Oktober

Lästext

October.

lemma start»Ja werlden är en stor orchester» (birfilare blott äro wi). Från öster ända intill wester pip, oljud, gnäll och skrikeri.kommentar
Låt werlden ha sin gång – ordstäf.
lemma startBosche moi! Bosche moi!språk: ryska – Gensdarmen.kommentar

1 1. Söndag. Michaelidagen hade föga besynnerligt att upteckna för efterverlden. Okyrka. – lemma startBulwers Dewereuxkommentar har efterträdt lemma startPeter Simpelkommentar. Thé. Hemma. Låt werlden ha sin gång – jag har min, sade myran. –

|157|

2 2. Måndag. Hugnades med flyttningslof. – Men wi hade ej brådska, fast gubben Hällström då och då tittade åt om wi wore quar ännu. – Skickade flygelns nyckel hem. – B. lotsräkningar hos Finkenberg, Dewereux. Punsch hos farbror Elfwing. – Köpte mig lemma startstereotypkommentar af Tacitus. – – Stud. lemma startBrandts Nya Testamentkommentar. –

3 3. Tisdag. lemma startEn wiss födelsedagkommentar – åter förbi mig.

lemma startMins du det tjugonde året,

mins du hur glädjen i dans

lekte kring dig och i håret

knöt dig den skönaste krans!

Franzen.kommentar

6 Äppel och Dewereux. hos S:r. – lemma startPour dire la verité: le jour oublié c’est une chose tres merveilleuse.språk: franskakommentarlemma startTyskarne: Engländer in Paris.språk: tyskakommentar Icke uppeutanför pappret (radslut).

7 4 Onsdag. Ändtligen wåra nya rum målade och torra – inflyttade midt under ett hällande regn. – Ett par smånätta rum, tapetserade, det ena ljusrödt, det andra ljusblått, fönsterna åt gården, befolkad af domestiker, kattor och stallsgumsar. I stora byggningen Statsråderna Jägerhorn och|638| Gripenberg. I den lilla: Magister Langensköld och le petit monsieur Lindert, Cancellisten V. Falck, Cand. Blank och Stud. Topelius.

8 S. d.Samma dag E. m. Thé hos ma Tante friherrinnan.

9 5. Thorsdag. Börjat på alfvare att arbeta. Studerade lemma startVieths Physikkommentar. Visite af Monsieur Robsahm med sin lemma startsottrigakommentar Fransyska. – Nationsmöte om intagning af några nybakade, Ervast m. fl. –

10 6 Fredag. Storm och rusk. Man berättar att en Rysk fregatt förlist här utanföre med folk och allt. – Opost. Vieth. – Öfverenskommelse med Mathlin att ta twå timmar i veckan för Robsahm. – Nu: oRobsahm. The och hemma. – Passabelt i ordning efter flyttning. Nuwar. lemma startmadamekommentar den dugligaste wi någonsin haft.

11 7. Lördag. – Afhörde Bonsdorff. – Helander. – Cederman och Calle Staudinger lemma startmollakommentar hos mig. – Derefter souper hos M:lle Björkström. –

12 8. Söndag. Grahn predikte bättre än någonsin förr. – Friherrinnan om Emelie Lindquist. – »Jag har aldrig anat något utmärkt hos henne.» – Men så är det nu ändock. – Ja, ja, – lemma startquelque chose extraordinaire, ma foi!språk: franskakommentar

|158|

13 S. d.Samma dag såg jag lemma startKlingemans »Johan Faust»kommentar, wida under Goethes, men mera för scenen. – En ryslig pjes må man wäl säga – ett helvete från början till slut – öfverallt och ouphörligen en mörk magt som innästlar sig i menniskans väsende, omsnärjer henne listigt med lockande sinlighet, leder henne med villande bländverk från brott till brott, tills hon slutligen, plötsligen öfvergifven, står ensam och förlorad och upswäljes af väntande lågor. – Men Faust (Weylandt) är en stor ehuru förwillad man – hans ande reser sig mägtig, förtrampar sin fiende, tills han försåtligen beröfvad sitt vapen, bibeln, men ändock kämpande intill ändan faller och sjelf förtrampas. Pjesen är en ouphörlig jagt efter effect, lyckas ock ofta, synnerligen i contrasterna: såsom: frestaren smygande kring klostret der ett requiem i sköna djupa toner lyfter sig under nattens tystnad. – Äfven då när Faust med helvetet i sitt hjertaoriginal: hjertar instörtar på scen, under det att utanföre dansas och jubileras i stormande walstakt – eller när han i en dylik själsoro hör den ljufva herdeflöjtens stilla toner bland bergen.

14 9. Måndag. Slöt Vieth. Rörelse i staden. – Robsahm Lectioner för friherrinnan. B.:k bref af Collander, nyss återkommen från Stockholm. – »Thilda Enegren är en förb. söt varelse och fan wet huru» – – – –

15 10. Tisdag Marknad i Helsingfors. – Köpa si och sälja gapa. En piphylla köpte jag ändock, en nödwändig persedel.

|639|

16 S. d.Samma dag på e. m. något bättre: Steins Concert.

17 Horribelt mycket folk – och här blef man ej bedragen – Stein är bara tjugu år, ganska enkel men ändock med en wiss skymt af fantasie i sitt yttre. – Spelar med obeskriflig fermeté och grace, och dertill med en expression som till en otroligt fin nuancering förmår sjunka och stiga i cresscendo och decrescendo. – Skönt instrument, till ton mycket lik wår flygel, med märkeligt uthållande flöjttoner i pianot. – lemma startWahrhaftig! »Aus diesem Stein ist ein Edelstein geworden.»språk: tyskakommentar Händer och fötter applauderade – Det war ett otroligt wäsende.

18 11 Onsdag. Andra marknadsdagen. Promenad med ma Tante, för att köpa kappkrage åt Josephine C: – fanns ej någon passande. – Present af kringlor åt Rosenkampffs jungfrur.

19 A: The inne hos Langensköld, der Blanken m. fl. spelte boston.

|159|

20 12. Thorsdag Tengström m. m. – Ma Tante Fransyska för monsieur Robsahm. Undrar hur tålamodet skall räcka till. – Aug. Essen hopsmorde för CaffeMaja historier om björnar m. m. – Hem –

21 13 Fredag lemma startHegel, Inledn. till Encyclopedienkommentar. – Latin. Sahlberg. – Månskenspromenad. Bref af Mamma att Åkerblom förlorat på sin första resa med Skonerten Activ på hemgående med Lübeckska waror, som allt strök med. – Skepparen för tidigt kommen ur skolan. – Hwart i herrans namn skall det ta wägen? – Stor förlust för rederiet m. fl. ägare af warorna. – Störst kanhända för Lundmark som här tänkte ta sig medel att betala alla sina skulder. – Hwad den stackars Åkerblom kommit mången bitter stund åstad! –

22 14 Lördag. lemma startAcademisk Inscriptionkommentar, hwarvid Pippingen åter höll ett moraliserande tal »om sättet att anwända tiden rätt». Tårarne stodo gubben i ögonen när han talte om källare och lemma startbillarderkommentar.

23 Steins Andra Concert – Ej der – Han skall ha warierat öfver lemma startNeckens polskakommentar obeskrifligt wackert. – Hos Aug. Essen och Oskar Forsman som bo tillsammans. – Med dem soupér hos lemma startgamla Mutter Gröndahl som ännu kände igen migkommentar. – Forsman berättade de galnaste historier – man wille dö af skratt – t. ex. då han beskref Grottelins rum under en inpackning, huru bland annat »dricka och bränvin war spildt som insjöar på bordet, och deremellan lågo gamla strumpor kring hwilka en mängd torackor anställde sina uptäcktsresor.»

24 15. Söndag. Okyrka. – Ovisite hos Thunebergs, visite hos Strömborgs der familjen war samlad. – Fru Strömborg om pianot, frågade om något war söndert m. m. – Wisst war en fot alldeles afbruten, – men lemma startn’importespråk: franska!kommentar|640| Kl. 8 bugade oss. – Unga Lindert här inne, talte om sina collisioner med informatorerna – En äkta dansmästare! –

25 16 Måndag Opost. Collegier. Aftonen hos numera Majoren Justus Thuneberg, der åtskilliga oficerare drucko lemma starttschajokommentar och spelte boston. – Utlöst från Bokauction »lemma startGoethes Herman och Dorotheakommentar» m. m. –

26 17 Tisdag. Elfving, Justus Sr, Cederman, trädkarl här. – −1 Rub. 50 k. – Elfving spelar nästan aldrig. – Musicerte i stället på pianot. – Månsken – lemma startBeau claire de la lunespråk: franskakommentarSelene! – Eie! – Än du min wintersol!

|160|

27 18 Onsdag. Linsen om Ovidius lemma start»parce pater puero, non postea carmina fingam!språk: latin»kommentar lemma startTörnroths Disputationkommentar för profession i Chirurg. och Barnförl. konsten.

28 E. m. bokauction och sedan pianofortefantasie i månskenet med en hufwudskalle och diverse menniskoben framför mig. –

29 19 Thorsdag. lemma startInlemnade mitt första ämnekommentar till Linsén kl. 5. Gubben något lemma startbuskigkommentar, »det skulle egentligen wara före 5» –

30 Bostonpartie hos Blanken. Grossh. Bull (Ole Bulls farbror), Thunebergarne, Lind m. fl. – En huslig soupér med biffstek och öl. –

31 20 Fredag. Opost. Biwistade Sällsk. pro Fauna sammanträde, der fråga war om den i wåras inlemnade prisskriften. – – Tyskarna spelte i dag lemma start»Die Pagenstreichespråk: tyska»kommentar (ej upp) och Recett-tagarn, Nicolai, hade 11 Rubels behållning.

32 21. Lördag. – Bokauction. – Om afton: lemma startConcert af Prof. Grosskommentar.

33 Naturligtwis der, ehuru violoncell ej är mitt instrument. Men lemma startAber dieser Gross war von grossen Talente.språk: tyskakommentar – Det war märkeligt att höra hwilka rena och smältande toner han framlockade ur detta instrument som är så fallet för att tala i näsan. – I moll och piano war hans egentliga styrka och mäst exellerade han i jemnt stig. och fallande toner utan intervaller. – Men äfven i Allegro visade han mycken styrka och fermété. Sjelf war han en blek man af omkr. 40 år med melancholiskt utseende. – Stein spelte äfven nu och emottogs redan när han satte sig af starka applauder. –

34 22. Söndag. Okyrka. – Rosenkampff hemkommen. – Om aftonen lemma startPicknickkommentar och många andra saker – lemma startMoispråk: franskakommentar, jag satt hem – skref till Sophie om Stein, till Mamma m. m. –

35 23. Måndag. med Sohlberg visite på vinkällarn. – Sahlberg las högst delicat om fåglarnas anus, lemma startitem de colore gustuque excrementorum aviumspråk: latinkommentar, en lection icke ämnad för lemma startkräsmagorkommentar. –

36 S. d.Samma dag ett talrikt Nationsmöte, lifwadt af intressanta ehuru ej behagliga frågor. Företogs åter en slags rensning af nation, lemma startlik den 1834kommentar. – Hjelmoriginal: ”Hjelm|641| relegerades på 2 år – Häggquist och A. Chydenius hotades strängeligen med samma öde, i fall de ej snart togo sina examina. – Ramstadius anklagades för en skandalös historia med en bättre flicka. Frikändes. Alfred Thuring fick föreställning för lättsinnighet i allmänhet, Wilander för umgänge med Hjelm,|161| och slutligen Forsström för spel m. m. – Nervander visade sig under allt detta mycket kraftfull och förebrådde oss häftigt att ej wi, utan lemma startextraneikommentar, skulle gifwa honom första underrättelsen om dylika excesser. –

37 24. Thorsisdag. Till sina följder en ledsam dag för några och nära nog för oss alla, hela studerande corpsen. – Sjöberg, Sewon, E. Castrén, Törnudd drucko punsch hos A. Wacklin – Alla fem begåfvo sig ut om aftonen, souperade på Stadt London, drucko der ytterligare och tågade sedan i blusigt tillstånd åt Skatudden på äfventyr – knackade något för hårdt på en lemma startphysiskaskommentar fönster hvilket klingade sönder. lemma startFluxkommentar kommer lemma startgensdarme patrullnkommentar och will taga dem, de undkomma utan vidare handgemäng än några små knyck och ryck. – Men en af gensdarmerne, sjuk förut och nyligen piskad, får till all olycka slag, – stiger af hästen, lutar sig mot ett plank och dör, under utrop af lemma start»Bosche moj, Bosche moj!språk: ryska»kommentar – Nu komma de öfriga igen, gripa Sjöberg och Sewon och föra dem bakbundna till högwakten och derifrån till Rector, der Sewon, ytterligt upretad, slår handen i bordet och högljudt klagar öfver orättvist wåld. Emellertid är Gensdarmen död, saken rapporteras till wederbörande och dessa afsända flux en lemma startestafettkommentar till Petersburg. Sjöberg och Sewon föras till lemma startCarcerkommentar under bewakning af militaire vakt.

38 25 Onsdag. Andra morgonen war stor rörelse i staden »Studenterna hade slagit ihjäl en gendsarme, Siberien war det minsta de kunde wänta sig.» – Wi woro ängsliga i början, wiste icke om ej möjligen i hettan en sådan olycka kunnat ske. – Samma f. m. undergingo alla fem förhör på policekammarn – beskrefwo rätta förhållandet, men patrulln hade sina historier och Wulfert, den gemena hunden, höll med dem. Allt måste likwäl bero af läkarebesigtning på den döda kroppen. – Emellertid träffade wi gubbarne på återvägen och lugnades af deras försäkran – Af ne Sjöberg war modfälld, De andre vid godt mod. Af nyfikenhet gingo wi att se den döda karlen som låg naken på hospitalet. Intet yttre wåld syntes på hans kropp, blå färg och fradga kring mund.

39 S. d.Samma dag i sälskap med Calle Essen afhämtade Hjelmen från ett twetydigt ställe der han bott. – Han war sjuk och halft sanslös, kände ej igen mig. – Stackars, stackars gosse, huru annorlunda nu än förr i dina bättre dagar! Det gjorde mig ondt om honom.

|162||642|

40 26 Thorsdag. Visite af Artisten Lind som förärat åt Blanken en oljemålning föreställande en nyss vaknad flicka som i halftlutande ställning och med uphöjdt pekfinger söker erinra sig en vacker dröm. Det är en brunette, somliga säga, lik M:lle Holm.

41 Sahlberg viste oss ett fågelskelett, – ganska händig inrättning.

42 27 Fredag. Bref af Mamma att flygeln war lyckligen hemkommen och att Sophie war förtjust i den. Fägnar mig mycket – jag war svag för den som för en mensklig varelse. –

43 28. Lördag. Musikalisk Soirée, hwaruti både Stein och Gross biträdde. Steins improvisationer äro mycket rika – ibland är det som spelte han med 3 händer. – Men det ständiga sjelfcomponerandet på fri hand, fruktar jag, skämmer slutligen bort en stor talent – i synnerhet om denna är sådan att den för ögonblicket låter uttömma sig.

44 29 Söndag. Böndag. Afhörde Melart. –

45 Thé och hemma. I granskapet blåste en clarinett, jag tog efter på pianot och så stal jag mig till en af wåra vackraste walser.

46 30 Måndag. Bref till Mamma om afairen den 24, i afsigt att förekomma rygten som troligen förstorade flyga dit opp.

47 Gensdarmen är nu i närvaro af Ryska och Finska läkare besigtigad och befunnen sotdöd af slag. – Ryssarne som icke väntat entt så naturligt resultat, runkade fundersamt på hufwudet och wille än här än der uptäcka våld och blod. – »Icke annat än af edra fuskande obducteurers verktyg», viste Ursin. – Men Rector skall ha fällt tårar af glädje.

48 31. Tisdag. Nationsmöte, i afsigt att välja 10 af Nervander proponerade censores för att hwilka skulle ha öga på att inga lemma startrantarkommentar nedsmutsade wårt rygte. – Inför omkr. 70 landsmän förnyade N. sina förra förebråelser och yrkade nog dictatoriskt på stora reformer. Censorerna waldes med slutna sedlar. Af omkr. 30 a 40 med röster hugnade erhöll Castren 33, Piponius 31, Stenbäck 29, jag 27 d. v. s. – Men någon (lemma startnescio quisspråk: latinkommentar) hade varit nog gemen att votera på Hjelmen och Häggquist – hwilket ytterligare upretade Nervander på det högsta, så att han med orden »jag anser mig för god att vara en narr för herrarna», afsade sig curatellet och genast gick bort.

49 Här stod nu Österbotniska nation som ett redlöst skepp – Beslut på beslut ända till kl. 10.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik »Ja werlden [...] gnäll och skrikeri. ur en aria i vaudevillen Fanchon la vielleuse av Jean Nicolas Bouilly och Joseph Marie Pain; i översättning av Johan Eric Remmer (1820): »Ja, verlden är en stor Orchester, / Och instrumenter äro vi. / I öster, liksom i vester, / Märks brist på harmoni.»

  Rubrik Bosche moi! [...] Gensdarmen. (ry.) Min Gud! Min Gud! – Gendarmen [person tillhörande beriden militärpolis].

  1 Bulwers Dewereux Edward Bulwer Lyttons roman utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av A. F. Dalin (1836).

  1 Peter Simpel äventyrsroman av Frederick Marryat, utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av A. F. Dalin (1837).

  2 stereotyp bok framställd genom stereotypi, en metod för produktion av böcker med gjutna tryckformar i motsats till sättning av texten med typer; användes för böcker med stora upplagor, bl.a. klassiker för undervisning.

  2 Brandts Nya TestamentDen heliga skrift förklarad [...] Nya Testamentet I–II, utgiven av Christian Philipp Heinrich Brandt (1832–1833).

  3 En wiss födelsedag Mathilda Lithéns.

  1–5 Mins du det tjugonde [...] Franzen. ur F. M. Franzéns dikt »Till min hustru då hon fyllde sitt fyrtionde år.»: »Mins du det tjugonde året? / Mins du hur glädjen i dans / Efter dig sprang, och i håret / Smög dig den skönaste krans.» (Skaldestycken 2 1828, s. 423).

  6 Pour dire la verité: [...] tres merveilleuse. (fra.) För att säga sanningen: den glömda dagen är en högst fantastisk sak.

  6 Tyskarne: Engländer in Paris. teatersällskap under Eduard Weylandts ledning; oidentifierad pjäs.

  9 Vieths PhysikLärobok i physiken, för gymnasier och scholor (1821) av Gerhard Ulrich Anton Vieth.

  9 sottriga sluddriga, otydliga; förekommit i finländsk svenska, SAOB har detta belägg av Topelius.

  10 madame tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  11 molla mulle, ett kortspel.

  12 quelque chose [...] ma foi! (fra.) en utomordentlig sak, minsann!

  13 Klingemans »Johan Faust»Faust. Ein Trauerspiel in fünf Acten (1815) av August Klingemann.

  17 Wahrhaftig! »Aus diesem [...] geworden.» (ty.) Sannerligen! »Av denne Stein har blivit en ädelsten.» Omdömet har troligen ingått i tryckt recension, jfr Allgemeine Musikalische Zeitung 1836, s. 445.

  21 Hegel, Inledn. till Encyclopedien G. W. F. Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817).

  22 Academisk Inscription högtidlig inledning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

  22 billarder biljardlokaler.

  23 Neckens polska ursprungligen medeltida tysk folkmelodi.

  23 gamla Mutter Gröndahl [...] mig Topelius hade tidigare hyrt rum hos Christina Gröndahl (6/2 och 11/9 1836).

  24 n’importe! (fra.) inget av vikt!

  25 tschajo (ry.) tjaj, te.

  25 Goethes Herman och Dorothea hexameterepos av J. W. Goethe (orig. 1798), första tolkningen till svenska av Axel Gabriel Sjöström (1823).

  26 Beau claire de la lune (fra.) Vackert månsken.

  27 »parce pater puero, [...] fingam!» (lat.) skona pojken, fader, härefter skall jag inte skriva dikter!

  27 Törnroths Disputation Lars Henrik Törnroth, Dissertatio academica de inflammatione aurem mediam exercente (1837).

  29 Inlemnade mitt första ämne Topelius skrev övningsuppsatser för J. G. Linsén, professor i vältalighet och skaldekonst.

  29 buskig här: kinkig.

  31 »Die Pagenstreiche» fars av August von Kotzebue (1820), uppfördes av Weylandts teatertrupp.

  32 Concert af Prof. Gross Musikalisk soaré med kompositören och cellisten Johann Benjamin Gross från S:t Petersburg, pianisten Theodor Stein samt amatörer.

  33 Aber dieser Gross [...] Talente. (ty.) Men denne Gross hade stor talang.

  34 Picknick subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  34 Moi (fra.) jag.

  35 item de colore [...] avium (lat.) som också om färgen och smaken av fåglars avföring.

  35 kräsmagor ömtåliga.

  36 lik den 1834 se 27/9 1834.

  36 extranei här: utomstående.

  37 physiskas här: prostituerads.

  37 Flux i samma ögonblick.

  37 gensdarme patrulln gendarmer: beriden militärpolis.

  37 »Bosche moj, Bosche moj!» (ry.) »Min Gud, Min Gud!»

  37 estafett stafett, illbud.

  37 Carcer arrest.

  48 rantar dagdrivare; SAOB har detta belägg av Topelius.

  48 nescio quis (lat.) jag vet inte vem.

  Faksimil