April

Lästext

|26|

Aprill. 1838.

lemma startSe! Se huru skönt det ljusnar i molnets skuggande natt. – Ej solen, barn, – en ljungeld smeker dess dunkla rand! – Promenader 1838kommentar
lemma startWer nicht liebt Wein, Weib, Gesang –
Der bleibt ein Narr sein Leben lang!
språk: tyska Doctor Martin Luther.kommentar

1 1. Söndag. Okyrka. f. m.original: f m. Dagbok. –

2 E. m. Bostonpartie hos mig. Sjelf åskådare. – Resonerade med Farbror Eg om Haydn och musik i allmänhet. Farbror förmälte att han|685| skulle sjunga en Solo i Oratorium. – Falck, och Fredmanniana; dispute med Farbror som påstod att det var idel lemma startråskkommentar.

3 2. Måndag. – E. m. »Hwarför gråter du mitt barn? – Jag har tappat 2 Riksdaler och törs inte gå hem. – Stackars flicka, det war ledsamt.» – Langensköld förbarmade sig.

4 lemma startÀ revoirspråk: franska.kommentar – Musikalisk Soiree, förskönad af Steins improvisationer och Stenviks fleut, – renare och starkare än någonsin förr. – Allt rätt vackert – åhörarinnorna lemma startaussispråk: franskakommentar – allt lemma starten charmekommentar – – allt utom lemma startmoi mêmespråk: franskakommentar som var oklar.

5 3. Tisdag. Hemkommande från Rosenkampffs mötte mig lemma startmadamkommentar: »Resande från NyCarleby hos fru Strandberg.» – Genast dit. Fann derstädes gubben Stenroth och Bastman, S. hitrest för att spekulera på Kalajoki pastorat. – Belastades med 8 bref hvaribl. intet eget. – Deribl. ett till C:n med 50 Rd. Fann honom hos fru Tallberg. – Se så nu skall vi blöta lemma startbläckarnkommentar. Mågå, en kopp thé. – »Se god dag, lilla Marie: hwad kostar hennes ögon? lilla coquette!»original: coquette! – – Oboston. Cederman bjöd på chocolad hos Bandly – Spelte på pianot Petterséns Françoise och lemma startEmelies wals i A mollkommentar. –

6 4. Onsdag. lemma startBon jour, petite fille de pommes. – Ton nom? – Sophie. Ton âge? – dix-cinq ans. – Belle formé! – Laissez moi. – Yeux de flammes noirs, – tu es belle, ma petite. – Je vais aller. – Belle et impossible.|27| Alors, Monsieur le Blank, retournant de l’Anatomie au logis et ne trouvant le clef, s’etonnoit beau coup, croyant que c’etoit une faute ou negligence de la madame. – A cette supposition cherchant cette femme, il ne la trouva au logis; bonheur pour moi, car cependant echappoit la petite oiseau.språk: franskakommentar

7 E. m. Vandrande åt Kronohagen, inropad till Fru Tallberg. – Tömde med L. Östring, Fontell och Wasastjerna en bouteille lemma startTeneriffakommentar. Boston hos Cederman. +80 till 11. Stort spektakel med grefve Sölfverarm som kokade thé. –

8 Anm: Fruntimmer, vin, spel! hyggligt lif i unga dagar; dock.

lemma startWer nicht liebt Wein, Weib, Gesang

Der bleibt ein Narr sein Leben lang!kommentar

10 Länge Lefve Martin Luther!

11 5. Thorsdag. lemma startEncore je me te souviens, enfant d’Avril! – d’Avril, comme moi même au present; – enfant qui va te perdre par l’ambition. – »Mon père etoit artisan, ma mère vive; ma mère n’a point d’argent de donner|686| à moi, et moi j’ai besoin d’un nouveau mantelet. – Ah, – vous voyerez – les autres filles portent de beaux mantelets, – moi je n’en ai aucun.»kommentarspråk: franska

12 lemma startPauvre fille! Encore as-tu gagné pour le mantelet peu ou point, c’est ce que je sais par ** – cette vue la plus belle de la terre. Mais pourtant – ce mantelet sera ta perte.kommentarspråk: franska

