ZT–Bonnier, Albert 17.4.1889

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 17.4.1889

A. B.

Björkudden 17 April 1889.

Min gode Bror!

1 Jag har dröjt en vecka att sända avis om lemma startmottagandet af senaste vänskapliga – och odaterade – brefkommentar, under förhoppning om fri förbindelse via Hangö. Ännu krånglar dock isen, hvarför ovisst är när du får dessa rader. Jag inväntar säkrare turer för remiss af P. S. del 3 och dina boklån.

2 För betryggande öfverlåtande af Fältskärn och Läsn f. B. 1–3 till disposition för framtida Samlade Skrifter sänder jag dig min uppriktiga tack. Hvarken du eller din firma skola få orsak att ångra detta medgifvande. Det skall fastmera stadga förbindelsen äfven för andra tider, än våra. Men för mig och de mina|| är det betryggande att i denna rättsfråga hafva framtiden klar.

3 Hvad nu angår studietiteln i P. S., kan jag ej gerna bortlemna tidsstudie, emedan den utgör det väsentliga underlaget. Det är mitt sätt att skrifva historia. Jag lemnar ordnandet af fullständiga fakta åt häfdatecknare och detaljforskare af högre rang och uppställer som mitt mål att framvisa menniskor, uppdaga det lefvande lifvet i de förgångna tider. Detta kan icke ske utan frihet i detaljen och utan att, inom en viss begränsning, komplettera den faktiska sanningen med den imaginära. Jag medgifver, att detta åter, ur vetenskaplig synpunkt, är vådligt, ja oberättigadt, och skall helt visst framkalla kritik. Men det finns knappt en annan utväg att göra historien lefvande, ty utan menniskor är hon död. Om en studie som P. S. duger eller icke duger, beror således derpå, om 1) tiden och 2) dernäst|| menniskorna äro tecknade sanna. Det vore väl, om kritiken beaktade denna synpunkt.

4 Anser du nödvändigt att angifva en tidsbestämning, så skrif då: En tids- och karakters-studie från Drottning Kristinas dagar (kanske bättre: regering, emedan P. S. sluta vid thronafsägelsen). NB.nota bene om ej från kan tydas som härrörande från. – Utgifvandet häftevis förmodar jag kunna afslutas i Sept. eller Oktober, hvilket vore väl, emedan lemma startmin tredje diktsamlingkommentar följer omedelbart derpå till julen och torde vara tryckfärdig inom Juni månad.

5 Ännu vill jag tillägga, att min stafning ej är fullt konseqvent och kan rättas i tryckeriet efter Sv. Akademins ordlista, med undantag blott af några högst få skrifsätt, som jag vill bibehålla: thron, fågel, och finns, fanns o. s. v.

||

6 Allehanda har icke uteslutit något ur P. S., det är censuren hos oss, som indragit ej få nummer för någon notis om attentater mot kejsaren och dylikt.original: dylikat

7 Jag bilägger ett utklipp ur Sv. Amerikanaren för Nov. förlidet år. M. Brown har förverkat min auktorisation genom att sälja sin öfvs. och ändå gifva ut den sjelf. Men huru hon åtkommit C. Larssons illustrationer, kan endast du utgrunda.

8 Sveaborg fanns ej bland mer än 200 fotografier vid Turistföreningens nyligen förevisade lemma startpariserutställningkommentar. Jag har nu anlitat artisterne för att åtkomma något ex. lemma startDet är så sällan jag kan visa dig någon liten återtjenst.kommentar

9 Ännu har vi betydligt snö, dock ej slädföre mer. lemma start»Bryderen»kommentar väntades i går till Hangö för att klargöra passagen.

10 Mina målande och skrifvande flickor förena sin helsning med denna af

Z. T.

 

11 Fröken Marie A. Brown kommer [---- ---- ----]oläsligt p.g.a. skada hålla sitt förut omtalade föredrag, Nov. 1888.

12 »Leif Erikson», fröken Marie A. Browns nya tidning, utsänder sitt första nummer den 19 dennes. Vi hafva sett korrekturarket af den första sidan och måste säga, att det blir en vacker och tilltalande tidning. Anmälan skrifven af fröken Brown sjelf, är förträfflig. Derefter följa porträtt och lefnadsteckning af fröken B., m. m. En af tidningens förnämste atraktioner kommer att bli »Fältskärns berättelser» af Z. Topelius i auktoriserad öfversättning af fröken B. samt åtföljd af Carl Larssons berömda teckningar.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 mottagandet af senaste vänskapliga – och odaterade – bref Föreg. brev, AB–ZT 2/4 1889, dateringen tillagd av Topelius.

  4 min tredje diktsamlingSånger III. Ljung.

  8 pariserutställningvärldsutställningen i Paris.

  8 Det är så [...] någon liten återtjenst. Bonnier hade efterfrågat ett fotografi från Sveaborg för Geografiska bilder för hemmet och skolan 2.

  9 »Bryderen» dansk isbrytare som hyrdes för att bryta upp en ränna mellan Stockholm och Hangö; isläget var ovanligt svårt vårvintern 1889. Isbrytaren färdades emellertid tillbaka till Köpenhamn med oförrättat ärende; orsaken förmodades vara den att danskarna vann konkurrensfördelar så länge andra hamnar var otillgängliga. Se t.ex. Nya Pressen 29/5 1889. – Följande vinter fick Finland en egen isbrytare, Murtaja (Brytaren).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2716
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 216
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 20,8 x 13,6 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil