Mars

Lästext

Martii Månad.tillagt av utgivaren

1 29.1. Onsdag. I dag kom ändteligen Flygeln till oss, buren af 4 gardister, och mitt lilla pianoforte fördes till Strömborg som hyr det för 5 Rub. i månaden. Det lilla instrumentet klädde nästan mera våra små rum, men det stora war naturligtwis en mycket gentilare meubel. –

2 S. d.Samma dag kl. 12 f. m. tog jag första Lection på pianoforte för Musicus Wikström, från Stockholm, en ung pratsam och munter ehuru något fjäskig karl, med mycket tycke af Franz Topelius – äfwen i uttal – Min gode Wikström är wisserligen dyr och tar hela 1 Rub. 50 kop. i timmen. –

|58||550|normaliseringoriginal:

Martii Månad.

3 Vi hade fruntimmersvisite på förmiddagen. Artisten Lind med sin fru och sin svägerska gjorde oss, eller rättare wår nya flygel den äran. De prisade instrumentet som skönt och mig som ganska lycklig i min handel.

4 – A. Promenad i Ryska bodor och uphandling af pipor. – Med Blanken spelte jag ett partie Schack men sedan han redan mist drottningen och jag hade betydlig öfvervigt öfvergaf han spelet, skyllande på tiden. –

5 2. Thorsdag Publik Gymnastik för Otta 4 timmar i veckan; ganska treflig. – Blanken hemförde till oss en ung man benämd Schdanoff, engagerad härstädes vid något kammarverk, och snäll pianist. – Det war ett nöje att höra snälla händer traktera wår sköna flygel. – Han war förtjust i dess ton. – Huru mycket kostade det, frågade han. – 800 Rubel, sade Blankenlemma startAh! es ist gar nicht zu viel!språk: tyskakommentar. – – Helandrarne, som ofta gå här, rökte äfven i afton hos oss. – Snälla pojkar. Den äldre har ljusare hufwud, men jag tycker nästan mer om den yngre som är anspråkslösare. Det är vackert att se med hwilken vänskap dessa bröder omfatta hwarandra inbördes. –

6 3. Fredag. – På morgonquisten, just som jag satt wid min kära flygel, får jag åter visite af en landsman. – Det war wår Torpare på Åminne, en ung, hygglig karl, som hitskjutsat soldater. Han hälsade från Mamma »som ej hade mådt bra, emedan hon vakat så mycket på ’Turdin’ som åter hade varit så godt som öfvergifven.» – Det war hotande nyheter, men wår gode torpare hade warit 2 veckor på vägen, och med denna dagens post hade friherrinnan bref att Morbror Gustaf war på bättringen och att Mamma och öfriga vänner allesammans mådde ganska väl. –

7 – Till aftonen hade Blanken hitbjudit handl. C: Grönberg från Wasa, Thunebergarne, Strömborg, P. A. Erwast m. fl. – Franz Snellman spelte på flygeln (Mayseders variat. m. m.) och accompagnerades af Strömborgs viol. Föröfrigt speltes trädkarl och boston, dracks thoddy och intogs en tarflig souper med öl. – Helandrarne här. – F. Snellman ovanligt öfverdådig. –

|59|

8 4. Lördag. lemma startHerodotus, Euterpekommentar. Auction på Provisor Neumans böcker, inhiberad genom hans egen mellankomst. – Thejungfrun, den trefliga menniskan. – Dagbok och lemma startPantheonkommentar. – Dagarna förflyta jemt, ehuru mitt arbete hittils warit föga af vigt. –

9 5. Söndag. Kallt och klart. – Afhörde Melarts vackra predikan.

