November

Lästext

1839. November.

lemma startStod’ der en engel vid lifvets port, ropande högt: välj, yngling, fort! här leder vägen till lifvets höjd ....... Promenader 1838kommentar
lemma startForschung des Wahren! geb’ ich dir mich ganz hin:
Ernt’ ich Kentniss die mir den Geist erhellet,
löscht des Hertzens Durst zwar nicht Garben ernt’ ich,
aber doch Halme!
språk: tyskaKlopstock.kommentar

 

|929|

1 1. Fredag. November. – Det lider. – En tråkig tid. – Gjorde lemma startplatt intetkommentar blott jag något vunne. – Nu är jag ej glad i hågen –

2 Fredag. – Neuman lemma startimmerfortspråk: tyskakommentar. – En tråkig afton. Skulle sjunga på Nat.rummen – men Hindrik S:n, och Justus suto här .. Sedan Lambringa hos Schulin.

3 2 Lördag. A. var möte angående bjudningen till calaset. – Mötes här af den förunderliga nyheten att Karamsin är wärfvad flottist .... och det agreabla hopp att få utbetala min borgen för honom – lydande på hälften af 35 Rd. – och dessutom 3 Rd.

4 Mannen var en stackare – låter narra sig att lemma startrumla bortkommentar pengar och kläder, täcks sedan ej visa sig för kamraterna utan tar i desperation engagement på 6 år.

|143|

5 3. Söndag. Okyrka. – Madame la Baronne lemma starthar gjort sig grönkommentar och bjudit en hoper flickungar till middag – dem skulle nu B:k, Alfred och jag lemma startentretenerakommentar. Voro: Fatima Enkel – som i går fyllde 15 år – Julia Enkel – 11 år – Sophie Elfsberg 14 år – lefvandes och munvig – »mamma sjelf», Amalia Elfsberg – 13 år med vackert ansigte – tystlåtnare – Sophie Favorin 12 år – tigande person –

6 Alla dessa ämnen för en framtida courtoisie gjorde ej stora afairer före och under dinern. Just som vi sedan fingo ihop en wals efter skrammelverket, kom M:lle Ehrström – 18 år – gouvernante i fru Rosens pension – aimabel och vacker flicka .... sedan speltes lemma starttjufungekommentar – lektes diverse – ordensintagningen, Fransyska portraiterna m. m. ej utan sina sidor – Ungarna Fatima E:l och Sophie Eg begrepo redan hvad en glascupido hade att betyda .... det är så menniskans natur – lemma startConversationsspeletkommentar beskyllde Jeana att vara malitieuse – och M:lle E:m att vara den vackraste, – hade ochså sina sidor – Slutligen följde vi pensionairerna och gouvernanten hem till deras port – och hade så på sätt gjort 6 nya bekantskaper.

7 4 Måndag. – I går, Måndag: bref af lilla cadette, med updrag att köpa noter och album. Mina bref för sent .... A: – Boston hos bröderna Ingman – muntert – Calle S. vinner ett ur genom W. I:n. – Kl. 1 pinglade jag i Hjärnes odrägliga glasdörr – passerande farstun med dess gemena lukt af betjenternas tobak.

8 5. Tisdag. I dag Tisdag: passerar platt ingenting af betydenhet. Sophie Molander hos Rpffs. Ekmansdorrffs billet till Gylden af innehåll att han skulle skjuta sig. – A. besök af Öller – hvilken Emelie såg på gatan en vecka innan han kom till staden. – Sedan ett par slag omkring med|930| Öller, och spionerar .... och får allt sämre tankar om en viss del af könet. – Kl. är nu 9. Ute är visst mången som profiterar af friheten under den behagliga lemma startlösveckankommentar. – lemma startLass laufen.språk: tyskakommentar – Jag har läst Klopstock, några sidor, – fantiserat på pianot – är ledsen och apathisk – man bör vara antingen ett eller ett annat helt – men jag är evinnerligt half – »det är min sorg och min rättvisa dom» –, min stora ofantliga olycka, just det. Vore jag blott stark och bestämd i mig sjelf! – Men jag är så obestämd i allt och beroende af omständigheters nyck. – Att icke vara låst, det är min dygd. Mitt väsende är negatift i allt. – Och det ser jag – och det vet jag – och kan ej annorlunda vara – kan ej? – kan ej? – Finns det ingen mensklig eller icke-mensklig vän som svarar mig på det?

|144|

9 6 Onsdag. lemma startRixner, Geschichte der Philosophiekommentar – Erster Theil. – Kallt och klart. – Bokauction .... Staudinger, Cederman, Rosendelund boston hos mig .......

10 7 Thorsdag. Kallt och klart. – A: boston hos Cederman – riklig souper. R:nd upläser bitar ur lemma startBlumauers Eneiskommentar ......

11 8 Fredag. Kl. 6 a. exercera wi lemma startEhrströms nya musik till verserna för Porthankommentar. Kl. 7 – jag hade just rakat mig – då B. hemkommer i sälskap. – Blixt i mitt unga lif! – du! du! det förtryter mig. Jag går.

12 S. d.Samma dag Jemte 9 andra Ostrobotnienses bjuden på Nylänningarnes Terminsfesthotel du Nord – i stort sälskap. – Calasets anledning var Backman, afträdande Curator. – Bjudne voro från hvarje afdelning 5 a 6 – och värdarna ej flere än 27. Här hölls nu långa tal för och af Backman – som i förbigående inryckte äfven Porthan i lemma startsin allocutionkommentar till »Nylande!» – hvarefter lemma startblusadeskommentar och röktes som vanligt. – Bland talarne upträdde frimodigt Axel Åkeson: »hvar och en af oss känner omöjligheten af att numera med förenade känslor helsa Majsolens första strålar, eller gemensamt fira den mans minne, hvars ära aldrig skall vissna, – och det är derföre vi glädja oss att i afton se bland oss så många af den öfriga corpsen vi kunnat» etc.

13 Castren sade: »Jagoriginal: Jag påminner mig en gammal saga om en vandrare som klappade på en gammal ensam quinnas dörr – quinnan var enka – och bad att hon skulle lära honom sjunga. – Men hon sade: »huru skall jag kunna det? – Men gå ensam ut i öknen och haf sorg i hjertat, då skall sången sjelfmant stiga ned i ert bröst.» Jag tycker detta kunde äga någon tillämpning på oss. Wi äro hitkomna som i en öken, och sången är vår tröst. Ty med sång förstodo våra fäder icke toner blott utan harmonie i hela dess rika betydelse .... och det är en sådan harmonie jag i afton tyckt mig märka bland Nylänningarna.»

|931|

14 lemma startDixit.språk: latinkommentar – Aftonen förflöt utan särdeles kärna i det hela. – Doctor Grönblad svängde sig här – (han hade bett Törnegren för all del afstyra att ej någon särskildt skål skulle drickas till honom – »var lugn!»original: lugn! sade T.)

15 – I Helanders hufvud upstod den idee att vi skulle fara efter Runeberg till Borgo – – hvilket vi genast ämnade verkställa – men – brist på Ryskt mynt, ruskighet, menföre – förenade sig att göra hvilan denna gång kärare – lemma startWi togo vår Maths ur skolnkommentar kl. 2.

16 9 Lördag. Lördagsmorgon vid åsynen af slädföret inställde sig lemma startassessoreskommentar öfver oresan; – B. beskref huru Castren och Lundahl varit här i natt och converserat med mig – hvaraf jag nu viste så godt som alls intet – mina svar måtte ha varit lemma startsomnambulakommentar – menniskan är dock en machin.

17 Helander infann sig – snopen som jag – crapulosus dessutom. Förljudes att Doktor Grönblad opponerat mot Linsen i dag, under präktiga haranger å ömse sidor. – Linsen talte om lemma start»lætissima tempora universitatisspråk: latin»kommentar när G. kommit hit, och om sin fägnad att ha en lemma start»adversarium ita gnavumspråk: latin»kommentar – Det är ett alldeles ypperligt träffande ord, detta lemma startgnavusspråk: latinkommentar. –

18 E. m. lemma startÖsterbotniska Afdelningarna fira Porthans hundrade födelsedagkommentarCajsaniemi. – Bjudne äro hela Consistorium Academ. – många andra lärare, 3 a 4 studenter från hvarje afdelning m. fl. – utgjörande, subscribenterna inberäknade omkr. 150 personer eller derutöfver.

19 lemma startCygnaeus talar om Porthankommentar – ett tal fullt af värma och kraft och innehåll, rikt på bilder och poesie – en förtjusning att höra.

20 C. har vidare skrifvit verser – Ehrström till dem satt ny musik – som strax efter talet afsjunges. – Detta var egentliga kärnan af festen.

21 Sedan följa vanliga skålar beledsagade af icke så vanliga tal. C. talar till Rector – om fördomen om Rectorsembetets svårhet – Pipping hörde derpå, säkert icke dermed belåten. – Stenbäck projecterar på jamber en skål för Runeberg – talande om det inre lifvet; C. Essen – till de öfriga afdelningarna om Universitetsbildningen – ganska väl. Laurell stötte dervid i Sundvall, sägande: ser du, han lär oss huru vi skall’ hålla föreläsningar. – C. Helander föreslår Snellmans skål i frimodiga ordalag; Sjöman hviskade till sin granne: dugtiga pojkar!

22 Kl. 12 – framträdde Stenbäck åter: Bröder – kl. är 12, vi ha den 10:de Nov. på denna dagen är en stor man född. Låtom oss dricka vår store Martin Luthers skål – ! – eller kanske bättre så här» – och dervid slog sitt fyllda glas odruckit i golfvet. Många följde exemplet – likväl sedan de behörigen profiterat af innehållet. –

|932|

23 Festen var verkligen intressant – och värdig. Äfven Franzens och Lönroths skålar druckos. – Allt tillgick hyggligt – hurraropen utan härskri – sången utan mycket skrål (fast icke lyckad för öfrigt). – Brorskålar tömdes på alla håll.

|146|

24 Kl. 2 började upbrottet, kl. 4 var allt slut. – – Mitt nöje blef genast i början stördt genom ouphörliga och odrägliga frågor om Borgoresan m. m. – hvartill kom andra orsaker – men till min heder kan jag försäkra att jag snart glömde min egen lilla person vid de stora namn som här nämndes, prisades och förherrligades. –

25 Cygnæus – hvilken naturen tyckes ha utrustat till med en hos oss högst sällsynt oratorisk förmåga, talade äfven till Österb. Afdelningarna yttrande bland annat: »Öfver SydÖsterb. Afd. hvilar den största förbannelse som kan drabba ett folk, den att icke förstå sina fäders tungomål – Men är blott hjertat warmt för ära och fosterland, så är deruti något som öfverväger hvarje mensklig tungas gåfvor.» – Och vidare: »wi hafva samlats för att fira en i Finlands häfder stor och vigtig dag. – Efter hundrade år skall måoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandehända om denna fest fortlefva en dunkel tradition, och efterkommande skola säga öfver våra grafvar: den hafvar ej lefvat förgäfves, hvars bröst – om ock ett enda ögonblick i lifvet blott – känt sig vidgadt af det skönaste och ädlaste lifvet äger – och vare det vårt hopp och vår säkra tröst!»

26 10 Söndag. – Okyrka – Philosophie. – Staudinger et Öller.

27 A: lemma startPicknickkommentar .... En lysande tomhet, som alltid. Talrik societée och noblesse .... Strålar, Falkar, Melliner, Hartmän, Armfeltar etc. – Emelie var upp – klädd i rödt flor – min andra Françoise – emot Palmquistska stenhuset; – men Emelie klagade att hon ej haft bref på länge – har skrifvit till Sophie 4 sidor. – Dem ville jag läsa. – »Skall du låta promovera dig nästa sommar?»original: sommar? – Javisst. »Du som är så ung!» – Jag? – Åhå! – Du är ej äldre än Franz heller. – Den som nu kunde trolla hit Sophie och Hilda. – Mins du din första glada picknick! – Lilla cadette lär knappast komma.

28 – P. S. Andersin frågade Franz om Emelie ville gifta sig. Franz frågade Emelie. »Helsa och tacka, jag är redan upbjuden.»

29 Min afton var lemma startcomme çaspråk: franskakommentar. – Två Françoiser – den andra med Laura Ndr. – Deremellan lemma startcarolinakommentar och lemma startglacekommentar. – Lischen Virenius ochså söt i quäll – lik min förra lilla pappersdocka .......

30 Emelie vet jag ingen lik. – Pappersdockor de andra. Men denna lumpna verld afgudar ytan. – Res hem du englabarn – huru skall du här bli älskad och förstådd som du förtjenar?

|147||933|

31 11. Måndag. Wåt luft. – Ensam dag i Rixners sälskap. – Sednare spelte gubben Reichenbach et Comp. boston hos mig. – Sex quällar å rad har jag nu vakat och blusat. Det kan vara nog för en tid.

32 12 Tisdag. – Ensam ..... Och trifs ej ensam mer som förr. – Dåligt märke. – Men nyckeln ur och Philosophie! – Philosophie! vore jag dock mera än jag är i något hel .... Jag är ledsen och tråkig.

33 13. Onsdag. lemma startAgardhs Organographiekommentar. A: Bastu hos Dahlströms – bekom bra – »vill ni si en athlet!» – pseudo Staudinger. – Sedan thé hemma; bekom ochså gutspråk: tyska – Sedan schack med B. – sedan natt i ro. Bekom dock allrabäst.

34 14. Thorsdag. – Hela lemma startvis Clinicaspråk: latinkommentar blusar the och spelar boston hos Blank – Bland dem yngre Pacius och Frenckel, tanddoktorn – kl. 10 springer F. till Lundahl efter lemma startDon Juankommentar – och nu blir ett musicerande. – Pacius lemma startlivre ouvertspråk: franskakommentar de hvilket allegro som heldst – Frenckel stora arior och små knoppar mycket tillgjordt ..... Det var ett lemma startgrinkommentar i mjugg. – Kl. ½ 12 var calas och musik slut. – Händelsen ville att Tapenius uptäckte lemma startmarongnålarkommentar och en lockkam på pianot ..... oho! ....

35 15. Fredag. På vägen till Reins Collegium kl. 9 möter jag på gatan en physionomi om hvilken man lätt kan missta sig och tro att det vore .... ja för knäfvulen – riktigt är det ochså Axel Salin – nå visst fan! – Kommen i går – med Lieut. Wahlström – den träffa vi på gatan – så in till Järngréns, Strandbergslemma startder ett paquet bränder från Logrenkommentar – intet nytt ...... Bref af Mamma genom Tante .... »må ni nu kunnat hålla er trut hos Thesleff».

36 E. m. – Salin och Öller – om GLindquists Algier-resa. – The – Schack med B. – Derunder kommer Frenckel igen och ser uppå – »Jag mins aldrig hvad den herrn heter» – om mig. – Och sjunger lemma startwiederumspråk: tyskakommentar sin »Mädchen adé!» etcet.

37 16. Lördag. Agardh .... Bry Jeana för Wahlström ...... A: – Lilla Holmen misslyckas i penningvexling. – The. – Åskådare af lemma startMylly Mattekommentar och brädspel hos Essarne. – Westerholm – berättas att ett spöke från kyrkogården anfallit Stud. Poppius och M:lle Backman. Några gissa på apan Springer – om han ej är rest till Pburg.

|148|

38 17. Söndag. Okyrka. – Schack – en schackwurm har nu gripit B. och mig. Vinner han 3 spel, så vinner jag 2. – A: Boston hos Justus S. – och Pylin eller Rosenskugga lemma startför budkommentar med lemma startprocessus mastoideusspråk: latinkommentar. –

39 18 Måndag. – Bref af Jean Henrik – med en anonce till F. A. T.

40 S. d.Samma dag beundrar jag Thomas Finn – glasblåsarn – en undransvärd färdighet. – Vackra – otroliga saker – taflor af glas – många konstverk – blod|934|ets omlopp – pulsmätare – m. m. För våra ögon gör han en hund – ett skepp – och – hvad som jag mest beundrade – spann glas så fint att man knapt såg tråden – lemma start1000tals alnarkommentar i minuten medelst ett cylinder hjul – – För egen del behöll jag en härfva af denna tråd – för Sophie ett par små stakor med ljus ... alltsammans – entreen inber. för 2 Rub. 50 kop. – Han incasserar stora pengar, denne Thomas Finn. Enligt egen uppgift på en vecka öfver 1100 Rubel. –

41 19 Tisdag.Agardh. A: Staudinger – och onödiga besök efter glömda saker. lemma startEchaperarkommentar till Schulin – smörjer mig med Refbensspjäll – öl – och portvin – ty NyCarlebyenses WahlströmSalinBergenwall anträffades här. – Denne Bwall med sin föga intressanta physionomie, erinrar likväl om ett och annat från de glada dagarna.

42 – Dyster och hypochondrisk till sinnes gick jag ut. Wälmående och nöjd kastade jag mig, åter hemkommen, på min ensamna bädd – Ty winet fröjdar menskans hjerta – en sup – refbensspjäll – ett glas öl – ett glas portvin – se der något så lagom – så välbekommande, att jag Recommenderar denna lemma startradikalkurkommentar mot hypochondrie åt hvem som heldst.

43 20. Onsdag. – Sällan har jag sofvit så godt, men nästan för länge. Det är ett af mina cardinalfel. – Agardh om dagen, och boston om quälln. Staudingarne, C. Idman, – Rosenskugga hos mig. – Muntert nog.

44 21. Thorsdag.Agardh – Anatomiesaln – menskliga eländet – förgängligheten – har- och barnhufvuden om hvart annat. – Bref. – W:m och Salin resa. Cederman – borgen à 200 Rubel med 7 eller 8 andra – måste hjelpa – Insinuationer om undgående af ansvar tyckte jag ej om.

45 Nu sitter jag här – Kl. är 10 – det är tid att hvila och drömma – ? Jag har drömt ut.

|149|

46 22 Fredag. – I dag gällde det åter Cajsaniemi – och Tavastensernas Terminsfest. – Ochså detta hade en släng af Porthan – – hvars skål dracks, föregången af Florins oratoriska knoppar, – »skön var den tid då den studerande corpsen var älskad, ej blott tåld.» .... , och efterföljd af skrala hurrarop. –

47 Här åter brast lemma startdetkommentar kärna – som mig tycktes – hvilken på Österb.:s fester består i afhandlingen och prisutdelning. – Föröfrigt var mycket lifligt, gladt, ungdomligt, – något högljudt, bullrande – skral sång och klena hurra, artiga värdar, obetydliga tal m. m. m. m.

48 Intressant blef aftonen genom Reguli Antoni – Ungrare – juris Candidat – hitrest för att studera Finskan, – en gentil, »hygglig» lemma starthomme – de Vingt-un ansspråk: franskakommentar – (satt på sednaste musikrepetition mellan ett par|935| svagdrickspumpor, hvilket åstadkom en ovanlig törst bland damerna). – Sjöng här på begäran ett par Ungerska stropher lemma start»Es ist ein Ackerman auf dem Gefildespråk: tyska»kommentar – och honorertes med en skål lemma start»Es lebe die edle uns verwandte Hungarische Nation!språk: tyska»kommentar – hvarpå han svaradeutanför pappret (radslut) humant och hyggligt. –

49 Uphurrningar vankades ymnigt ... SjöströmUrsinTengström (J. M.) – Sundvall – slutligen Hirns uniformsfrack. »Lefve Hirns uniformsfrack!» – Sundvall var lemma startblustkommentar och galen ... – »Oeconomien,original: Oeconomien, goherrar, det är hufvudsaken – det smärtar mig att ha bepunschat en frack. men jag måste på de andras bekostnad tillstå att näst Satac. – äro Tavastenserna de trefligaste – fast jag just inte är af dem som gerna flyga i luften» – m. m. – Sednare blef han än galnare – steg upp på disken i boufetten förliknande sig vid Gustaf WasaMora stenar – då nympherna i boufetten föreställde Rättviks församling ..... och påstod sedan att blott 5 stora män lefvat i verlden: Plato, Aristoteles, Hegel, Göschel och Sundvall – och på tillfrågan hvad han ännu gjort för sin odödlighet, svarade han att »hansoriginal: hans sista 2 föreläsningar vore dertill tillräckliga». m. m.

50 Tengström hade ock sitt lilla i nacken – men treflig som alltid. – Kl. 1 gick jag hem ....

|150|

51 23 Lördag. Agardh ..... Afton hos Essen – och lemma startmariagekommentar – något nytt på en 6 år. – Galna historier cirkulera ang. spökena, deri Thesleff, Pipping och Wendten figurera.

52 24. Söndag. En ogudaktig Domsöndag. – Schack – ja tillochmed trädkarl på f. m. ..... »Gud förlåter nog herrarna, derför att de förstå mycket», sade lemma startMadamkommentar. – – »Om så vore, kära Madaoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeme, så är vårt fel så mycket större.»

53 Afton: Trädkarl hos Staudinger; alldeles quitt.

54 I kyrkan tilldrog sig i dag att en man – Sandbäck – framträdde under psalmen till altaret och föll på knä vid kransen, derifrån han med möda ficks bort. – Hemförd af Stenbäck och tagen på det ömma, gjorde han fåfänga försök att skära halsen af sig. Ligger nu på Clinicum. Det är bedröfliga resultater af blusarelif och ett godt huffvuds förirrande på afvägar. –

55 25. Måndag. Bref af Dyhr – ett fullskrifvet ark postpapper – med förtjusta utrop öfver Alexandra Salin .... m. m.

56 A: The – och hemma – Schack med Blank – daglig exercise – – 2 gr å rad blef mästaren matt i quäll.

|936|

57 26 Tisdag. – Gamla Kiesewetter. Rpff hemkommen – med bref från Mamma, Sophie .... och 100 Rd. ........

58 I detta ögonblick – ½ 11 a – skrifver jag på bordet ute i yttre rummet ... Blank et Comp. bostonera och lemma startbetakommentar derinne. – Det är tråkigt .... lemma startNotre Damekommentar tillgrep jag i nödfall. –

59 P. S. N Sophie skrifver: »jagoriginal: jag vet ej hur det är ibland som om jag skulle tycka att det är synd med dig».

60 Om du skulle ha rätt .......? – Oaktadt så mycket, mycket godt som den gode Guden gifvit .... om du skulle ha rätt?! – Underliga äro mina tankar ibland ..... när jag tänker huru litet jag kan vara af allt det myckna jag ville, och det myckna jag hoppats, jag som andra!

|151|

61 27. Onsdag. – War kall. – F. m. – Album åt lilla cadette −7 Rd. .... Och med album till Emelie ... Fru Bm mötte mig i dörrn – »jagoriginal: jag skall strax be Emelie komma in» .... lätt att veta till hvem visiten var ställd .... Emelie, min flicka, det är mer än 11 dar nu. – God var du, som alltid. – Om Sophie .... och Emelies oresa till Jul ...... ocoläsligt p.g.a. bläckplump eller motsvarandeh hennes visite hos fru Kantlin .... »men det hade blifvit tårar hela vägen.» – Om H. ... och »hvad är det för en ung Backman i Nby som har en så gentil stil ...?» .... och sitt nu, du får inte gå än ... jag har så mycket att säga ..... och Oratorium .... och din Dagbok .... men du har visst intet tid ..... att du mins den än! ... och nästa gång efter bladet ... intet annars? .... Jag vet intet .... adieu .....

62 A: ....... åter förbi .... upp till yttersta Kronhagen ... till idmännerna ..... boston der, och minus .....

63 28 Thorsdag. – Philosophie .... Öller om Hejkos tillägg i brefvet ....... Caffe copieust .... och thé ... hemma .. schack o. m. d.och mera dylikt

64 29 Fredag. Opost ..... Hos A. Essen lemma startRevision af Afdeln.:s räkenskaperkommentar – vin och lemma startpää kipiäspråk: finskakommentar ...... ingen philosophie ville bita – hvarföre dagens mödor slötos med boston hos Staudinger. –

65 Natten alldeles stjernklar, och lemma startSiriuskommentar blinkade förunderligt.

66 30. Lördag Angående oeconomie och Cassaförwaltare hölls ett Nationsmöte som blef odrägligt genom dumheter och gräl .... Sedan thé och hemma.

Försvunnen, o dag!

i tidernas graf;

du irrande fläkt,

din vinge är bräckt,

du böljande haf,

|937|

du brusande ström,

din bölja förrann!

ditt lif var en dröm

som hastigt försvann –

en drömbild är jag,

skall sjunka en sndag –

i tidernas sjö,

förklaras och dö.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  Rubrik Stod’ der [...] Promenader 1838 verser ur en dikt som återges i dagboken för maj 1838; ingår i Ljungblommor I (1845) med titeln »Ynglingens val» (ZTS I, s. 22). Promenader är titeln på en samling häften med litterära utkast.

  Rubrik Forschung des Wahren! [...] Klopstock. inledande verser i »Der Genügsame» av Friedrich Gottlieb Klopstock (Gedichte, Oden II 1798).

  1 platt intet ingenting alls.

  2 immerfort (ty.) ständigt.

  4 rumla bort festa upp; SAOB har detta belägg av Topelius.

  5 har gjort sig grön har gjort sig till.

  5 entretenera underhålla, samtala med.

  6 tjufunge ett kortspel.

  6 Conversationsspelet kortspel med frågor och svar.

  8 lösveckan ledig vecka för årsanställt tjänstefolk.

  8 Lass laufen. (ty.) Låt löpa.

  9 Rixner, Geschichte der PhilosophieHandbuch der Geschichte der Philosophie zum Gebrauche seiner Vorlesungen I av Thaddeus Anselm Rixner (1829).

  10 Blumauers Eneis Aloys Blumauer, Aeneis (1812–1813; 3. uppl. 1839).

  11 Ehrströms nya [...] för Porthan Fredrik August Ehströms tonsättning av hyllningsverserna till H. G. Porthan (ingår som bihang i Fredrik Cygnæus skrift Höstispiggarna 1841).

  12 sin allocution sitt högtidliga tal.

  12 blusades festades.

  14 Dixit. (lat.) Så talade han.

  15 Wi togo vår Maths ur skoln vi bröt upp.

  16 assessores bondånger.

  16 somnambula sömngångaraktiga; SAOB har detta belägg av Topelius.

  17 »lætissima tempora universitatis» (lat.) »den glada universitetstiden».

  17 »adversarium ita gnavum» (lat.) »en så duktig motståndare».

  17 gnavus (lat.) duktig, i betydelsen energisk, idog.

  18 Österbotniska Afdelningarna [...] födelsedag nord- och sydösterbottniska avdelningarnas studentfest till hundraårsminnet av H. G. Porthans födelse; sedan en allmän studentfest för samma ändamål avstyrts, hade tillstånd för detta mindre evenemang efter flera besvärligheter utverkats (jfr 20/10 1839).

  19 Cygnaeus talar om Porthan »Tal, hållet vid Porthans Minnesfest, firad af Österbottniska Afdelningarna den 9 November 1839». Fredrik Cygnæus, Höstispiggarna, ströskrift (1841).

  27 Picknick subskriberad nöjestillställning för societeten med supé och dans, även studenter deltog.

  29 comme ça (fra.) sisådär.

  29 carolina dryck bestående av vin, socker och pomerans eller citron.

  29 glace glass.

  33 Agardhs OrganographieLärobok i Botanik. I. Organografi (1829–1830) samt II. Allmän Wext-biologi (1830–1832) av C. A. Agardh.

  34 vis Clinica (lat.) clinicum-styrkan, d.v.s. medicine studenterna.

  34 Don Juan noter till W. A. Mozarts opera (1787).

  34 Pacius livre ouvert (fra.) prima vista, utan förberedelser.

  34 grin elakt skratt.

  34 marongnålar stora hårnålar.

  35 der ett paquet [...] Logren J. H. Logren delger Topelius det senaste skvallret från Nykarleby, bl.a. ryktet att Emilie Lindqvist förlovat sig med John Snellman (Logren–ZT 3/11 1839, NB 244.35).

  36 wiederum (ty.) återigen.

  37 Mylly Matte mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  38 för bud skrävlar; förekommit i finländsk svenska.

  38 processus mastoideus (lat.) bakre delen av tinningbenet.

  40 1000tals alnar 1000 alnar motsvarar 60 m.

  41 Echaperar flyr.

  42 radikalkur hästkur; SAOB har detta belägg av Topelius.

  47 det pro den.

  48 homme – de Vingt-un ans (fra.) man – tjugoett år.

  48 »Es ist ein Ackerman [...] Gefilde» (ty.) »Det står en lantman på fälten».

  48 »Es lebe [...] Hungarische Nation!» (ty.) »Leve den ädla ungerska med oss besläktade nationen!»

  49 blust berusad.

  51 mariage ett kortspel.

  52 Madam tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  58 beta (dial.) bjuda.

  58 Notre Dame Victor Hugos roman Notre-dame de Paris (1831; övers. 1835).

  64 Revision af Afdeln.s räkenskaper Topelius var en av Österbottniska avdelningens fyra revisorer (27/2 1839).

  64 pää kipiä (fi.) huvudvärk.

  65 Sirius stjärna i stjärnbilden Stora hunden.

  Faksimil