Hahnsson, Theodolinda–ZT 8.9.1889

Lästext

Theodolinda Hahnsson till Zacharias Topelius 8.9.1889

Högtärade Herr Statsråd Z Topelius.

1 Med stor tacksamhet går jag att besvara Herr Statsrådets bref af den 28 Augusti.

2 Jag kan icke säga huru lycklig jag kände mig öfver att ega ett lemma startegenhändigt brefkommentar af Z Topelius, samt af hoppet att få öfversätta ”Planeternas Skyddslingar.

3 Min son, Fil. Kand. H. Hahnsson, som för närvarande vistas i Helsingfors, har frågat Bokhandlar Edlund, om han vore hugad att förlägga ofvannämnda arbete och han hade förklarat sig villig att göra det. Äfven hade han låfvat i början af denna vecka infinna sig å Björkudden för att med Herr Statsrådet Topelius närmare öfverenskomma om öfversättnings-arfvodet m. m.

4 Således ser det nu ut, som om jag verkligen skulle få begynna med öfversättningen af ”Planeternas Skyddslingar”. Det blifver nog ett drygt, men ett trefligt arbete för mig, och arbete skyr jag icke, blott vår Herre unnar mig helsa och krafter dertill.

5 Med djupaste tacksamhet och högaktning har jag äran

teckna

Th. Hahnsson.

Tavastehus den lemma start8 Augustikommentar 1889.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 egenhändigt bref Inget brev från Topelius till Hahnsson känt.

  Datering 8 Augusti sannolikt 8 september.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3352
  • Avsändare: Hahnsson, Theodolinda, f. Limón, g. 2:o 1896 Yrjö-Koskinen
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.23
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,0 x 13,2 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: vattrat
  • Tillstånd: välbevarat

  Faksimil