Finlands Tidningar år 1852

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 15/12 1852:|100 2|

Finlands Tidningar år 1852.

1 Wi meddela här den vanliga öfversigten af årets tidningsprenumeration, med tillägg af de upplysningar vi förmått erhålla om de exemplar, som utdelas på utgifningsorterna. Prenumeration på halfva årgångar inräknas sålunda, att två motsvara en för helt år.*)Helsingfors Tidningar inberäkna icke häruti gratis utdelade exemplar samt försålda lösa numror.

2 Med posten. I staden. Summa.

3 Finlands Allmänna tidning. 1 008konsekvensändrat/normaliserat 1/2 + 263 1/2 = 1 272konsekvensändrat/normaliserat.

4 Helsingfors tidningar 795 1/2 + 509 1/2 = 1 305konsekvensändrat/normaliserat.

5 Morgonbladet 198 + 70 = 269.

6 Literaturbladet 177 + 91 = 268.

7 Notisblad för läkare 58 + 22 = 80.

8 Suometar 203 + 53 = 256.

9 Åbo Tidningar 194 1/2 + 332 1/2 = 527.

10 Åbo Underrättelser 492 + 329 = 821.

11 Kristillisiä Sanomia 485 + 514 = 999.

12 Sanomia Turusta 178 + 226 = 404.

13 H. H. Seuran Sanomia 177 + 61 =238.

14 Borgå Tidning 269 + 50**)Efter en uppgift från år 1850. = 319.

15 B. Landtmannatidskrift 12 + okändt

16 Kuopio Tidning 170 + »

17 Maamiehen Ystävä 225 + »

18 Kristill. Huvittaja 214 + 102 = 316.

19 Ilmarinen 179 + okändt

20 Oulun Wiikko Sanomi 181 + 179 = 360:

21 Summa 5 216konsekvensändrat/normaliserat 1/2

22 Summa summarum, med approximativ ifyllnad af de okända ziffrorna: 7 100konsekvensändrat/normaliserat.

23 Exempelvis afgå af Helsingfors Tidningar till Åbo 107 exx., till Wiborg och Tavastehus hvardera 63 1/2, till Fredrikshamn 34 1/2, Lovisa 34, Kuopio och Borgå hvardera 33, Vasa 31, Björneborg och Uleåborg hvardera 26 1/2, Tammerfors 23, Heinola och St Michel hvardera 18, Ekenäs 16, Karis 15 1/2, Kexholm 14 1/2, Gamle-Carleby 14, Jyväskylä och Skarpans hvardera 12 1/2, Brahestad och Nyslott hvardera 12, Jorois 11 1/2, Kristinestad och Nystad hvardera 11, Raumo och Willmanstrand hvardera 10, Sordavala 9, Jakobstad 8, Ny-Carleby 6, Kajana, Kaskö och Tohmajärvi hvardera 4, Joensuu 3 1/2, Torneå 3, Nådendal 2 och Eckerö 1 ex. – Några få exx. afgå från Tidningsexpeditionen i H:fors till närmaste landsorter. Ganska få finska blad finna en väg utom Finlands gräns. Till Sverige gå: af Finl. Allm. Tidn. 8 exx., H:fors Tidn. 5 1/2, Morgonbl. 2, Literaturbl. 2 exx., – hvilket, i parenthes sagdt, vittnar om en besynnerlig likgiltighet – af Åbo Und:r 5 och Maam. Ystävä 1 ex. Till Ryssland gå: af Finl. Allm. T. 50 exx. af H:fors. T. 57, Mbl. 12, Ltbl. 5 1/2, Suometar 1, Borgå T. 3, Ilm. 2, Åbo T. 7, och Å. U. 18 exx. Till Polen gå: af Finl. Allm. T. 2, af H:fors T. 3 samt af Åbo U. 2 exx. – Till Reval, Riga och Narva gå: af Finl. A. T. 3, af H:fors 2, af Mbl. 1, samt af Åbo U. 2 exx.

24 Med detta år upphöra Ilmarinen samt Borgå Landtmanna tidskrift. Alla de öfriga fortfara; Morgonbladet och Borgå Tidning med nya redaktioner. Som ny tidning uppträder »Teknisk Tidskrift».

25 Wi tilläga till dessa faktiska detaljer blott en enda anmärkning. Man må tänka om tidningars nytta och bestämmelse hvad man behagar, så lärer dock ingen neka tidningspressen åtminstone den anspråklösa förtjenst, att vara ett vigtigt kommunikationsmedel för både allmänna och enskilda intressen. Det är derföre i hög grad både förunderligt och beklagligt, att flera af våra betydligare städer, hvilka redan länge ägt tryckerier, icke äga en organ inom den periodiska pressen. Sådana städer äro Wiborg, Tavastehus*)Här utkommer den andliga Krist. Huvittaja. och Björneborg. Numera hör äfven Vasa till deras antal. Att städer sådana som Tammerfors, Gamla-Carleby, Christinestad m. fl. icke äga ett tryckeri, är lika förunderligt.

 

 

  1. *)Helsingfors Tidningar inberäkna icke häruti gratis utdelade exemplar samt försålda lösa numror.
  2. **)Efter en uppgift från år 1850.
  3. *)Här utkommer den andliga Krist. Huvittaja.

Kommentar

Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

Faksimil