September

Lästext

|1|[319]

1 D.A.G.B.O.K.
1835.
3.

2 Ny-Carleby

3 Zachris Topelius.

|2||3|[320]|321|

Dagbok 1835, 3, Ny-Carleby. September, October, November, December.

4 TROuttolkad chifferskrift

5 GENuttolkad chifferskrift

6 MCLuttolkad chifferskrift

7 Altså ny dagbok. Skrifwen i NyCarleby och börjad den 1 September år 1835. – Författaren, bokens Jag är alltså Pegasenhjelm. – Detta till början. – Efter en wacker sommar har hösten infunnit sig, gul och blek efter wanligheten men torr och klar och wacker emot wanligheten. – Jag börjar utan widlyftiga preludier mitt trefliga hwardagliga lif; måtte detta häfte af dagboken erbjuda lika mycket roligt som det föregående.

September Månad 1835.

8 1:sta September 1835, Tisdag. Hwad arbete beträffar börjades denna månad bra. Dess första dag war en af de flitigare. Studerat Latin och Grekiska. –

9 E. m. besök hos handelsmannen Collander. Inspecterat nya byggningen hos Lithens. – In hos Lithéns en treflig stund. Sammanträffade med 2 Mamseller Herlin. – I anledn. af den enas (Sophies) förlåfning med Styrman Snellman, sade Rosalie L. det war bra rart att finna exempel på så troget folk. Medgifwes; men en söt flicka kan göra underverk. – lemma startAd notam hoc.språk: latinkommentar

10 2. Onsdag. Hemma (d. v. s. hela dagen). Läst 100 verser i Gamla Homerus. Mamma will jag skall läsa bra. Nå, nå, jag hoppas sonen will detsamma och skall utförat. E. m. ut att rida. Vid tullen mötte jag Mathilda L. som gick till Olsons. Hon drog på mund åt den ståtlige ryttaren på sin skröpliga lemma startRosinantekommentar. Just icke underligt. Ridit åt Lippjerfwi, och steg af wid bergen för att se omkoläsligt p.g.a. skadaring mig. –

|4|

11 Samma Natt brann Jacobstad. Några ord derom, sådana underrättelserna sedermera inlupo. – Klockan omkring 10 på aftonen utbrast på ännu okändt sätt en våldsam wådeld i Forsbergs lemma startspillningshuskommentar nere på hans gård. – Innan man i första förwirringen hann widtaga några hämmande anstalter, kastade sig den vexande lågan, lemma startjagadekommentar af en hwirflande|322| storm på flere hus i grannskapet. – Snart tänkte man blott på att berjga, icke att släcka. Folket strömmade till Forsbergs, och han som låg just i gapet feck mer bergadt än mången annan. – Med Ur hwirflande rökmoln framblänkte elden himmelshög, och snart war öfwerallt eld ett knakande och sprakande entt larm och en gråt som war en jemmer att påse. – Der brann det hela natten igenom; mången fattig, mången rik mans hus öfwergåfwos af sina ägare för alltid. ¾ af staden låg i aska, och bland förstörelsen 3 krossade menniskor, ihjälkrossade under det de bergade en annans egendom. – – Sådant war tilloppet. – Det synes obestridligt att med mera energie och enighet och Commando, utgången blifwit mindre olycklig. Men det war just hwad som fattades dem i farans stund. De ådagalade en lamhet, en handlöshet som war oförswarlig. – Ryska inquarteringen gjorde det mesta. – Genast derefter utspriddes ett rykte att det warit mordbrand; troligen af Forsberg för att från sitt, utomdess icke mycket älskade, hus bortwältra det förhatliga af olyckan. – Mannen war, särdeles af bönder och ringare folk, lemma startilla lidenkommentar. – Samma natt sågs elden härstädes på flere punkter. Oförswarligt att man icke här gjorde larm, då härifrån ännu mången hjelp hade kunnat i tid hinna fram.

12 3. Thorsdag. Om morgonen utbredde sig här ryktet om branden. Många af herrarna reste genast dit. Stort deltagande i grannstadens olycka förspordes öfwerallt. – Jag gjorde en ridt till Socklot. Öfwerallt arbetade bondfolket mycket lik ostördt, så obegriplig är likgiltigheten hos denna folkclass. Till staden om aftonen. Hos HB:n och hos Lithéns – Öfwerallt taltes ej hördes ej annat än det arma Jacobstad. –|5| Mamsell Sophie Sjöberg, ett ögonvitne till Olyckan beskref den i Lt:d. – – Bland andra ämnen wi deremellan språkade uti war äfwen det att Sophie, syster min, dragit sig tillbaka från sina förra bästa vänner. – – Från Jacobstad förspordes ännu mycken farhåga för elden. –

13 4. Fredag. Hemma h. d.hela dagen – En lemma startEphemerkommentar. – Läsit Latin och öfwersatt. Roat mig med lemma startrosenperlorkommentar, hwilka lyckades bra nog. – D:lle Sahlbohm och fru Svahn hos Mamma. Samtalsämnet war Jacobstad. – I dag hafwa stadsboarne dit afsändt 14 lass matvaror, hwartill äfwen Kudnis bifogat en ringa lemma startskärfkommentar. – Promenad med Hindrik B. söderut. Wi skulle möta Sophie men missgingos. – Mulet. –

14 5. Lördag. Hemma h. d.hela dagen Studerade Horatius, men bortkastade hansoriginal: has grofwa lemma startSatyrerkommentar med förargelse. – Jag will andas friskt, tänkte jag, derute i Guds herrliga natur läser jag ett renare språk. – Det war en frisk dag, luften war ren och frisk och en svalkande vind drog öfwer den snart|323| förbleknade blomsterwerlden. – En herrlig dag; hjertat klappade så lätt i barmen. –

15 Skrifwit till farbror Gustaf i Uleåborg och förfrågat mig om min hälsa och om widare rörande den blifwande herr doktorn. – Rosenperlor. Spatserat ut i mörkningen, satt en ½ timme och firade brasa hos Turdins. Derpå med Hindrik och Albert söderut och gick åter miste om Sophie. Det war fullmåne och föröfrigt en wacker afton. Albert korsade och signade sig för månan. – Sedermera stodo wi och rimmade utanför L:ns. –

16 6. Söndag Zachariæ dag år 1835. Jag wäcktes med en liten vers af Sophie

Zacharias, kom och drick,

Caffebordet i godt skick

väntar och vill gratulera

och dig säkert säga mera

18 I Saln hade de anrättat ett prydligt blomsterbord, på hwilket, bland andra rara saker äfwen mitt stora lemma startLatinska Lindbloms Lexiconkommentar och mitt bläckhorn prunkade i rik blomsterdrägt. Omkring bordet satte vi oss, Mamma, syster|6| och jag och doppade i caffe. – Sedermera helsade jag min respektiva namnsdag med en marsch (lemma startcomposé par Monsieur de Pegasenhjelmkommentarspråk: franska) som fick namn af dagen. – Derefter, kl. 10 f. m. i kyrkan och hörde der en ny prest, Grönros, nysskommen sokneadjunct hos Ahlquist. –

19 Jag anser det för ett godt tecken att Mathilda var i kyrkan fast hon inte visste att det var min namnsdag. –uttolkad chifferskrift – Inne en stund hos Lithéns. – E. m. Herrskapet Turdin och demoisellerna Fonselius gjorde besök på Kudnis. – Jag fick hit Henrik Backman och Albert Dyhr. Wi roade oss med lemma startConversationsspelkommentar och fråglek. I den sednare frågade någon mig: »saknas någon i sällskapet? Har hon glömt hwem som är dagens hjelte?» – Klockan ½ 9 om aftonen följde wi damerna till deras logis. – Sedermera promenerade omkring med de twenne ofwanberörde herrar. – Inne hos Schale en stund. Spatserat utanför Calamniuses der flickorna L. woro. – Sådan war min namnsdag.

20 7. Måndag Läst 100 verser Grekiska. – Wacker dag. Hösten är i allmänhet rätt hygglig. – Besökt Hindrik. Han wäntade M:lle W:na Roos från Jacobstad och war mycket beställsam. – Besett en ny lemma startbillardkommentar. – En liten|324| dam till främmande hos Turdins. – I L:ns nya byggning. – Drack thé hos Albert, i sällskap med Schale och Hindrik. – L:ns fruntimmer woro hos M:lle Högman, Albert och jag spatserade der förbi och sedermera norrut. På gatan träffade wi fruntimmerna. Jag följde med in till L:ns och hade en liten treflig stund. – De undrade hwarför jag ej warit der på länge.

21 8 Tisdag 100 verser Grekiska. – Skrifwit en Ephemer. – Spatserat med HB:n och Albert Dyhr. Mött Mathilda och Sophie Olson. – Sådana dagar som denna böra icke uptaga långa spalter i en dagbok, heldst en sådan som min der annars ett öfwerflöd af hwardagskram inflyter. –

22 Hindrik är en envisinge, trots mig sjelf, som inte låter öfwertala sig ifrån sin tilltänkta sjöresa på lemma startRunkinakommentar. Om det icke wore för Lithéns waror, kunde nästan det murkna wraket lemna der hon nu är. –

|7|

23 9. Onsdag. Hwardagsdag. – Läst. Grekiska. – E. m. Satt hos Hindrik en stund. Mamsell Strömmer skall afresa i morgon. Det är en beskedlig flicka. – Med Hindrik i Lithens nya byggning. – lemma startI dessa dagar har jag börjat wänta Halleyska Cometenkommentar. Den är redan sedd på de flesta observatorier, äfwen i Helsingfors. –

24 10 Thorsdag. Grekiska. – Skrifwit till August Essen. – Wacker dag. – E. m. Janne Lybeck satt hos mig en stund. – På aftonquisten hos Collander. Dit kom Oskar Ros, hwilken jag nu första gången såg, och några andra herrar. Ett glas the, nej tre war det. – Herrarna woro muntra och skrattade bland annat åt den anmärkningen: »Janne Lybeck tänker gifta sig bara han får sitt nya fähus i ordning.» – Utsigt midtemot. Lithéns hade främmande. Sedan inne der på en liten stund. De spatserade med Kudnisboarne till wår grind, der skulle wi stänga somliga quar. –

25 11. Fredag. Bra läst. Grekiska och Latin. – E. m. Herrskaperna Lithén och HammarinKudnis. (Utom Rosalie L.). – Åto krusbär. – Spelte ett roligt partie boston med flickorna. Rättnu börjar jag få bostonfeber. – Spatserat med damerna till staden. Flickorna talte så högt att det säkert en och annan sofwande nattmössa i granskapet reste sig up för att se hwem det war. Wackert romantiskt Månskenswäder. –

26 12. Lördag. Slutat 6 Iliaden af Homerus. – Förfärdigat Rosenperlor. Besök af Schale. Wi drucko en kopp thé tillsammans. – Med honom till staden på aftonquisten. Der träffade jag twenne kamrater studenterna Hedman från Brahestad och Cannelin från Pyhäjoki, hvilka reste till Hfors. Res ni, gubbar, jag skall försöka att inte wara lat här hemma jag. – De behöfde wexla skjutspenningar och Hindrik hjelpte dem. – Kors hwad det är längesedan jag war hos Lithéns, nej det bär sig inte. – Du behöfwer|325| bannor, bror Pegasenhjelm, men jag måste ha fördragsamhet, jag wet wäl huru du gått och lemma startlångledskommentar när du inte kommit dig dit.

|8|

27 13. Söndag. Besökte kyrkan och afhörde Fonselius. Till Lithéns war kommen en ung dam, Alexandra Lalin från G. Carleby, en mycket hygglig och söt flicka. Mathilda och hon de äro just ett par vagnshästar, som man plär säga. – Emottagit bref af Blanken, deri bland annat cometen omnämndes. Han hade sett den engång midt i natten. –

28 S. d.Samma dag e. m. Mycket främmande här. 1:mo Herrskapet Lithén, 6 fruntimmer, 2:do Juthbacka Herrskap 5 fruntimmer. Deribland en främlinge, M:lle Winge eller rättare Sneckendal, en wacker flicka. – »Korsoriginal: Kors torde någon anmärka, twå nykomna wackra flickor! aj aj, den ungdomen!» Nå wackert, wackert. Pegasenhjelm skrattar och säger: passe! – 3:tio War här äfwen 2 stadscavalierer, Backman et Dyhr, och Patersen. – Kors hur glömde jag räkna ännu en ung dame, Emelie Lindquist. – Sådant grant sällskap war i dag på Kudnis. Först suto damerna och skrattade och smuttade ur bischoffsglasen, sedan åto de krusbär och derefter spelte de. lemma startVoila toute la soirée cela.språk: franskakommentar

29 Damernas musicerande har annars på sednare tider blifwit litet öfwerdrifwet. Jag begriper mig ej rätt på deras sällskapston. Kanhända det bebådar en förändring af denna domnade lemma startesprit de societéspråk: franskakommentar. Men jag tror g nästan det fattas dem just en lemma starthomme d’espritspråk: franskakommentar för att sätta lif i sällskapet, och dertill är jag olyckligtvis icke skapad. – Ett roligt folk, de der flickorna! – På återpromenaden åt stan fick jag bannor af Rosalie för det jag inte warit hos dem. Jag tog dem emot med ödmjuk undergifwenhet.

30 14. Måndag. Wacker dag. Läst Latin. – Sökte »Kors,original: Kors, tänkte jag, twå veckors tid! det här står jag alldrig längre ut med. – Så, ut på visit med dig och det strax.» – Sökte Lithéns, men flickorna woro hos Stenrothens. I nya byggningen wandrade omkring, med underliga tankar. – Här så, och här så och der så, tänkte jag. – Hem emellan och sedansvårtytt efter Mamma som war hos Tante Emelie Turdin – Der satt jag en stund. Sophie B. och Tante Emelie fölgde oss hem. Jag följde dem tillbaka. En wälförplägad Neptuni son följde oss i hälarne. –

|9|

31 15. Tisdag. Läst Latin. – E. m. I dag återförsonad hos Lithéns. I Lt:d kl. 5 e. m. Der woro samteliga damerna och plockade stickelbär. – Jag frågade om Rosalie war ledsen på mig? – Det war som det kunde, swarte hon, men jag kan alldrig länge wara ledsen på dig. – Sedan in i skymningen. Der drog jag fingerkrok med de yngsta begge och sedermera handsk med dem alla. Rosalie blef kung eller drottning och dömde mig|326| att begära en kyss af Mathilda och henne att ge den. – Det war mycket roliga domar och de åtlyddes begge. – – Squallerstund. – Väl med Mathilda, hon tog mig under hakan och sade med sin söta glada min: inte är jag ledsen på dig. – Du goda beskedliga Thilda!uttolkad chifferskrift – I myrtenkammarn (flickornas sängkammare) flög aftonen så fort, att jag oförmodadt stannade quar till quällswarden. – När jag skulle gå hem frågte flickorna om de inte fingo skicka en karl att följa mig efter det war så mörkt. – Wid min hemkomst fann jag hos oss Mamselle Berggren, stadd på återresan till Orisberg. – Det war temmeligen sent på quällen och Kudnis sof redan.

32 16. Onsdag. M:lle Berggren camperade hos oss en stund på f. m. och afreste kl. 11. – Förfärdigat rosenperlor. – Grekiska 75 verser. – Företog i mörkningen en promenad till Collander och derefter till Turdins. På det sednare stället woro Lithéns och Calamniuses fruntimmer. – Turdins hade fått hem en stor gentiler säng som fyllde halfwa rummet. – – Mathilda brydde Hindrik som bara småskrattade. »Säg hon skall bry mig för M, hwiskade han mig i örat.» – Spelte lemma startquatremainskommentar med Mathilda. Hon påminte sig 2 stycken som jag lärt henne. Det gick rätt bra. – –

33 – Hem igen. – Mormor Wacklin war kommen till oss. Gumman war skraler. –

34 17. Thorsdag. Bra Läst. – Satte ut fågeldon och gjorde lemma startsnarubrädkommentar, likasom pilten för 7 år sedan. – En Ephemer. Promenad och talte länge med Hindrik. Hwilken envisinge! rättnu reser Paterson och han far med. Jo han lärer just få ett hyggligt wäder på den färden!

|10|

35 18. Fredag. Latin. – Sysslat med fågelbragd. E. m. satt hos Albert D. och besåg de nya grannlåter Lithéns fått hem med Runkina. – Jag proberte bland annat mundgigor. – Spatserat utanför Calamniuses der flickorna från Lithéns woro. (En stund satt jag äfwen med fruarne hos L:ns). – Då ingen kom från Calamniuses måste jag gå hem då kl. ringde nio. »Hwart skall du ta wägen»,original: wägen, frågade Schale, när wi möttes på gatan. –

36 19. Lördag. Wacker wäderlek. – Läst Latin. – Kl. ½ 3 e. m. woro här 3 unga damer på en kort wisite: Mathilda L, Alexandra Lalin och Lotta Backman. Följdeoriginal: Följdem dem kl. 3 till staden i afsigt att träffa Östring. »Får jag se din mössa»,original: mössa, sade Lotta B.. Der satt, wid lyran innanför, den stora nålen quar som hon dit satt. Träffade brodren Juchum Östring. Han war på en kort afskedsvisite och for kl. 4 e. m. medförande helsningar till H:fors. lemma startJag genomskådar Östring, tror jag, och tycker om honom.kommentar – Sutit hos Lithens med flickorna. (Lotta B. bortfaren). – Treflig quäll. Promenad rundt kring staden och utom den norrut och söderut. Stötte|327| tillsammans med Hindrik. – Hörde från gatan lemma startKårdmakardinassvårtytt ljufliga tonerkommentar. Den Granholm måtte wara en genialisk man. – Då wi spatserade frågte Mathilda: »Hwad gjorde du oppe i kammarna, då vi kommo till er i dag?» – »Jag läste.» »Åh, läser du ochså?» Detta sad hon med sin obeskrifligt intagande ton.uttolkad chifferskrift – Det war redan sent, då wi skildes och Hindrik följde mig hem. –

37 20 Söndag. Haft känning af en snart öfwergående regnskur, hwilken likwäl smutsade wägarne. – Afhörde i kyrkan Adjuncten Grönros. Hindrik war med i kyrkan; han måste wäl be om lycklig resa. –

38 – E. m. Bergbohm från Uleåborg hos Turdins. – Satt hos Hindrik en stund; sedan till Lithéns. Der spelte flickorna boston. Hindrik war på afskedsvisit; han skall resa i morgon. – Wi suto der en treflig stund. Man behöfwer wäl åtminstone minnet af ettn treflig afskedsstund att trösta sig med på en duskig sjöresa. – Aftonen mörk och molnig. –

|11|

39 21. Måndag. I början mulen, sedermera på e. m. klar och gladlynt dag. – Läst 100 verser Grekiska. Kl. 4 e. m. afreste Vännen Hindrik Backman från NyCarleby stad. Jag fölgde honom till Galeasen Runkina. Wädret war, som sagdt, rätt gynnande. – Medföljande woro Morbror GWT:n och Schjoman Hammarin. – Galeasen war rätt snygg och treflig och skepparen Paterson tycktes wara en man att lita på. Passageraren war wid godt courage. I anseende till infallande mörker upskjöts afseglingen till i morgon. Herrarna drucko sitt thoddy och skrattade och hade hwarjehanda uptåger. – Hindrik och jag spatserade emellanåt på däck. – Slutligen blefwo herrarna mycket oppspelade; wi sjöngo flere stycken. Med sådant wäsende blef Runkan utvisiterad. Bara det inte bebådar fult wäder. Wi stannade på fartyget öfwer natten och sofwo på kajutans golf. –

40 22. Tisdag. Kl. ½ 8 om morgonen hissade Galeasen Runkina segel och utlopp från NyCarleby redd i stark dimma. – Capten war Schjoman, (till namnet), Öfwerstyrman Paterson (capten om bord), Understyrman Carl Backman och passagerare: Hindrik Backman. – Afsked wi följde till Thorsön. – Gud gifwe lycklig resa, bror Hejko,. Mins hur Collin gjorde: »på vatnet och på landet försigtigt bar sig åt.» – På hemfärden inspecterat Gustaf Lindquists skepp Trägen. Der hade snålheten möblerat kajutan med trädbänkar, nej bockar a la Wöro, och slarfwet förglömt flere vigtiga tåg, hwilka repslagaren i dag spann medan fartyget i morgon skulle gå till segels. På Kudnis, Hemma. 100 v. Grek. – Drog för första gången not, men fick ingen sik, endast en mört, en brax, och en id. –

|328|

41 23. Onsdag. Läst Grekiska och lemma startroat migkommentar fågelbragder. – E. m. trenne (3) unga damer hos Sophie, neml. M:lle Sophie Olson, 2:do M:lle Sophie Roos från Jacobstad och 3:to M:lle Emelie Lindquist.– Mamsell Roos såg bra ut –

42 – Dragit not och fått icke lifwet. Sapatserat med damerna till staden. Till storbron och omkring. ioriginal: I staden. Hos Bergers woro fruntimmer. Jag tittade lemma startpå fönstretkommentar. – Sedermera obemärkt tittat in till Lithéns förmak der flickorna stodo helt obekymrade. – Det är en präktig observationsplats, den gränd vid Lybecks.

|12|

43 24. Thorsdag. Wacker dag. Studerat Latin. Anatomiserat ett möss, hwarwid jag ordentligen förde protocoll. Det är roliga företag och dervid skall det visa sig om jag äger lust för slika handtag. – Det lilla kräket war rätt konstigt inrättadt, men det förekommer mig som skulle ändå naturen litet slarfwa med sådana så talrika pysslingar. – Säg inte åt mig, sade Mamma förut, jag will inte weta af det. –

44 – Kl. 6 e. m. till Lithéns och tillbringade der en treflig afton. Herrskapet satt i förmaket emedan de skurade annorstädes i rummen. – Det war tal om Jacobstads flyttning hit till NyCarleby, hwarom ett rykte går. Det tyckte inte alla att wår stad skulle winna derpå. En rolig quäll bland de muntra flickorna.

45 25. Fredag. Hemma hela dagen. Läst Latin. Som wädret war wackert, gjorde jag en promenad till häst och fick dervid skumpa erbarmligen. Bref från Moster Marie, med ett project på långt håll att jag borde komma till Uleåborg och gå farbror tillhanda wid lazarettet. Godt. Jag är glad deråt; i händelse mina studier det medgifwa, så far jag. – Utomordentligt wacker afton. – Flitig dag.

46 26. Lördag. Ny curs i Latinet, sålunda att jag börjat genomgå grammatikens finesser i grund. Detta lönande arbete roar mig så att jag tycker arbetstimmarna flyga. – Jag hoppas mitt arbete bär sig. –

47 E. m. hos Lithéns. De suto kring ett bord i myrtenkammarn och sydde. Sophie Backman satt der. – Ritade Mathildas och Alexandra Lalins skuggporträtter. En rolig quällsstund bland det trefliga folket. Är det underligt att jag är en sådan hwardagsgäst i Lithéns hus? –

48 27. Söndag. Mulen wäderlek med en och annan regnskur. I kyrkan der Fonselius predikade. – På E. m. satt Albert D. hos mig en stund. Wi ha justsom smått ledsamt efter Hindrik, emedan wi 3 utgjorde ett cotterie för oss sjelfwa. – Notdragning på Morbror Gustaf Turdins reqwisition, med 7 sikars fångst. – Spatserat med A. till Josephine C:s och hos Ro|329|salie L:n, hwilken sista ej mådde bra. Promenad utanför Svahns der fFlickorna woro församlade.

|13|

49 28. Måndag. Mulet wäder. Stor Notdragning, hwars resultater om aftonen woro 8 laxar och 30 sik, ettn vacker fångst att börja med. Detta uptog till större delen min dag, emedan jag tjenstgjorde som fjerde man, och war mycket road. Af de sikar jag nu fångade skickade wi ett partie till Lundmarks och Turdins ett partie till prostgården. På bägge ställen förklarades de för delicata fiskar. Klockan 8 aftonen Rosalie L: och Alexandra Lalin inne hos oss; de woro utpromenerande. – Convojerat dem till staden. – Opåräknad rolig visit hos Mathilda som bakade. Hon blef helt förwånad. – Muntert. Albert mycket oppspelad. De följde mig tillbaka till porten, decorerad med ett tecken på ryggen, en hand – af mjöl. – Sic. – – illustration

50 lemma start23.kommentar Tisdag. Notdragning, hvars resultater woro 1 Lax och 12 sikar. – Ojemn Wäderlek, med diwerse regnskurar mot aftonen. Jag ämnade göra en utfart i mörkningen för att gå och titta på ett fönster, men Mamma sade: »hållsoriginal: hålls hem din lemma startstorlöparekommentar

51 30. Onsdag. Dimmig oklar wäderlek. Notdragning, hwarwid wi gjorde en fångst af 35 sikar och 2 gäddor, af hwilka den ena vägde ½ pund. – Hos Lindquistens war främmande hvaribland Kudnisfruntimmer. – Visite af Karkaus Fru Backman som stannade öfwer natten. Conversation. – – Såg efter den efterlängtade Cometen, men förgäfwes. –

Slutat September Månad. Den har warit bra för mig enskildt. – lemma startSic pluria adsint. Sic tamen absint ignes. – In studiis profecisse, spero.kommentarspråk: latin


52 ZTopelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  9 Ad notam hoc. (lat.) Lägg detta på minnet.

  10 Rosinante skämtsam benämning på föga duglig häst; Don Quixotes gamla häst i Cervantes roman.

  11 spillningshus byggnad för förvaring av spillning; SAOB har detta belägg av Topelius.

  11 jagade pro jagad.

  11 illa liden illa omtyckt.

  13 Ephemer Topelius handskrivna tidning 1834–1838; se Ephemerer. Zacharias Topelius första tidning 1834–1835 (2006).

  13 rosenperlor pärlor formade av en massa, bestående av söndermalda rosenblad; SAOB har detta belägg av Topelius.

  13 skärf bidrag.

  14 SatyrerHoratii Satyrer och skalde-bref utkom i översättning av G. Adlerbeth 1814.

  18 Latinska Lindbloms LexiconLexicon Latino-Svecanum (1790) av Jacob Lindblom.

  18 composé par [...] Pegasenhjelm (fra.) komponerad av Herr Pegasenhjelm.

  19 Conversationsspel kortspel med frågor och svar.

  20 billard biljardlokal.

  22 Runkina öknamn på den klumpigt byggda skonerten Activ.

  23 I dessa dagar [...] Halleyska Cometen Topelius såg kometen 14/10 1835.

  26 långleds pro långletts.

  28 Voila toute la soirée cela. (fra.) Se där hela kvällen.

  29 esprit de societé (fra.) sällskapsanda.

  29 homme d’esprit (fra.) spirituell man.

  32 quatremains (fra.) fyrhändigt.

  34 snarubräd bräde med gillrad snara avsett för fågelfångst.

  36 Jag genomskådar [...] honom. Östring var också förtjust i Mathilda Lithén.

  36 Kårdmakardinas ljufliga toner Kardmakaren Fredrik Granholm musicerade gärna på en egenhändigt byggd orgel. Topelius beskriver honom i novellen Den gamle kardmakaren (Helsingfors Tidningar 25/10 1843).

  41 roat mig pro roat mig med.

  42 på fönstret vid fönstret.

  50 23. pro 29.

  50 storlöpare person som med opassande nyfikenhet är ute och springer omkring; SAOB har detta belägg av Topelius.

  Sic pluria adsint. [...] spero. (lat.) Så fanns förvisso många ting. Men ändå felades passioner. – Gick framåt i studierna, hoppas jag.

  Faksimil