Musikaliskt Lånebibliothek i Helsingfors

Musikaliskt Lånebibliothek i Helsingfors

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 21/12 1850:|101 3|

Musikaliskt Lånebibliothek i Helsingfors.

1 Framför oss ligger ett häfte om 68 sidor 8:vo, innehållande »katalog öfver musikalier, som finnas att tillgå i Ludvig Beuermanns musikaliehandel och lånebibliothek i Helsingfors».konsekvensändrat/normaliserat De deri förtecknade musikstycken uppgå till ett antal af något öfver 2 000konsekvensändrat/normaliserat; kompositörerne till omkring 200; hvarje genre af musiken, från den sublimaste symfoni till den obetydligaste polka, är här talrikt representerad, och ehuruväl pianoforte är det instrument, som på sin lott erhållit det vida vägnar största antalet stycken, saknas icke heller andra instrumenter i förening dermed samt sång. Egentliga orkesterpartiturer finnas icke förtecknade, men erhållas när som helst på skeende reqvisition och inom 14 dagars förlopp ifrån Petersburg.

2 Det har synts oss, att ett så rikt musikaliskt bibliothek, öfver all jemförelse rikare än något förut i Finland tillgängligt, väl förtjenade någon uppmärksamhet. Man frågar sig helt naturligt, om icke den lättade och så utomordentligt vidgade tillgången till äldre och nyare tiders berömdaste verk måste i sin mån kraftigt medverka till utbredandet af musikens sköna konst, till smakens odlande och till mången annars saknad njutning inom familjerna.

3 Sannt nog, noter har man numera, liksom böcker, i hvarje hus, och få äro de bemedlade boningar, der icke pianot klingar åtminstone till en liten vals i skymningsstunderna. Noter får man ock i hvarje bokhandel, någon brist är visst icke på sådant. Men skola vi säga hvad man vinner uppå en musikhandel i stort, förenad med lånebibliothek? Man vinner icke blott friheten att köpa och låna när som helst och hvad som helst, man vinner något som är mer, nemligen rättigheten att försöka allt, välja det bästa och sedan behålla det.

4 En sådan rättighet kan rimligtvis alldeles icke, eller blott undantagsvis, begäras i boklådorna. Deras musikaliehandel skall icke upphöra genom Hr Beuermanns inrättning, men man skall der köpa det redan kända eller det allranyaste, och sommartid, när kommunikationen är liflig med utlandet, skall man der reqvirera lika mycket som förr. Och likväl skall Hr Beuermanns inrättning bära sig derigenom att konsumtionen af musikalier inom kort tid fördubblas. Att detta sker, derom stöda vi vår öfvertygelse på all kommerciel erfarenhet, som säger, att konsumtionoriginal: komsumtion af kuranta artiklar stiger i mån af ökad tillgång för minskadt pris.

5 Hr Beuermann vill icke undersälja boklådorna. Den främsta fördel han erbjuder, är den, att låna först, välja sedan och slutligen köpa för låneafgiftens halfva belopp. Detta är en konkurrens beräknad på ökad konsumtion. Abonnementspriset, från 1 rub. (pr månad) till 5 à 8 rub. s:rrubel silfver (pr år), är, med afräkning af valutan i musikalier, billigt.

6 Att denna tidning, som står i nära förbindelse med en af boklådorna, icke skulle förorda Hr Beuermanns inrättning, derest bladet talade för blotta privatintressen, är naturligt. Vi fasthålla här, som i öfrigt, den allmänna synpunkten, som icke är någon annan än den, att musiken i hög grad befordras genom lättad tillgång till notliteratur. Inga rekommendationer i verlden skulle kunna i längden upprätthålla Hr Beuermann, derest icke hans företag vore bygdt på en princip både riktig och gagnelig.

7 Och vill man anse detta för en puff, ha vi ingenting deremot. Så lätt martyrskap kunna vi gerna åtaga oss för de sköna konsternas sak.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil