Oktober

Lästext

|51|[479]

1 DAGBOK
1836.
Julii, Augusti, September, October, November, December.
Helsingfors et NyCarleby.
Häftet B.

2 Z. Topelius.

|52|[480]|53||481|

October 1836.

Helsingfors

3 Hösten har åter infunnit sig, ruskig och mörk som alltid, men i öfrigt icke lika såsom alltid förr. – 1835, October, November! du solskenshöst, ni klara dagar, ni hafwa nu återkommit i förändrad skepnad. – Dock wi wilja wara nöjde med den mulna dagen såsom med den klara; wi weta ju att det är dock alltid klart bakom molnen. – Ja, wi wilja wara nöjda – och äro wi det – kom då, hunger och dyr tid!

4 October och November månader äro den egenteliga eller hufwuddelen af denna Termin. – Min läsning går nu närmast ut på lemma startStipendiatexamenkommentar.

5 1. Lördag. Första October således. Studerat Sophokles, Väntat Rosenkampffs och besökt thejungfrun, lemma startvoila tout!språk: franskakommentar Denna tiden har i allmänhet föga anmärkningsvärdt; att dag efter dag upteckna ständigt samma småsaker, det lönar icke papper och möda. –

6 Rosenkampffs kommo verkeligen kl. 8 aftonen, och härifrån daterar sig en något trefligare period, så nemligen att jag om middagarne hos det goda herskapet alltid hade en treflig stund. –

7 2. Söndag. = Afhört i Stadskyrkan den gunådeliga Lange. – Kl. 4 e. m. med Blank på visite hos Rosenkampffs, som befunno sig wid helsan. – Det war rätt trefligt: Moster beskref Mammas lyckliga och roliga Stockholmsresa jemte dithörande små omständigheter. – Äfwen unga herrn, Putte Rosen, menar jag, war högst lefwande, ja öfwerdådig och ropade på Attara och Blosvårtyttm. – Stora baron sjelf satt med oss i salen; talte om åtskilligt, bland annat om Carl XIV. – »det är gubbe det! honom wille jag se. Ärfwda kronor, hwad är det! ack du store Gud, hwad är wäl det! men en man som från ringa stånd blott genom egen förtjenst upstigit till regent öfwer en fri nation – ah, det är dock något!» – Han hade rätt.

|54|

8 3. Måndag. = Detta war en såkallad Odag, det wille säga en dag då föga eller intet uträttades, och som war utom den vanliga ordningen. I dag flyttade jag, nemligen från mitt ensamma logis hos Mutter Gröndahl till B:s och mitt gemensamma hos Prof. Hällström. Mutter afskedade jag med 19 Rd. och wi skildes mycket goda vänner. Wåra nya rum woro snygga nog, twenne, med hwar sitt fönster, med gula temmeligen skrynkliga tapeter och blåa kakelugnar. Gud gifwe här helsa och trefnad, mina herrar! –

|482|

9 Kl. 3 e. m. war jag der, ensam ty B. flyttade ej ännu. Ingen uppassning hade jag ännu, således lemma startsplitter allenkommentar. – Jag tröstade mig hos thejungfrun, läste lemma startCraokommentar, bäddade åt mig sjelf, somnade och – drömde ingenting.

10 4. Tisdag. = Bref af Pehr Lundmark, ADyhr och HBackman, det första med beställningar af noter. –

11 Hos Rpffs spisade jag nu åter första gången middag. – Prof-lera. – Läste bref från min Gode farbror G. till Rpff, äfwen som ett annat från fru B:n, angående böcker. –

12 Hos Schale, hwilken hyrt sig ett nätt Pianoforte, musicerade jag och hade rätt trefligt. –

13 Visite af gubben Hällström; nemligen han inspekterade rummen. – Wåra rum äro ochså belägna just fast i Academia så att herrar skomakare torde i år få förtjenst på ett par stöflor mindre. –

14 5. Onsdag. = Spring, nemligen hos några herrar professorer och patres ang. Collegia. – Linsén kände mig ännu, märkeligt nog. lemma startPatris ob meritaspråk: latinkommentar, mente Blanken, och det är möjligt. –

15 Afhörde Keckman, och upwaktade Gyldén som bad mig sitta ner, och uppehöll sig mycket wid universitets andans förfall, och det|55| öfwerhandtagande brödstudium som nu tyckes utbreda sig och gör att man nu åsidosätter grundlighet – NbeneNota bene, frågan war egentl. om Philologie.

16 E. m. bestyr med att uträtta morbror L:ns Commissioner ang. tåg etcet. – Nationsmöte med subscriptions listor för mötena. –

17 6. Thorsdag = Blanken inflyttade, och nu bodde wi åter tillsammans, efter 1 års skillnad. – – Chemisten läste om syre, och gjorde dermed granna experimenter. –

18 7 Fredag. = Bref till HBackman och ADyhr, till den sedn. jemte medfölj. profver på sidentyger för flickorna, ehuru tygerna woro temmeligen simpla. –

19 8. Lördag. = Kl. 11 f. m. inträdde bror Julius Cederman till oss, medförande bref från Mamma och från Logren, den sednare om sina sorgliga känslor. – Föröfrigt wiste bror Julle föga eller intet nytt från wårt goda NyCarleby. Aftonen: Latin. Blanken, den förpickade Blanken, war hos Holmen, (H:das far)

20 9 Söndag. = Wackert och klart wäder. Afhörde i kyrkan Melarts Installation till Messprest – hwilket war ganska wackert. – Musik hos Schale. –

21 10 Måndag. = Bref af Mamma, det första sedan Stockholmsresan, deri hon beskrifwer huru Sophie kom wäl till. Jag war just glad. – Friherrinnan hade bref af Rosalie Lithén, angående sidentyg för Stenrothens bröllopp. – Moster walde ochså något som dugde. ljusrödt, det gentilaste|483| man wille se, litet dyrt, men i betraktande af tygets lemma startgentiliessekommentar ganska billigt. Hon war willrådig, frågte äfwen mig som swarte tag det, tag det der och intet annat. – Hwad förstår jag mig på slikt, jag tycker bara. – Nu hade jag likwäl ypperlig smak ...


Soppan är wattig och tunn; morot, persilja och flugor

simma mustiga kryddor, o ve! simma i mängd deruti.

Skåda den narrn, publiken, ändock hur han sörplar och slukar,

Glupsk som en hungrig poët, wattnet och flugorna med!

Hungern, o vänner, ho är som af er will bättre bevisas

att icke denna ändock ypperst af kryddorna är!


|56|

23 11. Tisdag Följande dagen war det marknad i Helsingfors, icke särdeles betydelig. – Ut lemma startswärmadekommentar jag ochså en stund med den andra swärmen, men ledsnade snart. Min handel bestod i ett par st. pipor och skaft, litett tennryttare åt Putte Rosen och litet confect åt Rpffs jungfrur. – Derunder anträffades Ida Thuneberg m. fl. som spektaklade öfwer min uphandling af Tennryttarne. –

24 På aftonquisten drack jag ett glas punsch hos Bandly, i sälskap med Elfwing, Staudinger, Cederman med flere. –

25 12. Onsdag = Med A. Wacklin afsändt bref till J. Logren, HB:n, och Mamma. På aft. war Nations möte, och afhandlades om blifwande Latinska disputationer, hwartill, bland andra, äfwen jag utsågs till auctor. –

26 – Denna tiden är brodren Schale krasslig i sitt bröst, och är af läkaren förbjuden att sticka näsan under bar himmel.

27 13. Thorsdag. = Visite hos brodren Otto Simelius, angående Rosalie L:ns paquete till fru Weurlander; han tog det beskedligt med sig till Åbo. Studerade Geographien, som temmeligen fallit ur minnet.

28 En sten föll från mitt hjerta när brodren Z Gallenius hos thejungfrun åtog sig att disputera i mitt ställe nästa Onsdag. –

29 14. Fredag. = Kl. 6 e. m. badade jag, i sälskap med B:n, hos fru Dahlström, och blef helt munter och wälmående deraf. –

30 Derifrån till thejungfrun och läste lemma startMorgonbladet om Uhlandkommentar. –

31 15. Lördag. = Academisk lemma startInscriptionkommentar med wanlig ceremonie, hwarwid gubben Pipping höll ett tal om tidens rätta anwändande och om faran af wärds hus. Och när gubben talte om förlorade ynglingar, gret han, fattig gubbe. –

|484|

32 Aft. hos Thunebergs. Der war en nätt samling unga damer, 2 M:ller Tapenius, 2 D:o Gylling med mor, en d:o Holm, en d:o Walenius, en fröken Tawaststjerna med mor m. fl.

33 Det war en på sitt sätt munter afton. Dansades efter pianoforte Walser och Françoiser. Här hade jag den förmån blifva bekant med den omtalta M:lle Gylling, som war helt modest och|57| beskedlig. – Cawaljerer woro Mag. Tapenius, Stud. Tawaststjerna, en mycket fin och röd och hwit herre. –

34 Blanken försåg sig ständigt på M:lle Holm, hwilken, smal och rank, i walsen böjde sig oändeligen gratiöst. – För min del gjorde jag icke bekantskap med henne, såg ochså lagom. – Med den lilla näbbiga M:lle Walenius gjorde jag deremot ny bekantskap. – – Före och efter dansen sjöngs med accomp. af pianoforte; bland andra äfwen lemma startWisperdalenkommentar. –

35 Kl. war 9 på quällen då wi beskedligt bockade oss och gingo. –

36 16. Söndag. = Okyrka; men under tiden las jag geographie. –

37 Aft: på Picknick. –

38 Hwarföre skall jag beskrifwa denna Assemblée? den war ju sina syskon lik, och föga annat roligt hade jag för min del, annat än att nytja mina begge naturliga lorgnetter. – Ty detta cirklade lemma startsippigakommentar wäsende behagar mig nu engång för alla ej. – Det eller den enda som här intresserade mig war lemma startRose blanchespråk: franskakommentar, W:a Roos, hwilken jag sist hade den lycka se och göra bekantskap med hos Turdins. – Flickan war mycket i tour med oficerare, Stjerncreutzens kamrater. Ett par ord war jag lycklig nog att få tala med henne, helsa henne från Hindrik B. och emottaga återhelsning; men en dans – bewars! det war omöjligt, fastän jag infann mig före andra Françoisen. – Jag dansade intet; hade löfte om M:lle Walenius till en Françoise, och när den kom hade hon en annan cavaljer. –

39 Temmeligen liknöjd hemkom jag kl. 12 från denna briljanta Assemblée.

40 Och när jag såg den stora werldens lilla glädje, och tänkte på den lilla werldens stora glädje, då blef jag glad och tänkte i mitt sinne: »fattigdom och rikdom gif oss icke, ej heller höghet och låghet, eller magt och förakt. – Men gif oss ett gladt mod, ett förnöjsamt hjerta och måttligt af allt – och wi skola wara lyckligare, wi små, ty wåri äro stora i wår ringhet, och i wår obetydlighet äro wi mägtigare än furstar –|58| Jag kom något för långt, ty jag wet wäl att Hfors icke är någon stor werld, men det är likwäl den stora werldens läraktiga apa. Och så får jag bekänna att jag icke alltid är den gyllene medelmåttans förfäktare, synnerligen hwad bildning beträffar på hwilken jag här mest haft afseende. Men är det fråga om att|485| afgöra mellan denna konstlade fina och likwäl oftast så halfwa och ytliga bildning hwaraf hufwudstadens societéer glänsa såsom glasdiamanter wid wax ljus och lampsken, mellan denna glittrande bildning å ena sidan och å den andra den ringare, anspråkslösare, obemärktare, men just derföre så mycket mera äkta och naturliga bildning som i wåra mindre kretsar bildar dent rätta glada medelståndet, så blir mig walet oändeligen lätt, och säkerligen lika rätt som det är lätt. – Punkt.


41 fragment som här icke hör till saken; blott för variations skull. –


Väl höfwes eder, barn, skönögda ungdomsflock,

så länge ännu edra ådrors warma blod

kring hjertat strömmar fritt och blygt och aningsfullt,

och lågan brinner, Vestas rena låga lik,

att då wid gudens tacksamt resta altarfot

om anad fröjd i halfuttalta böner be. –

Se äfwen oss som redan hunnit lifwets gräns

och länge bakom böjda nacken lemnat ha

wårt lifs elysium, – en morgonrodnad likt,

som menskan minnes gladt när solens gyllne spann

i wågen sjönk och aftonguden skymmer ren –

se! äfwen oss, o barn, det höfwes här ännu,

för flydda dagars gyllne lyust, för lifs tids fröjd,

en bleknad krans som länge sedan vissnat har

på gudens ljufwa altar tacksamt lägga ner!

R


|59|

44 17 Måndag Men wi wilja lemna wårt stora lif derhän och återkomma till det lilla. Rosenkampff reste bort och Moster lemnade för några weckor ensam. – »Om något händer, sade baron åt mig, så skrif du.»original: du.

45 18 Tisdag. = Lilla Missie, som ofta rymt och blifwit återhämtad genom tjenliga medel, war nu bortkommen lemma startför allonekommentar. – B. hade sett den hos Stolpen, der den blifwit kallat »Scharon!» –

46 – Geographie, samt lection hos Plösch som sade: säj mej nu, huru heter »twå benor» på Tyska? huru heter »twå lemma startrauhespråk: tyskakommentar äplor?» –

|486|

47 19 Onsdag. = Anmält mig till Gyldéns Seminarium, hwilket särdeles ökte min lemma startfideskommentar, ty jag war nästan den förste som åter wäckt fråga der om. –

48 E. m. Disputationsmöte inför Inspector, der Z Gallenius fäktade mot Pysik och Matte Castrén. Respondens war Fredrik Nylander.

49 20. Thorsdag. = 10 Timmars arbete. – Bröllop hos Stenrothens i NyCarleby? Så war det werkeligen. – Hwilken dag – Ah! – jag känner jag blir het – stilla – sätt dig – ja jag kunde stampa foten åt mitt missöde att nu sitta här – så war det äfwen på Hammarins bröllopp. – Och begge gångerna war – Post Scriptum – Ryktet förmäler att der skall warit särdeles roligt, att Collander skall ha blifwit illa kär m. m. – Äfwen förmäles att flickorna L. skola warit särdeles söta och gentila i sina gentila siden »sorgklädningar». – Synnerligen skall T:a ha warit söt och gratiös – men hwad hör det till min fattiga dagbok i Helsingfors?

50 21. Fredag = Och medan andra bröllopsdagen i N. firades som muntrast, då pratade Plösch strunt för mig om äplor etcet. –

51 Hos B. war främmande, Thunebergarne och Uggla. – Capten Thuneberg gäspade och suckade: håhå, det war den 59! (gäspen) –

52 22. Lördag. = Meyers bokauction. Sedan visite hos Schale som war krasslig. Undertiden hwilade man sig i NyCarleby, men hos i bröllopsgården dansades hela dagen igenom. – Stackars brud, hwarföre gick du dit?

|60|

53 23. Söndag. Östberg predikade, temmeligen tillgjordt.

54 Lysning för Demidoff och hans fästmö: »Med deras kejs. Majestäters Allernådigste tillstånd Hans Excellens Öfwerjägmästaren, Statsrådet och Riddaren Paul Demidoff och hoffröken hos Hennes Maj. Kejsarinnan Eva Aurora Charlotta Stjernwall ..»original: .. etcet –

55 Här widtager en liten period som jag will kalla Trädkarlsperioden i så måtto nemligen att wårt lilla cotterie några gånger sammanträdde och muntrade oss med klöfwerknekt. Men kortspel är egentligen föga min sak, och jag kan aldrig komma till någon särdeles färdighet deri. Kl. omkr. 6 a. infunno sig hos mig Cederman, Cederberg och Justus Staudinger (B:n war på picknicken). – Snart framdrogos knektar och kungar, wi fingo oss ettn munter kopeks trädkarl. – Jag förlorar wanligen, men förlusten om den är rätt sträng, stiger här till omkr. 1 Rub. på quälln, ht.hwilket dessutom står på lemma startfidesspråk: latinkommentar. –

56 Jag tror kl. war 11 a. då herrarna gingo. –

57 24. Måndag. = Studerade Euclides, ochså något glömd. – Latin. – Stark Storm. – Brodren Rahm hos mig, resonement om Litteratur.

|487|

58 25. Tisdag. = Stark storm. – Afhörde Schulten, som är rätt torr och Mathematisk. Läste en novell högt för friherrinnan. Spektaklade med Westling hos Thejungfrun.

59 26. Onsdag. = Slog min goda klocka i golfwet så att den blef litet confüs – Skref och Casserade ett ämne för Gyldén.

60 Om aft. war Nationsmöte, på hwilket uprättades en Tidnings redaction. –

61 27. Thorsdag = Regn och snöslask ett grufweligt wäder mot quällen. – Kl. 7 a. infann jag mig på kallelse hos brodren Julius Cederman, och fann der Justus Staudinger och Calle Staud. samt farbror Elfwing – Wi drucko thé, wi rökte tobak, wi drogo wåra små lemma startmollorkommentar, och när wi stego upp och wandrade af, så war kl. 2 om natten.

62 28. Fredag. = Utom visiten hos Rosenkampffs, satt jag hemma och studerade min Euclides. Glömda saker tåla tid, men detta är en repitition som gör godt, heldst jag här vänjer mig att läsa grundeligare och ordenteligare än förr.

|61|

63 29 Lördag. = Starkt snöfall så man lemma startincommoderadeskommentar af verkliga drifwor, ha ha! du war wist wan att låta incommodera dig af drifvor fordomdags! Inlemnade ansökning om Stipendium ¾ timme före sista termin. – Skref med Liljeblad bland andra äfwen till Lundmark.

64 Kl. 6 Trädkarlspartie hos herrarna Staudinger.

65 Utom begge bröderna, befunno sig der Elfwing, Petterson, Cederman och Cederberg. – Mellan Verserna inne hos M. Castrén der tidnings Redactionen sammanträdde. – Nu satte wi oss på alfware wid 2 bord – lemma startTuhatta perkeläspråk: finskakommentar, dundrade Elfwingen ibland. – Calle St. hade bestyret att ombestyra notabene thé etcetera. – Huru wi nu suto här muntra och ifriga, så blefwo somliga kufwade af Morpheus, wi andra höllo ut och när wi på hemvägen frågade hwad klockan war, swartes ½ 6 på morgon. –

66 Blanken war ochså redan uppe när jag kom. –

67 30. Söndag. = Söndagen framkom med yrwäder, men icke destomindreoriginal: destominre afhörde jag Melart. – Hos Rosenkampffs spisade Junelius middag. E. m. först hos Cederman, sedan med dem till Schale som aldeles icke war till humeurs, utan satt der helt tyst i sin tjocka pels fastän kammaren war warm som en badstuga. –

68 31. Måndag. = På morgonen gick jag på posten. Redan wid hörnet mötte mig brodren Thuring. »ah, det war bra jag träffade dig, du har pengar på posten!» – »så! det fägnar mig.» – »Ja mig ochså, jag sökte dig redan förut, nog wet jag du lånar mig entt lemma startlapprikommentar?» – »Aj aj, wi få se, jag är nog|488| skyldig Cederman mycket förut.» – »Jaså, det är bra, då går jag strax till Cederman.» – »Stackars Bror Thuring! pengarne woro icke mina, utan blott Öllers nations lån, som jag war i borgen före och nu skulle inbetala. –

69 Studerade Algebra och arbetade på theser för min disputation som sker i Onsdag. Men det war ett quistigt göra.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  4 Stipendiatexamen examen i ett flertal ämnen, godkänd examen var ett villkor för att söka och ta emot universitetets stipendiemedel; Topelius avlade examen 2–13/12 1836.

  5 voila tout! (fra.) se där, allt!

  9 splitter allen alldeles ensam.

  9 Crao berättelse av Eugène Sue, ingår i översättning av T. G. Rudbeck i Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen (1836).

  14 Patris ob merita (lat.) för faderns förtjänster.

  21 gentiliesse elegans.

  23 swärmade vimlade; SAOB har detta belägg av Topelius.

  30 Morgonbladet om Uhland »Beranger och Uhland, Frankrikes och Tysklands största nu lefvande folkskalder» i Helsingfors Morgonblad 14/10 1836 (övers. ur La Balance. Revue Allemand Française).

  31 Inscription högtidlig inledning av läsåret, inskrivningsdag; finländsk svenska.

  34 Wisperdalen visa av K. A. Nicander (»På Falkenborg, ett slott så präktigt»), flera tonsättningar.

  38 sippiga sippa, tillgjort fina.

  38 Rose blanche (fra.) vita rosen.

  45 för allone för alltid.

  46 rauhe (ty., provinsiellt) råa.

  47 fides gunst.

  55 fides (lat.) kredit.

  61 mollor kort som för varje spel tilldelas ett visst värde i kortspelet träkarlswhist, mulle/molla kan även syfta på kortspelet.

  63 incommoderades besvärades.

  65 Tuhatta perkelä (fi., pro Tuhat perkelettä) tusen djävlar.

  68 lappri struntsumma.

  Faksimil