Juli

Lästext

|23||83||293|

Julius.

1 1. Onsdag. Till NyCarleby stad på förmiddagen, åt Monsieur Blank i affärer. Promenad till Åminne, att botanisera och entomologisera. Turdins fruntimmer, hwaribland Mamsell Strömer, hos oss och i lusthuset. Boston och sedermera lemma startNollissimokommentar då Morbror GWT:n gjorde oss den äran. – Nyheter af Hindrik om Logrens bravur bedrifter. – Obserwatorium på lusthusberg, men hwad stjernor jag bekikade det lemnar jag derhän.

2 2. Thorsdag. En dag ej olik den 10 Junii detta år. Klockan 10 f. m. till staden, åter med Blanken, men utan gagn. I Lithens trädgård på wägen. Der mötte mig ett elakt omen, Mathilda med sopor ifrån lusthuset, och att tecknet verkeligen hade sin egen stygga betydelse, det såg jag innan dagens slut. Efter affärernas upgörande vände wi åter till trädgården och derifrån, lemma startefter något prutkommentar å wår sida, till L:ns för att spisa middag. – Morbror L. rest till Wasa. Efter wanligheten muntert.

3 Jag lemma startsprättadekommentar med Mathilda. Engång sad hon: nej aldrig här i verlden skämmer jag ut Zachris. –uttolkad chifferskrift Efter caffet hem genom lönliga stigar, hwilka jag märkte kunde komma en filur wäl till pass. – Borgmästar Calamnius hos Mamma. – Tillbaka till Lt:d igen. Jag war sedan förmiddags wisiten insnärd i trådar af lin; jag will ej räkna trådar af annat slag. Brodren Juchum Östring war hitkommen och med oss i sällskap. Aftonen war munter. Mot slutet började flickorna bry mig för Mamsell Holm i Hfors. Detta föranledde en dum fråga af Blanken och frågan åter en slags ohöflighet af mig emedan jag ögonblickligen tyckte den ej förtjente swar och handlade derefter. Flickorna blefwo litet stötta, jag ledsen, men ändå, så otroligt det låter, på samma gång litet glad, ty jag kom ihog liknelsen om en gosse som kastade en sten i den lugna sjön för att se om der fans fisk. Under ögonblickets ingifwelse sade Rosalie något hwaröfwer jag trodde mig bli ond. Summan war den att det blef den gången disharmonie öfwerallt hwilket är en besynnerlig sak mellan menniskor som veta så säkert att de ville och borde och kunde harmoniera.

|24||84|

4 3 = Fredag. Följden af gårdagens disharmonie war att dess missljud ännu i dag ljöd i mina öron. Med Blanken på insektexcursioner på andra sidan ån. – Der såg jag det söta motpartietoriginal: motpqrtiet i sin trädgård.uttolkad chifferskrift På en sådan excursion träffade jag L:ns. Det började strax klinga renare igen. Ty Mathilda är så upprigtig. Man ser strax då hon är ledsen, hon blir likväl snart god igen. –uttolkad chifferskrift S. d.Samma dag kl. ½ 4 e. m. hämtade jag Flickorna L. och Östring i båt till Kudnis. – Wi företogo en sjöpromenad till Åhlsten, hwilken war rolig,|294| heldst wädret war charmant. – quällsward i lusthuset. – »Den första ros.» – Squaller ang: ett namn opp i en asp. Promenad till staden. Nu skulle jag förklara mig ang. gårdagens missförstånd. Kunde det dock icke nöjagtigt. – Samtal med Blanken sedermera hwilket gick längre till grunden än någonsin förr. Wi somnade som mycket goda wänner.

5 4. Lördag. Liljeblad och Horatius. – M:ll Sahlbohm hos Mamma. S. d.Samma dag om aftonen färd för att meta. Observ. att jag ej ens hann kasta ut ett enda dsvårtyttragoriginal: dsvårtyttag. hwarföre icke? Jo jag mötte flickorna L. och Östring roende ut. Jag bytte åt dem båt och så rodde wi länge. Sedermera i Lt:d, och der blefwo Rosalie och underskr. goda vänner igen, så att hon låfte wi skulle alldrig mer disputera så. –

6 Fel i missräkningen. lemma start»C’est peutetre pour moispråk: franska»kommentar, tänkte jag. –

7 Albert såsom wanligt mulen i wårt sällskap; det wille jag inte; hoppas dock att icke derigenom, temmeligen oskyldigt, gå miste och om en gammal kamrat.

8 5. Söndag. I kyrkan. Holm predikte. Warmt wäder. Första gången i sjön i år. S. d.Samma dag e. m. gjorde herrskaperna från Harald och Smedsbacka visit på Kudnis. Deras fruntimmer bestego sig sammanräknade till ett artigt antal. –

9 Bror Logren medföljde. – Musik och sedermera dans hwarvid en fransysk quadrill exequerades. – En promenad i trädgården. Der utdeltes enkla törnrosor. Sedan sällskapet sålunda dansat, sjungit och spelat, åtskildes man, hwarvid dock Kerrmans stannade till quällsward. Då de foro hem följde jag Lovis Kerrman och Lotta Backman en lemma startfjerndelskommentar wäg; fick mig derföre en kyss af flickorna. Hem kl. ¾ till 1 om natten.

|25||85|

10 6. Måndag. Latin, Seneca etcet. – E. m. Östring på en wisit hos oss. Sedermera spatserade wi till staden och sökte opp ett sällskap fruntimmer i Lt:d, hwilka egenteligen woros hos Turdins. Fruntimmerna kastade keglor, hwarwid herrarne spelte öfwerskärare. Jag föreställde Markus.

11 Derifrån spatserade wi till Turdins lilla trädgård nere på gården, åto der lemma startkrasskommentar och plockade syrener. Flickorna brydde mig för Backa Lina.

12 Lotta Backman stannade hos Turdins. – Ännu sedermera gjorde wi små utflygter till L:ns nya byggning, till Bergers hörn, till Lt:d på gården och såwidare. – Slutligen ännu ytterligare på en promenad åt Kudnis. »Gissa på sex gånger»,original: gånger, sade Rosalie. – Jag gissade inte rätt. »Se på min mund hwad jag säger.» – Det var om min dagbok. –uttolkad chifferskrift

13 Postscriptum. Jag blef knipen i örat derför att Lotta såg mig första gången rökande.

|295|

14 7 Tisdag. – Åter tagit ihop med fader Homer. – Östring och Blanken till Jacobstad. E. m. till Lt:d emedan jag tydeligen från mitt observatorium kunde se att der war fåglar små. Flickorna hade observerat underskrefwens obserwation. Klockan ½ 8 aftonen dracks the hos L:ns och kl. 8 spatserade wi ut att följa Lotta Backman till Haralden. Utom Lotta bestod sällskapet af Fru Nordberg, flickorna L:n och underskr. – Promenaden war mycket rolig; Rosalie och Lotta leddes, Mathilda och jag. – Lotta förde de wanliga bryderierna till torgs. De klingade inte illa. Rastande utanför Fonseliuses för att inwänta Lovis Kerrman hwilken dock syntes föga belåten att lemna sitt sällskap. – »Gyckelskåps»obserwationer. Besök i en behändig grotta. Af fruktan för regn måste wi wända om förrän ämnadt war. »Nu ska ni lemma startslänga afkommentar dugtigt» sade Rosalie och så försökte jag tillika med min dam göra en forcerad marsch. Det war helt roligt. Nära Fonseliuses mötte wi ett promenerande sällskap, hwaribland Janne Lewelius. Snart bar det af med samma force som förut. Wi talte om Flickornas blifwande residence hos Mamsell Glansk, och Mathilda sade: » Aj så roligt det skulle bli.»original: bli.Jag tänkte sakta: den som vore med om det.uttolkad chifferskrift Nära staden rastade wi och skrämde en häst. Inne i trädgården på Nygård. Morbror L. hem. Souperade hos Lithéns. Ytterligare i Lt:d, der Rosalie wille ställa Albert till freds. – Har warit en mycket rolig afton.

|26||86|

15 8 = Onsdag. Hemma sysselsatt hela dagen. Småsaker att uträtta fattas ej; men om jag wille säga att allt uträttades hwad som göras bordt så sade jag osant. E. m. I Lusthuset, i sällskap med Mamma och Blanken. Läste lemma startSveriges statstidningkommentar och skref i min dagbok.

