Kronologi

1818 Zacharias Topelius föds den 14 januari på Kuddnäs gård utanför Nykarleby. Föräldrar är provinsialläkaren Zacharias Topelius d.ä. och Catharina Sofia, f. Calamnius.
1820 Systern Johanna Sofia föds den 1 mars.
1825 Barnen Topelius får sin första informator, kusinen Frans Toppelius, som senare blir brukspredikant i Orisberg i Storkyrö i Österbotten.
1829 Påbörjar skolgången i trivialskolan i Uleåborg, där han bor hos farbrodern Gustaf Toppelius fram till våren 1832.
1831 Fadern dör den 23 januari. Före sin död överlämnade han ansvaret för den unge Topelius uppfostran åt brodern Gustaf.
1832 Privatelev hos J.L. Runeberg i Helsingfors. Topelius tidigaste dikter (bl.a. »Efter Runeberg») skrevs under vistelsen i Runebergs hem.
1833 Avlägger studentexamen i Helsingfors den 4 juni (godkänd med 14 röster eller lägsta approbatur cum laude). Skriver in sig i Österbottniska avdelningen den 6 juni och inleder universitetsstudierna vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors i oktober.
1834 Konfirmeras i Nykarleby kyrka den 20 juli.
1835 Inträder i Österbottniska avdelningens tidningsredaktion den 6 mars.
1837 Väljs den 31 oktober till en av de tio censorer som övervakar moralen inom Österbottniska avdelningen.
1838 Debuterar i tryck med dikten »Den stolta Rosen» i Helsingfors Morgonblad den 16 juli.
1840 Filosofie kandidat den 12 maj. Promoveras till filosofie magister den 20 juli.
1841 Anställs som redaktör för Helsingfors Tidningar den 20 december.
Nordösterbottniska avdelningens sekreterare (–1843).
1842 Förlovar sig i Nykarleby med Emilie Lindqvist.
Väljs till sekreterare i Societas pro Fauna et Flora Fennica.
»Leopoldinerbrev» 1842–1853, Helsingfors Tidningar
1843 Väljs till tillförordnad kurator för Nordösterbottniska avdelningen 1843–1844. Reser för första gången till Sverige och besöker Stockholm och Uppsala. Håller föredraget »Äger Finska Folket en Historie?» på Österbottniska avdelningens Porthanfest den 9 november.
1844 Avlägger licentiatexamen med huvudvitsord i historia den 8 november.
1845 Tillförordnad kurator för Österbottniska avdelningen den 29 januari (–1847). Föredraget »Äger Finska Folket en Historie?» publiceras i omarbetad form men med samma grundtanke i österbottningarnas ströskrift Joukahainen. Ingår äktenskap med Emilie Lindqvist i Nykarleby den 30 december.
Finland framstäldt i teckningar (–1852)
Diktsamlingen Ljungblommor
Följetongerna »Den evige studenten», »Den gamle beckbrännaren» (senare »Beckbrännaren, som alltid kom öfverst»), »Toholampi» och »Lindanserskan», Helsingfors Tidningar
1846 Anställs som lärare i historia och svenska vid Helsingfors privatlyceum (–1850). Tjänstgör som e.o. amanuens vid Universitetsbiblioteket fram till 1851. Dottern Aina Sofia föds den 5 oktober.
Följetongerna »Vattenmärket», »Uppbördsskrivaren», »Trollpackorna i Uleåborg» och »Häradshövdingen», Helsingfors Tidningar
1847 Filosofie doktor den 22 juni med avhandlingen De modo matrimonia jugendi apud Fennos quondam vigente om fornfinnarnas giftermålsseder. Tillträder som Finska konstföreningens sekreterare (–1869).
Sagor. Första samlingen
1848 Sonen Mikael föds den 6 mars.
Följetongen »Drottning Sofia Magdalena» (i Vinterqvällar med titeln »Drottning Sofia Magdalenas örhängen»), Helsingfors Tidningar
Sagor. Andra samlingen
1849 Följetongerna »Gamla baron på Rautakylä» och »Vikingens graf», Helsingfors Tidningar
Sagor. Tredje samlingen
1850 På våren nedkommer Emilie Topelius med en dödfödd flicka och den 6 september dör sonen Mikael. Topelius skriver de två dikterna »En liten pilt» och »Två englar» till minne av sonen.
Diktsamlingen Ljungblommor. Andra samlingen
Följetongen »Hertiginnan af Finland», Helsingfors Tidningar
Bokupplagan av Hertiginnan af Finland
1851 Skådespelet Efter femtio år, som är en dramatisering av »Gamla baron på Rautakylä», har premiär den 14 mars.
Följetongen »Fältskärns berättelser», Helsingfors Tidningar (–1866)
1852 Utnämns den 18 augusti till lektor i historia vid Vasa gymnasium, men tillträder inte tjänsten. Pacius och Topelius opera Kung Carls jagt har premiär på Helsingfors theater den 24 mars. Emilie Topelius nedkommer med en dödfödd pojke.
Sagor. Fjerde samlingen
1853 Skådespelet Regina von Emmeritz, med motiv från första cykeln i Fältskärns berättelser, har premiär i Helsingfors den 13 april.
Bokupplagan av Fältskärns berättelser (–1867)
1854 Utnämns den 15 mars till e.o. professor i Finlands historia. Dottern Toini Mathilda föds den 14 mars.
Diktsamlingen Ljungblommor. Tredje samlingen
1855 Emilie Topelius köper sommarstället Majniemi utanför Nykarleby åt familjen. Dottern Eva Maria föds den 4 september.
1856 Första resan till kontinenten.
Resebreven »Söderom Östersjön» och följetongen »Vernas rosor» (fortsattes under titeln »Stjernan i molnet»), Helsingfors Tidningar
Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Första kursen: Naturens Bok
1857 Sonen Rafael föds den 12 maj.
Följetongen »Guldspöket» (i Vinterqvällar med titeln »Det gyllene spöket»)
1858 Rafael dör på sin ettårsdag. Topelius saga »Om den sommar som aldrig kom» berättar om sonens sjukdom och död.
Följetongen »Brita Skrifvars», Helsingfors Tidningar
1859 Dottern Rosa Emilia föds den 4 oktober.
Följetongen »Gröna kammarn på Linnais gård», Helsingfors Tidningar
1860 Lämnar redaktörsposten för Helsingfors Tidningar. Nya Theatern i Helsingfors invigs den 28 november med Topelius sagospel Prinsessan af Cypern.
Följetongen »Simeon Levis resa till Finland år 5,870 efter verldens skapelse, efter de kristnes tideräkning det 1,900:de», Helsingfors Tidningar
Följetongerna »Vincent Vågbrytaren» och »Fröken Drifva», Helsingfors Tidningar
»Sampo Lappelill», Eos
Reviderad upplaga av diktsamlingen Ljungblommor på Bonniers förlag under titeln Sånger I
1861 Döttrarna Toini och Eva insjuknar i scharlakansfeber. »Toinis julafton» publiceras i Eos.
Dramatiska dikter. Första samlingen
1862 Dottern Rosa dör den 5 april. Resor till Sverige och England, där Topelius besöker världsutställningen i London.
Följetongerna »Källan i Ljungars skog» och »Ljungars vapen» samt resebreven »London-bref», Helsingfors Tidningar
Följetongen »Toma hjertan», Nya Dagligt Allehanda
1863 Utnämns den 7 maj till ordinarie professor i finsk, rysk och nordisk historia. Nya Theatern i Helsingfors brinner natten mellan den 7 och 8 maj.
Följetongen »Konungens handske», Nya Dagligt Allehanda
Följetongen »Tant Mirabeau», Helsingfors Tidningar
1864 Väljs till ordförande för det nygrundade Konstnärsgillet i Helsingfors och innehar ordförandeskapet till 1889.
1865 Första bandet av Läsning för barn
1866 Börjar publicera skönlitterära bidrag i Åbo Underrättelser. Helsingfors Tidningar och Helsingfors Dagblad går samman under namnet Helsingfors Dagblad.
Andra bandet av Läsning för barn
1867 Första cykeln av Fältskärns berättelser utkommer i finsk översättning. Dottern Aina gifter sig den 10 januari med magistern och lektorn i matematik Berndt Nyberg. Topelius utses den 6 mars till medlem av psalmbokskommittén.
Tredje bandet av Läsning för barn
Följetongen »Pastorsvalet i Aulango», Åbo Underrättelser
1868 Utses till Västfinska nationens inspektor. I juni insjuknar Topelius mor Sofia i tyfus och avlider kort därefter. Ett år senare skriver Topelius dikten »Min moder».
1869 Topelius dotterdotter Karin Nyberg föds.
1870 Väljs till Finska Fornminnesföreningens första sekreterare. Blir ordförande i skolrådet för Svenska Fruntimmersskolan i Helsingfors. Majföreningen för småfåglarnas skydd grundas på Topelius initiativ.
Diktsamlingen Sånger II. Nya blad
1871 Fjärde bandet av Läsning för barn
1872 Väljs till prorektor för universitetet.
En resa i Finland. Första serien (–1874)
1873 Kuddnäs säljs i september och Topelius skriver den opublicerade dikten »Varför sålde du mig?»
1874 Resa till S:t Petersburg, där Topelius representerar universitetet på vicekanslern, greve Alexander Armfelts 80-årsdag.
1875 Utnämns i januari till professor i allmän historia och väljs i maj till rektor för Kejserliga Alexanders-Universitetet. Medlem i psalmbokskommittén 1875–1879. Hösten och vintern vistas Topelius med familj vid franska Medelhavskusten.
Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Andra kursen: Boken om Vårt Land
1876 Tillträder som universitetsrektor på två år.
1877 Utses till promotor för filosofiska fakulteten.
1878 Lämnar posten som rektor för universitetet i Helsingfors och hedras med statsråds titel.
1879 Flyttar till Björkudden i Sibbo den 28 maj.
Följetongen »Ungdomsdrömmar», Nya Dagligt Allehanda
1880 Femte bandet av Läsning för barn
Vinterqvällar. I:1–2
1881 Vinterqvällar. II:1
Dramatiska dikter (delvis samma innehåll som 1861)
1882 Vinterqvällar. II:2
1884 Topelius är med om att grunda den kristet-fosterländska och finsksinnade tidningen Finland.
Sjätte bandet av Läsning för barn
1885 Emilie Topelius avlider den 14 november. I dikten »Noli me tangere», som ingår i samlingen Ljung, uttrycker Topelius sin saknad över hustrun. Barntidningen Nya Trollsländan börjar utkomma.
1886 Tilldelas Svenska Akademiens stora guldmedalj. Vistas i de tyska och schweiziska alperna för att sköta sin hälsa.
Följetongen »Planeternas skyddslingar», Finland och Nya Dagligt Allehanda (–1888)
1887 Väljs till hedersmedlem i Västfinska nationen.
1888 Besöker Stockholm för att komplettera sin forskning inför bokupplagan av Planeternas skyddslingar.
1889 Diktsamlingen Sånger III. Ljung
Bokupplagan av Planeternas skyddslingar
1890 Jubelmagister vid promotionen den 30 maj.
1891 Dottern Eva ingår äktenskap med den svenske konstnären Johan Axel Gustaf Andersson, som 1904 tar namnet Acke.
Sjunde bandet av Läsning för barn
1892 Arbetar på två kapitel till det illustrerade verket Finland i 19de seklet. Tidningen Finland upphör att utkomma.
1893 Insjuknar i svårartad magkatarr.
Evangelium för Barnen
1894 Drabbas av ett lindrigt slaganfall.
1896 Badkur i Visby.
Åttonde bandet av Läsning för barn
Vinterqvällar. III:1
1897 Jubeldoktor vid promotionen den 31 maj.
Vinterqvällar. III:2
1898 Firar sin 80-årsdag i Helsingfors den 14 januari. Avlider på Björkudden den 12 mars och blir begraven på Helsingfors gamla begravningsplats den 21 mars.