen (Tullnärsåkern). Ännu en spatserfart längre norrut, sedan följde wi hem damerne – Skön natt, eller fastmera morgon ty solen war redan upgången. Klockan war 4.

|25||254|

25 24 Junii År 1834. Midsommardag och Tisdag. Klockan Nio om morgonen med Herr Blank i kyrkan. Fonselius predikte, och det bra nog; hans uttryck woro endast alltförmycket öfverlastade med granlåter. – Hasselblattarne – Wädret war lemma startmuligtkommentar likasom de twenne nästföregående midsommardagarne – Ej heller woro nöjen att tillgå. – Om aftonen med Demoisellerna att uptaga wåra knytor – De befunnos lyckligtwis alla i behåll. Jag är i okunnighet om hwilka färger de öfrige fingo; för mig wäxte intet af det enkla skälet att jag vid knytningen i saknad af sax afbitit stråna, och det så ojemt att de ej kunde växa. – Wi cawaljereroriginal: cawaljer följde damerna hem. Hindrik och jag tänkte knyta om och wandrade i denna afsigt först söder och sedan norrut, men funno ej någon närbelägen rågåker; till Tullnärsåkern wille wi ej wända om ty folk war på kampen. Resonementer om något högre än hwad hwardagslifvet, ja hela sinnewerlden erbjuder. Wi stämma äfven i sådana saker skönt öfverens.

|156|

26 25. Onsdag. Här widtager en tid som jag skulle kalla: ett företal till sommaren; den torde innefatta öfver 2 weckor. – Jag satte mig i ordning och började derpå roa mig med mina insekter, nemligen att upställa dem i rigtig ordning med bifogade namn i min låda. Intet särdeles föreföll.

27 26. Thorsdag. Insekter och Journalen – Phantiserade på Fortepiano’t med Lycksalighetens Ö framför mig. Morbror Lithén lät hitköra en mängd spanmål som han fått från Ystad i Swerige. Gud gifve att landet ej wore i behof deraf – Mamma säger att jag magrat förskräckligt och will ha mig äta dugtigt: få se om det hjelper – lemma startJe ne le crois pas.språk: franskakommentar

|26||255|

28 27. Fredag. Åter sysslade jag med insekterne. Herr Albert Dyhr här åtskilliga gånger. E: m: Fru Engström, Mamsell Calamnius och sedermera äfven Moster Lithén hos oss. Planer till skärefärd i morgon – Utmärkt wacker afton.

29 28. Lördag. Mulet och regnigt. Missöde hände M. Lithens spannmål; lemma start1½ tunnakommentar nedrann under Magasinet genom ett hål på golfvet. Om e: m: tog jag det parti att tillbringa densamma i lusthuset, läsande och skrifwande. Kl. 7 till staden. Hindrik – Hos morfar. Doctor Fontell. Hoppet ute om bror Nyberg. – I gatboden. Försedd med krut lakrits och slika requisita i ymnighet. – – Forte piano – Knöt med Hindrik

30 29. Söndag. Jag tecknar denna dagen såsom en glad för att dermed beteckna att hela skärefärden war normaliseringoriginal: war det. – Kl: ½ 3 på e: m: rodde wi Kudnisfolk ut till Åminnet, och foro derifrån, i sällskap med Morbror och Moster Lithen samt A: Dyhr till Alörn. Flickorna Calamnius, Rosalie Lithén och Sophie Backman äfvensom Fransiscus Lithén hade i går aftse dit utrest. – Monsieur Blank och jag roade oss först med insektsamling, sedan i damernas sällskap. promenader, språng och munterhet. Morbror L: och Albert afreste ännu samma afton. – Alla fruntimmer lågo i kammaren (det war i Fru Backmans stuga) och wi 3 ungkarlar deremot i stugan. Gräsligt bestyr med myggor.

31 30. Nyssn Måndag. Nyssnämde pestilentialiska myggekrabater upjagade Herr Bl. redan kl. 3 och mig en timme derefter. Äfven flickorna beskrefvo sedan sin wånda under natten; Fruarne sofvo obekymrade och bannade|27||256| flickorne ibland, lit ungefär som berget på Lycksalighetens ö bannade sipporna, conwallierna och de andra små blomstren som väsnades och jollrade: lemma start»Hwad är det för ett tisslande och tasslande omkring mig? – War tyst du yra ungdomsfolock och låt mig tänka (sofva, sade fruarne).»kommentar Jag mins ej så noga huru wi tillbragte dagen, alltnog den war rolig. – Jo, det war så rätt. H. Bl. och jag gjorde en resa till Frösön för att samla insekter.|157| Wädret war mycket gynnande, men ändå war wår fångst mager nog. Wi woro bortan från kl: 10 till kl: 5 e. m: – Sedermera om aftonen kom Lundmark, Morbror Gustaf och gubben Swahn till holmen. Det blef ett muntert lif. S: Backman och Jos. Calamnius gjorde Lundmark 6 gånger till lemma startmyllymattskommentar och m sedan morbror Gustaf lika många gånger – Desse sistnämnde herrar sköto till måls hwarvid Moster Lithens byttlock blef jemmerligen medfarit. Herrarne foro bort sent om aftonen. För att freda oss för de canalje myggorna skulle wi röka ut dem, men det hjelpte gunås icke synnerligen – – Härmed slutar jag nu detta häfte.


Månaden Junius innefattar 8 tecknade dagar.


|257|

32 Detta åttonde häfte af min dagbok, uptagande en tid af 261 dagar, eller 2 månader innehåller 15 tecknade dagar (ungefär ¼) hwaribland blott 1 är dubbelt tecknad.

33 De hafwa warit:

Märkwärdig af 2 graden:1
〃 af 4 D:o5
Glada af ½ 1 grad:1
af 3 D:o3.
af 4 D:o23.
Bedröfliga af 4 grad:1.
Academiska:2

34 NyCarleby den 12 Julii 1834

35 Zachris Topelius

|258|

 

 

  1. ¤Vid 16 år ett fordom! Le dock icke ty i sanning vid hwarje vändpunkt i lifvet lemnar man bakom sig ett fordom.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

2 Dominus (lat.) herr.

2 fides gunst el. pålitlighet.

2 Patres (lat., här:) professorerna.

2 »Då steg fram [...] Brawissimo.» citat ur Anna Maria Lenngrens fabel »Björndansen»; den nästsista strofen lyder: »Oförmodadt, fram ur hopen, / Mot danseuren lopp en So, / Med de gälla bifallsropen: / Excellent! bravissimo!» (1799; SS II, s. 232).

4 Köhlmark Psychologie pro Köhlmarks; Topelius skrev av inledningskapitlet i Pehr Kölmarks Utkast til en systematisk afhandling i theoretiska och practiska philosophien (1799): Psychologien, Läran om menniskans själ. Ett sammandrag af Köhlmark. Zacharias Topelius 1834. (NB 244.135, s. 3–22).

4 Lycksalighetens Ö P. D. A. Atterboms Lycksalighetens ö. Sagospel i fem äfventyr I–II (1824–1827).

7 chez nous (fra.) hos oss.

8 Franskt bröd bröd av vetemjöl och rågmjöl.

8 lähtärypy (fi., pro lähtöryyppy) färdsup.

8 meo judicio (lat.) efter mitt omdöme.

8 methodus Studendi (lat.) studiemetod.

8 skygd skydd.

12 träsk insjö; SAOB har detta belägg av Topelius.

14 sit venia verbo (lat.) med förlov sagt. Plinius, Epistulæ 5, 6, 46.

14 valedicera här: avsluta skolgången.

16 orgor orgelmusik.

16 en half mil drygt 5 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

17 Resonementer med bror Franz Topelius gick i skriftskola hos kusinen Frans Toppelius.

17 Claus HarmsDe christnas tro. Försök till en ny lärobok i christendomen (1819) av Claus Harms.

17 gang zu eisenhammer (ty., pro zum) vandring till järnhammaren; jfr »Der Gang nach dem Eisenhammer», ballad av Schiller.

18 om adertonde seklets [...] ReligionenOm falsk och sann upplysning, med afseende på religionen (1811) av E. G. Geijer.

23 »Läppogubben» Henrik Backmans båt (26/7 1834).

24 min pro mina.

24 knyta avser traditionen att på midsommaraftonen knyta olikfärgade silkestrådar kring växande rågstrån och utifrån de s.k. knytorna förutspå framtiden. Till pojkstrecken hörde att leta efter knytorna och riva upp dem.

24 glömmer pro glömmer jag.

25 muligt mulet; SAOB har detta belägg av Topelius.

27 Je ne le crois pas. (fra.) Det tror jag inte.

29 1½ tunna 220 l; en tunna motsvarar drygt 146 l.

31 »Hwad är det [...] sade fruarne).» ur P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö II: »Hvad är det för ett gny här rundt omkring mig, / Och tisslande och tasslande? – Var tyst, / Du yra ungdomsflock, och låt mig tänka!» (1827, s. 110).

31 myllymatts förlorare i kortspelet mas.

Faksimil