13 lemma startAprès midi à cinq heures rsvårläst p.g.a. överskrivningevenue par promise.kommentarspråk: franska

14 lemma startAlors le clef – – – – pauvre fille de pommes!kommentar – – – – – –språk: franska

15 lemma startPauvre petite fille de pommes! – En t’eloignant tu as promis de revenir. – Je t’attende longtemps deja!kommentarspråk: franska

16 lemma startTu me trompes, tu ne viens pas! – Crois-tu que je m’ai joué de ton petit coeur. – Non, Non! – Viens, viens!kommentarspråk: franska

17 lemma startElle ne venoit jamais. Long temps après je l’ai vue à la rue. Elle se retiroit, le sourire aux levres, les yeux à la terre.kommentarspråk: franska

|28|

18 Mycket att syssla med frönotor m. m. Hos Rpffs var en liten middag för kamrer Richström, vin bestods för att dricka byggm. Östmans skål, hvilken lemma startsurpreneradeskommentar med en kejserlig medaille. Den unga mannen var helt rörd och förlägen. – Sednare på quällen treflig boston hos Staud. i sälskap med Willebrandt. – Alltså: gårdagens visa i allo uprepad.

19 6 Fredag. Studerade lemma startWachlerkommentar, vid dåligt lynne. lemma startPar distractionspråk: franskakommentar gymnastik i närvaro af Stenroth. – I dag var stor auction på Rectors Cancelliet. Kalajoki pastorat arrenderades af Sockneboerne för 11,821 Rub. och Kangasala af Estlander för 2,602 Rub. – Stenroth tänkte låta lemma startsmörja sigkommentar men den speculationen misslyckades alldeles.

20 7. Lördag. Med Staudinger Algebra hos Tulindberg. – Essen, Cederman m. fl. lemma startchez moispråk: franskakommentar. – Thé. – Bref till Hejko Backman. »Intet i denna verlden består, det hvita changerar i svart; Består något, så är det det svarta. – Korplockar fladdra i vinden och svarta ögon blixtra. Märker du nu att din gode vän changerat couleur?» – – – – –

21 Aflemnade brefvet hos Stenroth kl. 10 om afton.

22 8 PalmSöndag. Okyrka. Promenader i ganska vackert väder. – På f. m. visite af brodren Ekberg från NyCarleby. Af honom kärkomna, ehuru sparsamma notiser om maskraden. – Sophie och Thilda L. hade varit lika (Trädgårdsflickor) Emelie Lindquist Diana med måna på pannan, med koger och pilar; Marie Hammarin Flora, Berger Blaren, Hammarin en Rysse, Albert D. Storsultan, Rosalie Sultaninna, Josephine C. Sotargosse, Gubben Lindquist Mutter på tuppen, åtföljd af ett helt Bellmanskt sälskap från GCarleby. »Mycket roligt, mente Ekberg, fastän jag just inte förstår mig på det der Mythologiska.»

23 Aftonen hos Staud., hvarest Elfving bestod thé.

|29||687|

24 9 lemma startMuliMåndagkommentar. – E. m. Ovisiter med Cederman hos Schale o. fl. andra. – Slutligen hamnade wi hos Ekberg som flyttade till fru Åhrstedt, hvarest han lemma startliberaliterspråk: latinkommentar bestod thoddy och cigarrer. – Här war rätt muntert sälskap. Schale (som likväl ej hörde till de muntraste), Rosenlund, L. Östring, Cederman, C. Staudinger och jag. – Sjöngs bland annat af hjertans grund:

: lemma startAnne Marie, wo sollst du hingehn? ://:svårtytt

Nach Dorpat will ich hingehn,

wo die Studenten stehn – – – – – –

Aj aj aj aj aj aj, Anne Marie!kommentar

26 10 lemma startTranoTisdagkommentar. E. m. – Ekberg skulle resa och gjorde sin afskedsvisite. – Dervid med Öller och Aug. Essen en bouteille Teneriffa hos mig. – lemma startFrustra exspectasti, mi fili!språk: latinkommentar

27 11. Askonsdag. – E. m. Läste Fransyska med la baronne. – Tullius: »ä icke däså, eller huru?» – lemma start3 Ruterskommentar och sedan Whistboston hos Staudinger.

28 Ask onsdag, – dystra namn, erinrande om öknar och ruiner! – På hvad punkt wi nu stå, min Ephemeris, det skall – antingen jag sjelf eller »om jag då gått till solen, vår källa, åter», entt annat vänligt öga – efter långa års förlopp förstå af mina Promenader, Häftet D. pag. 144 och följ., jemförda med Häftet C, pag. 120 och följ. – Nu är det så att lemma start»Månan sken öfver mullen och allt war svart.»kommentar – Men det skall gry en morgon öfver denna månskens öken. – Men när, men när; och huru?

29 12. SkärThorsdag. lemma startHäftet D. Pag. 126, 27kommentar. –

30 Julius. E. m. kl. 4 – Anträffade på Wasenii boklåda vännen Essen, något lemma startpischiskommentar efter träget firande af Julius sedan kl. 8 i morse. – Wi togo lemma startIsvoschikkommentar, åkte till Höckert. – »Hör han, lilla vän, han skall tamme djefveln köra på.» – Hos Höckert 4 à 5 gubbar, alla muntra. – »Mera Teneriffa.»original: Teneriffa. »Ack du min käraste OConnel.» – Höckert glasmästare. – Här sjöngs och galnades till 7, då vi gingo till Julius Cederman, hvarest dracks punsch, sjöngs »Anne Marie» och slutligen speltes lemma starthalf tolfkommentar. – Kl. 10 traskade vi beskedligt hem.

|30|

31 13 Långfredag.Långfredag. – Satt uppe på skol lektarn och hörde på Chrons. – Mycket folk i kyrkan och alla gångar fulla. – I trängseln på ena gången stod – så mycket jag hann se – en ung och vacker flicka. Plötsligen bleknade hon af och sjönk afdånad till golfvet, hvarifrån hon uplyftes och bortbars af en af de kringstående. Förmodligen var det en hastig svindel i qualmet och trängseln, men det såg hemskt ut – nästan|688| som Guds finger, – som en påminnelse om vanskligheten af vårt stoftlif inför honom hvars skenbara död på jorden wi i dag fire. –

32 På aft. gafs: Oratorium: lemma startDie Letzten Dingespråk: tyska af L. Spohrkommentar.

33 Här – midt i verldens brokiga hvimmel, bland 800 åhörare, alla i fulla glansen och rörligheten af sitt yttre lif, alla olika danade till sitt inre lif, – här, midt i denna samling af ofta stormande sinnen, hitlockade mindre af conveniens eller nyfikenhet än af en dem sjelfva omedveten längtan efter den frid som lefver i tonernas djup – här var ett djupt lugn i yttre och inre. – Hit kom all lifvets sorg, – och smälte i en stilla tår, – all lifvets storm kom hit och blef en stilla anddrägt blott. Hit kom ock mången som förr lefvat i det yttre blott men, innan han gick bort, med undran fann att han gått djupt tillbaka i sig sjelf.

34 Spohrs musik är oändligt vek och ljuf, och derföre skönast i hans milda af ett djupt lugn genomströmmande choral. – En chör: lemma start»Gefallen, gefallen, gefallen ist Babylon die grossespråk: tyska»kommentar utmärkte sig genom en so tonstrid som träffande betecknade hedendomens kamp mot Christendomen och den sednares seger. – Här brottades tonerna och öfverröstade hvarandra; midt ur segerhymnerna höjde sig sönderslitande verop: »gefallen ist Babylon, die grosse!språk: tyska» och hedendomen kämpade sin dödskamp tills äfven jublet tystnande sjönk och begge partierna likasom utmattade lemma startsotto vocespråk: italienskakommentar sjönko i hvarandras armar och allt var dämdt, doft, – fullt af helig bäfvan förbidande hvad som ske skulle. –

|31|

35 lemma start»Gefallen, gefallen, gefallen ist Babylon, die grosse. Sie suchen den Tod und finden ihn nicht. Sie ringen nach ihm, er fliehet sie. – Die Stunde der Erndte ist da. Reif ist der Erde Saat. Der Grab gibt seine Todten. Das Meer gibt seine Todten – Siegel wird gebrochen»kommentar – – lemma startSie zagen, sie bebenspråk: tyskakommentar – Då uphäfver sig ur dunklet en röst: lemma start»Es ist geschen!språk: tyska»kommentar och en rysning (tremulando) genombäfvar allt.

36 Men nu höjer sig, oändligt hög och ljuf, full af ovanskelig sällhet och frid, en quartett:

37 »Selig sindt die Todten die in den Herr gestorben sind von nun an in Evigkeit! Sie ruhen von Ihren Arbeit aus und ihre Werke folgen ihnen nach!»språk: tyska

38 – (Här hördes Elfvingens röst lik en basun. Fåfängt hade man velat öfvertala honom att taga en Solo.) – Nu war inseglet brutet, det sjufaldiga veropet öfverröstadt och lemma startupsvulgetkommentar i en ur omäteligt djup sig höjande tröst- lof- och tacksägelsehymn till försonaren af all jordens synd och|689| skuld, till honom som tillika är harmoniens enda, eviga, omäteligt rika och oändeligt saliga källa.

39 Chörerna utgjordes af omkr. 50 röster, hälften fruntimmer: Solopartierna utfördes af Fröken Mellin, fru Schultén, M:lle Martin, Aug. Tavaststjerna och Mag. Mechelin. – Inkomsten tillföll Musikaliska Sälskapets egen kassa, hkethvilket sedan klandrades. T.stjerna fick 300 Rubel. Bland sångarinnorna var äfven Ida Thuneberg; hennes röst hördes mycket väl.

40 Hvadan kommer den djuriskt gemena likgiltigheten för all själsnjutning hos somliga menniskor. Öfv. Liutn. Bergenstråle och Banco Direct. Boye talade med hela tiden helt högt – om lemma startpoudrette bolagetkommentar, tror jag. Souper hos Åhrstedts.

|32|

41 14 PåskLördag. – Spisade ägg. – Dagbok. – Bref af Sophie om Maskraden. A. hos Rosenkampffs. – Musik och trädkarl med det friherrliga herskapet. Sedermera förtärdes påskäggen i all samdrägt och inga quastryttare syntes till. –

42 Kl. 11 a. till kl. 2 – ut »på lemma startgulejkommentar» som Blanken säger. lemma startRyska påskenkommentar infaller nu på samma gång. – Som vanligt, mycket folk och ett högst blandadt sälskap, men lemma startintet oroligt upträde vid Ryska kyrkankommentar. – Gjorde intet försök att komma in. – Här var en röra! – Ung och gammal, lärare och disciplar promenade i samma hyggliga sälskap. – Julius Cæsar eröfrade tvenne fiendtliga »stycken». – Dosis T:n gjorde sälskap med en hel skara vievatter tills hans fick en fin invite à la Fejo att dra för tusan. lemma startMoispråk: franskakommentar beskedligt hem.

43 – Vänder jag händelsevis detta blad på bägge sidor så gör jag den nya uptäckten att Menniskan är en Cameleont. –

44 15. Söndag. Påskdag. Förflöt ganska obemärkt. Hörde Schauman från gången, spisade lemma startMemmakommentar hos Rpffs, drack thé hos gamla Maja om afton, – satt sedan hemma och skref. – lemma startVoila tout!språk: franskakommentar

45 16 Måndag. Annan Dag Påsk, lika obetydlig i mina Annaler. – Okyrka. – Försummade till och med alla baler om aftonen. – Drack åter thé hos Maja, satt åter beskedligt hemma och skref. –

46 17. Tisdag. Läste lemma startAyesha af Morierkommentar, icke så bra som lemma startZohrabkommentar. – Thé och visite af Cederman. – Ifrån i dag har jag utkastat en plan – – – – att bli hemma i höst – ??? –

47 18. Onsdag. Snö. Studerade ifrigt Neumann. –

48 S. d.Samma dag var Souper hos Rpffs för herrskapet Elfsberg. – Derom är icke mycket att förtälja, vidare än att de nobla gästerna spelte tappert, rökte tappert, men drucko fint. Capt. Falk bröt skickligt en kortlek twers utaf.|690| – Jag brydde mig ej om damerna. »Jag mins af gammalt att han är blyg», hade fru Eg sagt. – Mycket möjligt, lemma startmina chere madamespråk: franskakommentar, men ni mins bara lemma startscholfuxenkommentar ni. –

|33|

49 19 Thorsdag. I dag war just en lemma startTychobrahe dagkommentar i smått. Först intet bref på posten, fast jag säkert väntade. – Sedan idel motgång i ett partie Trädkarl med friherrliga herskapet, och slutligen, när Cederman och J. Staudinger på afton kommo till mig, och wi, med Blanken till fjerde man, företogo en Boston, satt jag i en himmelskriande otour, förlorade de säkraste spel m. m. hvilket s omsider bragte mig på godt humeur, ty det roade mig att fresta lyckan och dervid finna henne, mot sin vana, altid consequent.

50 20. Fredag. Commission af Logrén att omsätta ett lån i Banken. –

51 – Widare. – OSahlberg, horribelt slask, thé hos Maja, Dagbok, m. m. som ej så noga kan specificeras.

52 21. Lördag. Stipendiat uprop. – E. m. hos Cederman, hwarest wi, C:n, C. S:r, C Borg och jag togo ett partie boston. – Tiden gick, och innan wi wisste ordet af war ljusan dag på ny räkning.

53 22. Söndag. Wi fortsatte då till kl. 7 då wi upmuntrade oss med ett par koppar caffe hos Maja och så vandrade beskedligt hvar till sitt. Wår Madam hade just förut kommit in med Caffe åt Blanken, och, då hon fann min säng orörd, upgifvit ett nödrop som hördes ända in till Langensköld. – »Och den beskeliga herr Topeljus!» Men med lätthet öfvertygades gumman sen att jag sofvit hela natten hos en kamrat. – Sof sedan från 11 till 1 och från 4 till 6. –

54 S. d.Samma dag Oratorium gifvet för andra gången. I dag var nästan trefligare; mindre folk (omkr. 400) friskare luft och derföre klarare Musik. – Äfven detta är ett af de stycken som »klarna», ju flere gånger man hör dem. – Slutchoeurn »Gross und Wunderbarlich sind deine Werkespråk: tyska» – har en egen »Wunderbarlig» nuance.

55 – Bref till Sophie om all denna herrlighet. – Regn. –

56 23. Måndag. I dag war skön Wår! – Afhämtade hos Sahlberg, tillika med Idman, min lemma startDisputationkommentar. Visite hos Linsén, som var hygglig.

57 E. m. Handl. Granholms Begrafning; han dog 30 år gammal, af slag.

58 Kl. 9 a. fru Kuhlhjelms Begrafning med facklor. Mycket folk i rörelse, följde åt kyrkan, spejande. – lemma startMais point de vue.språk: franskakommentar

|34|

59 24. Tisdag. Full och herrlig Wår. Solsken och redan alldeles torra gator. Physik, lemma startämnekommentar och thé hos Maja. Sedan promenad åt Kronohagen till Staudingarne. – Elfving sjöng, – wi talte om Oratorium.

60 25. Onsdag. Fortfarande wår – den vackraste aprill i werlden. –

|691|

61 Thé – Promenad med A. Essen och flere. Beundrade en Italienares arbeten i gips; en antik Romulus m. m. – Med Cederman och Borg soupér hos Nathan, hvarvid lemma startsmorde osskommentar med porter. – »Vänta, sade C., wi wilja söka opp wåra påsknatts quastphysionomier igen.» Hwarpå några småstenar på ett fönster i andra wåningen hos Prof. M. wid Skillnaden nedkallade A. et C. – – Efter en ganska munter och uppbygglig conversation, beskedligt hem igen. –

62 26. Thorsdag.Linsén, ämne. – Carger m. fl. Boston hos Blanken. – Kl. ½ 10 visite hos A. Essen som lånte mina lemma startEphemererkommentar. –

63 27 Fredag. Fortfarande wår. Boston hos Staudinger i sälskap med Willebrandt. −1 Rub. – Bostondjefvulen grasserar redan mindre.

64 28. Lördag. Wår. C. Ehrströms och P. A. Erwasts Med. Lic. Examen. – oTullius. – Kort visite hos Staudinger. Eg las lemma startgrafven i Perho på Finskakommentar. – Promenad i muntert sälskap. Promenaden slöts med en superb kalfbringa hos Nathan Wahllunds.

65 S. d.Samma dag höll fru Lampenius en magnifique slutdans på Emilienburg.

66 S. d.Samma dag sammansvuro sig C. Helander, J Staudinger och Z. Topelius, och uphängde på svarta taflan å våra Nations rum följande af mig författade

Allmän Efterlysning.

67 Som den under sistlidne höst af betänkliga sjukdomssymptomer besvärade Österbotniska Afdelningen numera på okändt sätt förkommit, och all anledning är att befara det densamma, antingen vådligen eller af sjuklighet och brist på läkarebiträde i hemlighet omkommit; Så warder härmedelst bemälte Österb. Afd. allmänneligen efterlyst, med förmaning till en och hvar, som om densamma någon uplysning lemna kunde, att sig i sådant afseende hos Afd.:s för närvarande kropplösa hufvuden med görligaste första inställa.

68 Hfors d. 28 Apr. 1838. på emb. vägnar Afdelningens lemma startCursorkommentar.

|35|

69 Ofvanstående efterlysning lästes allmänneligen med bifall. Författarne uptäcktes icke. Slutligen blef den, jag wet icke af hvem, i hemlighet ned- och borttagen.

70 29. Söndag. Okyrka – Dagbok. – E. m. – var Tullius, på egen invitation hos Staudinger. »Jag kommer icke till Kronohagen utan escort.» Justus och jag escorterte honom derföre. – Justus bestod pipor och punsch. – Ett bostonbord uppslogs. Willebrandt fjerde man. Här taltes om allt annat än boston. »Hvad tycks, sade Tullius? Det var för tio år sedan en Legationssecreterare Forelius i Stockholm. Han var Kungens högra|692| hand.» – »Bra!» sade Willebrandt, som var något lemma startblustkommentar. – »Men han började spela, spelte bort sin förmögenhet och tillgrep kronans.original: kronans» – Bra! sade Wt. – »Slutligen måste han rymma.» – »Bra!»original: Bra!” – »Och rymde till America. Nu står det att han blifvit Arkebuserad i Valparaiso för en revolution som han tillställt.» – »Bra!»original: ”Bra! skrek Wdt. förtjust, – och en chorus af skratt afbröt den ynkliga historien. – Wår herre wete hwad Tullius vräkte ur sig i fyllan; det hängde ej stort i hop. Der satt han lemma startsnusig och och såsigkommentar i soffan, hvars öfverdrag låg i en hög omkring honom. – Bordet war wått af punschen och på golfvet ettn lemma startPontus Euxinusspråk: latinkommentar af aska bemängd med diverse lemma startfluidaspråk: latinkommentar. – På hemvägen skröt han för mig om sin lemma startfideskommentar hos fruntimmer. »Det kommer dels af min stora näsa, dels af mitt goda minne. Hos bättre har jag en märkwärdig lycka i courtisen, men bland sämre råkar jag – fan wete hur det kommer sig – alltid ut för de största luder – – Så t. ex. i Åbo 1828 den 17 Julii – etcet.» – – Plötsligen skildes wi i trängseln, ty lemma startwarkommentar Illumination och ohyggligt mycket folk i farten. – I förbigåendet warsnades både C. och A. som förbidade fåfängt. –

71 30. Måndag. Med Cederman och J. Sr promenade, samt lemma startdeclinationkommentar till Menn, der wi smorde oss med mjöd, och lemma starttortorkommentar och Musik på flygeln.

lemma startWeine, Weine, Weine nur nicht;

Ich will dich ja lieben, aber heirathen nicht.

//: Abers heirathen, abers heirathen, es fällt mir nicht einkommentar ://:svårtytt


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Se! Se huru [...] Promenader 1838 nedtecknat i Promenader (häfte D, s. 149, NB 244.148).

  Rubrik Wer nicht liebt [...] Luther. (ty.) »Den som inte älskar vin, kvinnor och sång, / förblir en narr hela livet långt.»; sentens tillskriven Martin Luther.

  2 råsk strunt.

  4 À revoir. (fra.) På återseende.

  4 aussi (fra.) också.

  4 en charme (fra.) charmerande.

  4 moi même (fra.) jag själv.

  5 madam tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  5 bläckarn sedeln.

  5 Emelies wals i A moll troligen Beethovens »Sehnsuchtswalzer», Emilies bravurnummer.

  6 Bon jour, petite fille [....] la petite oiseau. (fra.) Goddag, lilla äppelflicka. – Ditt namn? – Sophie. Din ålder? – femton år. – Vacker figur! – Låt mig vara. – Ögon av mörka flammor, – du är vacker, min lilla. – Jag kommer att gå. – Vacker och omöjlig. Nåja, Herr Blank blev rejält förvånad då han återvände från Anatomin till bostaden utan att hitta nyckeln, inbillande sig att det var ett misstag eller madamens slarv. – Under detta antagande sökte han efter kvinnan i fråga utan att hitta henne i bostaden; till min stora lycka, eftersom den lilla fågeln flydde sin kos under tiden.

  7 Teneriffa förmodligen ett slags sött, starkt vin.

  9 Wer nicht liebt Wein, [...] Leben lang! (ty.) »Den som inte älskar vin, kvinnor och sång, / förblir en narr hela livet långt.»; sentens tillskriven Martin Luther.

  11 Encore je me te souviens, [...] moi je n’en ai aucun.» (fra.) Än minns jag dig, [du] barn av April! – April, som jag själv för tillfället; – [du] barn som skall förlora dig p.g.a. ambitionen. – »Min far var hantverkare, min mor lever; min mor har inga pengar att ge mig, och jag behöver en ny kappa. – Ah, – ni får se – de andra flickorna bär vackra kappor, – jag har inte en endaste en.»

  12 Pauvre fille! Encore [...] sera ta perte. (fra.) Stackars flicka! Ännu har du föga eller inget tjänat för kappan, det är vad jag vet genom ** – denna den vackraste syn på jorden. Men ändå – denna kappa skall vara ditt fall.

  13 Après midi à cinq [...] par promise. (fra.) Lova att du återvänder på eftermiddagen klockan fem.

  14 Alors le clef [...] fille de pommes! (fra.) Se här nyckeln – – – – stackars äppelflicka!

  15 Pauvre petite fille [...] longtemps deja! (fra.) Stackars lilla äppelflicka! – Då vi skiljdes åt lovade du mig att återvända. – Jag väntar dig sedan länge!

  16 Tu me trompes, [...] Viens, viens! (fra.) Du bedrar mig, du kommer inte! – Tror du att jag har lekt med ditt lilla hjärta. – Nej, Nej! – Kom, kom!

  17 Elle ne venoit [...] les yeux à la terre. (fra.) Hon kom aldrig. Mycket senare såg jag henne på gatan. Hon drog sig undan, med ett leende på läpparna, ögonen riktade mot marken.

  18 surprenerades överraskades.

  19 Wachler Ludwig Wachler, Handbuch der Geschichte der Litteratur I–II (1822–1824).

  19 Par distraction (fra.) här: som förströelse.

  19 smörja sig smörja kråset.

  20 chez moi (fra.) hos mig.

  24 MuliMåndag mulen (mulig) måndag, dialektal benämning på måndagen i stilla veckan.

  24 liberaliter (lat.) rikligt.

  25 Anne Marie, wo sollst du [...] Anne Marie! variation på tysk folkvisa.

  26 TranoTisdag (dial.) tranutisdag, benämning på tisdagen i stilla veckan.

  26 Frustra exspectasti, mi fili! (lat.) Förgäves har du avvaktat, min son!

  27 3 Ruters sannolikt ett kortspel.

  28 »Månan sken öfver [...] svart.» nedtecknat i Promenader (häfte D, s. 147 f., NB 244.148).

  29 Häftet D. Pag. 126, 27Promenader, häfte D (NB 244.148, s. 126 f.); Topelius skildrar här de känslor Greta på Kahra gästgivargård väckt (jfr 1/2 1838).

  30 pischis berusad.

  30 Isvoschik (ry.) hyrkusk.

  30 half tolf sannolikt ett kortspel.

  32 Die Letzten Dinge af L. Spohr musik av Louis Spohr och text av Friedrich Rochlich (1826); påskoratoriet gavs av Sångföreningen och Musikaliska Sällskapet (jfr 17/4 1835).

  34 »Gefallen [...] Babylondie grosse» (ty.) »Fallen, fallen är den store Babylon», ur Joh. Upp. 18:2.

  34 sotto voce (ita.) med dämpad röst.

  35 »Gefallen [...] wird gebrochen» librettot återger fritt bibelverser ur Joh. Upp. 18:2, 20:13 och 8:1.

  35 Sie zagen, sie beben (ty.) De tvekar, de darrar.

  35 »Es ist geschen!» (ty.) »Det är gjordt», Joh. Upp. 21:6.

  38 upsvulget uppslukat.

  40 poudrette bolaget aktiebolag som grundades i Helsingfors 1837 och verkade för inrättandet av en pudrettfabrik i staden (Nygård, Bara ett ringa obehag? 2004, s. 101 f.).

  42 gulej (dial.) upptåg.

  42 Ryska påsken enligt den julianska kalendern; firades med ceremoniell procession och gudstjänst.

  42 intet oroligt upträde vid Ryska kyrkan Till studenternas nöjen hörde att betrakta det ryska påskfirandet och försöka ta sig in i kyrkan. I samband med den ryska påsknatten 1831 hade slagsmål och oroligheter uppstått med politisk uppståndelse som följd.

  42 Moi (fra.) jag.

  44 Memma (fi. mämmi) påskdessert av malt, rågmjöl och vatten; vanlig i Finland.

  44 Voila tout! (fra.) Se där allt!

  46 Ayesha af MorierAyesha, eller Den sköna flickan i Kars av James Morier utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av A. F. Dalin (1836).

  46 Zohrab James Moriers Zohrab. En persisk berättelse utkom i Hiertas läsebibliotek i översättning av Carl Netherwood (1834).

  48 ma chere madame (fra.) min kära fru.

  48 scholfuxen skolpojken (något nedsättande).

  49 Tychobrahe dag benämning på var och en av de 33 mest otursamma dagarna under året enligt äldre folktro; SAOB har detta belägg av Topelius.

  56 Disputation d.v.s. den avhandling av C. R. Sahlberg som Topelius skulle försvara i ett muntligt prov inför magistergraden. Topelius disputerade 16/5 1838.

  58 Mais point de vue. (fra., här:) Men inget att se.

  59 ämne Topelius skrev övningsuppsatser för J. G. Linsén, professor i vältalighet och skaldekonst.

  61 smorde oss smorde kråset.

  62 Ephemerer Topelius handskrivna tidning.

  64 grafven i Perho på Finska en tidig tolkning av J. L. Runebergs episka dikt, publicerad i Dikter II (1833).

  68 Cursor vaktmästare.

  70 blust berusad.

  70 snusig och och såsig yr i huvudet och (lätt) berusad.

  70 Pontus Euxinus (lat.) Svarta havet.

  70 fluida (lat.) vätskor.

  70 fides gunst.

  70 war pro det war.

  71 declination här: avstickare.

  71 tortor mindre bakverk, bakelser.

  72 Weine, Weine [...] mir nicht ein fritt efter tysk folkvisa, utgiven i Das Knaben Wunderhorn I (1806) och tonsatt av bl.a. C. M. von Weber.

  Faksimil