November

Lästext

|114|

November. 1838.

lemma start»Es ist dunkel um uns, o Mädchen, schon: in uns ist das Licht verborgen. Aber lass es erscheinen das selige Licht – das selige Licht der Liebe! – – – –Sch! Es war ja mein Wörtlein nicht, es war ja das Echo nur, das falsch meine Wörte nachahmen wollte – – – – – – – språk: tyska Augusti 1837.kommentar
– – – – – – lemma startRusar bort såsom stormen när, dubbelt yr då han möter en wådeld, han unnan flyr! – Ephemerer 1835kommentar

1 Sömnig är verlden, i dvala sjunker naturen. Men Menniskolifvet flyr som en vind öfver sommargrön äng, öfver höstens förbleknade fält. Och lifvet flyr mot framtiden; men det förflutna rinner till hopa bakom det, såsom fåran efter ett seglande skepp – en stund ser man vägen ännu der det framgått – men vågorna gå och allt är utplånadt snart. –

2 Lifvet söker sällheten – och andas i flygten dess ångande doft – Men sällheten är lik regnbågen i skyn – en fjerran brygga mellan himmel och jord – som synes tätt bakom kullen – från kullen: borta vid skogsbrynet, från skogsbrynet: långt vid bergen – från bergen: lika långt som i början – och alltid i framtidens aftonrodnande dimmor långt, långt bort.

3 1. Thorsdag. – Hemma, undant. en promenade åt staden med tidningar – sjukbesök hos Hejko och hos Öller med Dyhr. – Vue med bindel om hufvudet.

|766|

4 Horribelt slask på gator och vägar – veritabel höst.

5 2. Fredag. Allt lemma startBeckerkommentar. – Pigornas afsked som ombytte tjenst. –

6 E. m. flickorna LindquistKudnis »hade föresatt mig redan hos Ohlsons att komma just i dag» – Wi fyra lemma starten quatre têtesspråk: franska!kommentar – Wi sitta i förmaket, ty flygeln står nuförtiden der. – Emelie berättar en dröm: »fick bud att nu är Emil död. Sedan woro wi i Kyrkan (här) – en blå kista stod wid altaret och svarta oficerare omkring den – Ingen annan än jag skall spela på orgeln – och spelte i E moll – Då kom Emil sjelf till mig – blef ej rädd – »nu ska wi sjunga något tillsammans. Men jag skall säga dig något.» Då såg jag upp – ansigtet war krossadt, armen krossad – jag blef grufligt skrämd och vaknade.» – Flickorna spela; Thilda och Sophie: lemma startIdomeneokommentarEmelie: brillanta variationer till Beethowens lemma startSehnsuchts walskommentar. – Wi lemma startquatremainskommentar? – Om Composition – jag wille kunna Componera så som Herold till exempel. Han är min favorite. – Beethowen, Mozart, Weber, Haydn Cherubini m. fl. wore alldeles för stora. –

|115|

7 Rossini är förtjusande i bland och led ibland – bestjäl sig ochså sjelf något för påtagligt. »Som Münchhausen skar af sitt tåg.» – Meyerbeer torde wara en magnifique karl, men har hört bara potpourier ur lemma startRobertkommentar och lemma startHuguenotternakommentar. Auber – ja väl, han är ock en karl i min smak – lemma startBronshästenkommentar är superb – Bellinilemma startNormakommentar och lemma startStranierakommentar äro söta. Orimligt, säger Tullförw. – – – – m. m.

8 Widare tal om Hfors, M:lle Holm och Runeberg. Mäta flickornas längd, – följer dem på chaise till hängbron. –

9 Resultatet af åtskilliga mätningar är: Z. Ts är lemma start5 fot 8 tumkommentar lång (har äran wara en reslig karl) – Albert Dyhr: lemma start5 fot 5 tumkommentar; Emelie Lindquist: lemma start5 fot 4 tumkommentar. Thilda Lindquist: lemma start5 fot 3¾ tumkommentar. Sophie Topelius: lemma start5 fot 3 tumkommentar och Thilda Lithen: lemma start5 fot 1½ tumkommentar lång. –

10 3 Lördag. F. ms visite hos Hammarins (att begära Maries Marie) och träffar frun, derifrån hos Lindquistens, träffar både gamla herrskapet och flickorna. Sitter en stund i förmaket och hör Emelie spela en lång lemma startRondo af Beethowenkommentar; invecklad men och obegriplig för mina öron. – Wandrar sedan hem med en stor bundt papper att skrifva noter på åt Emelie och Sophie. –

11 A: Sitter hemma och afskrifver Maries Marie.

12 4. Söndag Kurten: salige äro de renhjertade. Predikanten war ovan i Declamation och äfven predikan saknade den kraft som ensam förmår göra ett varaktigt intryck.

|767|

13 A: lemma startCucukommentar hos Albert Dyhr med Ekberg och några andra. −1 Rd, 40 ʄ –

14 Satt och skref till ½ 2 –

15 5 Måndag. Visite af Johannes Lybeck som hämtar en klocksträng och inlöser af Mamma sin rewers stor 550 Rd Rgds. – Det gör regn i dag igen – slasket är orimligt men quarnen går – arrangerar om dammarne, är wåt som en dränkt hund, men det är roligt och à la »för 10 år sedan».original: sedan.

16 6 Tisdag. lemma startPietisterna stämda till tingskommentar, öfver 600, säges det, tål något afprutas. Donner domare: Nordquist actor i målet. (Herpman berättas vara lurad af Nordquist) – War en stund och hörde – mycket folk – resande ochså, E. Svahn, Durchman, Malmberg, Munsala Wegelius, Fredrikson och många andra. – flickorna Fonselius, Sophie Svahn, flickorna Chydenius fru Fson – en stor del af mästerskapet »inför Pilatus» som M. Sund uttryckte sig. Många började tal som ej blifvit korta om ej domaren afbrutit dem. De flesta bekände öppet att de »varit hos Mag. Östring, men wiste ej att det var illa att rådfråga sin lärare». Östring skall sedan talat för sig och alla. – E. Svahn – frågade mig, – ångrade sedan att jag ej öppet sade min tanken: »bokstafven fäller dödar dem; det kommer an på om andan gör dem lefvande.» – Men erkännas måste att detta är ett vigtigt tidens tecken och en folkrörelse som ingalunda med wåld kan undertryckas såsom all historia nogsamt lär oss. – Och äfven här gäller Luthers ord: »äro de icke af|116| Gudi, så skola de nog falla af sig sjelfva; äro de åter af Gudi, ho kan då stå dem emot?» –

17 E. m. Christning och fadder åt Joh. Emil Turdin emot Thilda Lithén. Tog min lemma startfadderkysskommentar. – I Lt mot Mamma. – Sälskapet war helt litet; slägten och faddrarne. – Uppe hos Hejko som ej visade sig nere – Sedan sjöngs det vid pianot – det war min brillanta dag, sade Sophie – mjuka tjenare; jemförelsevis. – lemma startGondolierenkommentar m. fl. och sist lemma start»Anne Marie»kommentar. – flickorna glada i dag, äfven Thilda ovanligt – Sockernoter m. m. – En treflig Christning –

18 7. Onsdag. Fem prester ha spisat middag hos M. Sund; det har AnnaLena berättat. Regn och åter quarn i full gång. Bref till Emil Lundmark och berättar för honom Emelies dröm, »hvaraf man smått kunde misstaga sig och tro» etcet.

19 8 Thorsdag. Regn. A: flickorna Lithén, sednare frun och Dyhrn, hos oss. – Wi härma Rosenbomis echo i ett dricksglas, och höra kyrkklockornaoriginal: kyrklockorna med en lemma startbrandstakekommentar. Musik ochså, i förmaket – Sophie spelar – sedan sjunger jag ochså – man förundrar hwaraf jag tagit sådant courage på sednare tider; det roar flickorna. Sjunger ochså mitt stora Epos om Justus Thuneberg.

|768|

20 9 Fredag. Lemnar nu Becker sen jag hunnit in på 1300-taletoriginal: 1300 talet och tar till den torra lemma startWachlerkommentar. Regn ytterligare – Wattnet i elfven står ovanligt högt – ännu ser man mycket grönt ehuru det har en stark kolorit af ålderdom. – A: Sitter en stund hos Hejko och sedan thé hos Lithéns, der Berger talar om lemma start»förriga ofreden»kommentar, om Liljeroth som gick mot Ryssarne och räddade NyCarleby från brand, om kosackernas osed att icke skona ej ens fruntimmernas br–, m. m. allt för flickorna; hwaråt Dyhr och jag roade oss. – Äfven wårt stamträd framtages och commenteras. –

21 Hemgående hörser jag ljus hos Lts, och hör strax bredvid en röst som beklagar sig: »om du inte låter bli att slå mig, skall jag ropa så hela stan hör det.» Det är Platen, tänkte jag (misstag. Sjöberg.), och bultar på fönsterposten så att rutorna skallra. – Sedan bort och omkring ett par quarter. – Det regnar, är kolmörkt – ingen på gatorna – roligt att titta på fönster – diverse vuer – bland annat twå flickor som dansa – obemärkta, tro de, små kräk! – Det war en nätt vue – åter förbi Lts – och Platen – nu är allt tyst –

22 10 Lördag – Nytt tjenstefolk – En jungfru som heter Greta Lazander och ser fromsint ut. Och en kökspiga (förmodligen ochså jungfru), Magdalena Rif – som ser bra, men enfaldig ut.

23 Hemma – slog en visite ur hågen – Skref i stället Maries Marie och åt stekt strömmen lemma startau lieu du théspråk: franskakommentar. – Regn – lemma startimmer Regen!språk: tyskakommentar

|117|

24 11 Söndag Okyrka och hemma lemma starttout le jourspråk: franskakommentar. Regn i öfverflöd. Skrifver Maries Marie – dricker thé hemma – Stina beskrifver huru en pojke objuden kalasat på Anna Lenas kringlor och lemma startsockerbrödkommentar. –

25 12 Måndag. Maries Marie blir nu färdig. – I dag kommer snö – En ovisite med Sophie hos Lindquistens som äro hos Wennerholm (lemma startet moi qui a fait barbe!språk: franskakommentar) – Och som wi skam till sägandes midt i snön åkte i chaise till staden, så vände wi om, spände släda före, åkte ett slag kring staden för att lemma startproberakommentar föret som dock war lemma startkrasligtkommentar – och sedan in till Lithéns der wi finna menniskor och ljus, tala om juntor, spektakel och annan persilja samt trösta oss småningom under diverse små spetsiga ordbollar kastade åt mig angående den misslyckade visiten. – P. S. hade i tysthet anmärkt att Sophie war skyldig Marie W. en visite, men togs ej i öronen.

26 13 Tisdag Wachler i fortsättning. – A: hos Hejko; sedan hos fru Brunström hvarest befinna sig Turdins, Lithens, wåra, och Wennerholms och Hammarins. Sittande lemma startConversazionespråk: italienskakommentar i lilla förmaket. Fru H. talar om att »Nero|769| skäller som en karl.» Fru W. åter: »om man blundar så går man säkrare i mörkret.» – Marie W. tyst och alfvarsam. – Retour förbi – lemma startp. d. v.point de vuespråk: franskakommentar – efter släde som mötte. 11 dagar: –

27 14. Onsdag. Bud – och med Sophie hos Lindquistens. – Åter sopha, äppel, piano och Thilda som fäster fast gardinerna med nålar. – Gamla herrskapet sitta inne en stund och prata med. – Om Hilda som skickat lemma startRose Waltzernakommentar att ges tillbaka vid eldsljus. Thilda: »solens behag skiner i glädje öfver snöheten.» – lemma startOm Diana och hennes emblemerkommentar – betalte 1 Rd billetten för att se henne – för nympherna 12 ʄ – Men koger och pilar måste visas – de äro vackra förgyllda leksaker – – förtjusa! roligt att det kunna! – Ett papper – rycker det ur flickornas händer – ih! skriks det så det hörs till storbron tror jag. – Charade på Kekoni. – Emelies oaning att det skulle bli violer i quäll. – 3 frågor. – ?

28 P. S. för den 13.

Elfva dagar.

Elfva dar och ingen blomma,

Elfva dar och ingen stjerna,

Elfva dar och ingen himmel,

ingen wår på elfva dagar.

Blott ett wissnadt löf på grenen,

blott en kulen höst på jorden,

blott entt moln som drifs af vinden,

och en nattlig sky på fästet.

|118|

Och du är ändå så nära,

blomma, wår och klara stjerna

och ändå, ändå så fjerran

och så länge, länge borta.

Se! mitt hjertas werld är öde,

tomhet bor i barmens salar,

och en molnomhöljd November

är mitt lif då du är borta.

Elfva dar! – Ack, kom min blomma,

kom min vår, min vackra stjerna,

|770|

kom, min glada himmel, åter

efter elfva långa dagar!

lemma startwie die Sterne bist du nah – doch ach så ferne!kommentarspråk: tyska

35 15 Thorsdag. Bref från Aurora v. Stern till Versfabriqueuren Jacob Wehringer, rätt nätt. – Resa till Juthbacka (enl. öfverenskommelse i går) – tyckte det var för tidigt. In till Lithéns – hvart far ni? – till J:cka – hvem är der? – har ej tid att komma med. – – Emelie är på Juthbacka, systern inte, och för resten ingen annan – fira brasa i förmaket – Emelie bref af Aurora och nyfiken. Mina O. berättar om sin bror. »Det der har jag hört 10 gånger förut.» (E.) – Sys sedan och blir tal om kyssar – »smakaoriginal: smaka mycket olika, säger Mina O. – Min bror kysses mycket gerna. Engång sof han» – etcet. – Sophie: aldrig tycker jag att en kyss är någonting – Ah! och jag skulle spatsera till Jacobstad för en kyss. – »Hwem kunde då wara så hårdhjertad och neka? (Cna) – inte du åtminstone»original: åtminstone (till E.)original: E. Mina O. ställer nu till Cucu – spelas om pappershjertan – komma på 2 man hand. – – försöka hwems lycka är starkare – »min lycka är stark, ty jag är född på dagen Felix!»original: Felix! – och min lycka vann – vinner kanske icke i giftermål, lyder ordstäfvet. – Promenade i den sköna salongen och owals. Oblindbock. Se på blommor – – Flickorna om Juntorna – Men Emelie är alfvarsam; sitter och klipper namn – Slutligen ochså oåkning, min dumma menniska. –

36 Promenader öfver mitt kammargolf långt inpå natten. –

37 16 Fredag. Snö. – A: hos Öller som analytiserar sin sjukdom. – Sedan med Dyhr hos vännen Hejko, en kopp thé och resonementer i många ämnen medan wi fira brasan – galnskaper först, sedan öfvergång till alfvarsammare ämnen; om philosopherna och deras inflytande på menskligheten, om gränsorna för wårt wetande, om evigheten försinligad i stjernorna, om lifvet och dess hopp, – och mycket annat – – Hejko har under de ensliga veckor han tillbragt på sin kammare läst mycket; – och har mer än förr tänkt öfver ämnen som ligga utöfver det alldagliga lifvets trånga kretsar.

|119|

38 17. Lördag. Yrande snö. – Thilda Lithen hos oss hela dagen, – sydde tofflor åt Rosalie. Sitter och läser högt för flickorna ur lemma startPaul de Kocks ägtenskapshistorierkommentar tills de lemma startfalla till bönbokenkommentar och be att slippa höra mera. – Kerrman är hemkommen och medför lemma startFra Diavolokommentar och lemma startJean de Pariskommentar – blef så glad så jag talte om det strax; och der war den julklappen. – Sednare kommer Rosa L. – berättar om huru studenterna kastat mössorna af sjöoficerarne i Hfors: om Westerlund m. m. – Små arangementer.

|771|

39 18 Söndag.

Jag är så glad i dag

hosvårtyttn kommer hit i dag;

då få vi unga

dansa och sjunga,

de gamla le deråt.

41 Och med hufvut fullt af små verldsliga omsorger hör jag en stund från läktarn på Östring, sedan jag tingat Marklund att spela hos oss i quäll. Ungdomen skall träffas hos oss i quäll – det skall arrangeras om Juntorna – lemma startInnocencernakommentar. Skallar derföre ihop stadsens ungkarlar så många jag får tag i. –

Dansande Caffe (Första Juntan) på Kudnis. Kl. ½ 7–½ 12.

42 Församlade woro alla ungkarlar och flickor af societéen, samt några få fruar. Föret war nu godt; man åkte hit. – Allrasist komma Lithéns. Det hwiskas och rådgöres om juntorna. – Emelies alldeles oskyldigt menta »de som inte vill se oss hos sig, behöfver inte komma om de inte vill;» föranledde krakel med wåra tyckmyckna cousiner från landet. – Ändtligen komma Marklund och Wahlberg. – Alla meubler äro flyttade ur salen; wi dansa. Går trögt i början på måladt golf. Tar sig. – En scharlakansröd klädning. Ett långt potpourie – tror nästan att Marklund, den dansmästarn med flit spelar ett potpourie 2 tourer längre än vanl. Väl mellan Rosalie och Emelie. – Sophie och Emelie gå och fundera på tal: Sophie tar mod på sig och lemma startprojecterarkommentar Juntor; allmän tystnad; man bifaller; fru A. M. Synnerberg bjudaer sälskapet till sig i Onsdag. »Få wi komma med?» »Ja, herr T. och alla herrarna äro mycket wälkomna». – Nåväl, alla som vilja vara med om saken infinna sig nu hos Synnerbergs. –

43 Emelie: Häggtrström = lemma startsnömoskommentar. – En hel rad flickor skrämda på flykten af Logren upp i min kammare. – Wi ha dansat nog, mena fruarne. Flickorna pelsa på sig i min kammare – Godnatt, englabarn! – – – 11 graders köld.

44 Herrarna gå snart derefter. Så war det kalaset slut; ganska trefligt sade man.

45 Dans: I: Wals – II. Sv. Quadr. fru Frosterus: III: Francoise: Louise K. IV: Potpourie: Thilda Ln. V. Sv. Qu. – Rosalie Ln. – VI: Wals – VII: Francoise: Marie Wm. – VIII: Potpourie: Emelie Lindquist. IX: Rysk|772| quadrille: Johanna Cius. – X: Wals– XI: Thilda Lt. – XII: Wals.

46 P. S: Bland nyheter berättas att Donner skall tycka om Emelie; är väl ej så underligt, men man får ej tycka om någon annan när man är förlofvad, lägg det bakom örat, herr Häradshöfding.

|120|

47 19 Måndag. En odag, ingen dag – man uträttar så litet, man gör, man tänker, man lefver så litet på en sådan dag efter ettn dansparoxysm. – Nog tänker man ändock, neml. på gårdagen, men ochså är man dum i alla andra tankar.

48 A: Flickorna Lithén utåkande till oss; Sophie och jag behöfdeoriginal: behöfdes lemma startfrisches Luftspråk: tyskakommentar åkte med – in till Lithéns – thé – och tal om gårdagen, dess nöjen och dess små krakel, dess beslut och dess stora förhoppningar för den närmaste framtiden.

49 20 Tisdag – Hemma med min Wachler och Brückner. Går piano med noterna. – Men för dig, lilla Emmy, hur gerna.

50 21. Onsdag. Om Onsdagen är så mycket mer att berätta. F. ms visiter hos Hns, Hejko m. fl.

Andra Juntan. Hos Synnerberg.

51 På Caffe. Sälskapet litet mindre än hos oss. – I början stickas spetsar nog ifrigt. Men nu beror det att gifva nöjet fart för alla andra juntor. – Arrangeras lekar. Får förtroende att lemma startanimerakommentar. Stolarne i ring på golfvet. – Många variationer. – Ordens mysterier – leken »hwarför härmar du mej?» – och en hel rad intogs – gjordes fasliga grimacer; Donner föll på knä; alla de första placeras på förbättring. Emelie är sist och gissar genast af en händelse – Tante B. påstår att hon lekt den förut. Har icke, det kan jag svära, på god tro. Säger intet osant. Kan intet säga osant. Ochså statue-leken – Emelie är statue. – Leken att sälja taflor. Sophie leker, och presenterar Collander som »krogskylt», Augusta Åberg som »Papegoja i bur». Collander åter säger om Lybeck »behagar herrskapet graf Lax?» – Liknelseleken. Häggström = en sax. Undras om den är hwass, om den biter, sticker, om den hänger på skylt, om det är en ljus-sax, full af sot. – Jag = ett ur. Undras om det är lätt att dra upp och (Moster L.) om det är söndrigt. – Johanna F = en gardin, som föranledde många galna undror, af hvilka minsta delen kunde frambäras. – Slutligen: jag gick mig ut på en grön äng. Den tycker jag är ledsam. – E: fick Lagermarkden tar jag ger jag bort – Doctor Ticklén, tar jag – Hindrik B. – ger jag bort – hwarföre? – för det han ej will ha mig. – Jag: fick först Emelie, Thilda, och Johanna C – bytte de första twå om; wisliga.

|773|

52 I det hela war rätt muntert hos Synnerbergs och wärd och wärdinna animerande efter bästa förmåga. – Några lära ha tyckt att det lektes för mycket; icke jag; är nöjd i quäll.

53 Följande damer deltaga i Juntorna, som ordinarie ledamöter: fruarne Synnerberg och Frosterus; Mademoisellerne Lindquist, Lithén, Calamnius, Åberg, Hammarin, Berger, Backman (Carolina), Ottelin, Topelius, Stenroth, Häggström [    ]Tomrum Summa 16 damer.

54 Herrarne äro ej bestämda – af ungkarlar deltaga: Hrr Häggström, Donner, Lybeck, Collander, Logren, Topelius, Dyhr m. fl.

|121|

55 22 Thorsdag. Thermom. −10 ½.original: −10 ½ Ephemerer. – Svante SvahnTurdins passera afton på Kudnis. Sophie och Augusta Åberg spela: lemma startOthellokommentar, lemma startTancredkommentar, lemma startFra Diavolokommentar. – Aug. Åbergs musik är mycket säker och precis (lemma startmarcatokommentar) – men icke alltid så mjuk, så legato som man skulle önska. I stycken som lemma startZampakommentar och en del af lemma startDen Stummakommentar gör den god effect; icke alltid så i lemma startOthellokommentar som är hwad man kan kalla mjuk musik.

56 23 Fredag. Thermom. −12. – f. m. Hos Lundmark som far till Wasa. – Hos Lithéns: om mig för 10 år sedan – ett af flickornas favoritämnen äro reminiscenser från dessa flydda dagar – dessa tider med andra färger, andra nöjin, andra önskningar och förhoppningar, annan glädje och annan sorg; dessa år, 1827, 28 – då så mycket war annorlunda än nu (bättre kanske! kanske ochså intet; ty mellan barndom och ungdom är blott den skilnad att all glädje och all sorg som i barndomen skimrar på ytan och lefver och blomstrar i ögonblicket blott, den verkar i ungdomen mera på djupet, synes mindre men uprör mera, smärtar mera och fröjdar mera än den fordom gjorde.

57 A: Hemma. –

58 24 Lördag. Wachler i fortsättning. – A. Barnsängsvisite hos Lithéns. 4 små kattungar af alla möjliga couleurer komna i dagen. Sedan hos Hejko – Boston med Lybeck och Collander, à 1 Kopek. Compagnie med Dyhr och −26 Kopek.

59 25 Söndag. Kyrka med Sophie. Fonselius. Wi frysa, wi gå vid sista psalmen – Emelie går lemma startà meme foispråk: franskakommentar – snögar – retraite i Lts port, der hästen träffar oss.

60 – Och nu, Mamma lilla, måste wi ha en kyrksup, ty det är kallt. –

61 A: Sophie hos Calamniuses; här äro Carin och Gustaf, Häggström och några andra. – Caffe hos fru P. Lybeck. – Visite hos Gronow, Dyhr – om lemma startStåndsparalellernakommentar. Promenade med Dyhr, och många gånger förbi Tante A. H. B. som har agreabla främmande – en annan Thilda står och|774| lägger hop sin söm vid fenstret. – Jag räknar aldrig på steg, när det gäller en vacker syn – en vue i fönstret, ett angenämt möte o. m. d.och mera dylikt – har tagit många tusen steg på det viset.

62 Spatsera sedan med flickorna Ln, Cius, Hn m. fl. – En Thilda bryr: åh, hör på dig; det war rart – tystnar – stackars flicka – men wi komma bra öfverens nu. –

63 Sophie berättar om Carin, och: »wann du nu, pion?»

64 26 Måndag. – Hemma – De samma Brucknerska – och meteorologiska observationer.

65 27. Tisdag. A: H: Bn och fru Downer äro på caffewisite. Ledsagas hem af Sophie och mig, som vika in till Lithens (kl. 9–10) a. och der höra diverse små nyheter.|122| Berättas nemligen om ett antijuntiskt partie i staden, bestående af herrar Benzelstjerna, Wennerholm, Kerrman, Calamnius, Östman och några andra, af hvilka B. sagt »om hans flickor varit stora, skulle de ej fått deltaga», och K. »att det var högst oanständigt att de unga damerna sökte sprang så der efter ungkarlarne».original: ungkarlarne. – Allt det normaliseringoriginal: det der är icke alls farligt; löjligt och roligt snarare. –

66 28 Onsdag. f. m. hos vännen Hejko. »fan så tråkigt att ligga inne, när man är frisk. Men det kommer wäl min tid ännu – Till jul skall jag vara på fötterna.»

67 E. m.

III: Tredje juntan hos Stenrothens.

68 Jag mins den Onsdagen så väl: det war en glad dag bland de många. – Vädret är det vackraste. Wi åka dit i den mildaste luft, det herrligaste månsken – damerna kläda väggarna väntande – Logren möter med en vanlig persiljephras »nå, min käraste bror, hur står det till med din philosophie? Jag tror den har utgrenat sig åt så många håll på sednare tider, att den är alldeles oigenkännelig.» – Wi dansa – Gubben och gumman S., Logren och Sophie animera bra; rummet är trefligt; wår enögda Marklund gnider braoriginal: bra” – punschen är den enda som är dålig, men desto mindre sätter man sin contenance i fara.

69 Man är sälskapslik i quäll – man pratar persilja i quäll och Logréns wältalighet i den genren är förvånande – det är emellertid roligt att höra detta blomsterspråk. – LB:n och Louis K. äro ochså här – Emelie har fått weta deras förklaring af hennes ord hos oss, – förklarar nu sjelf, ursäktar, ber så vackert, men ändå klarna ej cousinernas pannor alldeles. –

|775|

70 Det war ett potpourie; – ett sammelsurium, du wet! Il fait chaudspråk: franska, det gör warmt här i quäll, och det hjelper ej att spjällen öpnas och dörrarne stå på glänt. Emelie beskrifver en dröm: »Du satt inne hos pappa, jag kom in med en panna potates, och blef mycket förlägen. – Sedan foro wi till Alörn; du styrde och styrde för nära fartygen, så att ankartåget slog sig kring mitt hufvud. Ja nog tror jag du will bli af med mig, sad’ jag, och war mycket ond och grälade hela tiden. Sedan blef det bra på Alörn.» – Ah; det betyder bra att wi trätte. – Men det war bara jag som grälade – – – – – – – – – – –

71 »Är det roligt i quäll?»original: quäll? – Nej – Det är rätt att säga rakt. Men hwarföre? – Är ledsen för L B.:ns och Lk:ns skull som äro stötta. – Bry dig inte mer derom; du har gjordt hwad du borde. – (i detsamma Johanna C:iisvårtytt röst öfver hela salen: »hwad du är lycklig i quäll!» – »Ja, jag försäkrar, jag är alldeles intet olycklig.» Kusin Minnas röda draperier. Mins du dem?

|123|

72 Här funnos andra som med mera skäl kunna kallas lyckliga. Jag dansar med Josephina. Hon talar om Costumebal – »det skall wi koka ihop hos Bergers.» Men Lagermark hör detta koka ihop och får dermed mycket att göra. En tid derefter fick jag på alfvare säga åt dessa unga vänner: lemma start»nu har ni rigtigt kokat ihop, ni!»kommentar

73 Donner är intet här. – Undrar hwar Donner kan wara? Hwa sa?

74 Kl. omkring midnatt är kalaset slut. Tackar af uprigtigt hjerta. – Önskar hemvägen vore dubbelt så lång, ty lemma startSeleneskommentar öga är så klarsynt och vackert och gladt i quäll.

75 Det är ock en tid då lifvet blommar i den kulnaste höst, då all verlden är ljus en Novembernatt! Rus af förhoppningar! brusande ström af sällhet! År i ett ögonblick! Långa dagars solljus i secunden! Det är ock en tid! Ögonblickets lif! jag minnes dig än. Ditt minne sträcker öfver mångenoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarande dag sin flygt. – Tider vexla; det minnas vi ej då. Tycken vexla; det oroar oss ej då; hopp och längtan, bilder af framtid vexla; det weta wi ej då. Allt är ett solljus som bländar och tjusar – och verldens skuggor vika, och tidernas töcken klarna, och det nu som flydde och det nu som kommer, det förflutna och dess minnen, det framtiden och dess hopp – allt förlorar sig i denna enda solpunkt, detta nu som är och ensamt fängslar vårt bländade öga.

76 29 Thorsdag. Flickorna LithenKudnisRosalie hemföljes på f. m. (vue) – Men Thilda stadnar quar hela dagen. – Besöker wår stackars kammarherre och beskrifver gårdagens Junta, – beskrifver dans och courtise och flickor – det roar lemma startmon frerespråk: franskakommentar att höra.

|776|

77 Ungdomen på Kudnis har Julbrådskan. Thilda arbetar på tofflor åt Rosalie, Sophie på en lemma startklumpdynakommentar åt Tante B:n. – Tidningar och piquet med Thilda som stadnar quar.

78 30. Fredag. Thilda fortfarande här. I dag tar jag ner min Brückner och skrifver derine – galit ibland – A: brodren Dyhr. Arrangeras Boston – har en enorm tour – 1500 engång wunna – slutl. 800. – Thilda stadnar quar.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik »Es ist dunkel [...] Augusti 1837. se 12/8 1837.

  Rubrik Rusar bort såsom stormen [...] Ephemerer 1835 se 8/11 1835; Ephemerer är titeln på Topelius handskrivna tidning 1834–1838.

  5 BeckerVerldshistoria af Carl Fredrik Becker (flera band utkom i svensk översättning och bearbetning under 1830-talet).

  6 en quatre têtes! (fra.) fyra huvuden tillsammans!

  6 Idomeneo opera av W. A. Mozart (1781).

  6 Sehnsuchts wals förmodligen Ludwig van Beethoven, »Sehnsuchtswalzer» (ass-dur), Emilies bravurnummer.

  6 quatremains (fra.) fyrhändigt.

  7 Robert opera av Giacomo Meyerbeer (1831); Topelius hade sett den framföras i Helsingfors 16/4 1833.

  7 Huguenotterna opera av Giacomo Meyerbeer (1836).

  7 Bronshästen opera av Daniel Auber (1835).

  7 Norma opera av Vincenzo Bellini (1831).

  7 Straniera opera av Bellini (1829), här i pianoarrangemang.

  9 5 fot 8 tum 1,68 m; en fot motsvarar ca 30 cm och en tum ca 2,5 cm.

  9 5 fot 5 tum 1,61 m.

  9 5 fot 4 tum 1,58 m.

  9 5 fot 3¾ tum 1,58 m.

  9 5 fot 3 tum 1,56 m.

  9 5 fot 1½ tum 1,52 m.

  10 Rondo af Beethowen Beethovens œuvre är omfattande och Topelius använder rondo-begreppet ganska fritt i dagböckerna.

  13 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  16 Pietisterna stämda till tings Fredrik Östring och hans anhängare stod åtalade för brott mot konventikelplakatet; sedermera bötfälldes 94 personer för olovlig sammankomst.

  17 fadderkyss fadderkyss, som efter ceremonin utväxlades med den man stod fadder med.

  17 Gondolieren tonsättning av Karl August Nicanders »Gondolieren (Efter Zappi)» (Hesperider 1835).

  17 »Anne Marie» variation på tysk folkvisa.

  19 brandstake eldgaffel.

  20 Wachler Ludwig Wachler, Handbuch der Geschichte der Litteratur I–II (1822–1824).

  20 »förriga ofreden» förmodligen avser Topelius den ryska ockupationen av Finland 1713–1721 under stora nordiska kriget. Begreppet »stora ofreden» vann fotfäste i det finländska språkbruket först genom Topelius Fältskärns berättelser.

  23 au lieu du thé (fra.) i stället för te.

  23 immer Regen! (ty.) alltid regn!

  24 tout le jour (fra.) hela dagen.

  24 sockerbröd småbröd av socker, ägg och mjöl; kunde även avse annat sött bakverk.

  25 et moi qui a fait barbe! (fra.) och jag som rakat mig! [alternativt: gjort bort mig].

  25 probera pröva.

  25 krasligt skralt.

  26 Conversazione (ita.) samtal.

  26 p. d. v. (fra., här:) inget att se.

  27 Rose Waltzerna troligen »Rosa-Walzer für das Piano-Forte» av Johann Strauss d.ä. (1836).

  27 Om Diana och hennes emblemer Emilie Lindqvist hade föreställt den romerske mångudinnan Diana vid en maskerad i Nykarleby 25/3 1838.

  34 wie die Sterne [...] ach så ferne! (ty.) som stjärnorna är du nära – men ack så fjärran!

  38 Paul de Kocks ägtenskapshistorier troligen En vildhjernas memoirer (1835).

  38 falla till bönboken falla till föga.

  38 Fra Diavolo komisk opera av Daniel Auber (1830).

  38 Jean de Paris komisk opera av François Adrien Boieldieu (1812).

  41 Innocencerna anspelar förmodligen på en sällskapsorden i Stockholm.

  42 projecterar föreslår.

  43 snömos ytlig, halvbildad person.

  48 frisches Luft (ty.) frisk luft

  51 animera uppmuntra.

  55 Othello förmodligen en pianotranskription av ouvertyren till Giacomo Rossinis opera Otello eller Moren från Venedig (1816).

  55 Tancred italiensk opera av Gioachino Rossini (1813).

  55 Fra Diavolo komisk opera av Daniel Auber (1830).

  55 marcato accentuerad, med eftertryck.

  55 Zampa romantisk opera av Louis-Ferdinand Herold (1831).

  55 Den StummaDen stumma från Portici (1828), opera av Daniel Auber (musik) och Eugène Scribe (text).

  55 Othello förmodligen en pianotranskription av ouvertyren till Giacomo Rossinis opera Otello eller Moren från Venedig (1816).

  59 à meme foi (fra.) på samma gång.

  61 Ståndsparalellerna Sophie von Knorrings roman Stånds-paralleler (1838, anonymt utgiven).

  72 »nu har ni rigtigt kokat ihop, ni!» Josefina Sofia Calamnius och Bror Otto Berndt Lagermarck förlovade sig 17/12 1838.

  74 Selenes Namnet Selene (mångudinna i grekisk mytologi) förefaller hos Topelius ha olika betydelser, här: Emelie.

  76 mon frere (fra.) min bror.

  77 klumpdyna stoppad dyna med blyklump eller annan tyngd, på vilken ett tyg eller annat sömnadsarbete kunde fastspännas med nålar.

  Faksimil