Lästext

|0 2|

Register till Helsingfors Tidningar år 1859.

1 (Ziffrorna utmärka tidningsnummern; * betecknar insändt, öfversatt eller lånadt; V. att notisen finnes i veckokrönikan.)

A. Inrikes nyheter.

I. Allmänna författningar m. m.

2 Skatteköp lättas 1. – Handel på Ryssland (tullgräns) 10, 16. – Sjöfartsafgift 11. Lappmarksförsamlingarne 11. – Utländskt mynt 11. – Pris för mathemat. läroböcker 11. – MariehamnÅland 13. – Skolhus i städerna 13. – Vicekonsul i Algier 14. – Tullkredit. 17, – Tull på rysk tobak 17. – Säkkjärvi 18. – Landtmannafartyg 21. – Den 1 Juni flyttningstid 23. – Militärens reduktion 27. – Riksvapnets färger 35. – Tull i Wiborgs län 35. – Vexelkontor i Pbg 38. – Statslån af 5 millioner 39, 51. – Ångfartygs utredning 42. – Landtdagsfrågor öfvervägas 43. – Forststaten organiseras 43. – Ryskeundersåter i Finland 43. – Neutraliteten 45, – Segellederna prickas 45. – Export till Ryssland 47. – Hypotheksföreningar 48. – Krigsmedaljer 49. – Kortstämpel 54, 101. – Bränvinsförfattning 58. – Théhandel 60. – Spritdrycker från Ryssland 61. – Civilstatens e. o. p. kassa 65. – Tullfria takämnen 68. – Postreformer 72, 75. – Stipendium för agronomer 79. – Bönedagar 1860; 97.

3 Kejs. manifester, reskripter m. m. Till friherre C. Walleen 7. – Till grefve A. Armfelt 9. – Thronföljarens myndighet 77. – Till kejs. senaten 79. – Till friherre Munck 80.

II. Civila befordringar, afsked, transporter m. m.

4 Statssekretariatet 15, 17, 60, 78. – Passexpeditionen 9. – Grefve Armfelts resor 20, 67, 77. – Generalguvernörens resor 7, 9, 11, 24, 26, 40, 53, 56, 63, 67, 69, 74, 77, 81, 94. – Gen. guv:s kansli 96.

5 Kejs. senaten: ordförande och ledamöter till d. 1 Okt. 1862: 42. – C. v. Kothen, S. H. Antell 59. – S. Ekbom 73.

6 Öfrige tjenstemän 2, 8–10, 14, 18, 20, 27, 28, 39, 45, 56, 69, 79, 94.

7 Prokuratorsexpeditionen 25, 36.

8 Finska banken 48, 70.

9 Tullverket 12, 16, 17, 22, 39, 41, 56, 69, 101.

10 Postverket 12, 17, 24, 29, 84, 88, 100.

11 Manufakturdirektionen 8.

12 Lotsverket 26, 85.

13 Landtmäteriet 1, 38, 56, 84, 90, 101.

14 Helsovården 8, 9, 12, 33, 38, 60.

15 Censuren 8.

16 Kejs. välbehag förklaradt 40, 80.

17 Friherrlig värdighet tilldelad: Hauff 17. – Sakleen, af Schultén, Linder 34.

18 Riddarhuset: Introduktioner 66, 77, 103. – Utslocknad ätt 65. – Komiterade 97.

19 Pensioner: 30, 31, 49, 61, 67, 104.

20 Trohetsed 4, 5, 31.

21 Titlar och ordnar, diverse numror. Medaljer 21, 33, 38, 42, 51, 80. – Påskutnämningarna 34–36.

III. Militära befordringar, afsked, transporter m. m.

22 Deribland: Inspektör 50.

23 Finska gardet 10, 38, 48, 49, 53, (kejs. välbehag) 59, 68, 69.

24 Indelta militären 11, 36, 38, 40, 48, 91, 96. – Uniform 84. – Lägermöten 4. – Komisariatet 33. – Skarpskytteskolan 63, 69. – Öfningsbataljonen 67.

25 Finska kadettkorpsen 54, 91.

26 Roteringslandtdagar 7, (Åbo) 9, 20. – S:t Michel 25.

27 Uleåborg, Kuopio, Vasa 25.

28 Ordnar, diverse numror. Pensioner ur militärens enke- och pupillkassa 21, 80.

29 1808 års veteraner 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 27, (585 veteraner) 29, (utdelning) 37, 39, 43, 46, 48, 50, 53, 56, 89, 101, 103.

30 Finnar i rysk militärtjenst 6, 15, 26, 41, 49, 60, 61, 67, 69, 72, 79.

IV. Universitetet:

31 Inskriptioner 9, 74, – Fornlemningars bevarande 11. – Rektors tal tryckta 15, 95. – Kataloger 19, 69. – Prisutdelning V. 22.

32 Utnämningar, afsked: Tulindberg 8. – Tigerstedt 34. – K. Collan V. 36, 46. – Toll 38. – O. Hjelt 42. – Mäklin V. 42.G. A. Uhlenius 47. – A. E. Ahlqvist 51. – K. S. Sirelius 49. – Sælan, Krohn, Finström, Skutnabb 85.

33 Förslag 77. 93. – Examina 34, 36, 38, 40, 42–45, 50, 52, 70, 72, 75, 81, 100–102.

34 Disputationer: W. Nylander 19. – O. E. A. Hjelt 23. – J. J. Björksten 26. – K. F. Lagus 34. – K. S. Sirelius 35. – K. G. Ehrström 36. – P. Tikkanen 38. – A. E. Ahlqvist 42. – H. K. Korander, K. F. Forsius, K. A. Ringbom, L. B. Olsoni, A. E. Nylander 43. – O. F. Hornborg 46. – F. v. Becker, J. A. Estlander, C. G. Estlander 76. – J. Chydenius 95. – P. A. Karsten 97. – R. Lagus 99.

35 Föredrag: Collans 6. – Törnegrens 6, 9, 12, 18, 20, 27, 37.

36 Literära Soiréer: 11. – Elmgren 13. – Lavonius 25. – Collan 29. – R. Lagus 35. – Polén 39. – Rein 79. – Liljenstrand 88. – Bonsdorf 93. – Frenckell 97.

37 Studentbyggnaden: gåfvor 4, 6, 8, 11, 13, 19, 24, 32, 33, 40, 42, 45, 48, 50, 57, 60, 62, 67, 72, 76, 79, 89, 99.

38 Dess kostnad V. 14. – Revision 20.

39 Bibliotheket och samlingarna: (Katalog öfver etnograf, saml.) 23, 41, 103. – F. Pipping 80.

40 Notiser: A. Ahlqvist 1, 10, 12, 13. – E. Grönblad V. 14, 52. – A. Nordenskiöld V. 10, 22. – E. Nylander 22. – E. Nordström 93. – Borg 34. – Resor 41.

V. Kyrkan:

41 Förslag, val och utnämning till pastorater: Lundo 1. – Mohla 7. – Ilomants 13, 25, 89. – Eno 13, 68. – Uskela 23. – Hammarland 23, 66, 89. – Salo 25, 52. – Jakimvaara 28. – Karkku 32. – Siikajoki 39. – Paldamo 58, 65. – Pedersöre 60. – Puumala 62. – Mohla 71. – Sääksmäki 89. – Orimattila 93. – Rautalampi 93. Pyhämaa 95. – Kimito 103.

42 Dito till sacellanier: Lochteå 2, 57. – Karungi 13, 79. – Björneborg 18. – Sievi 25. – Teisko 32. – Kronoby 37. – Purmo 37. – Sulkava 38, 85. – Rautavaara 39, 87. – Ekenäs 41. – Syssmä, S:t Andreæ 49. – Kristinestad 62. – Eura 67. – Kuhmoniemi 68, 79. – Euraåminne 71. – Kerimäki 73. – Kangasala 76. – S:t Karins 79. – Kuopio 79, 98. – Mäntsälä, Luopiois 80. – Suomenniemi 85. – S:t Marie 89. – Vihandi 98.

43 Nya pastorater: Jalasjärvi, Kauhajoki 8. – Ylistaro 26. Virdois, Etseri, Oravais 45. – Kauhava, Ala- och Ylihärmä 67. – Alajärvi, Pörtom, Jurva 103.

44 Prestvigde 37, 39, 52, 68.

45 Pastoralexamen 37, 44, 45, 89, 103.

46 Tjenster att tillträda 23, 25.

47 Ecklesiast. pensioner: 67.

48 Finska Missionssällskapet 5, 7, 18, (års berättelse) 49. – Inre mission 99. – Prestmötet i Åbo 7, 32, 48, 52–54. – Katekesförslaget 8, 45, 67. – Prest i Olonetz 26. – Inlösta böcker, 26, 67. – Kyrkohandbok 67. – Prestkonferenser 68, 72. – Kyrkolagkomitén 70. – Baptism 97.