10 – Spelte lemma startMyllymathskommentar med baron och friherrinnan. Blanken och jag drucko thé hos Rosenkampffs, och emedan herskapet tagit 2 billetter till|551| Stenwiks i dag exequerade concert och ingen af dem gick upp, så bjöd moster mig den ena billetten och den andra fick jag disponera enligt behag. – Blanken wille ej hafwa den och jag skyndade derföre till min fattige kamrat Cederberg, hwilken aldrig varit på Concert förr, och äfven nu af sparsamhet ej gick ehuru Cederman m. fl. gjorde det. – Honom bjöd jag billetten, han blef mycket glad, och vi funno concerten rätt vacker.

11 6. Måndag. 22 graders köld, Cels.. – Hos Rosenkampff spisade Capten Granfeldt middag, en till utseendet mera lemma startbålerkommentar herre. –

12 Kl. 7 begaf jag mig till Staudingarne der vi spelte ett partie Trädkarl, och hwarifrån vi sedan lemma startbegåfwokommentar tilloriginal: till. Gubben Nathan der vi spisade graflax och kall Laxlåda, ganska smaklig mat men lemma startjudiskt dyrkommentar. –

13 7. Tisdag. Middag hos Rosenkampffs för åtskillige personer, Munk m. fl. – Medan herskapet strax efter dinéen arrangerade sig till bostonborden, satt jag i andra rummet, läste Schiller, rökte och lät caffet smaka mig väl.

14 S. d.Samma dag, a. war åter Nationsmöte angående lemma startNowitiatetkommentar. Härwid tog jag mig friheten yttra några ord om vanskligheten af dessa projecter som ena Termin med stort buller voteras och andra termin äro som de aldrig exsisterat. – Ja, sade Holsti, andan är dålig inom nation, derföre behöfver den uplifwas genom former. – – Hå, mente Oscar Forsman och andades tungt, jag tycker wi ha förbannadt mycken anda inom nation. –

15 Pluraliteten förklarade sig här ännu tydligare än förr emot Novitiatet. Och bäst är det att det icke blir af. –

|60|

16 8 Onsdag. Kallt. – Chemie. lemma startLatinskt ämne.kommentar Wikströms Lection – det är en herr Fjäskenfeldt. – Skalorna bry wi oss icke om. – Bokauction. –

17 Aftonen tillbragtae wi hos bröderna Jurwelius. – Der dracks thoddy och speltes lemma startCucukommentar – Wi suto icke länge – men denna gången spelte jag öfverdådigt och följagteligen med otour, – fick −3 Rd. Rgds. – Föröfrigt hade wi muntert och många galna historier berättades. –

18 9 Thorsdag. Fick färdig min nya rödrutiga viga och behändiga Gymnastikskjorta. S. d.Samma dag war urwäder och rusk, och i urwädret och rusket spatserade jag till Caffemaja och wärmde mig med 3 warma koppar godt thé. – Helander satt sedan hos mig och wi talte om nationsangelägenheter. –

19 10. Fredag. – Biwistade Sälskapets pro Fauna et Flora Fennica sammanträde. – Hemkommen derifrån träffade jag bröderna Cederman och Thodén, hwilka rökte en pipa och spelte åtskilliga partier Myllymaths hos mig. Blanken war borta efter wanligheten och brådskar icke mycket med sina tentamina.

|552|

20 11. Lördag. Ingen Wikström infann sig idag. Således både Fjäskenfeldt och Slarfwenfeldt, hwilka goda namn ofta pläga utgöra en gemensam firma. – På Bokauction inropte jag Scherfbecks lemma startGyllenhaalkommentar för 18 Rub. – Det war alla 4 delarne wäl inbundne; således godt pris. –

21 Nationsmöte, hwarvid Terminsfesten beslöts och discuterades. Utslag i lemma startExercitieskrifningkommentar hwarvid Lagus, lemma startpràter opinionemspråk: latinkommentar, fick cum laude. Den enda der befindtlige lemma startGradualistenkommentar Mansén fick repuls för 3 gången.

22 12. Söndag. Medföljde en deputation som tackade på afdelningens vägnar wår Inspector Hällström för det han anslagit äfwen det sista af oss erbjudna honorarium till ett nytt Stipend. för Österbotn.:r – Gubben war klok nog att slå begge tillsammans. – Men innan detta skedde bjöd jag brodren Staud. ett glas punsch på winkällarn, i mening att fördrifwa en odräglig hufwudwärk. – (Der befunno sig sedan i går aftse åtskilliga ganska mosiga gubbar). – Men punschen gjorde mitt hufwud än galnare, och jag mådde hela f. m. som en hund. Bättre sedan jag sofwit. Men ännu hos Rpffs war jag sjuk. – E. m. – I sälskap med Elfwing och andra kamrater. –

|61|

23 13. Måndag Petterson hos mig. Opost. Utlöst Gyllenhaal och lemma startLalla Rhookkommentar som, väl inbunden, kostade mig endast 40 kopek. – Om aftonen hos Cederman der jag spelte en lemma startmollakommentar med +84 kop. – Undertiden woro der äfwen andra, något »buskiga» gubbar, Thodén, C Staud:r, m. fl. – Thodén war smårolig efter wanlighet och sjöng om Flinkman.

24 14. Tisdag. Mathilda.Abr. Montin har alltid för sed att fira Mathildas dag med ett Calas och gjorde så äfwen i år. – Jag firade den med Chemie, på aftonen med några koppar thé. – Af Rosenkampff hade jag i Comission att utbjuda en Gulldosa af 300 Rubels wärde på lotteri. Lotten à 2 Rub. 50 k. – Sjelf hade jag en lott. – Endast 6 à 7 lotter försålde jag – men lotteriet inhiberades sedermera. – – Visite af Olof Helander. – På quällen satt jag ensam och skref och vistades i andanom i NyCarleby.

25 15. Onsdag. Gyldénskt ämne. – Musikus Wikström war i dag ganska treflig, ja han kostade till och med litet beröm på min ringa spelning. S. d.Samma dag Biwistade hos Thunebergs deras lilla 3 åriga gosses begrafning. – B. och jag hade så när kommit försent. Wi följde till begr. platsen, och stannade sedan i sorgehuset till kl. 7. – S. d.Samma dag dog Senatorn Landsh. Carl Klick, 44 år g. en man som efter döden skördade mycket beröm för fasthet och redlighet.

26 16. Thorsdag – Wackert och mildt wårwäder. – Jag luktar redan wårluft. – Genom Cederman underrättelse om 3 dödsfall i NyCarleby: Råd|553|manskan Alund; Bagerskan, Rådmanskan Wiklund, Captenskan Holmberg, tre gummor af ungefär samma ull. Gamla racen dör ut småningom.

27 Om aftonen på Musikalisk Soirée der wi hörde M:lle Lampas snälla fingraroriginal: fingra flyga öfver pianot. – En utmärkt söt violin duett, utförd af Pacius och Muncken, förtjuste oss. –

|62|

28 17. Fredag. På f. m. medan jag satt ensam och wårdslöst klädd i min Gymnastique tröja satt hem och las, lemma startsurprineradeskommentar jag af en ganska rar och förnäm visite, nemligen friherrinnan Rosenkampff som besåg wåra rum och hade den godheten att sitta några ögonblick, hwarunder äfven Blanken hemkom. – Hon talte om Mamma som war i Uleåborg, hwilket jag ej förr än nu erhöll underrättelse om. –

29 E. m. Trädkarl hos Jurwelius, med obetydlig difference. Tal om Landerbeckska målet, hwari många af kamraterne äro invecklade.

30 18. Lördag Mariæ Bebådelse dag. – I sällskap med unga Wasastjerna i kyrkan der wi afhörde Melart. –

31 På e. m. biwistade jag ett litet calas hos brodren Thodén. Der war en hel mängd församlad; wi drucko punsch, sjöngo, spelte Trädkarl, Cucu m. m. – och så drog det ut till ½ 2 på natten då jag bröt upp, under det flere quarstadnade. +36 ʄ. – På denna quäll förstörde tappade jag ett par handskar som återfunnos i ett haf af punsch. – Gubbarne woro ganska muntra och öppenhjertiga. – A. Chydenius wäsnades litet och disputerade med J. Staud:r som gjorde spe af honom.

32 19 Söndag. Okyrka. – Skref diverse saker och f. m. gick ett tu tre – – Äfwen i dag mot aft. kom jag så der lemma startper hapsenklunskommentar med några andra till Thodén som, jag wet ej af hwilken anledning, nu tycktes just ha slagit sig lös. Det gick i dag mycket stillare till än i går aftse; – ingen försedde sig nu med lemma startflorshufwakommentar. – Här dansades, sjöngs och spelades. – −1 Rd. 24 ʄ. – Wi wandrade lemma starten corpsspråk: franskakommentar i god tid bort. – J. St:r och Thodén följde mig till Glowet der lemma startde fingo tag i en brandwakt och gåfwo honom en hacka för att få ropa, hwilket de ock gjorde som kråkor och korparkommentar.

33 20. lemma startMuli Måndagkommentar Skref till Mamma. Skogman från Uleåborg spisade hos Rosenkampffs och berättade om Farbror och hans små plantor. – Om E. m. biwistade jag wårt:

|63|

Nations Calas,

34 Som firades utan särdeles märkeliga tilldragelser. – Talen voro i år något korta och temmeligen litet sägande. – Isynnerhet war Holstis tal vid Runebergs skål »huru han intet kunde finna ord att uttrycka de känslor|554| hwaraf Österb. Afdeln. lifwades» bokstafligen sant, ty orden fastnade honom i halsen och talet slöts tämmeligen twärt och trubbigt. – I öfrigt dracks, som wanligt, rätt tappert. – Gamla herrarna woro denna gång rätt trefliga och dröjde till ungef. 12–1. – När Nerwander skulle hemföljas men afsade sig den äran upstod ett förskräckeligt larm på gatan. – Derinne bullrades icke mindre och dansades efter: lemma start»Suomen pojka ilolansaspråk: finska»kommentar så att man trodde taket skulle komma ned.

35 I dag hade ingen prisskrift blifwit inlemnad blott en liten romans utan anspråk på pris, kallad: »Bergsrådan»original: Bergsrådan” och ehuru till ämnet obetydlig, likwäl ganska nätt skrifven. – Likasom förut händt wille man äfven nu tillegna mig detta stycke, och sjelfwa Blanken drog misstankar, – men de woro utan grund. – Jag har wisst skrifwit diverse smått, men har nog ambition att icke framträda med något råsk. – kl. 2 återwände jag lemma startau logisspråk: franskakommentar.

36 21. lemma startTrano Tisdagkommentar. Herodotus. Främmande hos Rosenkampffs. – Trädkarl hos Staudinger med +9 ..original: +9.. – Gossarne woro inbegripna i ifrig conversation om »löf». –

37 22. Ask Onsdag. Herodotus. – Misslyckad visite hos Strömborgs. – Thejungfrun och trädkarl hos mig i sälskap med bröderne Julle C., Öller och Reuter. –

38 23. Skär Thorsdag. Spisade en delicat lemma startMemmakommentar. lemma startQuatre mainskommentar med Adolph Grönberg. – Thejungfrun, Helandrarne, och lyssnande på Musik i Solennitetssaln. – O hwad lifwet här är fattigt och kallt. – Jag skulle gerna värma mig här i fruntimmers sälskap men de sympathisera ej med mig. – Jag tycker ej om dessa lemma startsippigakommentar, snörda och tillgjorda etiquettsdockor. –

|64|

39 24. Lång-Fredag. Långfredag! Stora, heliga dag, stilla och tyst förswunnen utan att verldens grumliga nöjen andades dimma öfver din höga rena panna! – Och utan Oratorium svann du denna gången hän.

40 Jag afhörde Melart och tillbringade dagen hemma. –

41 25. Påsk Lördag I dag kom ingen Wikström och gerna fick han wara borta. – Biwistade Landshöfd. Carl Klicks begrafning (åskådare i kyrkan) som var mycket högtidlig. Han war den siste af sin ätt som var härstammade från Brabant och adlades af Gustaf Adolph för 200 år sedan. – Leutnant Furuhjelm höll liktal och lemma startkrossade hans wapen öfver kistankommentar. – Jag tog en bit deraf som souvenir. –

42 Om aftonen såg jag inga Påskkäringar, men Blank och jag hade ganska trefligt hos Rosenkampffs der wi spelte boston med baron och moster|555| (−30 kop) samt spisade ägg m. m. – Derwid lärde jag äfwen Flicko jungfrurna att sätta ljus mellan dubbla speglar. –

43 Jag glömde säga att jag om SkärThorsdagsquälln precis kl. 12 medan B. sof, experimenterade med 9 stekta wassbukar utan bröd och dricka. De smakte ohyggligt illa, så att när den 9:de gick, sade jag i glädjen: »se så nu gick den nionde!» – och i och med detsamma war hela förtrollningen förstörd. – Ganska flat lade jag mig, las lemma startden Förskjutnekommentar och drömde ingenting.

44 26. Söndag. Påskdag. Förflöt ochså stilla och obemärkt. – Men till min skam måste jag säga att ingen hög och helig tanke i dag hade rum i min lilla själ. – Jag war ej i kyrkan, utan las den Förskjutne – wisserligen en god roman, men ett oändligt ändligt, flärdfullt och oklart tankewerk i jemförelse med psalmbok och bibel hwars ord äro strömmar och grenar af den enda sanna och ovanskeliga källan för allt menskligt wetande och kännande.original: kännande

|65|

45 27. Måndag. Annan dag Påsk. Memma. – Erhöll på posten Recommenderadt bref med 525 Rub. som åtgingo till flygelns betalande. – Dessutom bref af lemma startmin snälla och beskedliga Sophie i Stockholmkommentar. –

46 Om aftonen på lemma startPicknickkommentar. – Den war, som wanligt, ganska brillant och propre och i afton äfven talrikt besökt. – Dansen war temmeligen allmän men icke liflig. – Jag dansade ett par Françoiser. Bland de noblaste paren märktes Gen. Fridbergs äldre son som har titel af Titulär råd och fröken A. Mellin vis a vis mot yngre brodren och äldre systern. – Under walsen hände att en af damerna tappade sin sko och i sin häpenhet sprang bort och lemnade den ligga. –

47 Kl. 12 hade jag nog af detta nöje och gick hem beskedligt. –

48 28. Tisdag. Om aftonen woro några goda vänner, wårt wanliga cotterie, hos mig församlade. Wi drucko thé och spelte Trädkarl. – Sen visite af Capten J. Thuneberg. – Westerlund spelte i dag lemma startDen förstälda Enfaldighetenkommentar.

49 289. Onsdag. Wikström gjorde hos mig en 10 minuters visite. B. war på Thölö. – Tyskarne spelte lemma startDie Scharfeneckerspråk: tyskakommentar, och jag war oppe. Det skulle waraoriginal: war ett stort Romantiskt Riddarskådespel, men jag för min del kunde icke deri finna något hwarken stort, romantiskt eller ridderligt deri. Endast Müller från Pettersburg, en acteur af gentil figur och mycken grace, spelte väl och blef utropad. – Hemkommen gjorde jag en parodie på Die Scharfeneckerspråk: tyska, under namn: lemma startZemire och Azorkommentar.

50 30. Thorsdag. Westerlund spelte åter i dag. Begge trupperna ha ständigt fulla hus. Commercerådet Etholéns bröllopp, firadt med pomp och ståt.|556| Blanken dansade på Thölö. – lemma startEhrströmska afairen om Öllers lånkommentar, sätter mig i en ganska brydsam mellanhand. –

51 31. Fredag. Kl. ½ 9 m. till E. om lånet. – Skref till Mamma och Sophie. – Cucu hos C:n, der farbr. E. spelte med god tour på 1 kopeks point. Såg lemma startHans Sachskommentar, ett ädelt och skönt stycke deri Müller spelte mycket wäl. H. S. war Meistersängerspråk: tyska i Nürnberg och tillika skomakare, hwilket yrke han ej ville upoffra för sin fästmös fåfänga.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  5 Ah! es ist [...] zu viel! (ty.) Ah, det är inte alls för mycket!

  8 Herodotus, EuterpeEuterpe, bok II i Historia (400-talet f.Kr.) av Herodotos.

  8 Pantheon förmodligen anteckningshäftet Pantheon (NB 244.135, s. 201–[226]).

  10 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  11 båler stor, grov.

  12 begåfwo pro begåfwo oss.

  12 judiskt dyr här: oskäligt dyr.

  14 Nowitiatet se 24/2 1837.

  16 Latinskt ämne. Topelius skrev övningsuppsatser för docenten N. A. Gyldén.

  17 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  20 Gyllenhaal förmodligen Leonard Gyllenhaal, Insecta Svecica descripta I–IV (1808–1827).

  21 Exercitieskrifning skrivprov i latin över givet ämne inför magistergraden.

  21 pràter opinionem (lat., pro præter) mot (all) förväntan.

  21 Gradualisten student, som deltog i skrivprovet pro gradu.

  23 Lalla Rhook orientalisk versberättelse av Thomas Moore, i översättning av Lars Arnell (1829–1830).

  23 molla mulle, ett kortspel.

  28 surprinerades överraskades.

  32 per hapsenkluns här: oförhappandes.

  32 florshufwa lindrigt rus.

  32 en corps (fra.) i samlad trupp.

  32 de fingo tag [...] korpar Brandvakterna som nattetid patrullerade staden ropade ut klockslaget varje heltimme och en önskan om Guds beskydd mot brandfaran; att störa brandvakterna var ett återkommande nöje bland studenterna.

  33 Muli Måndag mulen (mulig) måndag, dialektal benämning på måndagen i stilla veckan.

  34 »Suomen pojka ilolansa» möjligen någon tonsättning av Jaakko Jutenis (Jacob Judén) välkända dikt »Laulu Suomessa» (1816) med versen »Suomen poika pellollansa».

  35 au logis (fra.) till (mitt) logi.

  36 Trano Tisdag (dial.) tranutisdag, benämning på tisdagen i stilla veckan.

  38 Memma (fi. mämmi) påskdessert av malt, rågmjöl och vatten; vanlig i Finland.

  38 Quatre mains (fra.) fyrhändigt.

  38 sippiga sippa, tillgjort fina.

  41 krossade hans wapen öfver kistan avser seden att – åtminstone ceremoniellt – krossa vapenskölden över kistan vid begravningen av den siste manlige medlemmen av en adlig ätt.

  43 den Förskjutne roman av Edward Bulwer Lytton; utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av Th. Wensjoe 1835.

  45 min snälla och [...] Stockholm Topelius syster Sophie vistades i pension i Stockholm.

  46 Picknick subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  48 Den förstälda Enfaldigheten komedi av John Fletcher, framförd av C. W. Westerlunds teatertrupp.

  49 Die ScharfeneckerDie Scharfenecker oder Der Verbannte (1821), historiskt romantiskt drama av Franz Seraph Weidmann, uppfört av ett tyskt sällskap under ledning av teaterdirektör Beyer.

  49 Zemire och Azor Topelius har lånat namnet från en opera på temat skönheten och odjuret med text av J.-F. Marmontel (11/1 1835).

  50 Ehrströmska afairen om Öllers lån Topelius hade gått i borgen för ett lån för Johan Öllers räkning (31/10 1836).

  51 Hans Sachs historiskt drama av Johann Ludwig Deinhardstein (1829), uppfört av den tyska teatertruppen.

  Faksimil