Veckan: 2 Dec

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 3/12 1859:|96 2|

1 Veckan: 2 Dec. I November blef ingen vinter i södra, men väl i norra Finland. I stället kom i går en rätt allvarsam frost, som i natt gick ända till 15 grader. Till följd häraf äro nu Thölö viken och alla grundare vatten isbelagda. Skridskon har dessa dagar varit flitigt i bruk. Ville någon åtaga sig att hela vintern hålla en isbana öppen, så skulle trafik ej saknas på denna Finlands naturliga jernväg. – Penningen fortfar att flyta öfverst bland tidens skum. Hypotheksföreningens komiterade sammanträdde ånyo i thorsdags för att uppgöra förslaget. Man omtalar en blifvande ny expedition i k. senaten för allmänna arbeten. I riddarhuset arbetas med golf och trappor. I Gloet spränges. – Vid universitetet glesna föreläsningar och åhörare. Prof. Cygnæusoriginal: Cygæus har denna termin, vid sina föreläsningar öfver Shakespeare, och lektor Collan vid sina föreläsningar öfver tyska literaturen räknat icke så få åhörarinnor derjemte. – Herr Ekman, hemkommen från Paris till Åbo, arbetar på sin stora Wäinämöinen och använder mellanstunderna till några mindre taflor för konstföreningen. Herr Löfgren har varit sysselsatt med ett nytt porträtt af Castrén. En annan från utlandet nyligen återkommen ung landsman, hr E. Wendelin, har i Wasenius et komp:s bokhandel exponerat en större originalmålning, föreställande Wäinämöinens strid med Joukahainen.

2 I några kretsar har dessa tider en fråga blifvit med mycket lifligt intresse omfattad. Det gäller att bereda stadens arbetsklass och fattigare befolkning en möjlighet att bättre än härtills använda sina lediga stunder. Man vill bereda dem en nyttig och bildande läsning; man vill förskaffa dem ett med omsorg valdt bibliothek, som på bestämda tider skulle stå dem öppet mot låg afgift eller alls ingen. Denna plan är varmt tänkt och kan en dag bära rik frukt. Den har helt och hållet utgått från några bland stadens bildade unga fruntimmer och har dem att tacka för sin första framgång. Vi torde snart få tillfälle att nämna mera härom.

3 P. S. 3 Dec. Balen i går till förmån för Fruntimmersföreningen var besökt af omkring 400 personer. Pauvres honteux torde också i tysthet vänta något arrangement till deras förmån, men ingenting höres af. – Societetshusdirektionen har stora bekymmer. De fordom så ryktbara och blomstrande picknickerna ha på sednare år mer och mer aftynat och slutligen dött sotdöd. Stormakterna sammankalla nu en europeisk kongress för att utröna orsakerna till det onda och öfverlägga om en tillfredsställande lösning af denna vigtiga fråga. Sjelfva Times kan icke betvifla inbjudningen, ty den står att läsa tryckt i tidningarna, och man har anledning hoppas att verldsfreden icke blir rubbad. Efter ingången underrättelse härom hafva aktierna i hr Kleinehs börs stigit betydligt.

4 I dag förhandlas äfven frågan om gamla theaterhuset. Tomtegubbarna komma att spöka mellan kulisserna och utropa dystert vemodsfulla Hamlets verldsbekanta ord: att vara eller icke vara, det är frågan!

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil