Oktober

Lästext

|14|

October Månad 1835.

1 October den 1. Wistelseort: NyCarleby, Kudnis. –

2 1 October 1835. Thorsdag. Notdragning med 9 sikars fångst. – Karkaus fru Backman spisade hos oss middag och afreste kl. 2 e. m. – Promenad med Albert DyhrTullstrand. – Kl. 5 e. m. till Lithéns. Läste Novellen lemma startHortensia von Hormeggkommentar, högt för damerna som woro trefliga åhörarinnor. – Den lilla boken war intressant. Wi disputerade mycket om möjligheten af dess underwerk, Morbror Berger bestred den; jag, som är fallen för det underbara, förswarade den, och understöddes deruti af|330| Rosalie. Äfwen Moster L. deltog i wåra demonstrationer. – Wi wille sluta den roande berättelsen samma afton; jag stannade fördenskull quar till quällsvarden, och läste ännu derefter till kl. ½ 12 för herrskapet, då wi slutade boken. Den hade hållit sällskapet klarvaket, om jag undantager Albert som nickade. – Till en oförtjent belöning för läsningen fick jag en kyss af flickorna, neml. af Rosalie, Mathilda och Alex:a Lalin. Ack, sade jag, för sådan lön wille jag wäl läsa i flere herrans veckor. –

3 – När jag kom hem midt i natten så fann jag Mamma helt bekymrad; hon hade trott att röfware slagit mig ihjäl på den farliga landsvägen.

4 2. Fredag. Notdragning med 7 sikars fångst. – 200 verser Grekiska. – Gubben Marklund stämde wårt pianoforte, och det temmeligen på slarf. – Promenerat ut kl. 7 aftonen. Wisit Jag fick lemma starthmkommentar om att flickorna från L:s voro i grannskapet. Altså med dem och Albert promenerat wida omkring. – Wisit inne hos Rosalie L. som bakade. Det war den andra bagarstuguvisiten. Twå händer mjöl på ryggen. illustration – Widare promenad. Stötte tillsamman med stort sällskap på torget, herrskaperna från Juthbacka m. fl. tillsammans en 25 personer. Widlyftiga promenader, ända till Juthbacka. Sällskapet war muntert och skrattade mycket åt händerna på min rygg. – Juthbackad damerna skrattade så att det hördes från fru Backmans quarn till storbron. – Lundmark bjöd mig till sig för att fäkta. – Stötte tillsammans med Mamma och ledsagades till Kudnis grind af L:ns. – Skref en par verser för morgondagen. –

|15|

5 3 October 1835. Lördag. Glad dag, med wackert wäder och munter upsyn och blå himmel. – lemma startTout comme il faut.språk: franskakommentar

6 Föresatts att i dag hinna mer än någon dag förut. Den föresatsen dref jag igenom oacktadt flere förhinder. Jag satt träget och hann 250 verser i Homers Iliad. – Besök af Gamla Brita som satt en lång stund oppe i kammarn hos mig. Hon är 60 års gumma, Brita fattig. lemma start»No’ lär an ja få tigg på gambel dagan»kommentar, suckade hon bland annat. »Det sker inte, tröstade jag henne, för alla de gånger Brita lemma startnossatkommentar och gungat mig.»

7 Kl. 7 på aftonen (jag hann ej förr för min föresats) begaf jag mig till Lithens för att frambära min lyckönskan på Mathildas 18 födelsedag. – Den lilla flickan har blifwit en stor flicka. Hwad de årena gå, mellan 8 och 18. –

En etta kom så gladelig

och framför åttan ställde sig;

och lilla Thilda växte opp

och blef en liten rosenknopp,

|331|

som drömmer outwecklad än

och öpnas först af – – – – – – – –.

9 Sedan jag sist war hem och gratulerade på den 3 October är det runda 7 år sedan. Måhända lika länge till nästa gång. –

10 Jag träffade icke genast flickorna; de woro hos Calamniuses och spådde. – Satt en stund med samteliga fruntimmerna i myrtensalen och åt Lingon. Hem i god tid. Kors min flicka hvad du skyndar dig. Hinn bara inte förbi mig söta Thilda, lemna inte din fattige vän så långt bakom att han aldrig hinner dig. Lofva mig det min goda Thilda så skall jag ochså försöka vara snäll.uttolkad chifferskrift

11 4. Söndag. Kl. 3 om natten war jag ut och såg efter Halleyska cometen, men såg ingenting. Jag bekikade Orion, men det war orätt håll.

12 Michaelis Söndag. I kyrkan, der Neuman predikade. Ett besök i Sacristian, der jag alldrig warit förut. Läste hwarjehanda curiositeter; bland annat en glädjefestsång wid Carl XII:s stigande på thronen. – E. m. Albert D. satt en stund hos mig; wi fäktade. – Promenad till staden; skilldes från Albert. –|16| Inne hos Lybeck (Janne). Jag wille ha herrarne med mig till Turdins der jag förmärkte stort sällskap och ljust och grant. – Wi ställde oss utanför på torget för att gapa; jag skulle gå in för att se hwem herrn war som stod i fönstret, och vips tog jag en skamlös min och gick in till damerna. Der woro Juthbacka herrskapet, flickorna C:ius, Lovis K:n, m. fl. – Wi walsade några slag. – Mamsell Winge spelte lemma startWebers sista tankekommentar, entt stycke som war sitt namn wärdt, fullt af en rik och harmonisk tanke. –

13 fFrämmande hos Hammarins. Wakade på kometen.

14 5 Måndag. Sydlig wind, mulen wäderlek. – Latin första gången här nere. Jag hade möda i början att ej låta blanda bort mig här nere. –

15 E. m. Visite af Tant Emelie Turdin, Sophie B:n, A. H. Backman och fru Brunström. De sydde. – Jag skref min dagbok. Sophie spelade ouverturerna till lemma starthwita frun och Trollflöjtenkommentar. – Ingen Comet.

16 6 Tisdag. Dimmig, regnig, stormig luft. Mamma gjorde en resa till Mjetala. Jag stannade hemma för notens skull. – Stor Notdragning, hwars resultater på aftonen woro 51 sikar på 10 warp. – Hos Lithéns kl. 7 aftonen. Der hade i går warit eldsvåda i gardinerna. Eld betyder bröllopp. Collander och Calamniuses woro der. Collander war i ifrig dispute ang. en wiss fru i J:stad som behöfde 14 dar (sad han) för att laga en frukost för twå herrar[-]oläslig handstil. »Jag skulle nog ta knifwarna af min hustru», sade han. – »Jag spår, Collander får en hustru som tar knifwarna af honom, sade|332| moster C:ius. Det plär så gå med storskrikare.» – Sällskapet roade sig just att reta Collander. – De yngre flickorna woro tigande, och jag hörde.

17 Min lilla tippa var just söt i afton, honoriginal: hnn hade sitt hår så nätt. Ack den Thilda ändå. –uttolkad chifferskrift

18 7 Onsdag. Hotelse af storm. – Hemma hela dagen. Onot. Latin et cet. Om aftonen blef det ett herrans wäder af. Stormarna jagade hwarandra|17| som rasande sällar, så att fönsterna knakade och brakade. – Det war en lemma startsplittrasandekommentar ruskig quäll och jag war rädd för Hindrik, men lyckligtvis kastade vinden om på nordkant. – Wi suto i en krets, wår lilla trefliga familje. Jag lemma startreviderade ikommentar pappas papper och fann hwarjehanda intressant. – Stormspel. –

