Från Helsingfors. 7. Major Leopold i Hermanstadt

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 29/9 1849:|77 2|

Från Helsingfors.

7.

1849, Sept. 28.

1 Major Leopold i Hermanstadt.

2 Sedan mitt sednaste bref i Juni ha vigtiga händelser tilldragit sig. De kejserliga härarne ha eröfrat Ungern. Lugnet är återställdt öfverallt och man afbidar hvad komma skall.

3 Jemte General Lüders korps har ni inträngt i Siebenburgen och bestått heta strider. Vid Szegesvar har ni erhållit kontusion af en granat och ett sabelhugg öfver högra armen. Man säger att denna er tappra arm förlamats och att ni skall erhålla afsked ur krigstjensten jemte en grad och pension. Edra vänner tveka om de skola lyckönska eller beklaga er: lyckönska er till hoppet att få återse ert fädernesland; beklaga er, emedan ni nödgas öfvergifva er raska krigarebana, på hvilken ni ännu kunnat skörda skogar af lager.

4 Om ryktet säger sanning skall framtiden utvisa. Säkert skall ni emellertid hålla mig ursäktad, om jag tigit under krigets buller. Ingen visste med säkerhet hvar ni fanns, hvar ett bref skulle träffa er; nu försäkrar man att ni för ögonblicket står i Hermanstadt, och jag skyndar att åter helsa er från fäderneslandet och Helsingfors.

5 Vi ha öfverlefvat en duskig sommar – en sommar af regn, blåst, larm, krig och pestilentia – det är allt hvad jag till en början har att säga er.

6 Det låter i sanning alltför kusligt. Jag tillägger derföre, att regnet omvexlat med solsken, att blåsten rensat luftkretsen, att larmet stundom varit musikaliskt, att kriget dånat långt ifrån våra stränder och att koleran, ehuru sorgelig i åminnelse för mången enskild, förskonat Helsingfors från de svårare härjningar, som drabbat mången annan ort, t. ex. det närbelägna Borgå.

7 Farsoten begynte, nu som för ett år sedan, i slutet af Juli och har sedan fortfarit. I början af September syntes den hota att hastigt tilltaga; inom tre dygn insjuknade mellan 40 och 50 personer utom militär, och derunder på ett dygn 20. Några ställa dessas ziffror i förbindelse med ett af flera tusen personer besökt fyrverkeri på Thölö, dervid mången i fria luften förkylt sig. Sanningsenligt måste dock tilläggas, att andra dylika förlustelser sedan ägt rum utan så svåra följder. Ochså nedgingo ziffrorna snart åter, och ehuru de tidtals varit högre – såsom den 22 Sept. 11 – ha de dock fortfarit att vara jemförelsevis låga. Nu som förut har den fattigare, osundt boende och illa försedda folkklassen nästan uteslutande blifvit farsotens rof, af borgerskapet hafva några bortryckts – en hattmakare på förmiddagen och hans hustru på eftermiddagen men af ståndspersoner veterligen blott en eller två. Eget är det förhållande, att då förlidet år vidpass 4 karlar mot 3 qvinnor angrepos, har nu det motsatta ägt rum; så att sjuknummern t. o. m. visat 16 qvinnor mot 4 karlar, eller 4 mot 1. Mest hemsökt var nu åter Nystaden i nejden af Roberts- och Nylandsgatorna samt Rödbergen, dock ha äfven andra stadsdelar lemnat sina bidrag. I allmänna lifvet och rörelsen märkes af farsoten intet spår. – Helsotillståndet för öfrigt har icke varit det bästa; luft och vatten tyckas ha någonting slappt och lösande, som inverkar på digestionsorganerna.

8 Trafiken af utlänningar, drickande, badande och sig förlustande, har i sommar varit större än någonsin. Man har beräknat deras antal till öfver 2 000konsekvensändrat/normaliserat om alla på engång, vill jag ej med visshet påstå. Furstar, furstinnor, generaler, millionärer och andra dignitärer ha varit någonting alldagligt. Jag kunde berätta min herre många artiga historier om all den lyx, som här kommit i dagen – om köksvaggar betäckta med idel silfverkärl, om möblerade vagnar för 9 hästar, om lustpartier till Svartå, om muntra sjöäfventyr o. m. d.och mera dylikt – men deraf kunde blifva en bok, och – jag blefve förlägen om titeln. Jag nöjer mig med den anmärkning, att det understundom gått litet kuriöst till, efter vårt sätt att se.

9 Ville jag räkna rublarna, skulle jag säga att denna brunnssejour varit af mycken förtjenst. Men det starka tilloppet af fremlingar har medfört en mindre materiel vinning, nemligen en musikalisk. Först hade vi den utmärktaoriginal: ututmärkta Gehrmannska operan, som utföll till ömsesidig belåtendet, så att Hr G. lofvade, om möjligt, återkomma nästa vår. Dernäst violinisten Parys, hvars glans likväl snart fördunklades af den europeiskt ryktbare Vieuxtemps. Slutligen äfven toiletter af sångerskorna Brandt (v. Schoultz) och Marra, jemte en annan af Hr Wohllebe – en rik musikalisk skörd, icke sannt?

10 Och medan man badat, druckit och musicerat, har man undertiden tänkt på allvarsammare saker. Man har|77 3| bragt till stånd en sydfinsk sjöassuransförening, som måhända redan nästa vår kan träda i verksamhet. Man har spekulerat på ångfartyg, men deciderat sig att låta de gode Åboboerne mot skäligt pris behålla sitt gamla företräde att här i landet utgöra ångans medelpunkt. Man har slutligen tagit förberedande åtgärder för den tillämnade nio mil långa jernvägen från Helsingfors till Turkhauta gästgifveri 3 mil söder om Tavastehus – ett storartadt och, i förbindelse med Näsijärvis vattensystem, högst betydelsefullt företag, hvarom ni utan tvifvel i sinom tid kommer att erfara närmare detaljer.

11 Linieskeppet Leipzig, om hvars öden hemska, men fullkomligt ogrundade rykten under sommaren cirkulerade, ligger, jemte dess besättning, välbehållet på sin gamla ankarplats och tacklar nu af. Det har under denna kampanj, i följd af dess under våren här gjorda förbyggnad, visat sig vara betydligt tätare och säkrare i storm, än förlidet år. Kampanjen, under hvilken skeppet jemväl besökt Fyen och med mycken välvilja bemötts af Danskarne, har varit något stormig, men för öfrig lycklig, angenäm och ganska frisk, så att bland 600 man sällan mer än 4 eller 5 varit på sjuklistan upptagne. – Från vårt finska garde saknas, så vidt jag känner, nyare underrättelser. Sannolikt har truppen, i följd af Görgeys kapitulation och krigets snara slut, ej haft lyckan att i striden visa sitt finska mannamod; de qvarlemnade i kasernen hysa det hopp att få återse de sina i höst – och att fruntimren hellre efterskänka ett större krigarerykte mot vissheten att se sina närmaste oskadde återvända, det får man förlåta den qvinliga ömheten.

12 Universitetet har börjat sin hösttermin och studenterne inströmma alla dagar, likväl, som man tror, mindre talrikt än förl.förliden vår. Prælektionskatalogen utvisar 4 ordinarie och en extraordinarie profession samt bibliothekarietjensten och 4 adjunkturer vakanta. För de flesta af dessa tjenster torde under höstterminen specimineras. I universitetsbygnaden har under sommaren inredts ett nytt kansli m. m. i jordvåningen, för hvars beqvämlighet en ny korridor genombrutits.

13 En annan bygnad, som undergått en genomgripande reform, är Helsingfors theaterhus. Scenen är utvidgad och flyttad längre bakåt, hvarigenom man tillika vunnit en tillökning af inemot 200 nya platser i salongen, deribland 4 nya loger på första raden. Nya eldstäder och klädloger inrättas, alla dekorationer ändras och nymålas, stående parterren försvinner och den sittande får en gång genom midten med dörr i fonden. Huru ändamålsenligt allt detta blir, kan endast bedömas vid första spektakel; men erkännas bör, att direktionen visat god vilja att göra hvad den kan. Reparationen fulländas först i Oktober, då man här väntar f. d. Fredrik Delands, numera Hesslers trupp, som derförinnan torde ge några representationer i Åbo.

14 Finska Konstföreningen har haft ett allmänt sammanträde, dels angående beskattningsfrågor, dels ang. projekterad inlösen af en större och dyrbar samling oljetaflor (de flesta af Lauræus); men resultaterna afbida ännu justering.

15 Inom den periodiska pressen förberedas åtskilliga större reformer till nästa år. Jag tillåter mig endast nämna, att Finlands Allmänna Tidning, som framdeles kommer att utgifvas under inseende af GeneralGuvernörens kansli, skall betydligt utvidgas (omkr. 75 proc.), erhålla en stående inrikes afdelning och redigeras af tre redaktörer, under närmaste tillsyn af en för detta ändamål tillförordnad tjensteman vid kansliet.

16 Finska Literatursällskapets nya tryckeri är nu i full verksamhet och præsterar nitida arbeten. Tvenne större illustrerade verk äro dels under tryck, dels under förberedelse: en upplaga af Hübners bibliska historia på svenska och en öfversättning af Esopi fabler på finska, båda försedda med talrika och goda trädsnitt.

17 Hvad här vidare förehafves i literatur och konst – om det förehafves något – derom får jag framdeles mera att berätta. En konstgenre i sin sort bör jag icke förglöma: Thölös fyrverkeri. Föreställ er en mörk septemberafton blekt upplyst af halfmånen – en böljande folkmassa – gröna löspartier – dunkla och lugna vattenytor allt detta upplyst af »Sa astrosolar»,konsekvensändrat/normaliserat »bisvärmar»,konsekvensändrat/normaliserat bombardemanger (à la Wien, Rom och Venedig), kulörta eldar, Minervatempel etc. etc. – och derunder hornmusik och hurrarop och pöbelqvickheter och applåder – och ni har Thölö för edra ögon. Det är Hrr Martini och Magito, som täfla att göra den mest lysande effekt. När jag sett deras fräsande apparater, deras högtsträfvande, sönderspringande bländverk, af hvilka snart endast några få falnande gnistor af vinden ströddes kring rymderna, har det förekommit mig som såge jag det tyska frankfurter parlamentet. Samma fräsning och samma kärna, samma glans och samma varaktighet.

18 O gloria mundi! vanitas, vanitas!

19 Au revoir, min bästa major! Jag vill för all del ej bli sentimental, det duger ej i våra tider. Och det är dock sensibelt att se så mycket krut spillas på Thölös krankar.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil