Maj

Lästext

|74||562|

Maji Månad 1837

lemma startKom sköna Maji och blicka

så klar och wänlig ner!

Jag är wäl ingen flicka

som dansar blott och ler, –kommentar

jag är en som kan dricka

din skål o– och det är mer!

Ja, sköna Maji, i botten,

din skål jag tömma skall –

men ack förlåt! bouteljen,

buteljen ren är all!

»Välan, till källarn skicka,

det går ju lemma startein, zwey, drey!språk: tyskakommentar»

Ack sköna Maji förlåt mig,

min cassa säger nej!

»Jaså! – en vän i viken –

åh, knyck i brodren Blank» –

Ack sköna Maji – förlåt mig!

ty äfwen han är pank –

»Ja, då wet jag ej råda,

drick vatten, det gör godt.»

Ack sköna Maji! – det smakar,

det smakar vatten blott!

Men jag will ut att wandra,

kanske mig lyckan för –

kanske en kork som borras

jag någorstädes hör –

Så lätt som hinden uti öknen,

så snabb som törstig elg,

så will jag till dig ila,

du vinkande butelj!

|75||563|

8 1. Den första Maji, som personifierad wisserligen är bättre belåten med ett friskt hjerta och ett gladt sinne än med den gladaste boutelj, inbröt solklar och fager ehuru något hwass i synen, hwilket diverse kantiga zephirer rådde före. –

9 På morgonen componerade jag ett Majdoftande, lärkklingande, högt bornerande bref till Sophie, hwilket icke gick af. – Vidare en f. m:s visite hos Rosenkampffs der min under föregående hymn högt skrikande strupe något läskades. – Såsom sagdt war, – nemligen denna gången ljög icke en Majsång, så lemma startwar Maths i kassankommentar, och det till den grad att jag måste refusera en mjöd pojke som bjöd ut sina bouteiller för 8 ʄ B:co stycket; »ty wi hade redanoriginal: rerdan druckit tillräckligt!» – –

10 – E. m. – Shack och Dam med Helander samt trädkarl och winthe hos Staudinger. – Dit – nemligen i brickorna, i korten och i min egen mage, kröp således min Majfröjd. – Men så är det alltid här, och derföre, lemma startmon plaisirspråk: franskakommentarlemma startmänä Helsinginspråk: finskakommentar. –

11 2. Tisdag. lemma startMonsieur mon frère le Blankkommentar war i dag utrest till Domarby, der han i en Secters skepnad, deltog i en liten struntpjes, lemma startVisit-timmankommentar kallad, som inöfvats till förherrligande af fru Ugglas namnsdag. –

12 – Analysexamen, enskildt för professor Bonsdorff, som war något hetlefrad, men för resten temmeligen hygglig. – Det gick icke alldeles så som jag velat, ehuruwäl jag utan svårighet lemma startapproberadeskommentar. – Examen varade en knapp timme. – –

13 – Pustade ut hos thejungfrun och vidare hos Staudinger, hwarest spelades en lemma startmollakommentar. – Men i quäll war jag både lemma startmollis et acrisspråk: latinkommentar. – P. S. – Rosenkampff yppade i dag ett project att köpa egendomen Sillböle.

|76|

14 3. Onsdag Alexandra, lemma startle jour de nomme de sa majesté imperialespråk: franskakommentar. – Denna högtideliga dag firades på aftonquisten med en trädkarl hos brodren Jurwelius. lemma startSuum cuique.språk: latinkommentar – I staden war illumination hwilken wi, efter en promenad åt Ulrikasborg, togo i betraktande. Tallösa skaror af blandad qualité hwimlade på gatorna, och rik fångst war för några att hoppas. Bland dessa några war äfven lemma start»das kümmert michspråk: tyska»kommentar som oförskräckt i spetsen för en brokig rad gjorde sin angenäma promenad. –

15 4. Thorsdag. Christi Himmelsfärdsdag. Afhörde i stadskyrkan Melart. – Promenad med Cederman till Observatorium. – Junelius hos Rpffs. lemma startMyllymathskommentar med baron som spelte med otour efter wanligheten. E. m. – Thé. – Hemma. – Besök af brodren Sjöberg. –

16 5. Fredag. Afhämtade mineral från Bonsdorff som war rätt hygglig. – – Skref till Mamma. – E. m. Thoddy hos Sjöberg. – Vid ett sednare besök|564| på Laboratorium uphurrades jag af kamrater som förut börjat sina Analyser. – Meningen war att jag skulle bestå – men jeppe war ingen narr. –

17 P. S. Rosenkampff talte i dag om Kejsar A:s död och skylde på Svenskarnes pratsjuka lemma startalla historier som derom äro i svangkommentar. –

18 6. Lördag. – Knackat mineral. – Blomquist, OWikström m. m. –

19 Ensam promenad åt långa bron, – inswept i mina tankar. –

20 7. Söndag. Opromenad till Orangeriet. Blank hos Rpffs till middag; han mätte sin fältherre talent med barons och besegrades 2 gr. i Schack. –

21 – På aftonen med C. Staudinger promenad att söka kamrater. lemma startInvestigato neminespråk: latinkommentar, gick jag beskedligt hem. –

|77|

22 8. Måndag. Hagel och blixt på Laboratorium. Brf kom dit, fann mig sysselsatt att slamma mitt mineral, och bemärkte deri litet råsk, hwarföre han förifrade sig och utfor i ett: »hwad i herrans namn har herrn der för infusionsdjur och lemma startintestinalmaskarkommentar! ah! huru lemma startkankommentar så der gå åstad och lemma startgrisakommentar», m. m. – Der stod jag allt litet häpen denna första gången, men snart vande jag mig vid hans sätt, och lärde att slika oväder förgå lika fort som de kommit och lemna intet spår efter sig. –

23 S. d.Samma dag war i anledning af den allmänte älskade lemma startRunebergs bortresa till sitt lectorat i Borgokommentar en

Afskedsfest

24 tillställd på Sparbanken, i hwilken fest större delen af Studerande corpsen deltog. – Wederbörande voro föga belåtne med denna upmärksamhet för en yngre lärare. Men wi alla fira deltogo deri af själ och hjerta. – Kl. 6 e. m. skedde samlingen som bivistades af hela Universitetets lärarecorps och några få män af staden (extra Academicispråk: latin). (Circa 300 personer) – Runebergs skål, den enda som dracks, proponerades af Aaron Borg med warma ord och fullt hjerta. Dervid afsjöngos verser på melodie af lemma startsvanenkommentar, componerade af Stenbäck. – Runeberg var rörd nära till tårar steg sedan fram och tackade, sägande sig alltid bewara i kärt och tacksamt minne det universitet der han »lärt sig skåda lifwet ljust och icke mörkt» och hwars medlem han nu varit snart i 15 år. – Aldrig glömmer jag detta ögonblick och Rg, nu dubbelt kär för våra hjertan. –

25 Jag förbigår aftonens vidare detailler. I allmänhet rådde på denna fest en hjertlighet och wärma, som, concentrerade i en punkt, nemligen skalden, äfwen öfver det hela flägtade sin warma innerliga ande. –

26 På gården voro tält upslagna – i dessa lemma startpoculeradeskommentar copiöst, vanligen direkte ur bålen – så att bröderna in på quälln voro något mosiga och ankrade i mängd (bland dessa: OHr, P. Et. m. fl.). –

|565|

27 Kl. 1 arrangerades soupér som gick mera oordentligt, för trängselns skull. – In på morgonen kl. ungef. 6 – då ungef. ⅙ war quar ledsagade wi Rg ett stycke på vägen. Många gånger uphurrad, war han hela quälln vid mera öppen och innerlig än annars. Så äfwen nu. – Wid bron afsjöngo wi till afsked lemma startKällankommentar. Vid versen: »ochoriginal: och spegelns ljus och mörker skall Likwäl af dem bero», afbröt han oss. – »Nej, nej, se’n på spegeln blott – är den ren, så skall ingen sky förmörka den, ingen, ty den bär sitt ljus i sig sjelf.»original: sjelf.

28 Ack du sköna själ, du ädle skald, aldrig glömmer jag detta ditt afsked! –

|78|

29 9. Tisdag. – En odag. – Sof till kl. 11. – Betyg af Gyldén angående min lemma startExercitieskrifningkommentar. – E. m. Försof Rein, vistades en stund på Laboratorium, och uträttade för öfrigt ingenting. –

30 10. Onsdag. Anmälte mig hos Phil. Fac.:s Decanus, Tengström, till Exercitieskrifning. Fredagen d. 19, sade han, gäller det. Godt. –

31 Bonsdorffska hagelskurar. – Laboratorium till 10 a. –

32 Refusert en bjudning till Rosenkampffs. – Friherrinnans lemma starteldskärmkommentar vinner allas tycke utom hennes eget. –

33 11. Thorsdag. Åter owäder på Laboratorium. Numera är jag wan dervid, men man mister all lust för saken vid dessa eviga gräl. –

34 Latin efter Cicero. I morgon skrifver första flocken pro Exercitio. –

35 12. Fredag. Opost. – Ledsen vid hela Analyserna.

36 Bjöd 3 unga jungfrur på Spektaklet. Nemligen Rpffs samteliga. – Musikalisk Soirée – I harmoniens vågor smälte mitt missmod – Rena flöde ur den klara källan, efter hvilken min själ törstar, – tack!

37 13. Lördag. Studerat lemma startStatstidningenkommentar. Rosenkampffs till skrift. –

38 E: m: Cederman, J Staudinger, Mathlin, trädkarl hos mig. – Efter en munter quäll, intogo wi på min kammare en smaklig äggsouper, och åtskildes kl. 11. – Majquällen war utomordenteligt mild och klar. –

39 14. Söndag. Pingstdag. Afhörde Melart, kraftfull som alltid. Dock förefaller det mig ibland som lemma starthankommentar tal mera vore beräknadt på effect än på innerlig öfvertygelse. – I detta afseende hade jag en dispute med F. Nylander som ensidigt förkastade Melarts förtjenst såsom predikant. –

40 – E. m. Åkte vid ma Tantespråk: franska Friherrinnans sida till aftonsången. – Hemma. Besök af bröderna Rahm och Helander. –

41 15. Måndag. Annan dag Pingst. – Bref hemifrån, medförande penningar och den underrättelse att Lithéns ämna resa utrikes i sommar. Aj, aj, tänkte jag, hwad skall det då bli af wår sommar? –

|566|

42 Åkte med Rpffs ut till Sillböle egendom tu lemma start2 milkommentar från staden, tillhörig Bibliothekarien Blomquist. – Ägarn, som med sina fruntimmer war derute, war mycket artig och hygglig – sjelfwa stället temmeligen vackert och trefligt men saknade watten (blott en liten å). – Af köpet blef ingenting. – Dåliga hästar på hemwägen. –

|79|

43 16. Tisdag. Analys och Latin. – Justus Staudinger vände näsan åt hemmet. – På aftonen hade Blanken hitbjudit Thunebergarne, Tapenius och Gamberg som här spisade ett äggkalas. –

44 17. Onsdag. Analys och Latin. Opromenad till lemma startMazerkommentar. OWikström.

45 Nations bibliotheket. – Lind här till kl. 10 a. – lemma startNulla dies sine lineaspråk: latinkommentar, heter det med rätta – men när linien inga bugter gör så talar jag ej om den.

46 18. Thorsdag. lemma startDejeuner et Soupér chez Wahllundspråk: franskakommentar – till den sednare inviterad af wår liberale broder Westling – som satt och musicerade på flygeln och lemma startnolens volensspråk: latinkommentar blef tubbad till W:s. – Latin föröfrigt, ty i morgon gäller det; Jag har godt courage, ty jag tänker ej lemna in något odugligt. –

47 19. Fredag. – Den afgörande dagen kom, och Fredagsmorgon kl. ¼ öfver 8 wandrade jag med mina böcker under armen till Facultetsrummet på Academien der en skara af 13 lemma startExercitanterkommentar suto kring borden lyssnande till Tengströms röst. – Jag war den siste och fick min plats närmast professorn. – Af 6 ämnen walde jag: lemma start»Mollis illa et soluta educatio, quam indulgentiam vocamus, omnes nervos animi et corporis frangit.språk: latin»kommentar Om detta ämne skref jag nära 3 sidor fulla på mitt postpappers bref – hwilket drog ut på tiden till kl. nära 3 e. m. då endast 2 utom mig voro quar, och Tengström nickade på sin stol. – Med all möjlig acuratesse hade jag sökt förekomma alla lemma start»bockar»kommentar, och hade ej heller någon sådan, men felade af för mycken räddhåga med conjunct.konjunktiv i stället för indic.indikativ och med pronom. demonstr.pronomen demonstrativum i stället för reciprocum. – Likwäl war jag utan fruktan, ehuru en smula förtretad efteråt. B. sade genast: ditt ämne förtjenar approbatur och icke mer eller mindre. Detsamma tyckte jag sjelf. –

48 – Efter denna lemma startpresskommentar, för hwars skull jag blef utan middag, pustade jag ut hos Caffejungfrun, vid en rykande kopp af Moccas sköna dryck och varma ypperliga skorpor. På lemma startmorgonbladet stod en artikel om Prestwalkommentar, undertecknad F–n. Ej längesedan lästes på samma blad en artickel af motsatt syftning, undertecknad S–n. Wi kommo derföre öfverens att det war Satan och Fan som hade disputerat om Prestwal. – – Bewistade|567| sälskapets pro Fauna sammanträde, och lemma starttog på bryggan emot ångfartyget Storfurstenkommentar. –

|80|

49 20. Lördag. Efter lång osynlighet visade sig i dag min beställsamme musicus Wikström, beklagade sig öfver Otaheiti (Sveaborg), öfver isen och herren wet allt hwad han sade. – Det är min afsigt att i all vänskap sätta punct för vidare fortsättning af hans lemma start»heures de la musiquespråk: franska»kommentar. –

50 S. d.Samma dag Lustfart med Storfursten utåt Sibbo skärgård. För 2 Rubel gjorde jag en ganska intressant färd i sälskap af circa 250 personer, en stor del gentila damer. Wi lade från land kl. 4 och återvände kl. 8. – Storfursten sköt sin starkaste fart, och hamnen med dess quaier, Sveaborg med dess vallar och gapande kanoner, och uddar och vikar och klippor och holmar svunno som en rök förbi. – O! det war roligt att midt öfver det dånande hjulet eller främst i den fradgande stäfven, med en rökande cigarr mellan läpparne, lugn skåda ner i det hwitnande djupet och beundra menniskotankens seger öfver elementerna. Få äro de – och dessa få förklarar jag för äkta trädmenniskor – som ej vid sin första resa på ett ångfartyg fattats af en tanke på snillets magt och i sitt hjerta prisat den man hwars vilja först framkallat ångans kraft. lemma startVive le pyroscaphe et vive l’Americain qui l’a invenùspråk: franska!kommentar

51 – Emellan pauserna i denna naturliga beundran intog sälskapet punsch, smörgåsar m. m. och aftonen tillbragtes ganska trefligt, om jag undantager den skarpa hafsvinden som något bet dess wårt fina hull.

52 21. Söndag. – Söndagsmorgon kl. 6 afgick Storfursten på en längre lustfärd till Rewal, medförande circa 100 personer, till större delen noblesse. – – Laboratorium. Okyrka. – Rosenkampff reste. –

53 Aft. promenad med Cederman m. fl. uppåt Ulrikasborg för att titta efter Storfursten som wäntades tillbaka. – Kl. 8 varsnades röken ute i sjön. – Kl. 9 red den in öfver den dunkla wågen. Ramsay, hvars fru war med, hade widtagit arrangementer till deras emottagande. – Plötsligen dånade kanoner från bergen vid U.borg, andra swarade från skatudden, och täta löpeldar från ett compagnie på höjderna upstälda gardister blixtrade rätt vackert i aftonens skymning. lemma start(Dervid mindes jag d. 4 Aug. 1832 och d. [  ]Tomrum Aug. 1836)kommentar. – Quaierna vid landstigningsplatsen woro uplyste med marechaller, och Gardes musiken spelade upp på bryggan. – De således wälkomnade stego glade i land. – De hade blifwit mycket wäl emottagne, och, en olidelig sjösjuka på ditresan undantagen, haft en ganska rolig färd. –

|81||568|

54 22. Måndag. Laboratorium. Tvättat lemma startkiseljordkommentar. Bonsdorff reste till Petersburg för att utverka sig permission till en utrikes resa.

55 Skref till Mamma och till Albert Dyhr. –

56 Westling här – railleri om Ida Th.g. – Jag skulle gerna önska att du tykte om henne, sade B: – Passe! lilla Ida, sade jag – du är en bra flicka, men jag unnar dig gerna åt någon som bättre vet värdera den lyckan än jag. – Mina vänner äro annars ganska beskedliga i sina projecter. Jag mins hwad syster Johanna sade – i samma dylik sak. –

57 23. Tisdag.lemma startLerjordkommentar. F. m. Visite hos Ferdinand Sahlberg ang. utländska insekter som jag köpt af honom. Bland annat fick jag en Egyptisk gräshoppa. – Tapenius satt hos oss om quällen. – Vi musicerte på flygeln. T. är en mycket treflig och bra pojke. –

58 24. Onsdag. Linsén. – På Laboratorium misslyckades för mig ett mineral; nemligen ett alkaliskt min. uplöst i lemma startFluspathsyrakommentar hwarigenom jag ville utröna dess alkalihalt. Den lilla rankiga degeln vinkade – och adieuspråk: franska mitt beswär!

59 lemma startQuid Decens skref om Storfurstens sednaste lustfärd till Rewal,kommentar – en jemmerligt fadd och usel artickel. O, det är lemma startpå skralitékommentar med wår Periodiska press, så det är synd och skam! –

60 lemma startTyskarna spelte »Schloss Greifingen oder die Schuhespråk: tyska»kommentar en pjes af den gyllene medelmåttans class. – Om den spelats bättre så hade den gått an, men undantagande D:lle De Bruyn som såg liten smula bra ut, war hela det öfriga sälskapet idel – stympare, hade jag så när sagt.

61 25. Thorsdag. Regn och warm wäderlek. – Wårens skönaste dagar hafwa inträdt – i Sälskapsträdgården är allt grönt och gångarna hwimla af folk. – Baronlemma startnotrespråk: franskakommentar baron – hemkom. – Laboratorium till 10 a. – Hur det ock må gå med analyserna men arbete hafwa de kostat. Men blott det vill lyckas så äro dessa timmar både roligt och väl använda.

62 26. Fredag – Opost. Westling hos Rpffs. Kritik öfver eldskärmen som berömdes. – – Wilhelminas dag. – För fru Thuneberg war arangerad en fest hwarvid Blanken spelte herde – Men D:lle Holm war herdinna och – lemma startvoila la magnetespråk: franska!kommentar – Fauna Sammanträde, hwarest Sahlberg förifrad beklagade sig öfver den Comitée som förklenligt bedömt hans kära sons insända prisskrift, hwilken skall hafwa röjt stora bristfälligheter. –

63 Rein om Ludvig XVI:s död – en uprörande historia, dervid hjertat på engång fylles af medlidande för den olycklige fursten och af förbannelser öfver hans bödlar. – Laboratorium till 9 a: och promenad i Sälskapsträdg.

|82||569|

64 27. Lördag. Licentiatens Bonsdorffs lemma startdisputation »deoriginal: de cavitatibus organismi humani».kommentar – Hos Rpffs roade jag mig att pröfwa lifligheten af lilla Puttes fantasie genom en imaginerad lustfärd på twenne pallar. Unga herrn war deraf så lifligt intresserad att twenne kullerbyttor med wårt equipage icke afkylde hans ifver. Slutligen blåste hans mössa i sjön – på hwilket infall Putte sjelf råkade, då mössan på ett obegripligt sätt försvann från hufwudet. –

65 – A. På Laboratorium till kl. 10. –

66 28. Söndag. – En ung theol. stud., Blomquist, hade en ganska god predikan. – – Rosenkampffs utresta till Dahls, en egendom i Esbo som de ämnat köpa. Promenad med Schybergson i Sälskapsträdgården. D:o med Mathlin och Kemmer. – Soupér hos D:lle Wahllund. – Der träffade oförmodadt en gammal bekant som jag ej sett på 6 år, nemligen Carl Eberhard von Schantz, f. d. provisor i NyCarleby och numera Fändrik i hans Kejs. Majestäts tjenst – Wi förnyade bekantskapen och jag helsade honom från NyCarleby – »hur mår Thilda L.?»original: L.? war hans första fråga – Ganska väl. »Än Louise Kerrman?» ochså wäl. – Sedan språkade wi om diverse omständigheter. Han war sig temmeligen olik; föröfrigt en hygglig unger karl. –

67 29. Måndag.lemma startStenbäcks critik öfver Svenska witterhetenkommentar – något för ensidig och ej i min smak. – Promenad med Blåfield och visite hos Shweitz. Mennlemma starttortorkommentar och vin. Sedermera äggsoupér hemma. –

68 30. Tisdag. Anonceradt utslag i Exercitieskrifningen. – Jag skickade B:k dit och väntade hemma – länge och väl; slutligen kom han medförande d. 5 Approbatur bland 12 – Endast en af Excercit.Exercitanterna, Renwall, hade cum laude, och 3 admittitur. C. Helander hade första Approb. och O. H:r det 6. – Bland lemma startgradualisternakommentar fick Holsti (Pysik) cum laude och Strömsten och Staudinger Admittitur. –

69 Efter denna hugneliga utgång bjöd jag Bk och H:r till Catani, och fick vid ett godt glas portvin ett ypperligt courage. –

70 31 – Onsdag. Stipendiat uprop. Bonsdorf tillbaka. – lemma startStipendiatexamenkommentar, under Hällström, Sahlberg, Sundwall och Linsén. – lemma startMathlin fick lika owäntadt resultat som jagkommentar – nemligen 5 röster. Deremot fick Helsingius, Fru Thesleffs cousin 7 röster. – En annan H. fick i Theol. Stip. Examen 11 röster, och Fru T:s bror Laudatur i Seminariiskrifningen. – Annars tror jag att man gör afseende på förmögenheten. Men äfven det är orätt, såvida det gäller hedern tillika.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Kom sköna Maji [...] ler, – travesti på »Vår-visa» av J. D. Valerius: »Kom, sköna Maj, och blicka / med milda ögon ner, / jag är en liten flicka, / som dansar blott och ler.» (Visor och sångstycken 1811, s. 67).

  3 ein, zwey, drey! (ty.) ett tu tre!

  9 war Maths i kassan rådde det penningbrist.

  10 mon plaisir (fra.) mitt nöje.

  10 mänä Helsingin (fi.) åk till Helsingfors.

  11 Monsieur mon frère le Blank (fra.) herr Blanken min bror.

  11 Visit-timman komedi av Adolf Fredrik Ristell (1820), bearbetning efter franskt original av A. A. H. Poinsinet.

  12 approberades godkändes.

  13 molla mulle, ett kortspel.

  13 mollis et acris (lat.) följsam och stridslysten.

  14 le jour de [...] sa majesté imperiale (fra.) hennes kejserliga majestäts namnsdag.

  14 Suum cuique. (lat.) Åt var och en sitt.

  14 »das kümmert mich» (ty.) »det bekymrar mig»; oklart vem Topelius syftar på.

  15 Myllymaths mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  17 alla historier som [...] i svang Efter Alexander I:s död uppstod rykten om att tsaren iscensatt dödsfallet och i själva verket levde ett undanskymt liv på annan ort.

  21 Investigato nemine (lat.) eftersom jag ingen fann.

  22 intestinalmaskar inälvsmaskar.

  22 kan pro kan han.

  22 grisa grisa ned, smutsa ned.

  23 Runebergs bortresa [...] Borgo J. L. Runeberg hade utnämnts till lektor i romersk litteratur vid Borgå gymnasium och flyttade till staden den 17 maj 1837.

  24 svanen F. A. Ehrströms melodi till Runebergs dikt »Svanen».

  26 poculerades dracks; SAOB har detta belägg av Topelius.

  27 Källan J. L. Runeberg, »Vid en källa» (1833), tonsatt av F. A. Ehrström.

  29 Exercitieskrifning skrivprov i latin över givet ämne inför magistergraden; Topelius avlade examen 19/5 1837.

  32 eldskärm skärm placerad framför eldstaden som skydd mot sot, rök och drag; broderade skärmar var på modet under 1800-talet.

  37 StatstidningenSweriges Stats-Tidning, eller Post-och Inrikestidningar, Sveriges officiella organ.

  39 han pro hans.

  42 2 mil drygt 21 km; den gamla svenska milen motsvarar 10,7 km.

  44 Mazer Österbottniska avdelningen hade beställt ett porträtt av C. P. Mazér föreställande J. L. Runeberg.

  45 Nulla dies sine linea (lat.) Inte en dag utan ett penndrag.

  46 Dejeuner et Soupér chez Wahllund (fra.) Lunch och kvällsmål hos Wahllund.

  46 nolens volens (lat.) med eller mot sin vilja.

  47 Exercitanter studenter, som deltog i skrivprovet pro exercitio.

  47 »Mollis illa [...] et corporis frangit.» (lat.) Denna vänliga och ohämmade uppfostran, som vi benämner välviljan, bryter alla själens och kroppens senor.

  47 »bockar» »fel», i synnerhet språkfel.

  48 press (pressande) tentamen.

  48 morgonbladet stod en artikel om Prestwal »Audiatur et altera pars i frågan om Prästval. (Insändt.)» av sign. F–n., Helsingfors Morgonblad 19/5 1837; det tidigare inlägget »Om Prestval. (Insändt.)» av sign. S–n., Helsingfors Morgonblad 5/5 1837.

  48 tog på bryggan emot ångfartyget Storfursten Med ångfartyget inleddes regelbunden passagerartrafik på rutten S:t Petersburg–Åbo via Reval och Helsingfors. Tidtabellen medgav också dagskryssningar i skärgården.

  49 »heures de la musique» (fra.) musiktimmar.

  50 Vive le pyroscaphe [...] l’a invenù! (fra., pro inventé) Leve ångbåten och leve den Amerikan som uppfann den! – Pyroscaphe, en ångbåtsprototyp, konstruerades av en fransman, den första fungerande ångbåten av amerikanen Robert Fulton.

  53 (Dervid mindes jag [...] 1836) de s.k. augustidagarna, 2–5 augusti 1832, då man bl.a. firade moderns och mosterns namnsdagar samt dansade hos Hammarins (Topelius–Johanna Sofie Topelius 16/1 1833, NB 244.97). – Följande datum avser möjligen 14/8 1836, när Topelius bevittnade rådman Lithéns fyrverkeri på Alörn och två nyligen hemkomna skepp svarade med kanonad.

  54 kiseljord kiseldioxid, uppfattades som en jordart på 1700-talet.

  57 Lerjord aluminiumoxid.

  58 Fluspathsyra fluorvätesyra.

  59 Quid Decens skref [...] Rewal, avser Helsingfors Tidningar, efter tidningens motto »Quid verum atque decens curo et rogo». Artikeln »Wårt ströftåg i Finska wiken.» publicerades i HT 24/5 1837.

  59 på skralité skralt.

  60 Tyskarna spelte [...] oder die Schuhe»Schloss Greifenstein oder Der Sammtschuh (1833), skådespel av Charlotte Birch-Pfeiffer, uppfördes av J. Weylats Tyska Skådespelare-Sällskap.

  61 notre (fra.) vår.

  62 voila la magnete! (fra.) se där magneten!

  64 disputation »de cavitatibus organismi humani».Disquisitio physiologica de cavitatibus organismi humani. Publicae censurae subjicit Eberhardus Julius Bonsdorff (1837).

  67 Stenbäcks critik öfver Svenska witterheten »En Sommarafton.», Helsingfors Morgonblad 29/5 och 2/6 1837.

  67 tortor mindre bakverk, bakelser.

  68 gradualisterna studenterna, som deltog i skrivprovet pro gradu.

  70 Stipendiatexamen examen i ett flertal ämnen, godkänd examen var ett villkor för att söka och ta emot universitetets stipendiemedel; Topelius avlade examen 2–13/12 1836.

  70 Mathlin fick lika [...] jag Examensresultatet hade varit en stor besvikelse för Topelius (13/12 1836).

  Faksimil