Lästext

Register
till Helsingfors Tidningar för år 1844.

1 * betecknar insändt, ** öfversatt eller lånadt.

1. Inrikes.

2 1. Allmänna författningar, förordningar, kungörelser m. m. Om finska tidningar i Ryssland 2. – Om vigter i samma land 2. – Om premier för malmer 13. Gymnasii och Skolförordningen 18. – Om de nya gymnasierna och fruntimmersskolorna 17, 18. – Om stämpladt papper 26, 86. – Lånebevillning för landtbrukare 52. – Exporttull å tjära etc. 45. – Likformig portoafgift 55. – Rang för Minist. Stats-sekr. 27; för Polismästaren i Helsingfors 74. – Införsel af tackjern och skrot 80. – Räntefritt lån för Helsingfors stad 87. – Ränteobligationer 88. – Ryska språkets befordrande 90. – Brefkuverters form 94. Tullkredit 94. – Premier för hästafveln 91. – Beviljade privilegier: Å en method att rosta jernmalm 7. – Å pressjäst 19. – Gaslysning 27. – Vattenuppfodringsanstalt 67. – Säkerhetsantändningsrör 80.

3 2. Befordringar, afsked, transporter, nådebevisningar, utnämnde riddare och ordens ledamöter, förunnade pensioner, så för civile som militäre.

4 3. Ecklesiastika underrättelser från båda stiften.

5 4. Universitets- och Gymnasii-nyheter.

6 5. Notiser från Hof-Rätterna.

7 6. Underrättelser. Om skörden i landet 2, 74. – Om tullverket och förtullade varor 12, 16, 17, 26, 33, 86. – Finska handelsflottans lästetal 17. – Taipale och Konnuskanal 39. – Päjänä kanal 89. – Åbo Ångfartygsbolag 23, 31, 32, 99. – Murtaja 26. – Ångfartyget Uleåborg 29, 48, 54, 90. – Schjangeli koppargrufva 92. Guld i Kemi 99. – Stämpladt guld , silfver, tenn 49. – Bankens låneobligationer 3. – Deputerade för Bankens revision 100. – Mortatitetstabell för 1843 84. – Sjukdomar i landet s. å. 87. – underrättelser om Finska Literatur Sällskapet 18, 23, 98. Om Sällskapet för Finsk Zoologi och Botanik 30. – Om Finska Vetenskaps Societeten 36. – Civilstatens Enke- och Pupillkassa 40. – Allmänna Brandstods-Bolaget 12, 89. – Hushållnings-Sällskapet 94. – Bibelsällskapet i Helsingfors 37. – Om Finska örlogsflottiljen 46, 74. – Om Lifgardets Finska Skarpskytte-Bataljon 48, 68. Nekrologer: Hällström 44, 46, Backman 51, Hising 81, af Heurlin 100, Lundahl 103 – Flerfaldiga notiser i ofvanstående ämnen förekomma i brefven till Besarabien.

8 7. Meddelanden om H. M. Kejsaren och Dess höga familj samt notiser från Ryssland och Östersjöprovinserna 2,4, 5, 10, 13, 36, 49, 54, 66, 67, 69, 88, 94.

9 8. Landsortsnyheter: från Björneborg 4, 10, 77, 88. – Borgå 1, 15, 23, 27, 90, 101. – Brahestad 17. Christinæstad 88. – Ekenäs 74. – Fredrikshamn 101. – Heinola 12, 30. – Jyväskylä 12. – Kuopio 10, 93. – NyCarleby 61. – Nyslott 30. – Pyhäjoki 66. – Rovaniemi 28, 98. – Sordavala 1. – S:t Michel 6. – Tamerfors 99. – Tavastehus 4, 18. Uleåborg 10, 75. – Vasa 10, 18, 34, 54, 88, 92, 93, 103. – Wiborg 17. – Åbo 5, 12, 40, 88, 92, 94, 103. Diverse andra notiser.

10 9 Kortare Meddelanden från och om Helsingfors i de flesta nummer. Theater och musik. Högre Elementar-Skolan 18. – Fruntimmers-Skolan 68. Småbarnsskolan 1. – Navigationsskolan 43. – Samfundet för belönande af trogen tjenst 1. Bad- och Brunns-Inrättningen 32, 37, 89. – Mortalitet 1843 1. – Fattigvård 97. – Eldsvådor 3 , 16, 92. – Marknader 8, 80. – Hr Bromander 2, 31. – Ghys 26, 27, 30–34, 41. – Hauser 91, 94, 95, 97, 99, 101. – Meyer 27, 29. Familjen Meyer 68. – FinkLohr 62, 64, 66. – Günther 71–73. – Wlach 61, 62. – Stühl, Wendt 77, 79, 80, 83. – Manara 58–61. – Dessort 56, 57, 78. – 11 Bref Från Helsingfors till Kapten Leopold i Besarabien: för Januari 8. – Februari 16. – Mars 25. – April 34. – Maj 43. – Juni 51. – Juli 62. – September 77. – Oktober 86. – November 95. – December 103.

II. Utrikes notiser

11 3, 5, 16, 21, 24, 25, 30, 37, 44, 54, 61, 67, 68, 79, 86, 88, 94, 99. Hit höra: Ögonkast: I. Drottning Isabella 21. – II. Kung Carl XIV Johan 26. – III. Kung Otto 37. – IV. Gregorius XVI 87. – Abdel-Kader 97.

III. Literatur.

12 Anmälde skrifter: a) i Finland utkomne: Cygnæus, Ett Skoltal 2. – Forsman, Cic. Oratt. Sell. XV 29; Cic. Quæstiones Tusculanæ 29. – Grönblad, Urkunder, I Handlingar rör. klubbekriget 21, 22. – Borenius, Arithmetik 29. – Öhman, Latinsk Språklära, 80. – Castrén, Elementa Gramatices Syrjænæ 84. – Eklöf, Computus Ecclesiasticus 84. – *Necken 101. – b) utländska arbeten: Fortman, Galleri 2. – Mellin, Vinterblommor 43. – Nordstjernan 43. – Viola 43. – Upsala Intelligensblad 55. – Reiff, Handlexicon för ryska, tyska, franska och engelska språken 89. – Knoppar: Fredrika Bremers Dagbok 7. – Torparen och hans Omgifning 44. – *Metriska Öfvs. af Westerstrand 47. – Kung Fjalar 75, 76. – Hundrade Minnen från Österbotten 98. – Recensioner: *Hjelt, Formlära för det Homeriska språket 42, 43; *Replik i anl. af nämnde förf:s svar 58, 60. – *Borenius, Luwun Laskun Oppi Kirja 55, 56. – Literär polemik: *Några Ord i anledn. af upps. i Morgonbl. »Runeberg som Skald» 64. – *»Morgonbladet och Doktor Fromman 15, 6. – *Yttermera om Morgonbladet och D:r Fromman 26. – Till Rec. i N:o 43, 44 af H:fors Morgonbl. 50, 52, 78. – Öfversigt af Svenska Literaturen 1844 Jan.–Juni 93–96. – Tidnings Revue 5, 7. Öfriga hithörande artiklar, se nedanf.

IV. Artiklar rörande finska intressen: Handel, Industri m. m.

13 *Om Manufakturers uppmuntran i landet 24.

14 Om Den Nord- och Vestfinska Handeln 25.

15 **Finlands Handel med Sverige 1842 29.

16 Den VestFinska Ångbåtslinien 31.

17 *Manufaktur, Spanmålsproduktion och jordbruk 37.

18 *Om Österbottens aftagande Handel och dess upphjelpande 30.

19 Sveriges Silfver Export till Finland 79.

20 Saima Kanal 81, 82.

21 Förhoppningar i Tullväsendet 85.

22 Svenska Förhållanden till Finland 90.

23 Historie, Literatur m. m.

24 *Några Ord om Tyska Landet i Finland 6.

25 Hr Marmiers Resa i Finland 10–12.

26 *Bref till E–e 63.

|0 2|

27 Sju Systrar Sursillars Slägtregister 18.

28 Finska Literaturen och dess framtid 34–36, 39, 40.

29 Tidningarne i Finland 65, 66.

30 Landets Tidningar år 1844 100.

31 Läroanstalter, allmänna inrättningar m. m.

32 Phil. Doktors och Mag. Promotion i Helsingfors d. 21 Juni 1844. 49.

33 *Några Ord rör. Examensväsendet vid Universitetet 67.

34 Philos Fakultetens Vitsord Vid sednaste Mag. promotioner 74.

35 Om Fordringar vid Universitetet och Gymnasierna 83.

36 Gymnasierna i Kuopio och Vasa 73.

37 Allmänna Brandstods-Bolaget 88.

38 *Redovisning för förvaltningen af fattigvården i Helsingfors 1842. 57.

39 *Upplysningar i anl. af samma art. 63

40 *Helsingfors Sparbanks ställning 1843. 88.

41 *Samfundet för belönande af trogen tjenst 101.

42 Om Kyrkofrid 48.

43 *Om inrättandet af en finsk theater 19.

V. Artiklar af blandadt innehåll.

44 Menniskokärlekens Evangelium 1.

45 *Några ord med anledn. af art. »Menniskokärlekens Evangelium» 4.

46 *Erinringar vid upps. »Om Brott och Brottens Bestraffning» i F. A. T. 45.

47 *Om Hästafvelns Förbättring i Danmark 51.

48 Om Schjangeli koppargrufva 91.

49 Utdrag af ett bref från Mag. Doc. Wallin i Alexandria 15, 17.

50 *En Landsmans Vandringar i Ryssland 20, 23.

51 **Den nya Italienska operan 46.

52 **Musikvetenskapen 68.

53 Misceller: 137 till antalet, upptaga notiser om konst, industri, uppfinningar, anekdoter, skämt, modenyheter. De sistnämnde igenfinnas i N:ris 11, 18, 27, 37, 43, 49, 74, 93.

54 Strödda polemiska uppsatser: Från Ord till bok 9. – En Tidnings Vinterbetraktelser 13. – En förklaring 23. – *Oförgripeliga Tankar 32. – *I anledn. af »Musikaliska och Omusikaliska Funderingar» i H:fors Mbl. 36. – *Correspondent-bref från Jupiters Drabant 60. – Saima Martyr 83. – I anledn. af Saima N:o 45. 91. – Obetitlade repliker 2, 29, 31, 59.

VI. Poesi och Novellistik.

55 Verser: Vintervisa 8.

56 **Synvillan 5.

57 *Tillfällighet och Tillfällighets vers 6.

58 Folkmelodier 10.

59 Axel och Valborg 44.

60 **Död i Döden 19.

61 *Till Vinden 28.

62 Hans Handske 31.

63 På Hoppets Dag 34.

64 Lärkröster i Maj 41.

65 **Schnelles Lernen 46.

66 Baldomero Espartero 48.

67 *Till en Blomma 52.

68 *Uti allt jag ser min flicka 54.

69 *Blommans Sorg 55.

70 *Kärlek, Hopp och Lycka 55.

71 *Blommans Klagan 59.

72 *Flickan och Engeln 66.

73 **Forntidens Skalder 67.

74 *Till Lovisa 67.

75 **Till Emma 68.

76 **Nenie 70.

77 *På ett ungt pars brölloppsdag 71.

78 *Till BergsRåd. Julin vid hans makas död 78.

79 *Vid BergsRådinn. C. Julins graf 90.

80 Döden och Studenten 80, 81.

81 Helsingfors 84.

82 Den första Snön 88.

83 Med Tiden 98.

84 **Julpsalm af Grundtvig 101.

85 *Till Lina 102.

86 Charader: adertonhundradefyratiofyra 1. – Pepparrot 13. – Theater 21. – *Ljungeld 36. **Åror 43. – *Kärlek 53. – *Drömbild 70, – *Norrsken 72. – Tafatt 86. – Brorskål 90. – *Trohet 94. – Torftig 95.

87 Paraboler: *Ordet 24. – Quinnans Starkhet 39. – *Botanik 44.

88 Noveller och Berättelser:

89 En Julfärd till Borgå 2, 3.

90 Maskeraden 14.

91 **Fästman och Fästmö 18.

92 *Ett Vargäfventyr 19.

93 M:lle N:s lilla svarta 20.

94 Påskäggen 27–30.

95 **Thorvaldsens Död 30.

96 Månskenet på Klippan 41.

97 **Drömmen 47, 48.

98 *Oktobernatten 53, 56.

99 **Anastasius von Schlick 54.

100 *X. 63, 69, 71.

101 **Tiggerskan 70, 71.

102 *Tvillings Systrarne 72, 73.

103 Herminas Bekännelser 78, 79, 82–85, 87.

104 Slottet Treffen i Illyrien 89.

105 **Den sällsama Kälkåkningen 91.

106 En Bal och En Dröm 92.

107 Nordanvinden på Medelhafvet 93.

108 Två Qvällars Äfventyr 94, 96, 97.

109 **Afskedet 98.

110 Mathias Svedberg och hans Ljuskronor 99.

111 *Trohet i Döden 99–101.

112 Getingar: Hvad Getingarne månde vara för ena 4.

113 I. Verlds Torkan 5.

114 II. Unga Debet och lilla Credit 9.

115 III. Det landet Victoria 13.

116 IV. Salongen och Hyddan 32, 33.

117 V. Doktor eller... Skräddare 45.

118 VI. De välmenta Förslagerna 61.

119 VII. Mötet på Helsinge Malm 102.

120 Annonser. Månadstaxor 2, 10, 18, 27, 35, 44, 52, 62, 71, 80, 88. Lediga tjenster, konkurser m. m. 3, 18, 27, 30, 33, 45, 97. – Kungörelser och meddelanden: från Guvernörsembetet : 2, 10–12, 17, 21, 25, 29, 38, 53, 59. – Från Postverket: 12, 26, 37, 44, 55, 63, 72, 81, 89. – Från Kämners-Rätten 55. – Från Magistraten: 12, 13, 17, 25, 32, 35, 37, 39, 51, 59, 66, 73, 90. Pastorsembetet: 1, 2, 11, 31, 43, 90. – Allm. Brandstods-Bolaget: 32. – Brandkommissionen: 17, 18, 39. – Poliskammaren 13,14, 34, 45. – Om auktioner, på de flesta nummer. – Från Sparbanken 11, 12, 14, 33, 57. – Åbo Ångf:s Bolag: 7, 9, 12, 18, 36, 50, 60, 61. – Societetshus-Direktionen 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 22, 30, 31, 35, 85, 88–90. – Direkt. för Bad- och Brunns-Inrättn. 43, 44, 47–50, 57, 58, 65, 71, 72. – Theaterchus-Direkt. 16–18. – Vanda Bruks Bolag 6, 20, 25, 50. – Kurser, Torgpriser, Resande m. m.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil