Juli

Lästext

|64|

Julia 1838.

lemma startBrich die Rosen, wann sie blühen,
Morgen ist nicht heut;
Keine Stunde lass entfliehen,
Flüchtig ist die Zeit!
språk: tyska Stridsbergs Grammaticakommentar
lemma startGläd dig, o yngling, widt öfver jorden Gudarnes mildhet hvilar, och himlens glittrande dagg! – Stagnelius.kommentar
lemma startDet friska lifvet badar i solens sken. – Men djupt i hjertats salar, |716|i dunkel barm, är der en vår som blommar? en sommar varm? – Promenader 1838.kommentar

1 1. Söndag. Den första Julii slogs jag med Bottenhafvets vågor. Kl. 11 till Alörn. Skarp Nordlig vind, – hvita gossar kommo fräsande och skummande inhvälfvande från öpna hafvet. – Lilla Lotta (Turdins) satt i förn, – sjön slog öfver båten och flickan blef genomblöt. Det war en skön gungfärd. –

2 lemma startEmilienburgkommentar war lilla travalappen sjuk och herskapet mindre muntert. – E. m. visite af Benzelstjerna med fru och barn, samt Johanna C.:s. – Boston m. m. – Det blåste friskt, men i gröna skogen var lugnt. – Bna och jag middagslur på den mjukaste björnmossa. – Till natten reste de sednast komna åter hem. »Åh bli quar, fru B., det är så kallt.» – »Gör som du vill, sade B.» – »Ja, söta du, nog wet du jag gör som jag vill», svarade frun helt naivt.original: naivt.”

3 Men B. var jaloux, tror jag, ant. på Östman eller mig. De reste. Echo i skogen. Noter i alarnes bark. Favoritgrotta ruinerad.

4 lemma startEcho, mein echo, lieb’ ich, echo?kommentarspråk: tyska

|65|

5 2. Måndag. f. m. Åter hem med Sophie och Morbror G.Axeliana Lundmark häftigt insjuknad. –

6 Ett litet Caffe hos Lithéns för Stenrothens fruntimmer. – Sälskapet sydde i saln, – promenerade sedan ut i fåfängan, gungade och drack thé. – Vacker vue från Altan. –

7 3. Tisdag.lemma startTout le jour sans la ville.språk: franskakommentar – Insekter. Mete i Ragnörn, men fångsten mindre i år än i fjol: 4 mörtar, – en id ryckte refven af.

8 4. Onsdag. Kl. 3 e. m. besök af wännen Olof Helander, stadd på resan från hemorten till Frosterus i Wasa. – Trefligt att språka, – om pietismen och mycket annat. – Aftonen: på Brunnsholmen. Här träffade wi Dyhr, m. fl. Thé och keglor, men lemma startrefüskommentar att deltaga i lemma startCucukommentar. – Wacker quäll, och promenad. – Äfven skymt af flickor, men bror Olof var ej hugad att våga sig närmare.

9 5 Thorsdag. Vännen H. afreste åter; dessförinnan afskedsvisite hos vännen Dyhr som måste ro ut med en bouteille Madeira, hvilken tömdes med helsan. – E. m. besök af lemma startmein lieberspråk: tyskakommentar August Essen som reste åt Jacobstad att helsa på Wallenius. Dröjde blott en timme.

10 S. d.Samma dag Musik hos Hammarins. – En resande Amateur, D:r Ticklén från B.stad, stannade här och favoriserades mycket af Lundmark. Det war|717| ock en karl att spela – violin, violoncell, fleute, piano, – allt med stor fermete och säkerhet. – Violoncell ändock bäst – Himmelska Trion let något när han var med.

11 Bland annat, spelte flickorna, (Sophie och Emelie) twå nya stycken lemma startpour deux pianospråk: franska:kommentar En Duo af Steibelt och variat. af Brückner.original: Brückner Roligt, – men jag har ledsamt efter lemma startMoscheleskommentar och lemma startHerzkommentar –, deras oförgätliga lemma startUraniskakommentar stycken. – lemma startAnge!språk: franskakommentar

12 6 Fredag. – Insekter. Brodren August återkommen; – stannar quar för att dricka brunn, – hyggligt, min pojke. – Men hvar få wi rum? Ändtligen öfverenskoms om en treflig kammare ofvanför Federley. – I anledning häraf lemma startThodiumkommentar hos gamle vännen Federley.

|66|

13 – Förebärande afairer, ut, och thé hos Lithéns. – Återvändande förbi Lindquist, inropad af gubben (äfven förut efterskickad). Ticklén var här, – äfven Sophie, Lk och hans fruntimmer. Åter musik och muntert. – Ticklén mästare, spelte, med fingrar ännu styfva af violoncell, lemma startMayseders Variat. för violinkommentar. »Jag tänkte få honom fast i lemma startFanchonkommentar, sade Lk sedan, men han redde sig lemma startlivre ouvertspråk: franskakommentar.» Hemföljd af flickorna, Essen med. Vacker quäll.

14 Essen natten öfver hos mig. –

15 7 Lördag.Essen inflyttade i sitt rum, sedan fru Fey lofvat besörja hans spisning. – A: hos Lithéns. Här hade man sådant medlidande med A:na Lk som, angripen af hjern inflam., yrar ständigt och är nästan utan hopp. Äfven Unga herrn hos Turdins mycket dålig. – Vore mycket hårda slag på bägge ställen om de unga struke med.

16 Betraktade lemma startSprutornas Läskningkommentar från Fåfängan. – Här sammanträffade Essen med Johanna C:slemma startdes afaires changéesspråk: franskakommentar –, men Collander brydde honom, mig och sig sjelf – under det alla förhållanden changerat. – – Följ: natt war ovanligt kall. Omkr. midnatt observ. jag på Thermom. −1½; troligen i solgången ännu lägre. Besynnerligt nog, skadades endast potates här och der.

17 8. Söndag. Kyrka. I anledn. af lemma startEvang. om grandet och bjelkenkommentar, var hela Fonselii predikan rigtad normaliseringoriginal: p mot pietismen, stundom ensidigt, men ofta träffande och sannt. – Han har sett dess fula sida på för nära håll, stackars karl. – Promenade med damerna från kyrkan. Efter den kalla natten, en warm dag. – A: Lithénska damerna och fru Frosterus lemma startpromenade i vagnkommentar och sedan hit. – Thé. – Recension af lemma startRoosens »Thalia»kommentar, i det hela fördelagtig, men i mitt tycke ogrundad både i beröm och tadel.

18 Sophie och jag följde damerna hem. – Vid Tulln morbror G. »Svärmor är kommen, men Sophie blef sjuk och stannade quar.» – »Det är ej|718| möjligt.» – »Tamme fan, är det ej sant.» – Men i Turdinska fönsterna skymtade ett ansigte. – S. och jag in. – Sophie la cadette, gömd i förmaket. – Kom fram. – I början högst olik sig – blifven så utbildad, så vacker, – derföre så främmande. – Vi talte ej många ord med hvarann i quäll. – Hon följde oss till Kudnis.

|67|

19 9 Måndag. Återkommen från Sholmlemma startÅngf. Norrlandkommentar i Tante Backmans sälskap, ämnar Sophie här invänta sin Mamma. – Under det att hennes yttre tidigt utbildat sig, som jag tycker, till likhet med hennes Mamma i unga år, har hennes inre ännu ej rätt lösgjort sig från Barnslighet. – Intet djupgående alfvar har ännu någonsin, ej ens genom Confirmationen, haft rum i detta lätta sinne. – Väl stundom en suck och en tår, men allt så barnsligt ännu. Förträffliga anlag slumra hos henne; men de hafva från början drifvits mer åt ytan än åt djupet och skola troligen aldrig rätt fullkomnas. – För öfrigt är flickan glad, god och medgörlig, – en liten stundom påkommande tillgjordhet från Sm skall förgå med tiden. –

20 – F. m. korta besök hos vännen Essen och T:ns. – E. m. Essen här på fruntimmers visite. – Sedan, moispråk: franska, med våra damer visite hos Ciuses, och L:ns, der öfre våningen besågs. – Aft. lemma startCarlbergs walserkommentar. Sophie har en lätt och smakfull touche, – mycket lik friherrinnan R.

21 S. d.Samma dag Bref af Blanken från Muonioniska, rätt intressant.

22 10 Tisdag. Frosterus, med råd af Fontell, gör underverk. A:na Lk och lilla Gustaf gå igenom. – Med flickorna ovisite hos T:ns som voro hos L:ns, och derför åter der. – – Sophie om Stora Operan, lemma startRobert le Diablekommentar m. m. Nu prata vi så det hörs.

23 S. d.Samma dagSophie (alltid la cadette) – arbete i Lusthuset, – en litet melancholisk stund. »Ack den som wore barn igen.» –

24 11. Onsdag.lemma startFörsta plan till en Sälskapstheater i NyCarleby.kommentarFru Dyhr kommen. A: Med Dyhr och EssenBrunnsholmen. Keglor och thé. – Hejko i Hamburg, – njuter sitt unga lif. – Gubben Wiklunds historier. »Det var sjelfva fan hvad wi gåfvo Ryssarne stryk. Blod öfver öronen. Jag var ochså en annan karl den tiden – som en björn var jag – en oregerlig busse!» –

25 12. Thorsdag.lemma startHübsches Wetter.språk: tyskakommentar Brunnssälskapets färd till Läppogubben. Wi kudnäsare alla hemma. – Åter ett litet förtroende i Lusthuset. – »För twå veckor sen, – om jag hade den enda dagen igen, – ett år gåfve jag för den.» – »Ja, lilla Sophie, du har rätt och du har orätt. Det är dåligt att mäta sitt lif efter år, och tid, – men bör man mäta det|719| efter nöjen, efter känslor, eller efter verksamhet? – Men klokare folk må välja det sista, jag väljer, som du, de första begge.»original: begge.

|68|

26 13. Fredag. E. m. Lithéns, – Tante Dyhr med sin Fredrika – hos oss. – Trädgård och Lusthus och fasligt muntert i den sköna naturen. Rosalie ovanligt rolig. – Tante D. småförståndig och treflig på sitt sätt så långt det räckte. Fka lång och blek och mager – – – – – – – Promenader –

27 Alla quällar upp till midnatt och derutöfver – lilla cousine spelar favoritwalser – ibland lemma startFra Diavolokommentar – välsigna mej, kära barn, säger Mamma, sitt inte opp till ljusan dag.

28 14. Lördag. A: hos Lindquistens. Emelie och Sophie i bredd, – begge söta, men stor contrast; – begge i botten bra, men ändå olika. Emelie oerfarnare, enklare, mera okonstlad, – mera genomskinlig. Emelie skulle säkert vinna i talenter, om hon fick resa – bättre (icke relativt menadt till Sophie) utbilda sig än nu. – Men här i vårt lilla NyCarleby, – sorgfälligt afstängd från den erfarenhet af verlden som tidigt bortfläktar detn finaste doften från ungdomens fjärilsvingar (– t. ex. »lemma startTintomarakommentar har jag ej läst.» – hvarför inte – »pappaoriginal: pappa ville det ej.» – Bra gjordt af pappa.) – är lilla Emmy så älskvärd att jag tviflar hon i andra förhållandetn kan blifva det mer.

29 – Nu: fråga om vår tillämnade pjes: lemma start»fästmön från hufvudstaden»kommentar. Boken genomläst förr och bifall att blifva Minna. – Ochså bra gjordt af pappa som äfven här visar att han, ehuru sjelf med ringa bildning upfostrad, har sinne för konst – någonting mindre vanligt här i Nby. – Afgjordt således. –

30 Flickorna spelte. Sophie lät be sig. – promenade.

31 15 Söndag. Hörde Östring predika med ingångsspråk: lemma start»görer eder kallelse fast»kommentar således i Capitlet om Omvändelsen, pietismens basis. – Denna gång war han ganska moderat – endast engång blef dansen fördömd.

