Lästext

|0 1|

Register till Helsingfors Tidningar år 1858.

1 (Ziffrorna utmärka tidningsnummern; * betecknar insändt, öfversatt eller lånadt; V. att notisen finnes i Veckokrönikan.)

A. Inrikes nyheter.

I. Allmänna författningar m. m.

2 Utländskt mynt 1. – Ny militie-expedition 8, 15, 21. – Indelta militären 10. – Stapelrätt för Kuopio 12, 13. – Ryska tullen 12. – Kartelkonvention med Preussen 14. – Juridiska skrifprof 17. – Tull vid Aspö och Ruotsinsalmi 17. – Spanmålsexporten 19, 50, 59. – Forstinstitut i Lampis 23. – Förteckning öfver bruksarbetare m. m. afskaffad 25. – Reglemente för bergsstyrelsen 25. – Ryske undersåters inskrifning i Finland 26. – 300 rub. för F. Lit.-sällskapet 27. – Om krutbruk 27. – Jubelmedaljen 28. – Kungörelser i kyrkorna 31. – Om folkundervisningen 36, 53. – Rang 36. – Köping i Ikalis 37. – Postreform 39, 91. – Tjenstehjonsstädning 42. – Tamerfors tullfrihet 43. – Professorslöner 43. – Om hittebarnshus 44. – Moderation af brefporto 47. – Vägfarandes möte 55. – Indelta boställen 55. – Univ:s rektorsval 56. – Pension åt kadettlärare 59. – Hökares m. fl. sjöfart 59. – Ändring i byggnadsordningen 66. – Båkarne 68. – Sockneprotokoller på finska 69. – Passvisering i Pbg 69. – Mindre hamrar m. m. utan afgift 71. – Signaler på sjön 78. – Ind. militärens dislokation 85. – Pass till utlandet 86. – Bönedagar 1859 89. – Missionssällskap i F. 93. – Tjensteår vid lyceym 93. – Specimina på finska 93. –

3 Kejs. manifester och reskripter: Om indelta militären 10. –

II. Civila befordringar, afsked, transporter m. m.

4 Deribland: Utnämningar d. 29 April 36–39.

5 Statssekretariatet: 36, 52. – Grefve Armfelts resor 51, 71.

6 Kejs. Senatens ledamöter: 3, 24, (Haartman m. fl.) 36, 90. – Senatens tjenstemän 27, 28, 32, 36, 39, 39, 43, 55, 70, 85, 92, 96.

7 Prokuratorsexpeditionen 7, 11, 64.

8 Generalguvernörens kansli 5, 72. – Generalguvernörens resor 21, 38, 49, 51, 53, 56, 70, 71, 76, 95, 97.

9 Guvernörsembeten: Kuopio 12. – Åbo 14, 36. – Vasa 36. – Nylands 36.

10 F. Banken 19, 29, 72, 92.

11 Jernvägsdirektionen 36.

12 Medicinalverket 5, 27, 50, 69, 102.

13 Tullverket 22, 49, 92.

14 Postverket 6, 56, 71.

15 Väg- och Vattenkommunikationerna 16, 18, 53, 64, 72.

16 Lotsverket 8.

17 Forstväsendet 3, 39, 47, 57, 85.

18 Landtmäteriet 15, 56, 69, 82, 95.

19 Bergväsendet 39, 96.

20 Kejs. välbehag förklaradt 35, 37.

21 Titlar och ordnar diverse numror.

22 Medaljer 16, 34.

23 Adelig värdighet: F. och B. Nordmann 64.

24 Riddarhuset. Introduktioner: A. och G. Etholéns 37. – W. Forsman 52.

25 Jungfrustiftet 37.

26 Pensioner: Civilstatens 47. – Extra ordin. 70. – Tullverket 70.

27 Trohetsed aflagd: 2, 52, 53, 66, 91.

III. Militära befordringar, afsked m. m.

28 Deribland: Krigsdomstolen 65, 76. Kommissariatet 99.

29 Finska gardet 21, 29, 49, 57, 60, 65, (återkomst) 67, 91.

30 F. sjöekipaget 16, 29, 37, 40.

31 Indelta militären 13, 16, 19, 23, 47, 65, 69, 92. – Öfningskompaniet 68, 69. – Dito bataljonen 75, 76, 91.

32 F. Kadettkorpsen 16, 40, 54, 59, (Chefskapets berättelse) 97.

33 Ordnar: diverse.

34 Pensioner ur f. militärens kassa: 33, 76.

35 1808 års veteraner: Lintunen 2, 8, 27, 50. – Nymalm 47. – And och Grön 65, 75. – Andre veteraner 75, 77. – Förslager 66. – Understödskassa och komité 102.

36 Finnar i ryska armén 10, 18, 22, 50, 54, 56, 59,tillagt av utgivaren 61, 66, 70, 91.

IV. Universitetet. Utnämningar, afsked m. m.

37 E. A. Ingman 16. – W. G.original: G. W. Lagus 27. – Szymanovski 67. – Rektorsval 70, 73.tillagt av utgivaren – Stipendier: Arwidssons 93. – Examina och skrifprof: 1, 5, 10, 18, 19, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 47, 76, 92, 95–98, 100. – Fakulteterna 39.

38 Disputationer af: J. A. Lindelöf 15 – J. A.original: E. Estlander 26. – F. Polén 33. – K. A. Bomanson 37. – K. Sirelius 47. – J. V. Rosenborg 76. – K. M. Forsberg 82. – G. Forsman 85, 88. – S. O. Wasastjerna 87. – C. G. Estlander 96. – R. Lagus 98.

39 Inskriptioner 8, 74. – Rektorsprogram 8, – Prælektionskatalog 69.

40 Studentkataloger 21, 89.

41 Akademiska Läseföreningen 93.

42 Föredrag: E. A. Ingmans 36. – W. Nylanders 80 – Arppes föreläsningar 6, V. 10.

43 Literära soiréerna 30. – Törnegren 33. – Granfelt 35. – F. v. Willebrand 38. – C. G. Estlander 39. – Z. Topelius 43. – F. Schauman 81. – Törnegren 83. – Lönnrot 85. – Grönblad 89. – H. Borgström 91. – G. Ehrström 93. – Rosenborg 95. – J. Chydenius 97. – J. W. Snellman 99.

44 Studentbyggnaden: Första notisen V. 22. – Komitén 25. – H:fors fruntimmers lotteri 29, 32, 75, 83, 85. – Insamlingar i landet 33, 35, 37, 38, 40 och ff., 63, 69, 70, 72, 74 och ff. – Sällskapsspektakler 39, 40. – Exposition 85. – Lotteribal 86. – Redovisning 89. – Lotteri i frunt.-skolan V. 100. – 700 rub. af H:fors borgare 67. – Studentqvartettens resa 45, 48, 53, 63, 68, 69, 72, 73. – Dess redovisning m. m. 86. – Studentspektaklerna 31, V. 32.

45 Bibliotheket 50.

46 Notiser: G. Crusell 2, 3. – Castrens minnesvård 39, 40. – Prof. Runeberg 23, 82. – Nationalgåfva till Runeberg 43. – A. Ahlqvist 32, 59, 94. – Dr. Nordensköld 36, 77, 82, (beriktigande) 92. – Fest för A. I. Arwidsson 44. – W. Nylander 77.

V. Ecklesiastika och skolnyheter.

47 Deribland: Förslag. val och utnämning till pastorater: Jakimvaara 2. – Nousis 5. – Mustasaari 16, 44. – Åbo domprosteri 24, 66. – Loimijoki 26. – Pyhäjoki 28. – Wirmo 30. – Messuby 30. – Kalvola 38. – Ikalis 38. – Carlö 43, 90. – Wesilaks 46, 93. – Limingo 46. – Lundo 54. – Qveflaks 61. – Pöytis 61. – Paldamo 68. – Salo 68. – Karkku 87. – Sagu 94. – Tyska förs. i H:fors 94.– Masko 100. – Dito till sacellanier: Ulfsby 6. – Lundo 9. – Sibbo 9. – Pyhäjärvi 10. – NederKimingi 14. – Norrmark 16. – Åbo 16, 23. – Solf 23. – Gestilä 28. – Enontekis 28, 43. – Alavieska 28. – Siikajoki 28, 63. – Revolaks 28, 74. – Kolari 31. – Simo 31. – Kiides 31. – Laihela 34. – Kivinebb 35. – Esbo 38. 97. – Dragsfjärd 38. – Orihpää 38. – Janakkala 33. – Säresniemi 43. – Kelviå 46. – Eräjärvi 51, 101. – Oulais 51. – Kjulo 65. – Hammarland 70. – Sievi 74. – Kisko 80. – Taipalsaari 90. – Turtola 90. – Toholampi 93.

48 Lönereglering 64.

49 Prosterireglering (Borgå st.) 28.

50 Nya pastorater: Munsala 7. – Eno 31, 37. – Kirvus 34.

51 Eckles.-pensioner 58.

52 Visitationer 40, 48.

53 Prestvigde: i Åbo stift 22, 91. – I Borgå stift 38, 50. – I Kuopio stift 43.

54 Prof aflagde 21, 22, 28, 38, 41, 78, 80, 87, 91.

55 Pastoralexamen undergången 50, 87, 91, 101.

56 Tjenster att tillträda 28, 30, 31.

57 Gymnasierna: Vasa 9, 10. – Wiborgs 24, 26, 30. – Åbo 26, 48, 65, 97. – Kuopio 28, 43. – T:hus 41, 59. – Borgå 87.

58 Högre elementarskolorna: Vasa 2, 6, 61, 65, 81, 87, 100. – T:hus 2, 18, 38. – T:fors 6. – Åbo 10, 70, 87. – F:hamn 12, 24, 26, 87. – Nyslott 14. – Heinola 19. – Jyväskylä 21, 40, 50. – Björneborg 26. – Borgå 35, 50, 87. – Kuopio 63, 74, 79, 90. – Uleåborg 68.

59 Lägre elem.-skolorna: Jyväskylä 2. – Jakobstad 6, 30, 48. – NyCarleby 6, 30, 61, 87. – Vasa 65. – Brahestad 28. – Raumo 51, 87. – Kuopio 79. – Wiborg 34. – Lovisa 34. – Kajana 68. – Ekenäs 80. – Kexholm 87.

60 Fruntimmersskolorna: H:fors 2, 19, 21. – Wiborg 2. – Kuopio 28, 79. – Uleåborg 35. – Vasa 46, 65, 87.

61 Lyceum 46, 100.

62 Skolan för döfstumma 2, 80.

63 Nya skolor: Sordavala 2. – Nya läroböcker 48. – Elementarläroverken i Åbo stift 5. – Dito i Borgå stift 11. – Domkapitlens reorganisation 78.

VI. Hofrätterna:

64 Åbo 1, 2, 6, 8, 16, 30, 40, 50, 54, 58, 73, 91, 102. – Vasa 3, 13, 26, 46, 49, 58, 72. – Wiborgs 5, 16, 20, 51, 54.

VII. Länestyrelserna:

65 Åbo 3, 4, 26. – Wiborgs 13, 82, 85, 99. – Nylands 25, 38. – Kuopio 30, 49. – Tavastehus 33, 36. – S:t Michels 40, 60. – Vasa 85.

66 Landtdagar för roteringen: i H:fors 41, 48, 102. – i T:hus 101.

VIII. Allmänna inrättningar m. m.

67 Lifränteanstalten V. 1, 7, 14. – Jernvägen V. 2, V. 24. – Brandstodsbolaget för landsorten 2, 15, 74, 96. – Finska Literatursällskapet 3, 10, 18, 22, 23, 36, 41, 44, 80, 88, 90. – Dito i Wiborg: premier 90. – F. Konstföreningen 4, 18, 19, 20, 30. – F. Hushållningssällskapet 7, 9, 13, 25, 35, 41, 49, 76, 88. – Westfinska Sjöassuransföreningen 8, 78. – Telegrafen 10, 11, 39, 63, 75, (taxor) 87, 101. – Civilstatens pupillkassa 11, 37, 63. – Ecklesiast.-statens dito 43. – Militärens dito 61. – Allmänna Brandstodsbolaget 12, V. 18, 19, 19, 27, 37, 79, 86, 100. – Nylands m. m. Landtbrukssällskap 14. (möte) 55, 79. – Förlagsföreningen 17, 26, 41, 72, 81, 89, 99. – F. Vetenskapssocieteten 33, 34. – Saima kanal 37. – Handeln på Pbg 42. – Tullinkomster 1857 46. – Mustiala 57. – Westankärr 57. – Finlands handelsflotta 64, 66. – F. handel 1857 90. – Lagkommissionen 90. – Länereglering 90. – Postverket 91. – F. Bankens revision 96, 99. – Komitén mot bränvinet (redovisn.) 98. – Finlands folkmängd 6, 59. – Vattenkommunikation med S:t Michel 13. – Kontrollverket 59.– Årsvexten 61–63. – Tungpost 63. – Tullformaliteter 83.

68 Industri: Benviks fajanser 42. – Myllykoski dito 91. – Mekaniskt anlag 50. – Lochteå korgar 57.

IX. Landsortsnyheter:

69 Åbo: Marknader 7, 75. – Fruntimmers-föreningen 9. – Kuppis 61. – Ranckens föreläsn. 63, 65. – Eldsvådor 10, 27, 83. – Störtregn 75. – Jernmanufaktur 11. – Ritskolan 79. – Sällskapsspektakler 31, 38. – L. Eneberg 84. – Sparbank 76. – Soirén för veteranerne 95. – Öfrigt 16, 40 51, 53, 56, 60, 62, 64, 63, 71, 74, 75, 86, 88, 89. – Wiborg 3, (Lit.-sällsk.) 11, (handel) 12, 29, 38, 43, 49, 51, 55, 57, 62, 63, 65, 77, 82, 91, 99. – GamlaCarleby 3, (mordbrand) V.original: V, 14, 15, 29, 62, 94. – Tavastehus 4, 24, 31, (handeln) 37, 59, 70, 74, 79, 101. – Tamerfors 4, 25. – NyCarleby (branden) 5, 6, 7, 8, 10, 18, 22, 42, 59, 62, 78. – Borgå 6, 14, 21, 22, 30, 37, 49, 51, 54. – Uleåborg 7, (varfvet) 9, (hush.-sällsk.) 33, 40, 50, 61, 63, 83, 91. – Willmanstrand 14. – Lovisa 16, 49, 55, 102. – Torneå (handel) 17, 42, 66, 101. – Ekenäs (eld) 19, (innebrände) 101. – Kuopio 19, 68, 70, 74, 82. – Heinola (Toropoffs skola) 21. – Vasa 21, 41, 53, 54, 57, 58, 60, 64, 74, 76, 91. – Fredrikshamn 21, 102. – Björneborg 51, 52. – S:t Michel 60. – Nystad 74. – Jyväskylä 82. – Kristinestad (borrad jakt) 84. – Nyslott 87. – Kaskö 91. – Åland 53, 55, 60, 62. – Österbotten 49, (skörden) 75. – Kristina s. 3, 50. – Hattula (ny kyrka) 3. – Kyrkslätt 66. – Lampis 70. – Wichtis 99. – Hausjärvi 13. – Janakkala 77. – Wirdois 77. – Libelitz 15, 61. – Perno 59. – Ilomants 66. – Kuusamo 15. – Ijå 73. – Nerpes 78. – Ruovesi (vägförbättringar) 21. – Loppis 60. – Walamo 58. – Ylöjärvioriginal: Yöjärvi (fiske) 31. – Pargas 56, 62. – Yläne 73. – Mariefors 83. – Jockis 43. – Pielavesi 50. – Sääksmäki 52.

70 Olyckshändelser: 43, 57.

71 Eldsvådor: 43, (Bertby) 48, 86, 94.

X. Helsingforsnyheter:

72 Fruntimmersföreningen (direktriser för 1858) 1, 95, (distrikter 1859) 98. – Folkmängd 1857 1. – Marknader 8, 80. – Eldsvådor 12, (Tikkanens) 32, (d. 19 Juni) 49, 49, 65, 69. – Mekanisk verkstad V. 12. – Arbetarebostäderna V. 12. – Polisstatistik 24. – Poliskammaren 32, 67, 88, 89, 93, 98–101. – Aktiebolag för nybyggnader 27, 58. – Inbjudning dertill 29. – Dito 73. – Ulrikasborgs badhus 30. – Pippings friplatser 31. – Nya theaterhuset 34, 36, 96, 98. – Sjöfart 39 och ff. – Jernvägsskenor 83. – Gatlysningen 75. – Sedmigradskis skola 76. – Aftonskolorna 76, 90. – Läroverken i H:fors (elever) 80. – Premieutdelning 82. – Exposition af Kines. taflor 85. – Bidrag för veteranerne 96, (gardesbal) 97–99, 98. – För pauvres honteux 101. – Skråtvång 81. – Brunnssejouren 52. – Folknöjen 60. – Thölö 49. – Insamlingar 34. – Tacksägelser 42, 79. – Kungörelserna 34. – Falskt mynt 17, 102. – Små misstag 27. – Stölder 73. – Flyttningen 1 Juni 9. – Hyrorna V. 10. – Priserna 13, 16. – Stormar 9, 65. – Naturfenomener 17. – Julmarknaden 100. – Julen 1, V. 102. – Påskmorgonen 27. – Våren 32, 39. – Blid höst 81. – Vinter 87. – Sundströmska mordet 87, (protest af brandmästaren) 88, 94, 95, 102. – Beriktigande från poliskammaren 93. – Ölförgiftning V. 4. – Fest hos Höijer V. 1.

73 Skulptur: Sjöstrand 76, 77.

74 Musik: Gardeskonsert för NyCarleby 9. – De hemlöse 19. – Konserten för NyCarleby 22, 28. – Pacii d:o 29. – G. Japha 32, 34, 38. – L. Michal 40, 51, 69, 71, 72. – Sv. naturfångarne 40, 41. – J. Lindberg 41, 47, 51, 83. – A. Door 41, 43, 44. – A. Nordlund 67, 68, 78. – Prume och Bronsart 41, 43. – A. Rancheraye 44, 55. – Rainer 45. – Systrarna Ponta 53–55, 63, 64. – Schweitzer 63, – Moring 63. – Jacobson 72. – Lagi 95. – v. Schanttz 78, 80. – Lindholm 83. – Fru Plankh 87. – Soiré för veteranerne 97, redovisn. 100. – Landsmän i Leipzig 37.

75 Theater: Andersson: R. Pumpernickel 1. – Lemos strand 2. Konst och natur 4. – Gröna Lund 7. – Tanten från H:fors 13. – Solen sjunker 16, 18. – Klädeshandlaren 25. – Verldens dom 29. – Röfvarbandet 33, 88. – Efter 50 år 36. – A:s nya sällskap 80. – Jane Eyre 81. – Klingsbergarne 82. – Revy 85. – Syrsan 88. – Hakon Jarl 95. – För veteranerne 97. – Janes mission 99. – L. Kühn 20, 23, 26. – Nielsen 52. – Rohde 58, 59. – Dahlqvist 66, 67. – Preciosa 41. – Tivolitheatern 52, 57, 68, 69. – Johannesen 73, 75.

76 Dans: Alina Frasa 10, 75. – Albina di Rhona 38. – Lydia Thompson 71, 77–79. – Bal för NyCarleby 14.

77 Konstmakeri: Rappo 25. – Hinné 33, 35. – Piccolomini 52. – Wiegand 62, 63, 71. – Pleorama 65. – Pötau 71, 72.

78 Bref från hufvudstaden: 2 Juli 54. – 16 Juli 58. – 2 Aug. 3. – 16 Aug. 67. – 30 Aug. 71. – 22 Okt. 87. – 12 Nov. 92, 93. – 6 Dec. 100.

XI. Strödda notiser:

79 Nestorianske kristne 3. – Ransomesplogar 7. – Jordskalf 9. – Fiskafängen 10. – Mot djurplågeriet 10. – En åldrig man 13. – Solförmörkelsen d. 15 Mars 19. – Ringformig dito i Alahärmä 24. – Hotel i Paris 39. – Vargkonsert 41. – Sätt att bli rik på skuld 48. – Skönskrifning 61. – Asfaltfilt 70, 71. – Kometen 74, 76, 80, 81. – Ankor 87. – Kaskös ärliga namn 92. – Fotogén 92. – Northern och Skandia 93.

80 Märkeliga dödsfall: E. Julin junior 1. – J. G. Leistenius 2. – J. H. Gestrin 3. – A. Donner 6. – J. W. Pipping 13. – W. Ammondt 19. – A. v. Rechenberg 21. – J. J. Tengström 29, 30. – E. A. Ingman 39. – A. I. Arwidsson 49. – P. U. F. Sadelin 81. – N. G. Malmberg 81. – S. G. Crusell 91.

81 Donationer: Bremers 3. – Fru Thorells 37, 63. – Blombergs 80.

XII. Handels- och Sjöfartsnotiser.

82 Ångfartygen: Österbottniska bolaget 18, 36, (bolagsstämma) 38, 24, 41, 76, (polemik) 81, 84, 89. – Murtaja 27, 28. – Örnsköld 61. – Fulton|3| 62. – Aura 46 – Sydfinska ångbåtsbolaget 47. – Handeln med Ryssland 89. – H:fors ångtrafik 54, 57. – Nya fartyg 57. – Ninni och Jenny 51. – Hvalfångarn Konstantin 51, 102. – Ångfart på Saimen 31, 79. – Wuoksen segelbar 40. – Ångfart på Ladoga 10. – Sjömätningar i d:o 54. – Skeppsbrott 6, 85. – Skeppet Abraham 56. – Sjöfart i Januari 3. – Briggen Carl Johan 50. – Kapt. Ingman 68.

83 Konsulater: 2, 42, 47, 58, 67.

84 Handelsberättelser: 11, 15, 95.

B. Meddelanden om H. M. Kejsaren och kejserliga familjen:

85 51, 54, 56, 70, 71, 73, 101.

86 Notiser från Ryssland: Lifegenskapens upphäfvande 2, 50, 54, 59, 63. – Finska förs. i Pbg 9. – Svenske natursångarne i d:o 9. – Tjufband i d:o 12. – Isakskyrkan 49. – Ministerförändring 33. – Nya stilens införande 25, 50. – Svartahafsbolaget 55. – Läkare 63. – Eldsvådor 69, 91. – Explosion 71. – Kaukasien 49, 55.

87 Artiklar om Ryssland: Petersburg före fastan 25. – Institut för döfstumma i Pbg 32. – Industrielt från Pbg 41. – Våren i Pbg 42 – Isakskyrkan m. m. 55, 57. – Från S:t Pbg 59. – Dito 64. – Dito 69, 70.

C. Utrikesnyheter.

88 Deribland: Sverige: Jordskalf 1. – Krisen 3. – Riksdagens slut 22. – Wallmark 25. – Upsala 25. – Finnskogarna 55. – Axevalla möte 56. – Ramlösa d:o 56. – Tabellkommissionen 89. – Sederholmska mordet 95. – Ekström 95.

89 Öfriga länder: Rachel och Radetzky 2. – Jordbäfningar 2. – Havelock 3. – Penningekrisen 4. – Attentat mot Napoleon 5–8. – Vintern 11. – Palmerstons afsked 16, 17. – Orsinis afrättning 24. – Yehs rapport om Kanton 26. – Hert. af Orleans 42. – Atlantiska telegrafen 63, 79, 84. – Fred med Kina 75. – Intolerans i Frankrike 75. – Andelig väckelse 94.

90 Artiklar:

91 1857 års krönika 2–4.

92 *Hamburg under krisen 2.

93 *Engelsmännen i Indien 7.

94 *Mordförsöket mot Napoleon III 8.

95 *Från en landsman i Melbourne 48.

96 *Irland förr och nu 61.

D. Literatur.

97 Artiklar:

98 Till tidningsstatistiken 1.

99 Tidningarna på finska språket 3.

100 Finska tidningarna 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 27, 35 40, 102.

101 Literaturbladet 1857: 20.

102 *Reservation mot Ltbl:s emigrantartikel 23.

103 *Svar härpå af J. W. S. 24.

104 *Protest af de 14 mot J. W. S. 24.

105 *Dito mot Svante i »Wiborg» 26.

106 Vetenskapligt (om Kalevala) 26.

107 *Ett plagiat 28.

108 Finska Literaturtällskapet 31.

109 *Literaturbladet och protesterna 32.

110 Anonymitet och skandalpress 33.

111 *Fredsförslag mellan svensk och finne 35.

112 Föreläsningar i Paris 39

113 Vetenskapligt (W. Nylander) 41.

114 *Ang. Almanackorna 42.

115 F. Förlagsföreningens årsdag 45.

116 Nationaldikter och deras samlande 53, 55

117 Fru Lenngren i tysk öfvs. 56.

118 *Anm. mot E. O. E. i Litbl 72.

119 *Postskriptum mot J. W. S. 72.

120 Inhemsk literatur 73.

121 Memoirer och deras författare 74.

122 *Läroböcker på finska 76, 77.

123 Förklaring (ang. Syssmä och finskan) 84.

124 Nya källor af Grönblad 84.

125 Nordlandsharfe, anm. 91.

126 *Beriktigande om Cygnaei Duncker 91.

127 Boklådorna före julen 98, 99, 101.

128 Notiser: Fältskärns berättelser 10. – Fru Lenngren 12. – A. Schiefner 32. – Undervisn, på finska 87. – Tidningsläsning i Finland 91. – Kellgren, Laute des Arab. 97.

129 Tidningarna: Julkisia San. V. 2. – Tidskrift för f. kyrkan 4, 41. – Literaturbladet 8, 10, 15, 16, 30, 40, 55, 70, 81, 90, 96. – Åbo Tidningar 15. – Notisbladet 40. – Borgå Tidn. upphör 45. – Hämäläinen 65. – Papperslyktan 93, 94, 99. – Mehiläinen 94. – Kuopio Annonsblad 25.

130 Polemik: Om NyCarleby 17. – Om domstolarne 20. – Besviken förväntan 21. – Corander mot Svante 27. – H. T. mot Wiborg 27. – W. L. mot Svante 31. – F. de Ron mot »Plagiat» 32. – Af C. v. K. 34. – Anonymiteten 34. – A. M. om puffar 41. – Å. U:s konst-statistik 56. – Lediga tjenster 59. – Om kadetter i Pbg 59. – Å. U. kyrkväckare 61. – Dito 67. – Skräddarne mot depoten (annonser) 80, 88, 93, 101.

131 Anmälda böcker: Om Hypotheksföreningar 14, 28. – Juteinen Kirjoja 12. – Inre farleder 15. – Vet.-Soc:s handlingar 22, 53. – Adelskalendern 22. – Kurtz religionslära 24. – Abcbok 35. – Om dansen 36. – Wiborgs allmoges ställning 60. – Suomi 1857 65. – Castréns Resor V 71. – Palaeontologi 77. – Geognosi 77. – Grönblads källor 79. – Cygnaei Duncker 79, 80. – Geografi 81. – Latinsk grammatik på finska 82. – Wolffs skeppskalender 83. – Wächters sångbok 89. – Lagkommissionens verk 90. – Medicinalverket i F. 93. – F. natur och folk 97. – Turmiolan Tommi 98. – Finlands grundlagar 100. – Uuteloita 101. – Finska småskrifter 12, 35, 45, 101.

132 Posttaxor: 3.

E. Artiklar om Finlands jordbruk, industri, läroverk m. m.

133 *Gömdt är icke glömdt (bergsbruk) 5.

134 Om domstolar och lagskipning 7.

135 Bör en finsk stad gå under? 7.

136 *Papperskrisen 8.

137 Brandstodsbolagen 9.

138 Hvarföre domarene ha så mycket att göra 9.

139 *Ännu om papperskrisen 10.

140 Försäkring på landet mot eld 11.

141 Om borgen och kredit 11.

142 *Österbottniska ångfartygsbolaget 11.

143 *Svar på Gömdt är icke glömdt 11.

144 Om domaregöromålen på landet 12.

145 *Uppförande af stenhus i H:fors 13.

146 Om gaslysning i finska städer 14.

147 Hvarföre processerna äro så långvariga 15, 18.

148 *Pappersfrågan 15.

149 Prohibition och konkurrens 16.

150 *Hr G. S. och jerntullen 17.

151 *I pappersfrågan 18.

152 Bidrag till domarefrågan (af C. F. Avellan och G. E.) 19.

153 *Ett och annat om pappersfrågan 19, 21.

154 Finska Förlagsföreningen 20.

155 *Beriktigande om brandförsäkring 22.

156 Bygga eller preja? 23, 24.

157 *Westankärrs landtbruksskola 23.

158 Gaslysning i Helsingfors 24.

159 *Slutakt till »Gömdt är icke Glömdt» 24.

160 *I anledn. af »Bygga eller preja» 25.

161 *Slutord i pappersfrågan 25.

162 *Statistikoriginal: Slatistik (öfver adelskalendern) 26.

163 *En skolfråga 26.

164 Öppet bref (i byggnadsfrågan) 27.

165 *Anmärkningar till Slutord i pappersfrågan 27.

166 Allmänna brandstodsbolaget 28, 29.

167 *Landtbruksskolan på Westankärr 29.

168 Om landthandeln 30.

169 *Om jernverksanläggningar 31.

170 Kommunalförvaltningen på landet 33, 34.

171 Nya kyrkogäll i Finland 1848–1858 35.

172 *Brandstodsbolaget för landet 36.

173 *Jernväg från Päjäne till hafvet 37, 38.

174 *Jerntillverkning m. m. 38.

175 *Kuopio stapelstad 41.

176 *Sign s–n och Brandstodsbolaget 43.

177 Nylands m. m. Landtbrukssällskap 43.

178 Polisförslag för H:fors 46–48.

179 *Brandstodsreglementet för landet 47.

180 *Är pastoralexamen af nytta? 49.

181 Rotehållarnes sammanträde i Hfors 51.

182 *De döfstummas skola (redovisn) 53, 55.

183 Ännu om polisstadgan 56, 57.

184 *Hr Clerici pastoraltheser 59.

185 *Ecklesiastika pensioners utdelning 60.

186 *Betraktelser vid skogselden 61, 62.

187 Om begrafningshjelpen 65.

188 Hr –a–a–o och polisförslaget 68.

189 Tyska luth. församlingen i H:fors 69.

190 *Ännu om jernverk 72.

191 *Melius est peccare etc. (past.-examen) 73.

192 *Det är så föreskrifvet (frisedlar) 73.

193 *Expeditionsförteckningar 74.

194 *Om den indelta soldaten 75.

195 *Frågan om pastoralexamen 75, 76.

196 Reformen af handtverkarskolorna 77.

197 *Brandstodsbolaget för landet 79.

198 Finska sjömäns behandling 82.

199 Veteranerne 83, 89, 92, 94, 99.

200 *Belysning af prestbristen 85.

201 Litbl. och fruntimmersskolorna 86, 93.

202 *Ytterligare om pastoralexamen 88.

203 Sundströmska målet 95–99, 101, 102.

204 *Försvarar pastoralex. sin plats? 96.

205 Frunt:sföreningen i H:fors 97.

206 *Stängsel och ägofred 101.

207 Finska städernas handelsflotta 101.

F. Skön konst.

208 Artiklar:

209 Finska Konstföreningen 21.

210 Konstförenigens exposition 31.

211 Konsertintryck 45.

212 Nordiska taflor 78–80.

213 Theater: Syrsan 91. Hakon Jarl 94.

214 Musikalier anmälda: Cypress-sånger 1. – Morings sånger 91 – Pacii dito 98.

215 Konstnotiser: Fru Blomérs exposition 11. – Åhman och Wigren 12, 21. – En herre och ett fruntimmer 14. – Holmbergs landskap 15, 52. – Ekmans Väinämöinen 46. – Borgå landtdag 51, 58. – Ekman 56. – Keipels Wiborg m. m. 59. – Löfgrens Hagar 63, 65. – A. Tholander 74. – Löfgren 75. – Kumberg och Philipsen 76, 77. – Vinster vid F. Konstföreningens lotteri 20.

G. Artiklar i blandade ämnen:

216 *Polytekniska skolan i Karlsruhe 1.

217 Huru ett samhälle utvecklar sig 3–6.

218 Eldsläckning i Petersburg 6.

219 *För hvad ändamål stiftas föreningar? 8.

220 *Korståg mot qvinnodrägten 17.

221 *Utdrag af bref (om hattmakare) 57.

222 *Om kredit och penningar 65.

223 *Från Tavastland (Syssmä) 62.

224 *Vedermäle häremot 67.

225 *Ytterligare insändt 68.

226 *Till anonymen från Syssmä 70.

227 *Till Peräseinäjoki brunnsgäst (krinoliner) 70.

228 *Till Olle K. i Turhanotko 72.

229 *Insända bekymmer 80.

230 *Till protokollet (af C. G. v. E.) 98.

231 Misceller: Kulneff 9. – Havelock 11. – Dumas 11. – Björnhistoria 14. – Leviathan 25. – »Vid Wirta bro»tillagt av utgivaren 25. – Silfver i oceanen 38. – Mot rödsot 75. – Vederläggning deraf 76.

H. Poesi och Noveller.

232 Verser:

233 Jacob Gabriel Leistenius 5.

234 *J. W. Pipping 15.

235 *Betydelsen af stjernfallet 16.

236 *Solförmörkelserna d. 15 Mars 1848 och 1858 21.

237 *Rosorna om våren 1808 34.

238 *Ett minne 41.

239 Verser till Arwidsson 44.

240 *Vid Arwidssons död 50.

241 *För femtio år 69.

242 Kometen 81.

243 *Den material. tidsandan 95.

244 Berättande uppsatser:

245 Löjtnant Pohlmans äfventyr 4, 5.

246 Fältskärns Berättelser 10.

247 Skuggan af ett namn 11–16, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 40, 43-45.

248 Påsktrollen nuförtiden 26.

249 *Madam Agnetas myrtnar 50, 52–54.

250 *Skräckscener på Wihtapuro d. 16 Juli 60.

251 Blåkullafärder i Dalarne 78.

252 *Slaget vid Wirta bro 81.

253 Brita Skrifvars 83–86, 88–90.

I. Allmänna och enskilda tillkännagifvanden

254 i alla numror. Deribland:

255 Månadstaxor: Januari 2. – Februari 11. – Mars 17. – April 26. – Juni 44. – Juli 53. – Augusti 63. – September 70. – Oktober 78. – November 87. – December 96.

256 Qvarliggande bref: December 1857 3. – Januari 11. – Februari 19. – Mars 27. – April 35. – Maj 45. – Juni 53. – Juli 62. – Augusti 71. – September 80. – Oktober 89. – November 97.

257 Afsagda nyårsvisiter 1.

258 Bilaga: Formulär till försäkring å landet 3.

259 Understöd för de brandskadade i NyCarleby 7, 8, 11, 26.

260 Redovisningar af undsättningskomitén 22, 37, 82. – Dito för veteranerne 11.

261 Kronouppbörd 8.

262 Brandsyner 37.

263 Passafgifter 75.

264 Mantalsskrifning 88.

265 Konfiskerade bref m. m. 97.

266 H. T:s Breflåda 10, 23, 28, 54, 71,original: 71. 99.

267 Dessutom sammandrag af legala annonser, kurser, torgpriser, resande, vigde och döde m. m. Under året ha utkommit 53 bihang, dels på helt, dels på halft ark.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil