April

Lästext

|66|

April Månad 1837.

1 1. Lördag. Första April förflöt utan särdeles narrhistorier.

2 Wikström war i dag hygglig, d. v. s. han kom punktligt, underviste ifrigt, – ja, gaf en liten smula beröm, som naturligtvis war det hyggligaste af allt. – – E. m. Trädkarl hos bror Cederman. Kl. 9 a. gingo wi att soupera till M:lle Björkström, hwarest lemma startknutades påkommentar öl; – och derifrån återvändande gjordes en kort visite i vinkällaren som låg i wår väg. – Efter ett måttligt glas portvin åtskildes wi. –

3 2. Söndag. Okyrka. Jag studerade Bildergallerie zur Conversations Lexicon. – – Rosenkampff reste. – Blank war utfaren till Domarby. –

4 E. m. Åtskilliga af wännerna samlades hos mig; wi drucko thé, spelte trädkarl och lemma startCucukommentar. –

5 3. Måndag. Enkel stämde flygeln och tog 5 Rubel. – Bonsdorff gjorde experim. med syrgas och vätgas. – lemma startTyskarne spelte Der Taugenichtsspråk: tyskakommentar. –.

6 Som det i dag var Ferdinand, så samlades wi hos brodren Kemmer, der wi hade ganska muntert till kl. 11. – Vid denna tid gick jag hem – men några af de andra gingo till fru Strandberg, utgåfvo sig der för resande och spisade en gentil quällsward. På äkta Fransyskt maner tänkte de ej på betalningen förr än de blefvo mätta, och då fanns ingenting i fickorna – Då war ej annat partie att taga än att twenne fortsatte sin rolle och stannade quar öfver natten tills kamraterna löste ut dem andra morgonen.

7 4. Tisdag. Westerlund spelte lemma startSaphokommentar, för fullt hus. Ett verkeligt theater-raserie har fattat wår publik. – Jag hade en plats på andra radens loge – men stördes mycket af Galleriets oljud. – Ochså gafs pjesen här sämre än i NyCarleby – förmodligen emedan man mera gjorde sig till –

|67|

8 5. Onsdag. Wikström. Min musik går långsamt; jag är ej säker på skalorna och mina lemma startklumsigakommentar fingrar förarga mig ofta. –

|557|

9 Musik hos bror Gustaf Appelberg, fleut accompagnerad af pianoforte. – I dag lemma starthar depenseratkommentar 10 Rubel på utländska insekter, köpta af Sahlberg, filius. – De kunna åtminstone stärka min lemma startfideskommentar. –

10 6 Thorsdag: Nya galoscher, – lemma starttandemspråk: latinkommentar. – Rein las om Franska Rewolution, ganska intressant. – Besök hos Thejungfrun. O. Forsman liknade oss vid »törstande hindar som hasta till den lefwande wattukällan».

11 7. Fredag. – Chemie. Bref af bror Hindrik B. som beskref hur han »var i val och qual I Aspegrens sal, När der war bal, Och flickorna hans hjerta Stal.» – »Har ingen fara»,original: fara, skref jag tillbaka, »innan hanen gal Var du åter sval lemma startBis zum nächsten Malspråk: tyskakommentar». –

12 Blank och jag musicerade: lemma starthör sjöman, Lisken sadekommentar – m. m. –

13 8: Lördag. Stipendiat uprop under Sundwalls presidium. Gubben war i dag mägta lemma startconfuskommentar och uplas ibland förnamnet utan tillnamn – Så t. ex. vid Schildts namn ropade han blott: »Mag. Styrbjörn! Herr Magister Styrbjörn!» – Men Mag. Styrbjörn war icke tillstädes och gubben nästan öfverröstades af det fåfängt tillbakahållna skratt som dervid utbröt. – – En annan gång sprang han mycket häftigt till fönstret, ropande: Si! Si! Si! – och då hade der nedfallit en liten sten från granskapet der man sprängde. – »men kanske wi fortsätta» sade gubben och besinnade sig. – E. m. Thé. – Wikström och Schale här. –

14 9 Söndag. Kyrka och Melart. –

15 E. m. Ovisite hos Thunebergs och visite hos Strömborgs der jag satt med herrarna, såg på ett boston och spelte ett partie Schack med Tapenius som blef matt. Jag kände ingen kallelse att gå in till fruntimmerna, ehuru jag hörde mitt eget fortepiano klinga derinne.

|68|

16 10. Måndag. Besökte Tyskarnes spektakel hwarest gafs lemma startFridolinkommentar mycket wäl. – Directeurn, Beyer, spelte Grefwens rolle med mycken sanning, Fru Müller grefwinnans och Müller sjelf war Fridolin. – Luitgards rolle gafs af den vackra ehuru ännu något barnsliga och späda Madame Drechsler, och Castellanens af Neuhaus. – Pjesen gjorde god effect och lemma startspektateurernekommentar voro ganska belåtna. –

17 Ifrån spektaklet begaf jag mig till Carl Staudinger som firade sitt myndighetscalas. – Efter ett par timmars rastande der emellan glas, kort och muntra kamrater gingo wi beskedligt hem.

18 11. Tisdag. Hällström las om Luftpumpen – lemma startGyldénkommentar ämne lemma start»de historia commendanda litterarum studiosis»kommentar sysselsatte mina tankar. –

19 12. Onsdag Den första sköna himmelsblå och solskensklara wårdag. – – Oämne och odisputation – emedan Julius Cederman i dag firade sino|558| namnes dag. – Jag skref en dundrande gratulation som med mycket bifall emottogs, men som är för lång och för ostädad för att här få rum. – En kopp thé bestods och en rymlig butelj bischoff korkades upp; wi hade ganska trefligt. Westerlund spelte lemma startvon Plumperkommentar, men honom cederade wi högst gerna. –

20 13. Thorsdag.Apothekaren Aschan, en wälmående och rödbrusig man, dog i dag. – Chemie. – En lemma startherzerfreuende anfang des Frühlingsspråk: tyskakommentar.

21 14. Fredag. Bref af bror Albert Dyhr, och trygg för Kempens paquete. »O den som wore – icke som du – men der du är, bror Albert!» – Chemie. – Rykte om kejsarinnans wistande i Helsingfors under stundande sommar för att dricka brunn. – Detta rykte hade i början flere anhängare (hwaribland Blank) men förföll snart. – Blank i Tentamen hos Linsén. – Häftig dispute med Fredrik Nylander angående lemma startSpindlers Maruzzakommentar. – –

|69|

22 15. Lördag. Ovisite hos Bonsdorff ang. analysexamen. –

23 Ma Tantespråk: franska sade: »Om kejsarinnan kommer, då stannar jag quar här.» Träffade Wikström hos Schale och spelte lemma startquatre mainskommentar. –

24 Trädkarl hos brodren Staudinger och −23 kop. –

25 16. Söndag. Ovisite hos Bonsdorff. Okyrka. – Wasastjerna. –

26 Om aftonen satt jag allena hemma och skref. – Det war en af dessa aftnar då ensamheten framlockar en liten hemlängtan. – Jag tänkte på wåren och wårens nöjen deroppe – på den ringa ersättning wi här ha – Jag besökte Thejungfrun en klingande musik ljöd i rådhuset – der war lemma startMuffkommentar och frestelsen war stor – Dock föredrog jag min tysta kammare, pennan och pianot. –

27 17. Måndag. Hos Bonsdorff som war ganska nådig. – Solen med couvert.

28 Om afton gjorde jag tillika med flere andra en lemma startvisite hos Nervander, som haft den godheten att be oss till sig hwarje måndags afton.kommentar – Der war ganska intressant sälskap bestående af äldre kamrater. – Talades om de Tyska läroanstalterna, och d:o om wåra. Bland annat berättades att Algoth Gadolin förnärw. är ifrigt sysselsatt med en lemma startdisputation »om djefwulen».kommentar

29 Olof Helander souperade hos mig, och soupérn bestod af en sup, en smörgås, wassbuk och ett glas mjölk. –

30 198. Tisdag. lemma startZumpts grammatikkommentar och Latinskt ämne. – Rein las ganska intressant om lemma startNils Baggekommentar. – Apropos af bagge, så ser man redan skalbaggar och lemma start»wåren är kommen med sina kransar»kommentaroriginal: kransar – m. m. –

31 19 Onsdag. Gyldenskt ämne med särskildt fästadt afseende på lemma startperspicuitasspråk: latinkommentar. – Tigande disputation. – OWikström. Sjöberg firade Berndt. –|559| lemma startPacii Concertkommentar, utmärkt gentil – Jag hade welat ha wåra goda NyCarleby fruntimmer här och höra. – 19 fruntimmer (hwaribland M:lle Stier, Ida Thuneberg m. fl.) och 22 karlar afsjöngo chörer dels ur lemma startZemire och Azorekommentar, dels ur lemma startla muette de Porticispråk: franskakommentar. – Deribland en lemma start»Geisterchorspråk: tyska»kommentaroriginal: ”Geisterchorspråk: tyska som war förtjusande – lemma startUnd die Geister waren sehr hübsche.språk: tyskakommentar

|70|

32 Vidare gafs en skön violinsolo af Spohr exequerad af Pacius, samt lemma startconcert för pianoforte af Hummel i a mollkommentar, spelad af unga Friedberg med mycken grace och talent. – Äfwen gafs der några af lemma startStraussens ryktbara och utmärkt gentila walzer för full orchesterkommentar. Allt endast utwalda stycken, ty emedan i år intet oratorium exequerades, så hade man upbjudit alla krafter att göra denna concert så brillante som möjligt. –

33 20. Thorsdag. – E. m. visite af J: Staudinger och L. Stenbäck samt tal om NyCarleby – Wår gode Lasse hade något förwända begrepp derom. – Staudinger upkastade en plan att dricka brunn hos oss i sommar. –

34 Souper hos M:lle Wahllund med en rar beefstek och skön lemma startölostkommentar. – Der hade nyss en hand. exped. vid namn Lohman, dött och hans hund gick omkring och sökte sin herre. –

35 Samma afton war synlig månförmörkelse, hwilken wi observerade. –

36 21. Fredag. Skref hem till Mamma om pengar – de wälsignade pengarna!

37 Hos Rosenkampffs war tal om stundande sommar, Friherrinnan tyckes mot förmodan wara fast besluten att quarstadna i Hfors. –

38 Bref af Mamma med nyhet om Lagi giftermål med fru Widmark. – Det war ett märkwärdigt och i werldens ögon afgörande factum i de lemma start»nya Christnas» historiakommentar att deras öfversteprest gifte sig med 100,000 Rd. – Om L. haft en sann omtanke för sin fårahjords bestånd och tillvext så borde han åtminstone af klokhet undvikit ett steg som otroligt nedsatte honom, och på samma gång alla hans efterföljare, i den almänna opinionen. – Jag – och många med mig – har allt hitintills varit böjda att anse grunden och meningen god ehuru dess yttringar voro öfverdrifna. – Men nu – wet jag sannerligen ej hwad jag skall tänka derom – Måhända bedrager skenet – men detta sken gifwer anledning att ana mycken skugga. –

|71|

39 22. Lördag. OLinsén. Blomquist. Chemie. Visite i cupoln på nya kyrkan. – Blank i Tentamen hos Bonsdorff. – Thé och trädkarl hos Staudinger, +35 kop. – Hela denna dag utmärkt wackert wäder. –

40 23 Söndag. Böndag. – Med Wasastjerna i kyrkan der Crohns predika. – – För det sköna wädrets skull i dag första gången utan halsduk. – Herskapet Kantlin spisade middag hos Rosenkampffs. –

|560|

41 E. m. – spelade hos ThodénJurwelii pitscher – på hwilket spel jag förlorade 2–24. – Promenad med Junelius. Thé. –

42 Kl. 6 med Blanken visite hos Thunebergs, der åtskilliga unga damer (fröken Tawaststjerna, M:lle Holm m. fl.) woro samlade. – Der gåfwos ord att gissa, och jag benade förgäfwes på »concert.» – Widare speltes fulinge, och d:o ett slags conversationsspel. – – Ida war ganska hygglig och artig, – M:lle Holm yr och öfverdådig på närmare håll, fröken Tawaststjerna mera lemma startretiréekommentar. – Sjelf war jag i quäll, likasom oftast här i Hfors, ingen särdeles cavalier. –

43 24. Måndag. = Bref af Mamma med nyhet att Lithéns skola resa till Stockholm i sommar – så – så! – men jag tror det ej ännu. –

44 S. d.Samma dag besökte jag Westerlunds spektakel hwarest gafs lemma startFostersonenkommentar, en otäck och equivoque pjes som likwäl hade sin goda Theatral. effect.

45 25. Tisdag. – Wårwärme och klar himmel. – Chemie. – Försof Rein. – Med Mathlin och F: Nylander, som ofta gå hos oss, tal om lemma startNervanders elektromagnetiska multiplikatorkommentar. – Det är en ny upfinning hwarigenom N. tillskyndar wettenskapen en stor tjenst, och sig sjelf ett celebert namn. Visite på kyrkans cupol derifrån utsigten är ganska skön. –

46 26. Onsdag. Warmt. – Tigande disputation hos Gyldén. – Inropte på bokauction lemma startGoethes Herman und Dorotheakommentar. – Med Öller och Cedermankyrkans cupol. – Derifrån till bröderna Jurwelius, der wi af provisorn undfägnades med thé och portvin samt en trädkarl. – Det war en munter quäll bland muntra bussar. –

|72|

47 27. Thorsdag. På den sköna warma förmiddagen bjöd Kruskopff en bouteille mjöd hos Bandly som med helsan förtärdes. –

48 lemma startNyhet om inrättande af 4 biskoppsstolar i Finland.kommentar

49 Bröderna Staudinger och Kemmer spelte en Trädkarl hos mig. – −124. – Rein las om Ludwig den XVI:s flygt. –

50 28 – Fredag. Fru Strömborgs födelsedag firades i dag af Blanken, Thunebergs, m. fl. – med versers afsjungande (dem jag, ehuru osynlig, componerat) – Följande projekt af mig antogs icke:

Gratulation:

Den glada wåren stundar till,

April ren smyckar sig –

men af den skönaste April

wi se en bild i dig. –

|561|

med en blomsterkrans:

Så tag den krans wi lägga ned,

i den wår wänskap se!

Tag den – och smycka sen dermed

din bästa lemma startnegligéekommentar!

54 S. d.Samma dag om aftonen hade lemma startCommittéen för nations bästakommentar sammanträde hos Aaron Borg – Såsom ledamot deltog jag deri. – Wi afgjorde ingenting widare än att lemma startcommittéenkommentar verksamhet nu borde uphöra och densamma – lik en slagen ministère – resignera sedan dess lagförslag icke funnit gehör. –

55 29 Lördag.Rosenkampff, talade med mig om moster, om Jeana, hwilken åter skall tillbjudas att komma tillbaka, och om August Munk hwilken R. wille ha att bo med mig. –

56 Nationsmöte om Runebergs porträtt som skall målas af Maczer – widare beslöts att lemma starthans afresa skulle firas med en allmän festkommentar. – – Musikalisk Soirée. – Derifrån till Staudinger der wi spelte en trädkarl (−117) tills klockan war 12 då wi begåfwo oss ut till Ryska kyrkan som war klart ecclairerad ty det war

57 lemma startRyska påsknattenkommentar.

|73|

58 En stor skara diverse folk war efter wanligheten församlad kring kyrkan, kosacker lemma startpostadekommentar wid dörrarne, poliskuskar på bron, och det war ganska swårt för obehöriga att komma ditin. – Många fingo der sin snöpliga retraite, och bland dem äfwen jag som ville komma in på samma gång som processionen vände tillbaka, men olyckligtvis glömde mössan på hufwudet och blef tillbakawist af Placemajorn. – Bror Justus S: i studentuniforms frack kom prydligen ditin. –

59 lemma startÄfwen nu stod Pipping derkommentar, midt i bland pöbel och pack. – Nervander som m. fl. gick der förbi helsade mycket spefullt på den gamle räfwen.

60 30. Söndag. Kl. ½ 9 begaf jag mig jemte Piponius, A. Heikel och Lagus såsom dertill utsedde deputerade, fo till Runeberg för att utbe hans porträtt för nation. Han biföll leende. – – Det är en älskwärd menniska, den mannen, så på nära som på långt håll. – Wi suto länge hos honom – Han talade om Fransmännen, om Sultan Mahmud som han beundrade, m. m. –

61 S. d.Samma dag Schack med Rosenkampff hwari jag stod mig slätt. – Aftonen: Staudinger, Cederman och Mathlin trädkarl hos mig.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 knutades på (med hjälp av en knuten näsduk) drogs lott om.

  4 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  5 Tyskarne spelte Der Taugenichts teaterpjäs efter Joseph von Eichendorffs populära dagdrivarnovell, Aus dem Leben eines Taugenichts (1826), uppförd av teaterdirektör Beyers tyska trupp.

  7 Sapho sorgespel av Franz Grillparzer, i översättning av C. E. Ekmark 1825, uppfört av C. W. Westerlunds teatertrupp som hade spelat pjäsen i Nykarleby 15/7 1836.

  8 klumsiga klumpiga.

  9 har depenserat pro har jag depenserat, lagt ner.

  9 fides gunst.

  10 tandem (lat.) äntligen.

  11 Bis zum nächsten Mal (ty.) Till nästa gång.

  12 hör sjöman, Lisken sade »Hör, sjöman, Lisken sade, Jag ville öfwer sjön» (Wald Samling af Svenska Sång-Stycken 1850).

  13 confus tankspridd, virrig; SAOB har detta belägg av Topelius.

  16 Fridolin skådespel av Franz Ignaz von Holbein efter Schillers dikt »Der Gang nach dem Eisenhammer», uppfört av teaterdirektör Beyers tyska trupp.

  16 spektateurerne åskådarna.

  18 Gyldén pro Gyldénskt.

  18 »de historia [...] litterarum studiosis» (lat.) »om rekommenderad historia för dem som studerar litteratur». Topelius skrev övningsuppsatser för docenten N. A. Gyldén.

  19 von PlumperEvelina och von Plumper, eller Han blandar sig i allt, skådespel av August v. Kotzebue (men Topelius avstod alltså).

  20 herzerfreuende anfang des Frühlings (ty.) början på våren som gläder hjärtat.

  21 Spindlers MaruzzaMaruzza. En tilldragelse i Wallachiet, historisk roman av Carl Spindler, utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av Jacob Axel Josephson (1835).

  23 quatre mains (fra.) fyrhändigt.

  26 Muff subskriberad danstillställning för borgerskapet.

  28 visite hos Nervander, [...] måndags afton. J. J. Nervander var kurator för Österbottniska avdelningen 1830–1837.

  28 disputation »om djefwulen». förmodligen avses Quid doceant libri V.T. canonici de vita hominum post fata superstite. Disquisitio exegetica. P. p. Jacobus Alg. Gadolin (1837).

  30 Zumpts grammatik Karl Gottlob Zumpts Latinische Grammatik, förmodligen i svensk översättning (1833).

  30 Nils Bagge pro Jakob Bagge, befälhavare under ryska kriget 1555–1557. Topelius har troligen blandat samman Jakob Bagge och Nils Boije (Föreläsningar öfver Finlands historia af Gabriel Rein 1871, s. 34).

  30 »wåren är kommen [...] kransar» ur »Wårsång på Wahlborgsmessoafton» av C. F. Dahlgren.

  31 perspicuitas (lat.) klarhet; ett begrepp i retoriken för förmågan att använda de rätta orden för varje företeelse.

  31 Pacii Concert arrangerades till förmån för konsertmästaren Fredrik Pacius av Musikaliska Sällskapet 19/4 1837.

  31 Zemire och Azore opera av Louis Spohr (1819), svensk text av J. J. Ihlée 1828 efter franskt original av J.-F. Marmontel.

  31 la muette de PorticiDen stumma från Portici (1828), opera av Daniel Auber (musik) och Eugène Scribe (text).

  31 »Geisterchor» (ty.) andekör.

  31 Und die Geister waren sehr hübsche. (ty.) Och andarna var mycket söta.

  32 concert för pianoforte af Hummel i a moll pianokonsert nr 2, op.85 (1816) av Johann Nepomuk Hummel.

  32 Straussens ryktbara [...] orchester förmodligen Grazien-Tänze (Waltz, Op. 81) av Johann Strauss (d.ä.); Strauss wienska musik började vid denna tid bli allmänt känd, inte minst genom en europeisk turné han företog 1837.

  34 ölost ostmassa som uppstår när surt öl och varm mjölk blandas; kan även avse dryck av öl eller svagdricka och varm mjölk.

  38 »nya Christnas» historia Den pietistiska väckelserörelsen hade fått fotfäste i Österbotten och J. Lagus var en av ledargestalterna.

  42 retirée (fra.) tillbakadragen.

  44 FostersonenFostersonen, eller För sexton år sedan (1831), pjäs av Victor Ducange.

  45 Nervanders elektromagnetiska multiplikator J. J. Nervander hade några år tidigare konstruerat en galvanometer.

  46 Goethes Herman und Dorothea hexameterepos av J. W. Goethe (orig. 1798), första tolkningen till svenska av Axel Gabriel Sjöström (1823).

  48 Nyhet om inrättande [...] Finland. Biskopsstolarna i Åbo och Borgå (ev.luth) kompletterades med en tredje i Kuopio 1850.

  8 negligée spetsmössa med långa knytband, företrädesvis använd av gifta kvinnor.

  54 Committéen för nations bästa se 3/12 1836 och 24/2 1837.

  54 committéen pro committéens.

  56 hans afresa skulle [...] fest se 8/5 1837.

  57 Ryska påsknatten enligt den julianska kalendern; firades med ceremoniell procession och gudstjänst.

  58 postade stod på vakt.

  59 Äfwen nu stod Pipping der Universitetets rektor övervakade studenterna som roade sig med att betrakta det ryska påskfirandet och försöka ta sig in i kyrkan; i samband med den ryska påsknatten 1831 hade slagsmål och oroligheter uppstått med politisk uppståndelse som följd.

  Faksimil