32 E. m. Pension uttagen af posten. – Fruntimmerna, äfven L:ns hos Turdins. – Oförmodadt kommer wår gode Hejko hem från Hamburg. – »Kors, kära Hindrik, hwad du har magrat.» – – I dag var Brunssälskapet på Häggströms invite utresta till Bonäsflickorna Lt med – – – – – – – – – – –

|69|

33 16. Måndag. Visite af Essen och Federley – »förb. warmt – uff – har du något att dricka, kära bror, – puff!» – »Du skall tro, mente E., han sneglar åt bränvinsglaset i skåpet der hemma, men jag är honom en Argus.» – Svagdricka uphämtades. – A: på Brunsholmen der Benzelstjerna uphängt en Anonce, hvarest bland annat hette:

|720|

34 »Alla obehöriga personer behaga, till undvikande af vidare åtvarning, afhålla härifrån

35 Johan Benzelstjerna

36 Dyhr, Backman, Essen och jag thé och Hamburgska historier.

37 17 Tisdag. Om morgonen till brunn. Watten förtvifladt, botaniseringar på lilla holmen och keglor med otour. Mutter sol brände. –

38 Emelie Ltesvårtytt. m. hos flickorna. Vidare arrangement af rollerna. – Minna är bestämd. Men ryttmästarn? Men Jacob. – »HB:n Jacob?» »Nej hwarföre kan inte du vara Jacob.» – En fin politicus, skulle häri ej finna något gynnsamt tecken. – lemma startStryka flaggkommentar för H., – för ingen annan, men wi låta Nornorna råda och resten går af sig sjelf. –

39 Dekorationsplaner på stället. – Wi hemföljde E. – mötte yngre systrarne, Elise Sg, Marie Hn, – mera promenade och landskap i molnen – Luftslott i westliga skyar – bilder af verkligheten. – Poesie afkyld af regn och moln[------]oläslig handstil, men ändå mycket vacker. – –

40 18 Onsdag. Emil Lundmark här – nyhet om dans – Denna tiden simma wi hwar dag vid Notvarpet, – Emil och jag – wi röka då vår trefliga pipa. – EmilPhoenix – tittar ibland in till flickorna – Man förliks bra här. – Nu att skrifva roller. Emil Ryttmästarn? – Gerna, men jag måste resa.

41 A: Berger höll ett litet Caffe på Brunnholmen. Deraf fingo wi intet; måttlig förlust. Promenerade i stället till lemma startgamla theaterhuset (rian)kommentar och gräfde upp Couliss ramar, fönster m. m. flickorna handlade i bodorna.

42 19 Thorsdag Ändtligen – dagen var warm och vacker – ändtligen länge väntadt främmande på en gång från Norr och Söder, – Rosenkampff med famille inrest till T:ns; Moster Marie med barn och blomma hos oss, återsåg här sin lilla Stockholmska. – Barnen naturligtvis förkofrade i ålder och visdom|70| sen jag såg dem sist, – pojkarne – GustafOskarFannyJenny lilla snärtan mycket söt. – –

43 Men nu hunno wi knapt helsa – ty wi skulle på

Brunnsbal.

44 Här dansades friskt i solskenet – här, d. v. s. i lemma startden lilla Brunnssalongenkommentar – lyckligtvis godt väder – wi kommo sent – hade helsat äfven på friherrinnan – Owals, – lemma startvis à viskommentar mot lemma startSikterkommentar Rehn – Lifwet blommar, men en dimmig morgon kastar kring det sin slöja – Lagom muntert, men Sophie la c., som torde ha varit många blickars mål, hade roligare än hon väntat. – Rosalie L. och Donner tal »om giftermål.» – Flickorna söta, det bestrids alls inte, – men – ett men – – – – Men när jag tänker|721| på saken rätt, så war det roligt i en François, så der närmare skymningen – – – – 8 danser. –

45 Hemkomna kl. 11 funno wi fruarne uppe ännu, och mycket pratades om.

46 20 Fredag. – I brist på bättre så har Brunnssälskapet i dag på morg. spelt lemma startCucukommentar. – F. m:s visite hos friherrliga herskapet som alla voro echaufferade af sin långa resa, och Carl något ostyrig som ej är underligt. –

47 A: Ett stort sälskap ungdom hos Ohlsons, der man sprang i det gröna enklek, quatre cuins m. m. – Man talar om lemma startatt vara mellan twå eldar; – jag min arma anka var mellan trekommentar, – men det hör ej hit. – – En verklig Ragnörn – en ström och många krokiga farleder. – Men som wi händelsevis ta saken kallt som Jacob Ärlig (godt att säga nu efteråt) så går allt wäl. – Många lemma startloveringarkommentar i enkleken. – Många föllo omkull i det gröna. E Lt grön fläck; – den enda fläcken, och den på klädningen. – Collander brydde: »si Marie, hvarföre skall du ständigt åt den sidan der Borgmästarn är?» –

48 21. Lördag. Johanna. Dyhr och jag femton skott på morgonquisten. Dagen vacker, med en liten regnskur. – Baron med fru utrest åt Alörn. – Men wi på Kudnis, – ett artigt sälskap nuförtiden, – hemma. – Gossarne ströfvade kring i trädg. – Flickorna med. – Phoenix var ochså här.

|71|

49 22. Söndag. Morgonvisite på Brunnsholmen. Keglor och promenader.

50 – Simning. Phoenix war inne hos flickorna och såg på Sophies pappersoficerare. – Sedan han gått gjorde S. ett utkast, – och utkastet blef unga herrns portrait, – ganska likt. – Artigt uptåg.

51 Rosenkampffs och Turdins middag hos oss. På e. m. L:ns, Augusta Åberg spelte. – Hela fromma familjen församlad, utgöradnde C:ius inberäknad omkr. 20 personer. – Fruarne och baron boston. Wi ungdom musik m. m. ute i Saln. –

52 23. Måndag. Baron m. fl. visite. – E. m. Skulle bli första repetition, men E. hade ej tid. – Reste derföre med Hejko till Barnsöl hos WilanderForsbacka. – Här lemma startpoculerteskommentar friskt. Gärdsgårdarne hoppade och dansade på hemvägen. – Nattquarter hos Hejko. –

53 24. Tisdag. Christina. Rpff reste. – Inne hos Lithéns att gratulera Thilda. – Auction på Rådstugan öfver Lundmarks effecter. – Mycket gick för underpris, gulduret för 50 Rub. – Flygeln såldes ej. – Köpte ett perlband m. m. – Zimmerman, och Calle och Julius Staudinger på en liten lemma startskuttresakommentar hit. Bara artighet. Middag hos oss. – Corespondence med Logren, som skref en dum billet. Frågan var om

|722|

lemma startCaffée dansantespråk: franskakommentarSmedsbacka

54 för häradshöfd. Calamnius. – Kom något förnämt. Dansen börjad. – C. Stenroth hitrest. Wals, bra nog. – Menniskorna trefliga, häradshöfdingen undantagen som såg maskäten ut. – Frun åter blek och mager – hade en liten dotter redan. – Wi dansade, och denna gången äfven med ljus. (E. Lt just då) – Och wåra resande med; voro på godt humeur, – jag mins nu ej mera hwad wi sade flickorna, – lustigt war det. – Sophie la c. hade ej så roligt här som på brunnsbalen.

55 25. Onsdag. – De resande gubbarne wille meta; – wi fingo 8svårtytt fiskar, just ej af största slaget. – Calle S. sjöng af hjertans grund

Och känner du lemma starthandekommentar raska drängen, hande Simon?

57 Wi instämde i chorus: lemma start»Weine, weine nur nicht»kommentar, lemma start»Anneoriginal: Anne Marie»kommentar m. m. à la Helsingfors

|72|

58 S. d.Samma dag war

Caffé dansante hos Lithéns.

59 Sälskapet som var ganska talrikt samlades i nedra Localen. Här dansades friskt – Bra. – Resande herrarna woro muntra, Zimmerman påstod att vår societé war 10 gr trefligare än den i Gby, Calle Sr och sjelfva Julle svängde tappert. – Ochså lemma startMonsieur moispråk: franskakommentar försummade ej en enda dans, – den första undant; då jag genom misstag om lemma startvis à viskommentar lemma startmanquertekommentar Louise K. – bad om ursäkt och om nästa Sv. Qu. – då hon åter manquerte, således quitt, men hvarjehanda squaller, och falsk färg hvarmed lemma startma chere cousinespråk: franskakommentar sökte försköna sitt fel, gjorde mig desperat och så skildes wi i quäll föga blida åt. Men lyckligtvis fanns mer än tillräcklig ersättning för slik onåd, – goda lynnet kom liksom elastiskt åter, lifvet var lätt som fjäder och hela verlden dansade som dockor på trådar.

60 Min själ, hwad här walsades, – det brusar mig än kring öronen, det svindlar för ögonen, det vinglar i hufvudet! – Ah çaspråk: franska en vals! Och ett Potpourie! – Här gratulerad, – ty det var Jacob i dag. Kl. war Ett – ljus längesedan in – wåra frunt. gingo – lemma startnoch ein Walz!språk: tyskakommentar och thékopp – förgäten – och – slutligen båt och hem och dröm.

61 26. Thorsdag. Resande herrarna reste. – Efter mycket bestyr är nu, mest med kusken Lindbergs biträde, théatern upsatt. Första Repetition i dag.original: dag Närv: A: Åberg, E. Lt, HB:n, och wi tre kudnäsare samt Gustaf och Oskar. – Utom AÅg och Sophie d. y. hade ingen af oss spelt förut, der|723|före högst ovant, – generadt, – i det wi ofta vände ryggen åt publiken m. m. – Men ändå hopp att det skall lemma startgårkommentar. Jag kunde ej ens min rolle ännu. – Men ändå mycket roligt.

62 Kort visite af Herrarna Strömstén, resande; gingo snart igen.

63 27 Fredag. Sjusofvaredag, och sof ändå till ½ 8 – kl. nära 9 till brunn, der man för hvarje Tisdag och Fredag arrangerat musik och dans. – Nu herskapet Strömsten och flere obehöriga (ogäster) här – Bland annat en Engelsman, mycket tycke af Ole Bull. – Här dansades lustigt om. Potpouriet slutades så att polonaisen fortsattes ned åt holmen, der damerna togo ett glas bischoff och herrarne en liqueur, då samma polonaisetour förde oss in igen.

|73|

64 S. d.Samma dag War Musik hos oss. Lundmark och fru Dovner med sina fioler, flickor Lindquist och Sophie d. ä. med sitt vackra pianofortespel .. – Andra Sophie lemma starthade skolsjukt fingerkommentar. – Åhörare woro Herskaperne Lindquist, Lundmark, Lithén och Turdin samt wi 3 familjer kudnäsare. – Lk war på nedstämdt humeur – Men musiken gick bra; emellanåt sprangs ned till theatern. »Jag har länge undrat hwarföre ni är’ så ceremonieusa mot hvarandra.» – »Jaoriginal: Ja hwems är felet?» »Kanske mitt. Det skall uphöra.» – Ja. – Wi ska dricka duskål. Men i hvad? – I The. – Men jag har redan druckit. – Det war illa. – Men jag bryter en kringla i tre. Dig en bit, mig sjelf en och Thilda en. – Så. Men en sak förbehålles tills widare. – Bra. – – – –

65 Ljus togs in. Musiken fortsattes till kl. 11. –

66 28. Lördag. – F. m. kl. 11 Åter Repitition, denna gången fru Welser med. – Ännu inte min rolle färdig, – uptagen af andra arangementer. – Men det tar sig. – Promenade till staden i lemma startsolbaddkommentar. – –

67 E. m. Medan damerna woro på visiter och gossarne på Alörn: Mete i Ragnörn och 12 fiskar. – A: – Musik med puka, – Lundmark hade kommit underfund med dess effect – begagnad nu till Ladgårdslands marscher.

68 29 Söndag. – Simning. Essen, Backman, Hammarin, Ehnbohm simsup hos mig. – E. m. Essen, F. Hedberg med flere hos Hejko Backman. Ett glas Thodium. Diverse historier. – Wåra frunt. i dag på Harald, – ansågs icke bra att jag ej gjort sälskap.

69 30 Måndag Essen middag hos oss. – Caffé i Trädgården, på gungbrädena i hummelsaln. – »Får jag vara med på Repetition, sade E.» – Gerna för mig, men flickorna ä blyga. Hejko mente att du ej skulle brytt dig om att deltaga i nöjet. – »Han skall inte gå och mena han.»original: han.

|724|

70 På e. m. således Repitition (Thilda Ln frånvarande) – Nu kunde jag min rolle, – friherrinnan fick se på och mente att wi tagit oss bra. – Lilla Sophie war förtjust – alla muntra: – En scen är litet betänklig mot slutet af andra akten, der Minna dånar. –

|74|

71 31 Tisdag. Bergers bjudning på dansande Caffe i Lithéns öfra Salong.

72 – Åter en sommardans; solen sken oss i ansigtet. Något warmt, men skönt att walsa. – Här war jag utsatt för förklaringar åt alla håll: Thilda var stött derför att wi repeterat utan henne; Lotta B:n måste blidkas för min försummade Haralds visite, – Jeana än värre att få god igen – Med Louise K. försoning ochså, naturligtvis utan någon ursäkt å min sida, blott med yttrande af Christelig fördragsamhet. – Men man war åter vid godt humeur och höll sig skadeslös på andra håll. – Ryttmästarn med afsigt rest åt skären. Hans fru v. Stern dansade passivt och utan intresse. – Donner och Enbom tycktes närma sig henne. – Marie B. naturligtvis mycket i tour, – äfven lemma startDer Burgermeisterspråk: tyskakommentar hade den äran. – Lilla Emelie, – Nu Minna och du – helt treflig och glad; – men jemn, alltid jemn, – sällsynt!

73 Dans vis à vis mot Dyhr som war vice värd. Wals – Wals – Potpourie – Wals. Slut kl. öfver midnatt. –

74 Och slut på wår gröna Julia. – Den sista Julia war aftonen af en vacker dag, och denna – morgon kanske till en annan, men när skall dess afton komma? – Och mycket dunkelt än. Ty natt låg mellan båda. – Och intet ljus i den – Att än ett hopp bebåda. En ringa stjerna blott – ovansklig var dess glans – men wida, wida bort ej någon annan fanns –

75 Då bad jag om dess ljus – ty rundtomkring war natt – och se! den goda kom – och gaf sin rika skatt – den rika skatt af tröst – som redan war försvunnen – den eld som i mitt bröst – var längesen förbrunnen – och gaf den frid som flytt – och gaf det sköna hopp – som friskt och djerft på nytt – mot himlen sträfwar opp. –

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Brich die Rosen, [...] Grammatica (ty., pro wenn) Bryt rosorna, när de blommar, / Imorgon är inte idag; / Låt ingen timme gå förbi, / Tiden är flyktig! – verserna ingår i dikten »Thätigkeit» av J. W. K. Gleim. Carl Stridsbergs Lärobok för begynnare i tyska språket utkom i flera upplagor.

  Rubrik Gläd dig, o yngling, [...] Stagnelius. ur »Anakreontisk sång» av Erik Johan Stagnelius; »och himlens» pro »som himlens» (SS 1 1965, s. 324).

  Rubrik Det friska lifvet [...] Promenader 1838. de två första raderna nedtecknade i Promenader, häfte D (NB 244.148, s. 155).

  2 Emilienburg familjen Turdins sommarställe på Alörn i Nykarleby skärgård.

  4 Echo, mein echo, lieb’ ich, echo? (ty.) Eko, mitt eko, älskar jag, eko?

  7 Tout le jour sans la ville. (fra.) Hela dagen förutan staden.

  8 refüs avböjande svar.

  8 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  9 mein lieber (ty.) min käre.

  11 pour deux piano (fra.) för två pianon.

  11 Moscheles förmodligen Adagio ma non troppo no. 16 av Ignaz Moscheles.

  11 Herz Henri Herz har komponerat ett tjugotal rondon för klaver.

  11 Uraniska himmelska.

  11 Ange! (fra.) Ängel!

  12 Thodium toddy.

  13 Mayseders Variat. för violin Joseph Mayseder har komponerat bl.a. Variations Brillantes (op. 40), en violinkonsert som även förekommer i arrangemang för violin och piano.

  13 FanchonFanchon das Leyermädchen (1804), sångspel med musik av Friedrich Heinrich Himmel.

  13 livre ouvert (fra.) prima vista, utan förberedelser.

  16 Sprutornas Läskning Sannolikt prövades brandsprutorna i staden.

  16 des afaires changées (fra.) förändrade affärer/omständigheter.

  17 Evang. om grandet och bjelken Matt. 7:3–5 och Luk. 6:41–42.

  17 promenade i vagn åktur i vagn.

  17 Roosens »Thalia»Thalia. Dramatiska försök (1837) av Anders Oskar Roos.

  19 Ångf. Norrland svenskt ångfartyg som kom till Vasa två gånger sommaren 1838, den andra gången också till Nykarleby skärgård (Mäkelä, Vasa stads historia III 1987, s. 147; 19/8 1838).

  20 Carlbergs walser syftar möjligen på en repertoar associerad med danstillställningar vid officerarnas Krigsakademi, Karlbergs slott i Stockholm.

  22 Robert le Diable opera av Giacomo Meyerbeer (1831); Topelius hade sett den framföras i Helsingfors 16/4 1833.

  24 Första plan [...] Sälskapstheater i NyCarleby. en teaterföreställning till mostern Maria Toppelius namnsdag (3/8 1838).

  25 Hübsches Wetter. (ty.) Vackert väder.

  27 Fra Diavolo komisk opera av Daniel Auber (1830).

  28 TintomaraDrottningens Juvelsmycke (eller Azouras Lazuli Tintomara) (1834) av C. J. L. Almqvist, del IV i den anonymt utgivna Törnrosens bok.

  29 »fästmön från hufvudstaden» komedi av Marie Amelie Auguste (prinsessa av Sachsen).

  31 »görer eder kallelse fast» ur 2 Petr. 1:10.

  38 Stryka flagg kapitulera; SAOB har detta belägg av Topelius.

  41 gamla theaterhuset (rian) Teater, danser och andra publika nöjen i Nykarleby arrangerades hos privatpersoner; den lithénska riebyggnaden väster om älven, strax utanför stadsgränsen var en populär teaterscen sommartid.

  44 den lilla Brunnssalongen Brunnshuset vid hälsokällan i Nykarleby – en anspråkslös överbyggnad av trä – erbjöd ett populärt utrymme för ungdomarnas dansnöjen.

  44 vis à vis kavaljer i paret mittemot.

  44 Sikter sekreterare.

  46 Cucu kucku, killespel; spelades med särskild kortlek om 42 kort.

  47 att vara mellan twå [...] mellan tre d.v.s. mellan »flammorna» Mathilda Lithén, Emilie Lindqvist och Greta Mattsdotter (på Kahra gästgivargård).

  47 loveringar svängar.

  52 poculertes dracks.

  53 skuttresa utflykt; förekommit i finländsk svenska.

  Rubrik Caffée dansante (fra.) kaffebjudning med dans.

  56 hande (dial.) den där.

  57 »Weine, weine nur nicht» fritt efter tysk folkvisa, utgiven i Das Knaben Wunderhorn I (1806) och tonsatt av bl.a. C. M. von Weber.

  57 »Anne Marie» variation på tysk folkvisa (9/4 1838).

  59 Monsieur moi (fra.) herr jag (själv).

  59 vis à vis motdansande par.

  59 manquerte försummade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  59 ma chere cousine (fra.) min kära kusin.

  60 noch ein Walz! (ty., pro Walzer) ännu en vals!

  61 går pro gå.

  64 hade skolsjukt finger påstod sig ha ont i fingret för att slippa spela; SAOB har detta belägg av Topelius.

  66 solbadd solgass.

  72 Der Burgermeister (ty.) borgmästaren.

  Faksimil