ZT–Sofia Topelius 4.12.1863

Lästext

Zacharias Topelius till Sofia Topelius 4.12.1863

Helsingfors 4 Dec. 1863, fredag morgon.

Min Älskade Mamma!

1 Just nu på morgonen fingo vi Mammas kära bref. Mille får nu först besvara hvad hon vet af frågorna. Vi skicka nu théet, förlåt att det dröjt. Vi tänkte först skicka det med Heikellerna. Neder Torneå prosten far ända dit på permission från landtdagen; det är allt en bit väg fram och tillbaka. – Medan jag kommer ihåg, apropos af thé, så om Mamma får höra af någon lemma startforlägenhetkommentar hit och tillbaka, så var god och visa dem till oss, vi ville gerna skicka åt Mamma litet smått af det förut omtalade.

2 Jag har nu lof, jag som andra studenter. lemma startI går var sista föreläsningenkommentar för denna termin, fullt som vanligt. Nu ett par veckor ha vi skrifningar och examina, men dock betydligt mindre arbete. Hälften af mitt jullof har jag tänkt använda för tidningen, som blifvit mycket eftersatt, andra hälften för Läseboken. Jag har nu skaffat mig ett band som tvingar mig att laga den ut så fort som möjligt, nemligen 7 utmärkt vackra, men dyra trädsnitt från Leipzig efter Ekmans teckningar – de kosta mig 140 rubel, och|| dessutom har jag beställt några här. Måtte nu denna del gå något så när åt som den första –11,000 exx. på svenska och 5000 på finska äro nästan utsålda. Icke har jag ändå förtjent mer än omkr. 500 rubel för den, med helsan förtärda. På den nya boken ville jag gerna förtjena detsamma. Jag är ännu osäker, om jag kan taga den på eget förlag – det skulle visst löna sig bäst, men dermed är mycket bråk, och så får man ligga i långa förskotter. – De tråkiga förskotterna för gården ha gjort mig pank, mer än 400 rubel; – det kommer visst till godo på våren, när jag ej behöfver betala hyra i stället, men tilldess sitter det hårdt. Nu skall Mamma vara riktigt uppriktig och säga, om Mamma är i större behof nu, eller om jag får skicka Mamma 50 rubel i förra hälften af Mars – ty endera har jag föresatt mig skall ske, och nog får jag utvägar äfven nu. – Nå, lemma startHfors Tidningar gå nu i andra händer,kommentar och jag gör som katten, jag följer med huset. De tre unga männen gå krig till möte – Dagbladet har redan gjort ett försök att vränga deras ord och afsigter – det partiet skulle gerna ha velat vara ensamt på täppan likasom nu. Donner|| känner ju Mamma? Rein är son till professorn och är en skicklig ung man, som snart blir docent. Böök känner jag föga, han är lärare vid Lyceum och säges vara ett flinkt hufvud. Tidningen blir nu en organ för de moderat-liberala och för finska partiet, som nästa år äfven utsänder den dagliga Nya finska Suometar. I mycket kommer Hfors Tidn. att ansluta sig till J. W. Snellmans åsigter. Agathon Meurman, landtbrukare och kommunalråd, är en utmärkt duglig penna, som jag påstår, den bästa af alla våra tidningsskrifvare. Aug. Schauman intager sin rätta plats i Dagbladet, dit han alltid hört, men icke ger hans namn Dagbl. många prenumeranter numera. – Krig blir det nästa år i tidningarna; måtte Hfors stå på sig – jag rår en smula för det bladets tendenser, ty det behöfdes en tygel på Dagbl. och på lemma startsmädeskrifvarne i Allehandakommentar. Härtills har ingen annan åsigt fått ordet, utom i Allm. Tidningen, och hvem vill just uppträda der? Jag tänker sjelf icke blanda mig i polemiken, bara börja en ny Fältskär, om Gud ger helsan. – Krigiskt ser det ut i verlden – Napoleon är en stor lurifax nu som alltid, man vet ej hvad han för i skölden, men lyckligtvis lär han ha svårt att denna gång få engelsmännen med sig. Tyskarne äro galna med sitt Slesvig-Holstein och Augustenburgarn|| är en fähund, jag kan ej bättre säga, ty två gånger ha hans far och farfar afsagt sig alla anspråk för hela sin ätt. Men saken är den att Tyskarna vilja ha Slesvig-Holstein för att der bygga sig en flotta.

3 Landtdagen håller på med lemma startQvinnans myndighetkommentar: bland presterne höjde sig två deremot på grund af Skriften, neml. Beyrath och I. Bergh. Mera derom härnäst. – I lördags på morgonen hände sig – eftersom både onda och goda ting äro tre – att 1) slog Fina sönder en flaska med Hjärnes testamente; 2) blåste ett farstufönster sönder och 3) slapp Kavaleffs gamla huskatt, som hållit sig i gården, till kanariefåglarna och anammade den ena af honorna. Jag vaknade af flaxandet kl. 7 på morg. – men då for katten af med fågeln i munnen. Den fick af henne, men död. S. d.Samma dag lemma startexpedieradeskommentar Misse till tippornas säkerhet. Farmor kan tro att Eva hade sorg för sin lilla Nelly.

4 Nu brådskar Mille på. Helsa Dyhr att jag fått hans bref och pengar och far i dag med dem sjelf till Lappviken. Troligen skrifver jag till honom i måndag.

5 Må väl – Är det flera frågor att besvara, så får Mamma kanske en lapp i måndag.

6 Helsa Fanny och barnen.

Mammas

Z.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 forlägenhet lämpligt tillfälle för varutransport med släde eller kärra. Torde alltså handla om en privatperson som kunde forsla varor.

  2 I går var sista föreläsningen Höstterminen 1863 föreläste Topelius om Finlands äldre historia, börjande med myterna och fornhistoria och slutande vid medeltiden. Den trettiofjärde föreläsningen, 3/12 1863, sista för höstterminen, handlade om klosterväsendet och katolska kyrkans organisation i Finland. Se föreläsningen 3/12 1863.

  2 Hfors Tidningar gå nu i andra händer, Otto Donner övertog tillsammans med Emil Böök och Thiodolf Rein redaktörskapet efter August Schauman som slutade vid årsskiftet.

  2 smädeskrifvarne i Allehanda sannolikt Carl Wetterhoff och Emil von Qvanten. Båda hade emigrerat till Sverige av politiska orsaker och kritiserade finska förhållanden i finsk press. Emigranternas verksamhet förorsakade en del uppståndelse i Finland, bl.a. polemiken som ledde till Schaumans avgång från Helsingfors Tidningar 1861. Se ZT–ST 29/11 1861, jfr även ZT–ST 11/9 1863.

  3 Qvinnans myndighet Ogifta kvinnor av en viss ålder föreslogs få råda över sin egendom och att giftomannarätten, d.v.s.att manlig släkting bestämde över hennes äktenskap, skulle upphävas. Åldern debatterades – i borgarståndet föreslogs 21 och 25 års ålder (Helsingfors Dagblad 3/12 1863).

  3 expedierades här: avlivades.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1836
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.97
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: präglat monogram
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns, ZT
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil