Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter XII,
Finland framställdt i teckningar

Finland framställdt i teckningar är Zacharias Topelius första stort upplagda verk om Finland, dess historia, land och folk, framställda i text och bild. I sitt slag var det också det första i hela landet och här lades grunden till en helhetsbild av den nation, som ännu var under utformning på 1840-talet.

Utgivarna har lagt huvudvikten vid Topelius andel i verket och uttryckligen dess texter; illustrationerna och deras motiv eller rikhaltiga bildvärld kommenteras därför inte närmare.

Den etablerade texten i den digitala utgåvan motsvarar bokutgåvan. Här presenteras även ett faksimil av originalutgåvan, samtliga bilder med uppgifter om bl.a. förlagor samt en fullständig förteckning över utgivarens ändringar i bokutgåvan.

I bildbanken finns samtliga förlagor till verkets 120 litografier.

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter i sin sammansättning för åren 2008–2010 har aktivt deltagit i alla planerings- och arbetsskeden samt behandlat de olika nyskrivna texterna för denna utgåva. På uppdrag av Svenska litteratursällskapets förlag har två utomstående fackgranskare genomgått hela manuskriptet; både deras och redaktionsrådets synpunkter har på tillbörligt sätt beaktats vid den slutliga utformningen av textinnehållet.


Jens Grandell
Rainer Knapas