36. Utsigt af Sanct Michel

36. Utsigt af Sanct Michel

Lästext

illustration36. Utsigt af Sanct Michel.

1 (J. Knutson.)

2 1300-taletoriginal: 1300 talet fanns, utom Wiborg, blott en enda kyrka i Savolaks och Karelen, och denna kyrka med dess socken kallades Stor-Savolaks, eller Sanct Michel. De bördiga och fiskrika stränderna af Saima voro då redan tätt befolkade, nya kyrkor uppstodo småningom, men landthandeln koncentrerade sig genom tre sund, Veätämänsalmi, Vuoltensalmi och Siikasalmi, vid den gamla hufvudorten S:t Michel. Efter 1743 inrättades här ett postkontor och en gränsetullkammare; svenska regeringen hade då redan för afsigt att här anlägga en|99| stad, men detta beslut verkställdes först i en nyare tid, när S:t Michels stad grundlades, genom fundationsbrefvet af den 7 Mars 1838, på Olkkala och Magnusala hemmans ägor vid en djup vik af Saima.

3 Staden är således en af de yngsta i Finland. Dess början var anspråkslös. Det var en välmående by, som fått lemma startuppstadsprivilegierkommentar och handlade med hästar, lin, spanmål och smör på lemma startden största landtmarknad i Finlandkommentar, näst Kuopio. Men lemma startår 1843 hitflyttades länestyrelsen ifrån Heinolakommentar, år 1872 inrättades här ett större läroverk. En fläkt af nutiden satte andra intressen i rörelse: byn blef en stad och kämpar nu för dagens frågor på samma gång den lemma starttäflar om att fördjupa sina farleder för handelnkommentar. Vi se staden från de närliggande höjderna utbreda sig på den stora, skoglösa slätten, som svederna bränmärkt och plogen fårat till bördiga åkerfält. Hvilka ändlösa, enformiga fält med deras låga kullar i fjerran! Men om vi kunde se dem kantade af glittrande sund, eller om vi bestege höjden och derifrån såge Saimas vestliga fjärdar bortom slätterna, skulle vi icke finna S:t Michel vanslägtadt från det öfriga Savolaks.

4 Erkeengelens stad borde väl framför andra vara mäktig och stark. Staden är dock för ung, för att sjelf hafva pröfvat krigiska minnen. Men i hans grannskap är lemma startVuoltensalmi pass, der 1788 års krig tog sin början med sagan om Hastfehrs till Ryssar förklädde finske dragonerkommentar. Och tre qvart mil härifrån är det berömda Porosalmi, der Aminoff med 500 Savolaksare, – först på slutet understödd af Björneborgare och Österbottningar, – den 12 och 13 Juni 1789 i 23 timmar försvarade passet mot vida öfverlägsne fiender. Det var här Adlercreutz och Döbeln vunno sina första lagrar. Under den långa striden sutto S:t Michels mödrar och unga döttrar på Klockberget, med klappande hjertan åskådande sina söners och bröders hjeltebragd.


 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  3 uppstadsprivilegier ort med rätt att bedriva handel och sjöfart inom landet.

  3 den största landtmarknad i Finland Efter att Villmanstrand hade avträtts till Ryssland vid freden i Åbo flyttades stadens marknad till S:t Michel 1745.

  3 år 1843 hitflyttades länestyrelsen ifrån Heinola S:t Michel blev residens för det nyinrättade S:t Michels län 1831, men länestyrelsen och guvernören flyttade dit först 1843 när staden fått sina privilegier.

  3 täflar om att fördjupa sina farleder för handeln Den första ångbåten anlöpte S:t Michel 1864.

  4 Vuoltensalmi pass, der [...] förklädde finske dragoner Anspelar på ryktet, som Topelius tar avstånd från, om att Gustav III skulle ha provocerat fram krigsutbrottet genom att låta några savolaxare i ryska uniformer passera gränsen österifrån och beskjuta svenskarna.

  Faksimil