16 9. Thorsdag. Warm och wacker dag, blåste endast något så att simning ej kunde företagas. E. m. bror Julle Cederman hos mig. Wi woro mest ute, rökte och musicerade något. Stadsklockan gick opp åt wäggarna förut; någon sade derföre: »nog går den mycket rätt, men det är soln som går efter.» – Promenad med Cederman till Forsbacka. –

17 Om jag kunde beskrifva hur jag längtaroriginal: läntar efter dig min flicka! –uttolkad chifferskrift

18 10. Fredag. – E. m. promenad till Lippjerfvi i sällskap med Blanken. Wi woro inne hos gamla folket der, hwilka af wisiten funno sig särdeles tracterade så att gumman i all wälmening bjöd oss mat och derjemte, såsom hon uttryckte sig, »något som wore bättre än watten». – Besåg en lemma startwår kyttakommentar som brann. Emelie Lindquist hos Sophie. Hon spelte guitarr och sjöng. –

19 S. d.Samma dag aftonen, en utflygt till Lt:d. Der war främmande och bland dem, grossören Collander, nyligen hemkommen. –

|296|

20 11. Lördag. E. m. Klockan 3 till Lithéns, och stannade der. – Sophie och Bl:n efterskickades. Moster L. wägde lemma start7 L℔ 4 ℔kommentar, Rosalie [    ]Tomrum, Mathilda lemma start6 L℔ 11 ℔kommentar, Lotta B:n lemma start7 L℔ 14 ℔kommentar, Albert D. [    ]Tomrum, Blanken lemma start7 L℔ 15 ℔kommentar, och Underskrifwen, Z T:s, 7 L℔ 14 ℔.

21 Wad mellan Blanken och Mathilda, om 10 Rd. B:cos wärde, om Mathilda skulle inom 3 års tid bli gift eller icke. – »Om du på tre gånger gissar hwad jag här har, sade Rosalie, så vinner Mathilda, gissar du inte, så winner Blanken.» – Jag gissade i första taget, fast det war fruntimmerskram. Wi spelte boston, der jag för åtskilliga bockar fick mina wälförtjenta förmaningar. På sådant wis blef det sent, och wi antogo inbjudningen till soupée, en sak|27||87| som på sednare tider icke hört till de sällsynta. Project om Haraldsfärd i morgon, Söndag. Efter en treflig afton följdes wi af flickorna till bodan utom tulln, och så sades godnatt. Mamma war ledsen att wi dröjt för länge.

22 Rosale gynnar mig, det är bra. Jag bygger väl icke derpå men jag bygger på en högre grund. Vist ser det molnigt ut men himlen styr och styr till öden hvilka vi ej kunna beräkna. –uttolkad chifferskrift

23 12 – Söndag. lemma startÅrsdag 1834kommentar I kyrkan och afhörde Neuman. Kort visit hos Lithéns der debatter föreföllo om efter middagens resa. – Wädret war wackert.

24 S. d.Samma dag e. m. kl. 5 blef, efter mycket prut resa af till Harald, medan Åkerblom war hos oss på afskedswisit. – Jag åkte syster Sophie, något mycket sällsynt. På Haralden war muntert. Först ställdes till ett bostonpartie mellan flickorna der man hörde nämnas firman Wäderflyckt et C:nie. – Derpå ut i Kerrmans trefliga allée i trädgården. Der lemma startmöjadekommentar flickorna underskrefwen. Unga damerna woro föröfrigt rätt trefliga, sköto med vinbärskart etcet. – Lotta Backman war smått förtörnad på underskrefwen, hwilket dock gick om.

25 Mormor Wacklin war nog krasslig; tänkte komma ut till Kudnis. Gumman war sig lik. Klockan 10 foro wi hem, underskr. möjad och af Sophies kappkrage decorerad. – I chaisen reste jag mig för ofta opp, tyckte Sophie. Det war wist för att se långs wägen bara. – På den wägen hände sig att jag, hwilket wäl ibland faller mig in, sade: »godafton, flickor!» åt ett par bondflickor, men jag wet wist att wåra medföljande damer då sade: »du är wärre filur än du ser ut att wara!» –

26 Då wi kommo hem war Mamma glad, hwilket war roligt. Blanken rest till Wasa med HB:n Årsdagen af Sista årets 12 Julii.

|297|

27 13 = Måndag. lemma startÅrsdag 1834kommentar. f. m. Homerus. Aning om kärkommet främmande, hwilken slog in då Mathilda L. gjorde här en liten visit. – Arbete i trädgården med en gräsbänk. E. m. kl. 5 med morbror GWT:n på utwisitation till Ellida. Det war som att träffa en gammal bekant. Paterson med lemma startRunkinakommentar seglade in. Der woro Herrskapet från Alörn, Lundmarks etcet. Bjudne till Alörn i morgon. Opp i Ellidas mast i lemma startbogenbramsalingarnekommentar. Aspegren tackade jag försist, klingade med Wennerholm och Alex. Aspegren et. cet. – Klockan 2 om natten wände wi, efter soupée hem, och hade ett slags muntert äfwentyr på wägen.

|28||88|

28 14. Tisdag. Sofwit mycket förnämt. Wädret i början wackert, sedermera stormigt. Nära middagen en promenad till stad. Kl. 1–3 utfart till LundmarksAlörn dit wi i går inbjödos på middag. Wi rodde genom rödklubben och sjön gick temmeligen hård på Alörsglopet. På Alörn war en hop folk, Lundmarks, I. L:sts fruntimmer et. cet. – Det första jag efter middagen gjorde war att gå till gamla stugan. Det war en underlig känsla att se den igen, både glädje och saknad och hopp. Jag kysste dess dörrpost; jag hade haft lust att kyssa marken då jag först satte foten åter på Alörn, men skämdes för åskådarne. – In i gamla stugan war nu mycket snuskigt, men omkring den war det sig så likt, så likt. – Ack du wälsignade Alörn! –

29 Flere gånger war jag till stugan; gjorde ock en promenad till källan der lemma startwi höggo wåra namn i bergetkommentar. Der stodo de ännu så läsliga quar.

30 Jag var så glad att se hennes namn hvilket jag i chiffer högg dit. – – –uttolkad chifferskrift

31 Med unga damerna satt jag då och då, kastade ring, etcet. – Promenad till Lithens nya stuga. Jag tyckte ej om den. Det war för mycket stadslikt och för litet skärelikt der; den war mer lik ett bequämt hottell än en enkel skärestuga. –

32 Klockan 10 på aftonen reste wi af igen, förgäfwes inbjudna att stanna quar.

33 15. Onsdag. Hemma isolerad nog. Arbete med en gräsbänk i lilla kryddg. – Lithens reste på e. m. ut till Alörn, men fingo fult wäder med regn och rusk.

34 16. Thorsdag. – Wacker dag. Bud från Turdins om metfärd. – Lagade metspön i ordn. Om e. m. blef morbror GT:n förhindrad, hwarföre färden först sednare på quälln blef af. – Jag wandrade till Lt:d. Mathilda hade efter den gåriga wåta färden till Alörn en ledsam tandwerk. Det är synd jag skall tituleras för doctor och ingen nytta kunna göra. – Rossalie rolig och treflig.

|298|

35 17. Fredag. Beställde en boll till leksak. – E. m. besåg Collanders granna nipperbod med alla dertill hörande lappar och granlåter. I wintras mente Collander|29||89| om sin utsigt att den wille jag gerna ha. Medgifwes; men jag tror inte heller att han gerna wille ge den bort. – Icke fördenskull att jag numera tror på den gamla sagan om honom och Rossalie, men, – men hwem wet hwar alla haror ha sin gång?

36 I gula huset midt emot suto fruntimmer. Dit wek jag in. – lemma startMusselinerkommentar och förfrågningar om min smak.

37 Hemkommen träffade jag Mormor Wacklin hos oss. Gummans oroliga lynne drifwer henne från Harald der hon borde må så bra. –

38 18. Lördag. Metade på den wackra morgonquisten på strand och fick flere fiskar. En kikare den jag lånt af Albert (han viste nog till hwad) gjorde rätt rolig tjenst. S. d.Samma dag aftonen besökte ett af Lindquist i Lt:d tillställt caffe. Det war för herrskapet Kynsell från G. Carleby. – Der war till och med Hindrik! Gubben slog engång på stort. – Bryderie; flickorna wille påstå att lilla Lotta och Mathilda bytte. – Souperade hos Lithéns. Der fick jag en ros i mössan. – Roligt. –

39 19. Söndag. Wacker dag. Hörde Holmen predika och skrika. Allmän bot och bönedag. – E. m. efter mycket prut och hinder från ömtåliga håll en utflygt till bror Julle CedermanForsbacka. Wi woro några samlade: Hindrik, Albert, Logren, och bägge Lewelierna. – Genast wid wår ankomst satte wi oss till ett lemma startcucubordkommentar, spelte och drucko thoddy till kl. 9 aftonen, då wi efter en på sitt sätt munter afton spatserade hem igen. – Promenad med flickorna. Det war litet swårt att höra de hemmawarande haft så roligt. Nog knäfweln wet jag hwilket nöje jag föredragit, – men äfwen kamratlifwet måste ha ut sin rätt. (att simma)

40 20. Måndag. lemma startÅrsdag 1834kommentar. På f. m. anlände hit på en visit brodren Calle Essen, åtföljd af en sin faster. Wi råkades som muntra Academiska gossar. – Att simma. promenad till staden och hos Collander. Fruntimmer der. »hwem har du med dig»? Efter middag och caffe afreste Essen åter, med löfte att återkomma. –

|30||90|

41 S. d.Samma dag om aftonen ute med Morbror GWT:n och Blanken på en metfärd till Rågårdshällan och Socklotsand. Den war rolig nog, och wi fingo kokfisk till morgondags middag. –

42 21. Tisdag. Johannas dag. Af glömska hade wi ej gjort några förberedelser; ej ens hwarken skott eller werser fick syster Johanna Jöns Gertrud. – Utflygt till stadens, naturligtwis på upbörd; men det wankades intet. Johanna C:ius war borta. Inflygt till Lithens. Der föreställde jag lemma startnystfotkommentar, hade roligt och skrattade efter wanligheten. Refuserade en invit att simma.

|299|

43 S. d.Samma dag e. m. Sophie hos Fru Downer sysselsatt att göra blommor. Mathilda L. och Sophie B:nKudnis. – Lek med boll som war helt behändig. Möjat i lusthuset. Ack du kära barnslighet. – Gamla melodien till: lemma startdu blickar och jag glömmerkommentar. den spelar sig sjelf, tänkte jag så der smått. – Sedermera följde en rätt treflig promenad i sällskap med Mamma, Lithéns m. fl. – Rosalie talte om huru hon nyligen hade hört någon ropa: »Rosaoriginal: Rosa!” fastän ingen war inne. – På Källbacken. »Skulle du ligga i kyrkan en natt öfwer för allt i werlden?» – »Åh för något som icke är så mycket engång.» – original: ” – »Fy hwad du är obeskedlig som wille lyfta mig från skranket ner!» – – Mamsell BerggrenKudnis. Ytterligare en liten visit hos Lybeck Collander. Der skickades från andra sidan gatan de aldrasötaste slängkyssar. – Ack du min söta flicka der. –uttolkad chifferskrift – Underrättelse om Franz Topelii lilla Johan Nathanael, åt hwilken jag blifwit oppskrifwen som fadder. – Mamsell Berggren war sig lik. –

44 22. Onsdag. Kl. 9 om morgonen afreste Mamsell Berggren hwilken lemma startenligt ordalydelsenkommentar hade en verkelig brudbrådska, ty, som ryktet förmäler, gör hon nu sin sista jungfrufärd här i werlden. –

45 E. m. Visit hos Logren och Smedsbacka Fruntimmer. Der woro Länsman etc. och Sophie Olson. Wi dansade en Swensk quadrille, och sedermera en d:o fransysk efter min musik. Mauriz Nordquist war en munter pojke, kunde tillochmed bry flickor.|31||91| Wid promenaden hem från Smedsbacka inne till Turdins. Der woro Flickornautanför pappret (radslut) L. och Kerrmans. – Fruntimmerne woro muntra. »Är Hindrik din bästa wän»original: wän, frågade Rosalie. – »Jag har den äran att presentera doktor L:n och Mamsell T:s. Ödmjuke tjenare. Mycket nois wid bordet (soupée) der mina grannar RL:n och Sophie B:n påstodo underskr. war en filur. – – Wid afskedet haglade det roliga tittlar: Godnatt swärfar, godnatt farfar, godnatt swåger, godnatt Achis! – Det war den långörade färgar Forsberg som stack lemma startsin physiognomiekommentar ut genom fönstret och skrek: godnatt farfar. –

46 23 Thorsdag. Wacker dag. Smultron första gången på middagsbordet. Ärtskidorna äro små, winbären bara kart ännu. – E. m. Logren och Albert D:r hos mig. Wi rökte en pipa. Promenad till staden angående skjutning i morgon. Dervid inbillade wi Logren att Albert och jag skulle ställa till en dans. Han låfte så säkert tiga dermed, nu sedan har flere sagt: jag har hört ni skulle tillställa en dans; skada att den gick om intet. – Rlie et Moster L.Kudnis. »Ser du, så jag kan böja det här glaset.» – Morgondagens drottning war hela dagen hos Turdins. –

|300|

47 24 Julii 1835. Fredag. Christinæ dag. Att tillbörligen hedra en sådan dag, begaf sig Pegasenskälm klock. 5 om morgonen, till staden, wäckte opp öfriga medlemmar i complotten och affyrade,original: affyrarde, kl. ½ 7, 9 skott, tillsammans, på Lithens altan för dagens drottning, dygdeädla jungfru Mathilda Christina Lithén. –

48 Verser, sammanlappade af Backenstein et Pegasenskälm.

I morgon ha wi skjutit nio skott;

allt detta till din ära har du fått.

Dito togo wi oss en liten knäpp;

smakte dock bättre ifrån din läpp – o. s. v.

Undertecknadt: Pegasenhjelm. Backenstein af Pepparheim.

51 lemma startKnäppenkommentar ifrån Christinas läpp uteblef icke på den formliga gratulation som kl. 10 f. m. gjordes, och smakte rätt söt. »War du ond för swågertiteln?» – »Nå, hwad hör jag? Allt annat!» – Antagen bjudning för e. m.

52 S. d.Samma dag e. m. klockan 4 till Christina, men sedan deremellan hem för att bocka mig för Prostinnan Snellman. – Lt:d, det trefliga Freudenheimspråk: tyska. –

|32||92|

53 I Lt:d war efter wanligheten muntert. Ringspel och bollspel med dagens Christina. En kyss skulle jag få för 50 lyror, men jag är rädd att denna min revers som besteg sig till 4 kyssar icke godkännes.

54 En ros har jag sändt till henne med påskrift: den första rosen slog i knopp för dig! Ack om hon anade den djupa betydelse som gömmer sig i slöjan af dessa ord! Ack min första och sista kärlek är måhända en spädoriginal: spad blomma den inga frukter bär men doftar dock så ljuf så ljuf skall ännu som vissnad följa mig i grafven, det gifve Gud.uttolkad chifferskrift

55 25. Lördag. Jacobsdag. Tillställning af en disharmonisk musik för Blank som war en af dagens hjeltar. Syster Sophie och jag emottogo honom klädda som musikanter och med de mest disharmoniska toner frampinade ur en trasig fiol och en ostämd guitarr. – Sedermera trakterade jag honom med några werser, så pedantiska, tungfotade och torra som trots några från det så kallade Classiska tidehwarfwet. – Om aftonen woro wi hos Collander der Blanken under några glas punsch installerades till handelsbokhållare.

56 I fönstret midt emot viste Mathilda sitt glada ansigte, jag såg dit i smyg. –uttolkad chifferskrift

|301|

57 Hos Collander betraktade jag så länge ett litet engla ansigte på en pomadburk, tills jag ej kunde låta bli att köpa burken för vignettens skull.

58 26. Söndag. lemma startMalus me vexabat venter.språk: latinkommentar – I kyrkan och afhörde prosten Snellman. – E. m. hos Janne LeweliusJuthas. Wi spatserade dit flere kamrater, en 6 st. – Der åts mellanmål, speltes kort och dracks thoddy, war föröfrigt ett wanligt kamrat lemma startvivatspråk: latinkommentar. – Åkte kl. 10 hem med Backenstein. – Hemma och i staden hade warit en treflig afton; det har mer äng en gång händt att ett slags poenitence sålunda följt lemma startburschenlebenspråk: tyskakommentar i spåren. –

|33||93|

59 27. Måndag. Mammas resa till Sonnes bestämd till morgon. Blanken lade hos Collander sista hand wid sitt bokhålleri. Mot aftonen woro wi begge på ett slags afskedsvisiter hos Lithéns och i Lt:d. Wi gjorde en promenad med fruntimmerna; derwid sade någon af oss på wägen mellan Dahlsténs och Kudnis: »Nu ska wi komma i håg den här dagen nästa år, få se huru det då är.» Det lades på minnet. märk denna dagen nästa år.

60 28. Tisdag. bestyr med Mammas resa. Till Turdins, medförande rosor åt somliga af damerna. Efter en tidig middag afreste Mamma, Syster Sophie, och Blanken i sällskap med Fru Backman m. fl. – Destinationsplatsen addresserades Rosenkampff a Sonnes. I sällskap med Hindrik följde jag till Storswed. – Hemkomna kl. 6 om aftonen hade Hindrik tomt och ledsamt. Fördenskull rökte wi en pipa och spatserade till andra sidans strand midt emot Lithéns. Der sjöngo wi, skrefwo wåra namn i en bänk, m. m. och hade temmeligen muntert.original: muntert På sena quällen skildes wi. –

61 29. Onsdag. Nu war jag alltså Kudnispatron lemma startin extensospråk: latinkommentar och ensam herre på täppan. Det föreföll mig temmeligen tomt i början. Jag roade mig med smultronen i trädgården, och hade sällskap af bror Backenstein. –

62 E: m: I Lithens nya byggning; der tillredes allt så propert och elegant att ett sådant hotell neppeligen kan hafwa en sig wärdig omgifning i det på architekturens wägnar temmeligen wanlottade NyCarleby. – I nya byggningen träffade jag Rosalie L. och blef af henne inwiterad in. Somliga woro hos Calamniuses, jag menar M., som war dit bjuden. Några gånger war hon hem emellanåt, hwarföre Rosalie brydde henne. – Sophie B. höll oss muntra. »Om du gissar, sade Rosalie, till hwad detta tyg skall bli så skall du få en kyss af M.» – De andra hwiskade mig i örat och jag gissade på det viset genast. – Undertiden roade jag mig med att lemma startsprita sönderkommentar en halmhatt. – Du ser af detta och dylikt, min kära Pegasenhjelm att jag är temmeligen barnslig ännu. Det är med mig som med jernet i elden. När det lågan werkar derpå så gör smeden deraf hwad han will. – Soupée hos L:ns. lemma startKyssen godkändes med förwåning, men oppskjöts. –kommentar

|34||94||302|

63 30. Thorsdag. Ser du, bror Pegasenhjelm, om det närwarande är så ljust att framtiden swårligen kan blifwa ljusare, då må man wäl säga att det är lyckligast att lefwa i det närwarande obekymrad. Men likwäl, om i det glada drömmande lifwet plötsligen en tanke smyger sig in, en sorglig aning om en gräns för den sköna tiden, så fattar hjertat denna tanke och fasthåller den med oförklarligt wemod. – Så underbar, är menniskosjälen, midt i sin lycka kan hon gråta och likwäl finna sig så säll. Det förefaller mig som måste själens ädlaste plantor watnas med tårar. – Jag will säga i anledning af hwad jag talar så. – Jag gick redan på f. m. till staden, till Lt:d, träffade der flickorna L. helt muntra och följde med dem till middagen hem. Äfwen på e. m. gingo wi i trädgården, roade oss, skrattade och woro muntra af hjertans grund. Hur det war så föll talet på Framdeles. Jag hade alltid sett flickorna med muntert mod tänka derpå,. ny Nu smög sig säkert en skuggbild i M:s själ, hon blef alfwarsam, föga fattades att icke hon och wi andra med hade börjat gråta. »Hwarföre Det wore bäst, sade hon, att få dö innan medan allt är så här.» – »Hwarföre skall du säga så, söta M., sade R.?» – »Jo för det jag wet så wist att jag blir så olycklig ännu.» – Slutet war att wi så när stått med tårarna i ögonen när wi blefwo afbrutna. Det war bara M., R., och jag. –

64 Om denna dag återstår widare att förtälja att jag i morse fick den utlofwade kyssen af M; Widare att jag hjelpt(?) flickorna med att draga trådar ur en rimsa, och att Albert D. slutligen war ledsen på M., hwarwid jag bjöd till att föreställa honom det obilliga deri. – I dag har Mamma kommit till Sonnes.

65 31. Fredag. Ostadig wäderlek med regn tidtals. Visit af Logren på f. m. och promenad till Tulln. – Läst grekiska. – Aft. till Albert D. en stund och i nya byggningen. Conwersation mellan gatan och det högsta windsfönstret. Träffade flickorna L. – Misslyckadt försök att narra Hindrik till flickorna. Sedermera långwarig promenad med Hindrik. –


lemma startVale, mensis amica! Gaudia tua desiderata remitte.kommentarspråk: latin

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Nollissimo spelsätt, enligt vilket spelaren ska undvika att ta stick.

  2 efter något prut efter invändningar i någon mån.

  3 sprättade här: talade.

  6 »C’est peutetre pour moi» (fra.) Det är kanske för mig.

  9 fjerndels fjärdedels svensk mil, ca 2,7 km.

  11 krass krasse.

  14 slänga af hastigt sätta av; SAOB har detta belägg av Topelius.

  15 Sveriges statstidningSweriges Stats-Tidning, eller Post-och Inrikestidningar, Sveriges officiella organ.

  18 wår kytta kyttland, svedjeland.

  20 7 L℔ 4 ℔ 61,2 kg; ett lispund motsvarar 8,5 kg och ett skålpund 425 g.

  20 6 L℔ 11 ℔ 55,7 kg.

  20 7 L℔ 14 ℔ 65,5 kg.

  20 7 L℔ 15 ℔ 65,9 kg.

  23 Årsdag 1834 Mathilda Lithén återvände till Nykarleby efter vistelsen i Stockholm 12/7 1834.

  24 möjade (dial.) majade.

  27 Årsdag 1834 Topelius återsåg den hemkomna Mathilda Lithén 13/7 1834.

  27 Runkina öknamn på den klumpigt byggda skonerten Activ.

  27 bogenbramsalingarne bovenbramsalningarna, överbramsalningarna.

  29 wi höggo wåra namn i berget berghäll på Alörn, där ungdomarna ristade in sina initialer (6/8 1834).

  36 Musseliner musliner, klänningar av tunt bomullstyg.

  39 cucubord bord vid vilket kille spelas; SAOB har detta belägg av Topelius.

  40 Årsdag 1834 Topelius upplevde Guds närvaro 20/7 1834.

  42 nystfot nystvinda på fot.

  43 du blickar och jag glömmer känd visa i Finland och Sverige under 1800-talet.

  44 enligt ordalydelsen i ordets egentliga mening; SAOB har detta belägg av Topelius.

  45 sin physiognomie sitt ansikte (vardagligt).

  51 Knäppen kyssen (åt gratulanten på namnsdagen); följande dag ingick ett bidrag med rubriken »Hvad är en knäpp?» i Ephemerer (2006, s. 138).

  58 Malus me vexabat venter. (lat.) Magont plågade mig.

  58 vivat (lat.) leverne.

  58 burschenleben (ty.) studentlivet.

  61 in extenso helt och hållet.

  62 sprita sönder riva sönder; SAOB har detta belägg av Topelius.

  62 Kyssen godkändes [...] oppskjöts. – »iae» i nedre marginalen i hs; möjligen förkortning av iacta alea est, tärningen är kastad.

  Vale, mensis [...] remitte. (lat.) Farväl, vänliga månad! Ge en gång åter din efterlängtade glädje.

  Faksimil