Mars

Lästext

|19|

Mars 1840

Hos huru många har du varit? Hos hvem var du sist? hur var du nöjd? Till hvem går du nu? Frågor utan ände.

1 1 Söndag Första Martii råkar vara Söndag. – Elfsbergena sitta hos Rpffs, – EssarneIngmanMunkTopelius – sitta der med – sjunga – och spela och bry och Amalia – och jag stannar quar till sist. –

2 2 Måndag – – Hebraiska. Ingenting är tråkigare än att arbeta utan grund, att bygga hus på styltor. – Jag tycker intet om styltor, och måste dock –

3 3 Fet Tisdag. Anmäld hos Geitlin. – Det råkar vara Fettisdag och Elfsbergena äro hos Rpffs hela dagen – åka ut – titta ut – förakta en bal hos Ehrnroths och studera Comoedier hos Rpffs – och jollra med ungherrarne som finna det en smula barnsligt i längden.

|962|

4 4. Onsdag

II. a. Tentamen hos Geitlin Kl. 5–7¼ e. m.

5 Wi woro 5 – RoosWacklinHummelinKrogiusTopelius – lika goda admittiturer allihop – sådant är den dummaste politik i verlden. – Redan början haltade och skraltade – lemma startindelningen i Thoralemma startNevisimspråk: hebreiskakommentar och lemma startγϱαφαι ἁγιαιspråk: grekiskakommentarkommentar – Grammatiken linkade än medr – hvad skulle man nu och lemma startgnetakommentar med ett admittitur? – Det tyckte Wacklin med: »nå hva ska wi nu? wi ska explicera bara.» – Conjugationerna åt fanders – vid lemma startpartcsvårtytt. Hisekilkommentar stod allas wårt förstånd stilla – Det var ynkeligt, lemma startconcediturspråk: latinkommentar – Men man kan rätt väl vara human för det; – men herrarna lär|20| »tänka bli medicinæ Candidater allihop – Herr Hummelin kan ju intet läsa innantill – dä’ intet Fransyska det här.»

6 Explication gick bra – »menoriginal: men –, sade jag till slut, jag förmodar att wi alla, liksom jag, intet sett på wåra conjugationer sedan skoltiden» – och lemma startpå den räkningenkommentar fick wi vänlig förmaning att komma om.

7 lemma startCausa malispråk: latinkommentar var att man inbillat oss att han ej brukade bena i grammatiken – men nog – och mer än nog tid och möda för ett lumpet admittitur ha dessa 15 psalmer kostat oss, – det skall Gud weta. – Men det är bekant att gamla Judiskan nu måste stå alldeles efter för HebrArabiskan.

8 lemma startMina assessorerkommentar voro i afton många nog att med hans Kejs. Majt:s Allernåd. tillstånd bilda ännu en fjerde Hofrätt till.

9 5 Thorsdag. Molander Cand. med 24 röster – Hackzell med 16.

10 Bultos Concert – Lottas ut hans violoncell – en bland narrarna var jag – Commendanten på Sveaborg lemma startknep hamkommentar. – Concerten var bara råsk, utom ett Ole Bulliskt stycke af Berger som Pacius spelte.

11 Souper hos Schulin. Wacklin beskrifvande talent. – I morse kl. 9 kom Helander och berättade för mig hela historien om vår Geitlinska soiree.

12 6 Fredag. Perander och Blom Candidater med 19 och 10. – Ett obetydligt Faunamöte – ettn scen med lemma startmadammenkommentar ang. vedtjufveri – och visite af Borgen ...... och pianoforte.

13 7 Lördag.

II. – b. – Geitlinisk Judendom Kl. 5–6¼ a.

14 Och nu idel Gramatik – och på min ära, få approbaturs karlar ha varit sådana lemma startgramaticispråk: latinkommentar som vi. – Dyntiska studium! Gudskelof jag är dig quitt|963| – du kostade alldeles för många dyra dagar.

15 A. lemma startBolagiernakommentar och Frenckel på the hos oss.

16 8 Söndag Besök hos Maria Stuart – hennes drag fängsla och fasthålla blicken. A. Stenviks Concert. – Jag och Wachler hemma. –

|21|

17 (Obs. inom Parenthes. – Wi skrifva nu Maj 20. – Så långt är jag kommen – och har ändtligen tid och ro att se mig om på orons dagar – på assessorernas och knopparnas blomstrande tider. –)

18 9 Måndag

Savolaxarnes Fest till Calonii Minne

19 i Brunnssalongen – med gentila arangementer – och många representanter af den öfriga corpsen. Bland dessa jag. –

20 Tal höllos, skålar druckos – flottens musik spelte upp lemma startAurorawaltzenkommentar och ungherrarne satte sig i rörelse – stöfvelwaltzer, och d:o Françoiser – och nog lustigt lefverne för att vara en Calonii fest.

21 Rector emottogs med lemma starthayekommentar och hurra, – Lönnroth med haye. – Lönnroth och Castren satte sig midt på golfvet att sjunga Runor – och hurrades upp – ungdomen var ej riktigt vid sans – och man hade svårt att säga om man var på en bal, lemma starten blusningkommentar eller en Academisk fest. –

22 10 Tisdag. Men jag återkommer till assessorerne, till lemma startLärdomshistorien och Wachlerkommentar – likväl först när jag expedierat bref till Nby. –

23 11 Onsdag. – F. m. Wachler – E. m. Wachler – och aft. Wachler – den allra käraste Wachler!

24 12 Thorsdag – Ödet eller Fru Borgströms artighet inledde mig i en ny parenthes, en barnbal hos Lina Borgström, och midt i ett hvimmel af ungt blod – från Hanna Wikstedt till och med fröknarna Thesleff – och gjorde på befallning bekantskap med mellersta M:lle Lohman m. m. – Wachler spökade i mitt hufvud, jag gjorde ej stor effect och begaf mig bort så snart jag kunde. –

25 13 Fredag. Anmäld hos Blomquist, och allra skarpaste Wachler. –

26 14. Lördag – Thildas dag – som jag fordom firade med skott, firar jag nu med:

III. Tentamen i Lärdomshistorien. Kl. 4–7 e. m.

27 Wi funno en artig man och en benig examinator. Jag har i behåll en billet deri han tecknar sig min ödmjukaste tjenare. Men i tentamen trissas om med judar, kyrkofäder och philosopher, med|22| Kabbala och Talmud, med Syriska, Chaldaiska, Armeniska uplagor af bibeln, med sophister och|964| lemma startgrammaticispråk: latinkommentar, med bibliotheker och Atheneer – till den grad – att wi, saom i brådskan gifvit judarna och deras anhang fan, höllos klarligen vakna hela tiden. – Slutligen hette det: »wioriginal: wi kunna vara nöjda med det här, jag får önska herrarne lycka» – hvarpå wi lemma startschackade afkommentar – och lemma startblusadekommentar the hos Blank et Cpnie.

28 15. Söndag. lemma startMohr med de sina spelar: Der Schiffs Capitainspråk: tyskaTante und Nichtespråk: tyska, Der Schneider und der Sängerspråk: tyskakommentar – och wi träffa gamla vänner: Becker med fruNeder med fruMohrKöcher OlivierMad. AlbrechtMad. Druvanofski. – 5 acteurer, 4 actricer – och ingen dålig – det är rart. –

29 16 Måndag. Blank bref af Berger – och Mammons välsignelse för en liten stund.

30 17 Tisdag. Lindfors’s Antiquiteter. – A. Satakonternas blusning på Cajsaniemi. Och åter representant. – Härom är åter ej mycket att tala, värdarnas artighet dock ej att förglömma, i det de bestodo – sittande souper, som dock kunnat aflöpa med mindre. – – Bröder och vänner till höger och venster – och hem öfver isen kl. ½ 2. –

31 18 Onsdag. Andra dagen mådde jag som en hund. Det kom sig af det dumma vinet som flödade i strömmar under soupern. –

32 Lundmark i staden och hos oss – om lemma startcasus fatalisspråk: latinkommentar hos L.

33 19 Thorsdag. Anmäld hos Linsén. – Sedan Trädkarl hos Staudinger och en lemma startRysk stubbningkommentar, så Rysk att min arma peruk ännu efter mer än 10 veckors förlopp knapt hunnit hämta sig igen. –

34 20 Fredag. Opost. – Blott Frosterus beskrifver HindrikHarald. –

35 a. – Faunamöte – hvartill undertecknad var så lycklig och skrapade i hop tillräckligt folk. lemma startVoilaspråk: franska fides!språk: latinkommentar

36 21. Lördag. Anmäld hos Sjöström, ty med wår Linsén få wi vänta – och farbror Klinkus vill veta en vecka förut. – I quäll var tomt hus. – Jag souperar hos Schulin och lemma startentretenerarkommentar sedan fädoktorn och Aug. Tavaststjerna.

|23|

37 22 Söndag Ungarna Elfsberg, M:lle Ehrström, Blank m. fl. – dinera hos Rpffs. Wi skrapa ihop en Françoise, få Becker med oss och beundra hans militäriska hjeltefigur – D:o En wals; Men Amalia vill intet spela –

38 23. Måndag.Lindforsiana. – Lundmark om Slädpartiet till Harald: HB:n och Emelie Lindenzweige. – Nordgren och Thilda Lt, Cder och Rosalie, Dyhr och Thilda L:n Wahlström och Johanna C.Gronow och Hilda W. m. m. – De hade roligt de unga själarna – de små hjertana!

|965|

39 24. Tisdag.

IV. Tentamen i Skaldekonsten och Wältaligheten kl. 4–8 e. m.

40 Wi inträda. En wink med handen att wi skola sätta oss. »hähä!» (hosta) – hm! – Her T. hvilket är det mest glänsande namn inom Romerska Litteraturen? Marc. Tull. Cicero. – Ja, Cicero – wi behöfva endast ett namn. – – Och så vidare i Litteraturen – ej utan benande – och gnetande – och ridande på ord. – »Herr Nder, hvad åsyftade Cicero med sina philos. skrifter?»original: skrifter? – Han ville grundlägga en Romersk philosophie – hm! hvad menar Herr N. med en Romersk philosophie? – och Mycket gnet derom. – Wet Herr Ldl någon Rom. författare samtida med Scipio den yngre? – Lucilius – Ja, Lucilius – Wet Herr T. någon annan? – paus. Cato Major. – Neej, mins inte Herr T. hans ordst i Senaten? – lemma startCarthag.Carthaginem esse delendam.språk: latinkommentar – Ja, då ser herrn ju att han lefde förr; Men han dog strax före Carth.:s förstöring – Intet war det så strax –

41 Sedan hette det: Herr T. – och en wink – och Plinius låg upslagen på bordet. Ingen inbiten lemma startskolfuxkommentar benar så med sin Cornelius som denne gubben med Plinius – Meningarne voro krångliga. – Det hette: lemma startvita quærit metallaspråk: latinkommentar – och jag sade i hastigheten: lifvets behof. – »Intet skall herr T. ge sig att förbättra Plinius; det är sannt, han har ingen så utsökt stil, men nog lär den vara lika god som herr Topelii.» – Avaritiaspråk: latingirighet, dugde intet, vinningslystnad ännu mindre – Snålhet måste det heta. lemma startPremuntspråk: latinkommentar – här ville ingen bemärkelse duga. »Påminner sig intet Herr Topelius ett ställe hos Horatius der han varnar unga poeter – sådana t. ex. som skrifva i Helsingfors Tidningar och lemma startWanadiskommentarlemma start»ut opera in nonum annum premanturspråk: latin»kommentar, der har premanturspråk: latin samma bemärkelse som här». – lemma startJag förstod ej genast att det skulle vara åt|24| mig men jag kände att bloden steg mig i ansigtetkommentar – Explicationen räckte en timme för oss hvardera – Mot Lundahl var han ojemförligt lemma startfacilarekommentarNylander fick åter bära opp »det kan hern kasta i knuten» »detoriginal: det der lär hern sjelf förstå lika så litet som jag» – och vid lemma startoptimaites spernunt aurumspråk: latinkommentar – de förnäma, sade N. – »Nej det skall Gud weta, intet förakta de guldet» – allt med ynkligaste ton i verlden. – Sjuk, uttröttad, uttenterad som du är, kära fabror Linsen, har jag ej hjerta att förargas åt dig; men ett humanare bemötande hade väl farbror kunnat bestå, och det hade wi väntat. –

42 Det drog ut på tiden – jag hade spektakelbillet i fickan – ändtligen en vink att packa oss af – hvarpå wi bockade – befunno Lulles galoscher stulna från farstun – och reste af, jag direkte för att se:

|966|

43 lemma startDie Falsche Taglioni, oder hilft nichts, so hilft die Cachuchakommentarspråk: tyska, af Mohr, och i bredd med denna gentila rosenrödtsidenfrasande aimabla 6½ fot långa och 3 fot breda Taglioni vore vår vän fru Nordquist en docka, ett barn, en ranka, en geting, en lemma startsylphkommentar! Hvilken corpulent sylph!

44 25. Onsdag. Mariædag. Hela verlden dansar, men intet jag.

45 26 Thorsdag Utan jag dansar med Spartanskorna, lemma startφανεϱομήϱιδεσspråk: grekiskakommentar, courtiserande Lönnbohm, Herodotos och lemma startOedipus Tyrannuskommentar. –

46 27. Fredag. lemma startUnd Immer und immer Oedipuskommentarspråk: tyskalemma startnon sine interessekommentar.språk: latin – Ty gamle Grekerna äro mitt folk – och Sophocles en mästare bland mästare.

47 28 Lördag.

V. Tentamen i Grekiska Litteraturen kl. 5–7 e. m.

48 Med Lundahl. – Sjöström war en annan man, human och facile. – Jag explicerte Oedipus och lemma startIliaskommentar – och resonerte om motiverne i Sophocles dramer och Oedipus i synnerhet. – Jag gaf upp: Ilias, Oedipus Tyrannus, lemma startHerodotos 3 B.kommentarlemma startAnabasiskommentar, lemma startHesiodoskommentar – och fick till examen lexa i Herodotos. –

49 Wi åtskildes nöjda med hvarandra – ehuru min dumhet att ej ha kostat ett par veckors arbete på Pindaros och ett Laudatur låg klar i dagen – Fredrik Nylander och jag fingo begge lika cum laude hos Romare och Greker – Men om han användt en fjerdedel så mycket tid på dem som jag, så will jag vara skapt som en Eknäsbo. –

|25|

50 29 Söndag. F. m. hos Lundmark boende hos Vohs – och utredande sina krångliga afairer – om Musik m. m. – A. Boston hos Thuneberg. Frun var borta – här lefdes på ungkarlsvis trefligt nog. –

51 30 Måndag Bref till Hejko – och Physik – Nu kommer den lemma startasessornkommentar

52 31 Tisdag – Språng efter blommor och stenar. – Slutet på språnget blir att jag springer efter lemma startPhilatka oder die Poststationkommentarspråk: tyska – der Neder representerte den Ryska Nationaliteten i Philatkas person undransvärdt likt.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  5 indelningen i Thora – Nevisim och γϱαφαι ἁγιαι avser de tre delarna av Tanakh, den heliga skriften inom judendomen: Tora (Moseböckerna), Nevi’im (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna, bl.a. Psaltaren och Ordspråksboken).

  5 Nevisim (he., pro נביאם, Nevi’im) profeter.

  5 γϱαφαι ’αγιαι (grek.) heliga skrifter.

  5 gneta vara småaktig.

  5 partc. Hisekil Hesekiels bok, ingick i Nevi’im (Profeterna).

  5 conceditur (lat.) medges.

  6 på den räkningen av den orsaken.

  7 Causa mali (lat.) orsaken till olyckan.

  8 Mina assessorer min bondånger.

  10 knep ham här: vann.

  12 madammen tjänarinna; skötte städning och uppassning.

  14 gramatici (lat.) här: grammatikkännare.

  15 Bolagierna bolagisterna.

  20 Aurorawaltzen möjligen Aurora-Ball-Tänze (op. 87) av Johann Strauss d. ä.

  21 haye häck, uppställning på dubbla led.

  21 en blusning ett kalas.

  22 Lärdomshistorien och Wachler förmodligen Lehrbuch der Litteraturgeschichte (1827) av Ludwig Wachler.

  27 grammatici (lat.) här: filologer.

  27 schackade af gav oss av; SAOB har detta belägg av Topelius.

  27 blusade festade på.

  28 Mohr med [...] der Sänger Det tyska teatersällskapet från S:t Petersburg uppförde Der Schiffskapitain, oder die Unbefangenen, vaudeville av Carl Ludwig Blum, komedin Tante und Nichte av Carl A. Görner och Der Schneider und der Sänger, komisk opera av Peter Winter.

  32 casus fatalis (lat.) dödsfall.

  33 Rysk stubbning kort klippning av håret; SAOB har detta belägg av Topelius.

  35 Voila fides! (fra. & lat.) Se där trogna!

  36 entretenerar underhåller, samtalar med.

  40 Carthag. esse delendam. (lat.) Karthago bör förstöras; yttrande tillskrivet Cato d.ä.

  41 skolfux skolpojke (något nedsättande).

  41 vita quærit metalla (lat.) livet kräver pengar.

  41 Premunt (lat.) håller tillbaka.

  41 WanadisWanadis, dikt och sanning, litterärt magasin utgivet i Helsingfors av Carl Fredrik von Burghausen och Henrik Gabriel Piponius; utkom två gånger i veckan under första halvåret 1840.

  41 »ut opera [...] premantur» (lat., pro nonumque prematur in annum) ur Horatius Ars Poetica (388); »och göm den [skrivelsen] på nionde året!» (Horatii Bref till Pisonerna om skaldekonsten översatta av G. Adlerbeth 1814).

  41 Jag förstod ej [...] ansigtet Topelius hade debuterat med dikten »Den stolta Rosen» i Helsingfors Morgonblad 16/7 1838.

  41 facilare hyggligare.

  41 optimi spernunt aurum (lat.) de mest förmögna föraktar guldet.

  43 Die Falsche [...] die Cachucha vaudevillen av Carl Mohr parodierade den populära balettdansösen Marie Taglioni och den spanska dansen »La Cachucha».

  43 sylph späd och gracil kvinna.

  45 φανεϱομήϱιδεσ (grek.) kvinnor, som låter låren synas.

  45 Oedipus Tyrannus tragedin av Sofokles, troligen läste Topelius det grekiska originalet.

  46 Und Immer und immer Oedipus (ty.) Och ständigt och ständigt Oidipus.

  46 non sine interesse (lat.) inte utan intresse.

  48 IliasIliaden (gr. Ilias) av Homeros; Topelius studerade den på grekiska.

  48 Herodotos 3 B. tredje delen av Historia författad av Herodotos från Halikarnassos (400-talet f.Kr.).

  48 Anabasis av Xenofon, om Kyros fälttåg och de tiotusen grekiska soldaternas återtåg genom Asien (ca 400 f.Kr.).

  48 Hesiodos grekiska poet, känd för »Verk och dagar» (Erga kai hēmerai) samt för sin utredning av de grekiska gudarnans genealogi i Theogonia.

  51 asessorn här: bekymret.

  52 Philatka oder die Poststation komisk opera med musik av A. N. Titov.

  Faksimil