VI. Skolverket:

49 Gymnasierna: Åbo 2, 23, 34. – Wiborgs 7, 62. – Vasa 37, 60. – T:hus 71, 89.

50 Högre elementarskolorna: Vasa 2, 8, 32, 52. – Tavastehus 2. – Borgå 18. – F:hamn 18, 39, 80. – Åbo 45, 60, 66, 84. – Jyväskylä 80. – Kuopio 89.

51 Lägre elementarskolorna: Kristinestad 8. – Björneborg 8. – T:hus 8, 82. – Tamerfors 8. – Kajana 13, 33. – Vasa 14, 32. – Åbo 37, 57, 71. – Borgå 38. – Lovisa 38. – G.-Carleby 67, 71, 89. – Nyslott 73.

52 Flickskolorna: Helsingfors 7, 39, 85. – Uleåborg 31, 49.

53 Tekn. realskolorna 93.

54 Navigationsskolorna 6, 38.

55 Folkskolan 20, 44.

56 Lyceum 44, 102.

57 Nya skolor: Jyväskylä 40. – B:borg, Raumo 64. T:fors 104.

58 Skolan för döfstumma 1, (organisation) 8, 83. – Läroverken i Åbo stift 3. – Elem. läroverken 21. – Specimina 20, 32, 41, 52, 82, 103. – Skolläraremöten V. 38, 57.

VII. Domstolarna.

59 Hofrätterna: Wiborgs 1, 10, 14, 26, 42, 49, 53, 54, 82, 90. – Åbo 17, 20, 35, 46, 54, 55, 58, 62, 64. – Vasa 17, 32, 46, 50, 54, 60. – Lagsagorna: Vasa 28. – Domsagorna: 17, 100, 103. – Häradsklyfning 80.

VIII. Länestaterna.

60 Kanslierna 48, 50, 52, 82, 85, 91. – Kronofogdar 12, 14, 22, 28, 32, 40, 48, 52, 61, 78, 90, 99. – Häradsskrifvare 27, 40, 48, 79, 104. – Länsmän 27, 28, 32, 33, 64, 80, 85, 96, 101.

61 Städernas styrelse: Ekenäs 8. – Jacobstad 64. – Wiborg 14, 71, – Vasa 28. – G:Carleby 28. – Raumo 29. – H:fors 53. – S:t Michel 102.

IX. Allmänna inrättningar m. m.

62 Allm. brandstodsbolaget V. 5, 6, 38, 93. – Branstodsbolaget för landsorten 7, 37. – F. Literatursällskapet 12, 13, 19, V. 22, 28, 37, 45, 81, 89, 99. – F. Konstföreningen 12, 19, (utlottning) 20, 21, 28, (exposition) 30, 35, 89. – Lifränteanstalten 13, (årsmöte) 27, 32, 56, 83. – Folkmängden 13. – Sällsk. pro Fauna 18, 23, 47. – F. Bibelsällskapet 50. – F. Hushålln.sällskapet 21, 55, 62, 68, 72, 73, 70, 89, 96, 100. – F. Vetenskapssocieteten 33, 34. – Privatbank i Åbo 36, 37, V. 42. – Kommunalkomité 43, V. 56, 58. – Fiskodling 43, 64, 94, 103. – Skogshushållning 63. – Årsvexten 47, 52, 53, 56, 74, 96. – F. Banken 49, 56, 75, (revision) 103. Hypotheksföreningar 49, (inbjudning) 55, 68, 74, 75, 81, 87. – F. Förlagsföreningen 63, 83. – Privata anvisningar 71, 82, 88, 90–92 (replik) 98. – Kontrollstempel 76. – Vaccinerade 88. – Folkmängd 103. – Missvexten 1850: 78, 90. – Bränvinet i Finland 89, 91. – Komitén deremot 100. – Lasaretterne 89. – Elektriska telegrafen 7, 11, (anbefalld) 20, 34, 39, 67, 91, 98. – Telegrafstolparna 73, 84 (Chefens replik) 101. – Jernvägen 21, (arbeten 1858) 24, 58, 63, 66, V. 88. – Handelskomitén 4. – Läkaresällskapet 104.

X. Landsortsnyheter:

63 Åbo (födde) 3, (frunt.fören.) 4, 12, 43, (garantiförening) V. 44, 52, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 82 96, 103. – Tavastehus (veteranbal) 2, 6, (marknad) 7, 21, 74, 80, 94. – Wiborg 3, 4, 13, 29, 31, 35, 39, 51 (rån) 59, 63, 65, 90, 94, 96. – Björneborg 3, 15, 29, 91, 93. – Kristinestad (brand) 5, 6. (rättelse) 9, (officielt om branden) 12. – Kuopio 6, 7. – Vasa 7, (privilegier) 8, 41, 47, 60, 68, (Thules besök) 70, (nya staden) 72, 78, (sjöfart) 87, 95. – Kaskö 7, 45. – Tammerfors 11, 25, 31, 62, 67, (marknad) 76. – Uleåborg 15, 25, 29, 37, 70, (flickskolan) 72, 78, 91, 94. – Nyslott 15. – Fredrikshamn (Kadettkorps) 16, 44. – Nystad 25, 33, 76. – Jyväskylä 30, 62. – Lovisa 31. – NyCarleby 41, (Verldens undergång) 53, 88. – Gamla Carleby 53, 64. – Joensuu 67. – Heinola 76. – Jacobstad 87. – Brahestad 102. – Sordavala 4. – Sääksmäki 3, 11, 16. – Haapakoski brand 68. – Nurmijärvi 5. – Janakkala 7, 14. – Pälkänä 7. – Ilmola 30. – Ruovesi (björnskytte) 30. – Eura 30. – Kakskerta (kyrkostöld) 79, 82. – Yläjärvi 35. – Säresniemi (brand) 35. – Vörå (brand) 37. – Impilaks 39. – Nykyrka 39. – Idensalmi 98. – Laukkas 41. – Saima 41. – Virdois vägar 44. – Lappfjärd 47. – Kemi (öfversvämning), 56. – Suvonsaari 81. – Höytiäinens genombrott 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 95.

XI. Helsingfors.

64 Döde och födde 1858: 1. – Polis- och brandväsendet 15, 18. – Gatlysningen 16, 31, 30, – Politieborgmästarval 17. – Rådmansval 77. – Valstatistik 82. – Måttlighetsförening 19, 27. – Fruntimmersföreningen 20. – Orpolasten Ystävät 19. – Polisaffärer 35. – Oskick 39, 41, 43. – Nassauare 40. – Bibelförklaringar 41. – Bibelsällskapet 43, (årsberättelse) 44. – Ulrikasborg (festgåfva) 48. – Schillersfesten 86, 89, 91. – Thronföljarens myndighet 75. – Senatsjubileum 79. – Officiela fester 73, 75. – Nybyggnader 69. – Statstryckeri 77. – Stadsbibliothek 96. – Silfverbrist V. 46, 58, 79. – Resande 45, 49, 51, 61–63. – Eldsvådor 5, 29, 45. – Stölder 26. – Thölö park 20, 21. – Promenaderna 44. – Första lärkan 20. – Stormar 23, 85, (skador deraf) 87. – Sjöfarten öppen 33. – Svalan 38. – Åskväder 33. – Ovanlig väderlek 44, 73. – Kolera 58. – Simning V. 64. – Höstmarknad 80. – Kajsaniemi park 94. – Picknickerna 96, 100. – Julmarknaden 97–102. – Exponerade taflor V. 54, 62.

65 Musik. Handtverkarnes sångförening 3, 40, 43. – Konsertbal 15. – Jacobson 16, 18. – Kellermann 32, 40–42,

66 45, 52. – Strandberg 58, 61. – Meyer 58. – Paul 61, 63, 65, 78. – Seymour Schiff 66, 67. – E. Fabritius 80. – Studentkonsert 96. – För pauvres h. 99. – Tyrolarne 31, 35. – Franske sångare 63, 65. – Spohrs kapell 63. – Musikskola 29.

67 Theater. Andersson 1, 4, 8, 10, (M:ll Forsmans recett) 15–17, 19, 24, 39, 40, 42, 44, (Den Girige) 46. – M:lle Forsmans porträtt 48. – Studentspektakel 32, 33, 35, (polemik) 36, 37. – Theaterskola 39. – Pristäflan 40. – Selinder 49, 51, V. 54, 56. – Novander 67, 70, 73, 78, 80, 84. – Schwartz 85, 87, 94, 96, 100. – Nielitz 40, 69. – Nya theaterhuset V. 36, 84, V. 88, 100. – Striden med gamla dito 96, 97, V. 104.

68 Dans. Marvig 2, 35.

69 Konstmakeri: hofsnabblöpare 51. – Menageri 44, 71, 74. – Fyrverkeriet 69. – M. Nocenti 92, 93. – v. Ameringen 51. – Engdahl 68.

70 Välgörenhet 4, 8, 17, (fru Schwartzberg) 58, (Krank) 68, 97–100. – Nyårsvisiter 8.

XII. Handel och sjöfart.

71 Konsulater 4, 10, 27, 32, 49, 62, 99. – Ombud i Pbg 95. – Vestfinska sjöassuransfören. 21, (kallar sig finsk) 57. – Finlands handelsflotta 90. – Handel på P:burg 57. – Svensk gen. konsul 49, 76, 92, 93. – Nya fyrar 49. – Kurserna V. 38. – Handelsberättelse 17.

72 Ångfartygen. Österbottn. bolaget 11, (bolagsstämma) 18, 21, V. 24, (protokoll) 36, 37, (ny bolagsst.) 77, 93. – Österbotten 47. – Grefve Bergs strandning 49, 52. – Sydfinska bolaget 35. – Murtaja 24. – Auras strandning 45. V. 46, 49, 53. – Thekla 44, 64. – Hvalfångare 20. – F. Menschikoff 65. – Sjöfart i Februari 15. – Torrdocka 21. – Isexport 29, 34. – Handeln under kriget 38. – Sjömätningar i Ladoga 50. – Skeppsbrott 79, 85, 92.

XIII. Jordbruk och industri:

73 Mustiala 1, 6, 59, 84. – Agronomer 46, 60. – Spanmålsexport 2, 102. – Landtbruksgille 27, 31, 79, 90. – Nylands och T:hus landtbrukssällskap 3, 14, 104. – Landtbruksmöte 51, (frågor) 71. – Sågarne 5. – Ångsågar 20. – Skogshushållning 63, 92. – Aura sockerbruk 8. – Thölö dito 14. – Landtbruks skolor 14, 78, 92. – Vestankärr 74. – Evois forstinstitut 34. – Kurimuskoski 37. Myllyranta 37. – Benvik 45. – Wärtsilä brand 95. – Privilegier 69, 98. – Rysk boskap 69. – Ovanlig skörd 73. – Förverkade privilegier 1, 67. – Reseunderstöd 48.

XIV. Strödda notiser.

74 Kommunikation med Sverige 3. – Insaml. för Luthers monument 4. – Stora fiskafängen 9, 102. – Utländska lotterier 16, 24. – En medlem af forstväsendet 25. – Finska kommandoord 26. – Kyrkohistoriska frågor 37. – Korvetten Kalevala 41, 62. – Gåfva 50. – Activ 51. – Finlands raraste fågel 55. – Kamschatka 62. – Landsmän i Stockholm 88. – Fru Schensons elever 94. – Barnslig uppoffring 95. – Bedrägliga lån 102.

Dödsfall:

75 A. F. R. de la Chapelle 8, 9. – J. Höckert 19. – C. O. Berglund 22–24. – A. Lemlin 31. – J. A. af Törngren 41. – R. A. Hisinger 56. – L. G. Jägerhorn 63. – A. Weckman 63. – N. Flygt 63. – E. Lillstrang 71. – A. Edman 74. – E. Arén 90. – J. Ståhle 91. – Sjöblom 91. – K. F. Lagus 92.

|0 2|

B. Ryssland.

76 Om H. M. Kejsaren och kejserliga familjen 36, 52-54, (Kejsar Nikolais staty) 55, 67, 76, 83.

77 Notiser från Ryssland: Lifegenskapens upphäfvande 12, 31, 92. – Pressbyrå 13, 27. – Nykterhetsföreningar 15. – Eldsvådor 15, 49, 52. – Jernvägar 31. – Lån 39, 57. – - Monument 1862: 39. – Schamil fången 74, 79. – Fester d. 20 Sept. 77. – Polsk amnesti 79. – Militärens tjenste år 79. – Tryckfrihet 82. – Expedition till Kina 92. – Oroligheter i Estland 49. – Reval 27.

78 Artiklar om Ryssland: Från Petersburg i April 38. – Schamil i Pbg 84.

C. Utrikesnyheter,

79 Sverige: Sv. Akademien 11, 104. – C. A. Agardh 12. – Sederholmska mordet 14. – V.skapsakademin 28. – Studentfören i Sthm 44. – Lärarinnors pension 44. – Konung Oskars död 55, 57. – Carl XII:s graf 73. – Riksdagen 85, 87, 95. – Unionsfrågan 91.

80 Öfriga länder: Servien 1. – Leduc 17. – Europas karta 1860: 17. – Rysk-franska alliansen 36. – Tidens tecken 42. – J. Sturge 74. – Kongress 74. – Schamil 75. – Strid vid Peiho 76, 77. – Tysklands enhet 77. – Komplott i K:pel 81. – Anvitis mord 82. – England och Frankrike 94.

81 Kriget i Italien: Förebuden 8, 9. – Sfinxen 19. Kongressen 25 och ff. – Afväpningen 31. Kriget är färdigt 34. Österrikarne i Piemont 35, 36–42. Krigsförklaringarna 37. Walewskis cirkulär, Giulais proklamation 38. Neutraliteten 39, 43. Montebello 42. Garibaldi 43 och ff. Krigets lokalisering 45. Magenta 46, 49. Napoleon i Milano 47. Solferino 51–53. Vapenhvila 55. Kejsaremöte och fred 57 och ff. Konferens i Zürich 65. – Intåg i Paris 66. Freden i Zürich 85. – Gränsreglering 95.

82 Artiklar: Utsigterna till krig 32.Josef Sturge 45. – Från Italien: Magenta 51. Milano i Juni 52. Melegnano 53. Solferino 56. – Ny konkurslag i Sverige 68, 70. Rättsvården i Kyrkostaten 71, 72. – *Österrike och Ungern 94.

D. Artiklar om finska förhållanden.

83 *General AminoffSvartholmen 1, 2.

84 *Flickskolor för allmogens barn 3.

85 *Reform af tekniska realskolorna 4.

86 Veteranerne 4.

87 *Reform af stängselväsendet 5.

88 Finska Missionssällskapets instiftelse 6.

89 Missvextkrönika 6.

90 *Om söndagsskolorna 7.

91 *Erkestiftet lider icke af prestbrist 7.

92 Missbruk på finska handelsflottan 7, 8.

93 Fattigvården i Helsingfors 9.

94 *Penningebristen i Finland 9.

95 *Skatt på skogsafverkningen 10.

96 *Zobelpelsar och penningeväsende 11. Replik 14.

97 *Tekniska realskolorna 12. Replik härom 19. Dito 26.

98 *Tjusterby fabrik 12.

99 *Svartholm före kriget 1808: 14, 15.

100 Österbottniska Ångfartygsbolaget 15. (Anm.) 16.

101 Finska militärens veterankassa 15.

102 *Österbottniskt åkerbruk 16, 17.

103 *Studentbyggnaden 17. Beriktigande 21.

104 *Replik ang. Aminoff och Svartholmen 17.

105 *Uträttar penningen allt i Finland 18.

106 *Prestöfverflöd i erkestiftet 19.

107 *Från Rustika till Metropolitanus (om studenthuset) 21.

108 *Om import och handelsbalans af N. F. 22.

109 *Vänlig tillrättavisning (om söndagsskolor) 22.

110 Huru de fattiga bo i H:fors 23, 25.

111 Finlands fabriker 1857: 24.

112 *Finska högre elem.skolan i Jyväskylä 24.

113 Brandstodsbolaget för landsorten 25, 26, 85, 86.

114 *Röst från Österbottens svenska allmoge 27.

115 *Utlänningar agronomer på stat 27.

116 *Öfverflöd och brist på prester 27.

117 *Om mantalsskrifningarna 28.

118 *Hvaraf har penningbristen uppgått (R. F.) 29.

119 *Om folkundervisningen af U. C. 30, 39, 40.

120 *Arbetarebostäderna 30.

121 Ulrikasborgs brunnsinrättning 32.

122 *Adjunkternes lönereglering 31.

123 Rudenschöld om finska folkskolan 32.

124 *Inhysesklassen i södra Österbotten 33.

125 Kyrkoreformen 34.

126 *Det unga Björneborg 34.

127 *Barnexport från Finland 37 (jemf. 52.)

128 F. Vetenskapssoc:s årsberättelse 37.

129 Prestmöte i Kangasala 40.

130 *Böra skolmän belönas med pastorater? 42, 43.

131 *Om inhysingarne 44.

132 *Vår industris behofver 47.

133 *Handel och import (N. F.) 48, 49.

134 *Om skogseld 53.

135 Prestmötet i Åbo 54.

136 Några lagskipningsfrågor 54.

137 *Om sågar 55.

138 Statistik om Helsingfors 55, 57, 59.

139 *Inhysingar och tingsgästning 58.

140 Nationalitet och nationalanda 59.

141 Nationalkänsla och patriotism 60.

142 *Finlands svenska befolkning 60

143 *Ytterligare om tingsgästning 61.

144 *Naturvetenskaperna vid h. el. skolan 62, 63.

145 *Dito vid gymnasierna 64, 65.

146 Flygande noter: Veteranerne, studenthuset 41; Svenskarne i Finland 44; Naturen och skolan 45; Bränvin från Estland 78.

147 Folk och nation 67.

148 *Om hypotheksföreningar 68. *Replik 72.

149 *En eller flera dito 70.

150 De döfstummas skola 73.

151 Helsovård, icke blott sjukvård 73–75.

152 Finlands handel 1858: 76.

153 Finlands affärer 76.

154 *Mera om Höytiäinen 77.

155 *Finska kyrkans tillstånd 78.

156 Den 2 Oktober 79.

157 Sedmigradskys småbarnsskola 81.

158 *Utan skog är vårt land förloradt 83, 84, 87, 88.

159 Telegrafstolparna 87 (Replik) 96.

160 *Folkökningsprocenten 89.

161 *Handtverkeriernas behofver 91.

162 *Finlands budget 1857: 93.

163 Sparbanken i H:fors 93.

164 *Noteringsfråga 93.

165 Veteranerne fly 95.

166 Brandförsäkringar i Finland 96.

167 Kronoskogar i dito 97, 104.

168 Frunt:föreningen i H:fors 99.

169 Inre mission 99.

170 *En fabrikant i H:fors 101. (Replik 103.)

171 *Nekrologer: L. G. v. Haartman; W. G. Lagus 102.

172 *Brandförsäkring af lösegendom 103.

E. Literatur.

173 Artiklar: Tidningar i Finland 1858: 3.

174 *Till Rustika 5.

175 Österbottn.afdelningens pristäflan 7.

176 *Pütz historia rec. 13. Genmäle 17. Svar på genmäle 41. *Naturhistorisk expedition 1859: 23.

177 F. Lit.sällsk:s täflingspris 29, 52.

178 Wahrens dito 32.

179 F. Literatursällsk:s årsberättelse 33.

180 *Nödig upplysning (af A. Meurman) 43.

181 F. Förlagsföreningens årsberättelse 46.

182 Svensk skönliteratur 50–52.

183 Don Juan öfversatt 61.

184 *Lysgas, af Dalson rec. 69.

185 *En sjömans berättelser 82.

186 *Siljeströms fysik 85.

187 Porthans skrifter 89.

188 *Finska psalmer 92 (replik) 96.

189 Juridisk handbok 94.

190 Tidningar i Finland 1859: 104.

191 Notiser: Jacottets föredrag 4, 10. – Tenints föredrag 81, 85, 98. – Bokhandlare få utsöka räkningar 6. – Beriktigande ang. Kelloniemi 8. – F. Bremer 21. – Svenska dialekter 57. – Sv. Tidningen 93. – Almanach de Gotha 93. – Nära och fjerran 94. – Utländska tidningar 98 – Finska dito 98. – Jul-literatur 98–102.

192 Tidningarne och polemik. Också en recension 23. – Polemiken om Duncker 27. – Vetenskapen i skogen 30. – Kopisten 35. – v. Qvanten om Duncker 48. – Slutord till J. V. S. 65. – Till J. B. 72. – Beriktigande 80. – Replik af F. Jansson 97. – Papperslycktan 1, 34, 37, 95. – Finland Allm. Tidn. 96. – Åbo Und.r 96. – Mehiläinen 8, 19, 25, 44, 51, 60, 79, 86, 95. – Literaturbladet 8, 17, 23, 31, 43, 54, 60, 69, 79. – Kuopion Hippak. Sanom. 21, 46. – Suometar 1, 95. – Tidskrift för f. kyrkan 43, 53, 103. – Notisblad 62, 95. Wasabl. 102. – Nya tidningar 65. – Journal de S:t Pbg. 6, 98.

193 Anmälda böcker: Veteranfesten i Åbo 1. – Läroböcker på finska 21. – H:fors adresskalender 23, 51. – 1808 års karta 26. – Petermanns finska höjdkarta 29. – Finsk statistik 38. – Historisk karta 40. – Suomi 42. – Kurtz bibl. historia 44. – Fältskärns berättelser III 44. – Thomas i Brännby 44. – Petite guide 56. – F. Vet. soc:s Bidrag 63. – 52 lefnadsteckn. 63. – Nortschudiskan 65. – Nuija sota 70. – Kolbränning 71. – Penningställningen 75. – Fransk lärobok 78. – Religiösa rörelser 80. – Porthan 82. – Skriföfningar 82. – Finlands fåglar 97. – Nordiska dikter 101. – Statskalender 103. – Mindre böcker på finska 40, 62, 70, 83.

F. Skön konst.

194 Artiklar: Revy af Theatern 18.

195 Finska konstföreningen 21.

196 Festen för Pacius 23.

197 W. Holmberg bedömd i Düsseldorf 38.

198 Schillersfesten i H:fors 90.

199 *Skådespelares framropande 97.

200 Gamla theaterhuset till Hamlet 100.

201 *Replik deremot 101.

202 Musikalier anmälda: Biskop Henrik 20. – Wächters sånger 95. – Sylviavisor 101.

203 Konstnotiser: A. Nordlund i Stockholm 7. – F. Wright 58. – Ekman 58, 64, 74. – Porträtt af Runeberg 17. – Kantelespelerskorna 27, 37. – Bossios död 31. – Pardon de Ploermel 40. – Sjöstrand 61, 81. – Godenhjelm 64. – Broström 63, 100. – Tholander 70. – A. Frosterus 75. – W. Holmberg 75. – Sv. theatern 78. – Ludw. Spohr 88.

G. Blandade ämnen.

204 Sundströmska målet 1, 3, 10, 15, (Rostedts bekännelse) 34, 35, (domen) 37.

205 *Yttranderätt i allm. frågor 8.

206 *Varmvattenapparat för rum 39.

207 Om lyx i näringsämnen 64.

208 Handelsberättelse (Clairvoyant & komp.) 71.

209 Kreutzbergska menageriet 75.

210 *Ett land som går framåt 90.

211 Epok i verldshistorien 94.

212 *Skandinaviska bolaget 96.

213 Misceller. Deribland: Napoleon och Italien 8. – Djupa sanningar 8. – Tre millioner för Larsson 21. – Latinets nytta 21. – 100 rub. rummet 25. – Import af renomméer 27. – Fattiga slägtingar 28. – Italien och friheten 34. – V. Emanuel 41. – Cavour 42. – Ferdinand II 42. – Garibaldi 43. – Zuawerne 48. – Eriksons varmluft 51. – Giulay, ungrarne 56. – Uppfinningar 60. – Great Eastern 66. – Bränvinsskatt i Sverige 67. – Carl XV 77. – Blondin 77, 84. – Pianoforte 98.

H. Följetong.

214 Poesi: *Huru man bygger hönsburar 2.

215 *Fruarnas titlar 4.

216 *Uppå hafvet 6.

217 *O mitt hjerta, var det icke nog? 7.

218 *Den döda svalan 37.

219 *Logogrif 39.

220 *Till en liljekonvalje 52.

221 *Italien 67.

222 Två konungar 73.

223 *Spiller, Trons ord 89.

224 *Vid Schillersfesten 90.

225 *Schillers 100:de årsdag 94.

226 Berättande uppsatser:

227 Gröna kammaren på Linnais gård 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22–26, 28–36.

228 *Hvalfångarbriggen Konstantin 20, 23, 27.

229 En af 1788 års män 27.

230 *Den egyptiske prinsen 46.

231 *Lapparne i Kautokeino 50.

232 *Äfventyr i Sawoyer alperna 55–57.

233 *Tiggargumman 58.

234 Ur lifvet på landsbygden 66.

235 Höstaftonen 76.

236 Carl XII:s bane 77.

237 Matti Kalevanpojka 80.

238 *Karhu-Lisa 81.

239 Fältskärns berättelser 83.

240 Ödemarkernas vår 84-88, 90–93, 95, 97, 98, 100–104.

I. Kungörelser och Annonser.

241 Deribland: Månadstaxor: Januari 2. – Februari 11.– Mars 19. – April 27. – Maj 37. – Juni 45. – Juli 53. – Augusti 61. – September 71. – Oktober 79. – November 88. – December 97.

242 Qvarliggande bref: Januari 14. – Februari 21. – Mars 29. – April 39. – Maj 45. – Juni 55. – Juli 65. – Augusti 71. – September 83. – Oktober 89. – November 98.

243 Nyårsvisiter afsagde 1, 104.

244 Redovisningar 38, 42, 49, 58, 59, 81.

245 Mantalsskrifning 87 och ff.

246 Brandsyner 32 och ff.

247 Poliskammaren. Deribland: Marknadsstölder 10. Bedrägeri 22. – Stölden hos Bockström och Tschernichin 28, 33, 42, 56. – Dito hos baron Walléen 83.

248 H:fors Tidningars breflåda 15, 21, 26, 47, 68, 82, 98, 104.

249 Polemik mellan vestmakterna 4. – Dito mellan ostmakterna 47, 49.

250 Skeppslista n:ris 31–101.

251 Bilaga: Uppmaning för missionssaken 31.

252 Dessutom predikoturer, resande, torgpriser, inställelsedagar, kurser, vigde, döde och födde m. m.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil