Veckan: 9 Okt

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 10/10 1857:|79 1|

1 Veckan: 9 Okt. Väderleken höstlig och ombytlig. Marknaden öfverstånden. Bristen på rum och de höga hyrorna trycka den arbetande klassen så hårdt, att någon åtgärd blir oundvikelig. Det finns familjer med barn, som bo på usla, dragfulla vindar utan eldstad. Andra packa sig tillsamman, ända till 10 personer, i små osunda kamrar, der sjukdom och elände förestå dem. För sådana rum begäres, med samvetslöst ocker på fattigdomens bekostnad, 4 ända till 6 rubel i månaden, och ofta fordras denna hyra på förhand. Det samhälle, som i sådana omständigheter icke gör något för arbetarebostäder, skall ofelbart få betala deras kostnad flerdubbelt i ökade fattigtaxor. Då kan man anse som ett vida mindre ondt, att äfven ståndspersonsfamiljer nödgas bo uppå värdshus. – För öfrigt råder temmelig verksamhet på industrins område. En ny tobaksfabrik (hrr Kisseleffs) är under anläggning. En ny fabrik för stenpappsarbeten (hr Broströms) är sedan någon tid uti verksamhet. Handtverkarne äro öfverhopade med arbete, och deras priser ha stigit öfver all proportion till andra orter i landet, medan gesällernes frimåndagar fortfara i all sin glans och ej sällan uppsluka tisdagen med.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil