Finlands siste karoliner

Lästext

Notisen/artikeln ingår i Finland 16/9 1889:|215 2|

Finlands siste karoliner.

1 Svenske majoren G. Leksell fortfar med ospard möda att uppdaga spåren af Armfeltska härens olyckliga tåg öfver norska fjällen i januari 1719. Denna sommar har han åter upptäckt stora, härtills okända graffält, som gömma de i snöstormarna stupade karolinernes ben, – i Handöls by ensam 600 döde. De fleste bland dem voro, såsom Franzén sjunger,

Finlandskonsekvensändrat/normaliserat sista tropp,

Hopsökt från öde trakter.konsekvensändrat/normaliserat

3 I Sverige afslutas i höst en teckning af bidrag till minnesvårdar öfver de fallne. »Några tusen kronor» – skrifver major Leksell – »äro fullt säkra.» Det är hög tid, att Finland icke förblifver likgiltigt för denna hågkomst af tappre fäder. Historiska samfundet inbjöd, i mars detta år, landsmän att anteckna bidrag för detta ändamål. Antagligen blott af glömska har teckningen härtills haft ringa framgång. Jag vågar derför erinra, att bidrag till minnesvårdar på de siste finske karolinernes grafvar kunna fortfarande tecknas i hr G. W. Edlunds bokhandel, Helsingfors, intill den 15 oktober, då Historiska samfundet torde öfversända influtna medel till den svenska bestyrelsen för minnesvårdarna. Öfriga tidningar bedjas benäget införa denna erinran.

4 Helsingfors 16 September 1889.

5 Z. Topelius.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil