Förord

till Zacharias Topelius Skrifter XIV,
Finland i 19de seklet

Det illustrerade praktverket Finland i 19de seklet utgavs 1893 på initiativ av professorn och lantdagsmannen Leo Mechelin. Verket ingick i Mechelins politiska program för att motivera Finlands särställning i det ryska riket, och 28 sakkunniga bidrog med texter. Topelius intog en central ställning vid planeringen och han skrev också förordet och de inledande kapitlen. Här sammanfattar han den bild av landet och folket som kom att prägla generationer framåt. Finland i 19de seklet utgör tillsammans med Topelius tidigare bildverk, föreläsningar och läseböcker en helhet som visar utvecklingen i hans synsätt inom historia och geografi.

Utgåvan består av Topelius bidrag och därtill hörande illustrationer, verket i sin helhet finns tillgängligt som faksimil. Inledningen är ett resultat av tre skribenters samarbete: fil. dr Elisabeth Stubb fokuserar på Mechelin, bakgrunden till verket samt dess tillkomst, fil. dr h.c. Rainer Knapas koncentrerar sig främst på Topelius roll samt på den konsthistoriska delen, och utgivaren behandlar det samtida mottagandet och forskningen.

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har bidragit med insiktsfulla synpunkter på inledning och kommentarer. Manuskriptet till utgåvan har granskats av två utomstående sakkunniga utsedda av Svenska litteratursällskapets utgivningsnämnd. Både redaktionsrådets och granskarnas kommentarer och konstruktiva förslag har bidragt avsevärt till inledningens innehåll och struktur. Dessutom har jag haft nytta och glädje av att kunna konsultera mina kolleger på Svenska litteratursällskapets utgivning och på utgåvan Albert Edelfelts brev i olika frågor. Härmed framförs ett varmt tack till alla som bidragit. Ett särskilt tack till Pia Forssell, som i det inledande skedet, och Carola Herberts, som i det avslutande skedet, har bistått utgivaren med värdefulla råd.


Katarina Pihlflyckt