19 8. Thorsdag Klar wacker dag, med ren frostig luft. Om natten hade små vattpussar lagt is. – Onot. Latin. – Kl. 5 e. m. till Lithéns. I nya bygningen och besåg de granna tapeterna. Wid denna visit kastade jag något i en brasa uti ett rum, såsom föräring åt lemma starthusrådarenkommentar. – Läste lemma startZschockes Novell Alamontadekommentar högt för damerna. Jag hann den icke till slut. En treflig aftonstund. – Novellen Alamontade är ett mesterstycke af menniskokännedom, en tafla full af characterer der just dessa charachterer måste leda till den oväntade utveckling berättelsen får. – Det är just felet i öfwerallt att man låter händelserna leda charactererna och icke twärtom. – – Boken rörde flickorna nästan till tårar, ehuru de ibland woro missnöjda med hjelten. –

20 lemma startBelle que vous etes, ma fille.språk: franskakommentar – Kl. 3 om natten steg jag opp och bekikade Orion wid klart wäder. Jag såg åt orätt håll och fann ej cometen. –

21 9. Fredag. Strömoln. Latin. – Fångade sidenswansar. – Om aftonen sade Sophie sig se cometen. Det war i rigtningen af Carlawagnen en dunkel stjerna, och som wi sedermera hörde verkeligen den rätta cometen. Då skulle jag efter morbror GWT:ns kikare till Turdins; skyndade derföre dit kl. 8 och tröstade Sophie B. som war illa rädd för cometen. – Till Lithéns, för att notificera samma wigtiga nyhet. – Som det war matdags åt jag der. – Bekikade mycket den sökta stjernan. Flickorna woro nyfikna. – Wi stodo på lemma startbronkommentar till Contoret och koxade opåt med all magt. – Disput om Carlavagnen hwilken de tyckte inte war någon femma. illustration – – Hem kl. 11 aftonen och bekikade stjernan ytterligare med morbrors kikare. Det war en dunkel stor stjerna.original: stjerna

22 10 Lördag. Fångat en sidensvans i en af mig inventerad dona. – Mulet wäder som slutligen öfwergick i regn. Insatte dubbla fönster. Kl. ½ 5 e. m. till Lithéns, återigen för att läsa högt. Denna gång läste jag lemma startAugusta|333| eller Hittebarnetkommentar.|18| Som wi läste, så kom Gustaf Lithén resande för att afhämta Alexandra Lalin. – Då blef det en sorg. – Talte med G Lithen om Helsingfors. – Sedermera tal med flickorna om hwarjehanda. »Efter tio år skall du vara Doctor, sade Rosalie.» – »Wi skola hoppas så, sade jag, och min sak blir det att laga så att hoppet icke låter oss komma på skam.» – (Annat göra, min gunstig herre än han ännu för en tid sedan inbillade sig!) – Derjemte räknade wi på pricken ut en Doctors inkomster i NyCarleby.

23 Ack du lilla Thilda skall icke du kommaoriginal: fomma med i räkningen? Jag roar mig med att hoppas det!uttolkad chifferskrift

24 11. Söndag. I kyrkan och afhörde Grönros. – Mulen Dag. – E. m. Spatserat till staden willrådig om destinationsort. Med Albert Dyhr. Willrådig på skiljewägen wid stora bron mellan Smedsbacka och Juthbacka (der Lithéns woro). Walde det förra. Calle Stenroth war nyss hemkommen, plågades af tandverk. – Der war förut sällskap Gossarne Levelius och Schale, summa 7 karlar. – lemma startKorizakommentar. – Logren bragte ett project å bane. Neml. Öfverenskommelse att tillställa en dans. Det gingo alla in på. Janne Lewelius (?) och jag skulle wara werkställande tillställare. Widlyftiga diskussioner i detta ämne. –

25 12. Måndag. Regnigt. – 32 sik i noten. E: m: Stort sällskap. Först Mathilda Lithen och Alexandra Lalin. I deras åsyn lät jag normaliseringoriginal: jag en sidenswans flyga hwilken jag på f. m. fångat lefwande. Han hade en lapp under vingen på hwilken stod: NyCarleby in Finlandia 12/10 1835språk: latin. Jag tänkte så ifall fågeln blefwe fångad någorståädes i Sydligare länder. Sedermera ankommo hit följande: Emelie Lindquist med små syskon; – Hilda Winge, Carolina Backman, Mina Ottelin, m. fl. små från Juthbacka. Slutligen bror Albertoriginal: Alber Dyhr. Det war en munter soirée. Bostonbord. – Wals. Flickorna lade patiance. »Om det slår in så får blir Alexandra quar men slår det inte in så blir det ingen resa af.» – »Lägg på min lycka!» – »Det gick inte ut.» – »Det war ju märkwärdigt, men det jag tänkte på slår ändå engång in». – illustration en skön grupp! Albert ritade af den. – Flickorna woro mycket muntra och sällskapet skildes kl. 10 rätt gladt åt.

26 Inne hos mamma satt Thilda och talte länge.uttolkad chifferskrift

|19|

27 13. Tisdag. Onotiskt. Alexandra Lalin for inte. Hon trifs i NyCarleby liksom alla andra som der stadna en tid. Och jag wet inte hwad det wore för en menniskoätare som ej skulle trifwas hos L:ns. – Läst Latin. Samlat Rögnbär. Kulet wäder.

|334|

28 14. Onsdag. Marknad i NyCarleby. Wäderleken war gynnande klar. Marknaden war mycket besökt. 8 främmande köpmän. Det är längesedan jag war hemma någon marknad. – Sprang på ärender åt Mamma, uttog 100 Rd. af morbror Gustaf, ty tjenstefolket låg öfwer Mamma. – Spisade middag hos Lithéns. De suto i fönstret och woro ej alls ut. – Stod en stund i Lithens stånd på torget och sålde för några plåtar. – Med Sophie hos Lithéns på e. m. – Wi suto vid fönstret i saln och åto lingon. Calle Stenroth m. fl. gick förbi. Flickorna woro nyfikna, hwilket jag ej undrar på. Thilda rodnade.uttolkad chifferskrift – Treflig Squallerstund. Om aftonen kl. ½ 9 sågo wi – – Cometen, den werldsbekanta Halleyska cometen. Albert såg den först. Jag blef helt glad, ty jag har warit högeligen intresserad deraf, men tillika förtretad att jag med allt mitt vakande och bemödande ej skulle få se den först. – Den syntes mycket pragtfull, som en stjerna af första rangen, med en lång dunkel eldswans som sträckte sig ända närmare zenith. Den sågs i wester. Kl. 9 hem från Lithéns, grubblande öfwer cometer och icke cometer.

29 15. Thorsdag. Andra Marknadsdag. f. m. med Mamma till staden. Afhörde lemma starttingspredikankommentar i kyrkan uppläst af Neuman. – Afskref i sacristian ett lemma startherrligt stycke: »Duoriginal: Du skriftebarn!»kommentar – E. m. hos Johanna Calamnius en stund i skymningen. Ack om wi skulle få dans, sade hon. I skymningen en stund hos Lithéns. En treflig squallerstund. Gömd lemma startpå raljerikommentar i förmaket. – Sedan hos Schale. Der war sammankalladt ett möte angående dansen. Wi woro de samma som hos Stenrothens. Planer upgjordes. Jag war utsedd till ena tillställarn. Jag och Schale voro inne hos Fru Aspegren, hon begärde 20 Rd. för rummen. – Slutligen blefwo wi oense om wår namnteckning, det disputerades länge och wäl och Albert och Thure Lew.ius skildes i wredesmod från oss. – Då jag hemma talte om saken sade Mamma: det går till ingenting. Bekymrad.

|20|

30 16. Fredag. Bekymmer. Molnig Wäderlek. – Morgonvisite hos Schale. Nästan i desperation läste jag 125 v. Grekiska. – E. m. besök af morbror GWT:n som satt här en stund. Han lofwade sina rum om wi skulle tillställa dans. – Kl. 6 till Lithens. Lyste åt Mathilda som satte in dubbla fönster. Det såg roligt ut. Inne hos Albert en stund med Schale. Der fingo wi den sednare blidkad igen. – lemma startCometenskommentar sågs tydligt, och dess swans nådde wintergatan. Den är nu på sin culminationspunkt. –

31 17. Lördag. Kallt. Grekiska. Brefwexling med Logren. Mamma och Sophie bakade. Kl. 7 ut på promenad. Träffade mellan tulln och Landbons: Mathilda, Alexandra och Johanna Svahn. Spatserade med dem en god stund|335| i den klara kalla quällen. Satt en stund inne hos L:ns. Tal om saltpriser etcet. – D:o om Muchanoff och fröken Stjernwall.

32 18. Söndag. Försummat kyrkan oförwarandes genom entt snöpligt sölande. Kallt och klart. E. m. Albert och Schale hos mig en stund. Ett glas thé. Wi wäntade flere kamrater, men förgäfwes. Då resolverade vi oss att gå till Turdins (ditbjudne). – Der war en nätt societé. Lithens, Hammarins, Juthbacka herrskaperna m. fl. – Wals och lemma startAnglaisekommentar. Jag spelte Potpourie som nog gick hackigt och slarfvigt. Prosten satt nära till. Han måtte sett på mig som Lejonet på mullvaden. Missnöjd med soiréen, jag vet egenteligen ej hwarföre. Cometen syntes ännu, men dunklare.

33 19. Måndag. Kallt och klart. Latin. E. m. Wisite af Befallningsman Nordquist med fru. Det originella herrskapet war i dag temmeligen hopen likt. – Jag satt en stund och Converserade med Länsman oppe i min kammare. Han talte rätt hyggligt. – Lånte böcker. – Jag måste spela för herrskapet några heroiska stycken. – De gingo kl. 8, efter en temmeligen intressant visite. – Kort besök af Albert som sökte sina damer. – Sophie war borta på Juthbacka. –

34 20. Tisdag. Friskt med Latin. Läste till mörkret. Mamma hos Brunströmssvårläst p.g.a. inbindning/konservering.original: Brunströmssvårläst p.g.a. inbindning/konservering Anmodad af Albert att följa med till Juthbacka. Jag hade icke lust, der jag satt med mina böcker. – Visite af Jetta Brunström som war helt förnöjd då jag tracterade henne med fikon. –

35 Discours med Mamma om hwarjehanda. – I dag har Isac Svahn kommit hem. NyCarleby lär bli hans Amerika. –

|21|

36 21. Onsdag. Friskt Latin. 6 timmar. Mamsell Sahlbohm och Fru Brunström hos Mamma. – Vid mörkningen lemma startsadekommentar jag böckerna bort och gick till Lithéns. Der woro Bergers. Förslag uprättadt af Collander angående 7 lemma startklubberkommentar här i NyCarleby. Hwilken wälsignad tillställning!en – Treflig aftonstund. »Sök, sök, få se hwem som först blir gift!» – »Inte blir det du åtminstone, sade Rosalie åt mig.» – Sophie kom efter mig. – Societé i myrtenkammarn.

37 22. Thorsdag. Wid dagningen suto wåra aspar i trädgården fullsatta med sidenswansar. Det kunde jag ej längre stå ut med att overksamt åse. – Derföre till staden och lånte bössa af morbror Gustaf Turdin. Åt frukost hos Lithéns. – Sköt 4 Sidensvansar och läste Latin. Men det blef ej mycket läst Ty kl. ½ 5 gingo wi till Lithéns. – Der besågo wi först den nya gentila byggningen. Kors hwad här är grant! – Tecknade på Collanders lista för klubberna, hvilken, lyckligtvis tyckes winna framgång. – Den|336| nykomne stadsläkaren Frosterus gjorde visit hos Lithéns. Vi kände igen hwarandra. »Håll er nu raka!», sade Mamma åt flickorna. – Ett roligt partie boston. Jag gjorde bete i lemma startgrand miserekommentar. Treflig quäll. – Nu war Cometen förswunnen. – Bref af Blanken.

38 23. Fredag. Mulet och regn. – Sophie war illamående och höll nästan jemt sängen. – Grekiska. Välkommet sjukbesök af Mathilda och Alexandra Lalin. – Wi roade oss med boston och på det sättet wille wäl jag ochså wara patient. – Albert kom efter flickorna. De gillade ej de copior jag försökt göra af deras skuggprofiler. – Reste kl. 8. Sof sött min goda vän!uttolkad chifferskrift

39 24. Lördag. Sophie frisk igen. Grekiska. Sköt Sidenswansar. E. m. kl. 6 hos Lithéns. Rosalie Mådde illa, så att wi suto hela tiden i myrtenlilla kammaren, som war rätt treflig. Alexandra skulle resa i morgon; hade warit på afskedsvisiter. – Vi försökte muntra opp henne. Derföre höllo wi mycket wäsen med band och saker. Att få bror Albert munter wille ej rätt lyckas. – Jag berättade för sällskapet hwarjehanda småsaker, och så gick tiden orimligt fort. – Mathilda sydde en svart lemma startlyckakommentar fast i min rock med rödt och grönt. »Aj, aj, sade Rosalie, en svart lycka! hu, det betyder illa!» –|22| Nej, sade jag med mitt goda courage, det swart betyder här icke sorg utan endast alfware, d. v. s. en alfwarsam lycka, eller lycka på alfvare. – En annan gång sade R: »Det är synd, Albert, att icke du skall wara i hans ställe, in lemma startmeo scilicet locokommentar.språk: latin» – Soupée.

40 Ack den hjertans goda söta flickan! –uttolkad chifferskrift

41 25. Söndag. I kyrkan på läctarn, emedan jag kom för sent. Fonselius. Hos L:s. Alexandra war resfärdig. Proponerade duskål med henne, hwilket bifölls. – Tillagade i samråd med Alb. en medicamentsflaska med påskrift: Läkemedel för sjuka hjertan; intages blott en enda gång i full dosis. Ordin. af Pepparheim. Flaskan innehöll en myrtenquist. Hastigt afsked. A:a reste kl. 1, i sällskap med Mamsell Winge m. fl. Spisade middag hos L:s. – Hemma under skymningen.

42 S. d.Samma dag kl. 7 e. m. med Pepp:m till Calamniuses hwarest war fruntimmerssällskap, Lithens, Hammarins, m. fl. – Josephina hade warit bland Doctorns första patienter. Dans på norra sidan. Potpourier, mazurkor m. m. med musik af Jos.:es guitarr. Inlemnade några verser, skrifne den 3 October. –

43 26. Måndag. Latin, Cicero och Seneca, hwilka jag bägge studerar för att i den sednares korta och hopträngda kärnspråk hafwa en motvigt mot den förres ordrika vidtrelaterande talarespråk.

|337|

44 Planterat ett myrtenträd (gren af M:s myrten) naturligtvis på min lycka. Slaskigt före. – Hemma. Sköt lemma startSiebensvansarkommentar. Kl. 6 till Schale; reser in med A. Aspegren. – Kl. 7 till Lithens. Lingon. Rosalie hos Calamniuses. Hemtog Rosalies Minnesbok för att deri teckna några ord.

45 27. Tisdag. Octoberwäder. Latin. – Satt hemma hela dagen. Uppläste för Mamma och Sophie lemma startLifwets Englarkommentar, med hwilket snillefoster jag åter börjat litet försona mig, sedan det engång lemma startmed platskommentar undgick att helgas dediceras åt lågorna.

46 28. Onsdag. Grekiska. Kl. 5 e. m. till L:ns. Amor i gardinerna NbeneNota bene en af messing. – lemma startCollegium privatumspråk: latinkommentar; Läste högt för herrskapet: lemma startSvenskarne i Pragkommentar, en roman, någont bättre än hopen.

47 Det är en fröjd att läsa då man höres med deltagande. – Derjemte är jag glad att kunna lemna en och annan historisk uplysning. Wid wåra små afbrott i läsningen skrattas det af hjertans grund i detta alltid glada muntra sällskap.

|23|

48 29. Thorsdag. Hemma hela dagen. Grekiska. – Wår dreng Jacob hämtade lemma startpostlinerkommentar från G. Carleby. Besök af fru Brunström. – Luften concentrerar sitt winterförråd af kyla. Nyligen har snö fallit. – Skrifwit Blanken. Berättade bland annat om klubberna. »Spänn nu opp ögon och öron och hör hwad Ny Carleby blifwit för en stad.»original: stad.

49 30. Fredag. Grekiska. E. m. Hos L:ns. Läste om lemma startHynko von Waldsteinkommentar. – Derunder war Collander i en swår ställning ty han måste sitta och wara tyst som muren. –

50 31. Lördag. Mulen wäderlek med regn sednare på dagen. Grekiska och flit. – Kl. 3 e. m. Visite af Logren. Wi rökte några pipor, klockan 7 till staden för att inhämta notis om morgondagens dans. Af Collander hörde wi att den för bristande musik måst upskjutas till en wecka härefter. – Anmodade några kamrater att helsa på mig i morgon. – »Jagoriginal: Jag tackar ödmjukast, sade A. S:n.» – »Jag will inte ha några ödmjuka tacksägelser.» – Ytterligare arbete ännu på afton. Sluttligen en präktig bastu, som war just wälgörande. –

Slut för October Månad 1835.

Grön och skön

flög Augusti

verlden är lustig

Gul och ful

for September

Och han var lemma startsämberkommentar

Mulen och kulen

gick October till slut

i bötnasskoar ut,

just denna minut.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 Hortensia von HormeggSomnambulen eller Hortensia von Hormegg (1832), roman av Heinrich Zschokke.

  4 hm pro hum.

  5 Tout comme il faut. (fra.) Allt som det skall.

  6 »No’ lär an ja få tigg på gambel dagan» (dial.) »Nog lär man få tigga på gamla dar ja».

  6 nossat (dial.) pysslat om.

  12 Webers sista tanke vals av Carl Gottlieb Reiss.

  15 hwita frun och Trollflöjten F. A. Boïeldieus Hvita frun på Slottet Avenel (1825) och W. A. Mozarts Trollflöjten (1791).

  18 splittrasande spritt rasande.

  18 reviderade i letade bland; SAOB har detta belägg av Topelius.

  19 husrådaren (dial.) hustomten.

  19 Zschockes Novell Alamontade Heinrich Zschokke, Alamontade eller galerslafven i översättning av A. T. Wistrand 1834; ingår i Hiertas läsebibliotek.

  20 Belle que [...] ma fille. (fra.) Så vacker ni är, min flicka.

  21 bron trappavsatsen utanför ytterdörren.

  22 Augusta eller Hittebarnet av Augustina Gottis, anonym översättning 1823.

  24 Koriza sannolikt ett kortspel.

  29 tingspredikan predikan som inledde hösttinget.

  29 herrligt stycke: »Du skriftebarn!» ev. ettbladstrycket Du. Skrifte-barn författat av Abraham Pettersson (1768).

  29 på raljeri på skämt.

  30 Cometens pro Cometen.

  32 Anglaise engelsk långdans.

  36 sade pro lade.

  36 klubber här: danssammankomster.

  37 grand misere variant av kortspel där man undviker att ta stick.

  39 lycka ögla; SAOB har detta belägg av Topelius.

  39 meo scilicet loco (lat.) nämligen i mitt ställe.

  44 Siebensvansar sidensvansar.

  45 Lifwets Englar ett lyriskt prosastycke (NB 244.107, s. [146] ff.).

  45 med plats nätt och jämnt.

  46 Collegium privatum (lat.) privat kollegium.

  46 Svenskarne i Prag författad av Caroline Pichler, utkom i översättning av J. P. Hansson 1832–1833.

  48 postliner porslinskärl.

  49 Hynko von Waldstein Elise Hollmans Hinko von Waldstein mit der eisernen Tasche. Geistergeschichte aus dem fünfzehnten Jahrhundert (1794–1797).

  52 sämber (dial.) sämre.

  Faksimil