Veckan: 27 Maj

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 28/5 1859:|42 2|

1 Veckan: 27 Maj. Sydfinska kusten har haft en regnlös vecka af ljumma sydostvindar, molnfri himmel, brännande sol, 17 till 22 graders värme i skuggan, gröna träd och förtvinande ängar. Det är full sommar och likväl ej riktigt vår. Simmare plaska redan vid stränderna; på gator och vägar är ett olideligt damm; alla promenader hvimla af ekipager och fotgängare, positiverne tröska i gathörnen, åkern och theatern anropa Jupiter om ett godt duschbad. – Från Åbo ha deputerade, possessionaten von Essen och bokhandlaren Lillja, varit hitresta, för att anhålla om stadfästelse å privatbanksförslaget. Vid universitetet äro föreläsningarne afslutade; disputationer och examina fortgå alla dagar. Docenten i zoologin doktor Mäklin är utnämnd till extraordinarie professor i nämnde vetenskap. – I Lund blir magisterpromotion denna sommar, och som något högst sällsynt omtalas, att icke mindre än 21 jubelmagistrar härvid skola erhålla sin andra lagerkrans. – I Wasenius & Komp:s boklåda exponeras för närvarande en stor och vacker oljemålning af svenska artisten mad:lle Johanna Holmlund. Det är en praktfull interiör i ett adeligt slott. Man ser en svensk ädling taga afsked af sin familj vid afresan till tyska kriget år 1630. Alla figurerna äro nobelt hållna, fint utförda, kostymerna rika och alla detaljer historiskt trogna. Taflan är till salu för 300 rubel s:rsilfver.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil